Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2004/0156(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0212/2005

Indgivne tekster :

A6-0212/2005

Forhandlinger :

PV 05/09/2005 - 22

Afstemninger :

PV 06/09/2005 - 9.8

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0313

Vedtagne tekster
PDF 236kWORD 70k
Tirsdag den 6. september 2005 - Strasbourg
Satellitbaseret radionavigation ***I
P6_TA(2005)0313A6-0212/2005
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentes lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af etablerings- og ibrugtagningsfasen samt driftsfasen af det europæiske program for satellitbaseret radionavigation (KOM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2004)0477)(1),

-   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2 og EF-traktatens artikel 156 (C6-0087/2004),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Budgetudvalget og Transport- og Turismeudvalget (A6–0212/2005),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   understreger, at de årlige bevillinger, der er angivet i lovgivningsforslaget for perioden efter 2006, er angivet med forbehold af den afgørelse, der træffes vedrørende den næste flerårige finansielle ramme;

   3. anmoder Kommissionen om - om nødvendigt - at fremsætte et forslag til justering af programmets finansielle referencebeløb, når den næste flerårige finansielle ramme er vedtaget;
   4. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;
   5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 6. september 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2005 om gennemførelse af etablerings- og ibrugtagningsfasen samt driftsfasen af det europæiske program for satellitbaseret radionavigation
P6_TC1-COD(2004)0156

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 156,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter høring af Regionsudvalget,

i henhold til proceduren i traktatens artikel 251(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den europæiske politik for satellitbaseret radionavigation implementeres på nuværende tidspunkt gennem Galileo- og Egnos-programmerne.

(2)  Galileo-programmet har til formål at skabe den første globale infrastruktur for satellitbaseret radionavigation og positionsbestemmelse, der er rettet specifikt mod civile formål.

(3)  Egnos-programmet har til formål at forstærke signalerne fra det amerikanske GPS og det russiske GLONASS med henblik på at øge pålideligheden over et stort geografisk område. Det er uafhængigt af og supplerer Galileo.

(4)  Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har konsekvent støttet Galileo-programmet.

(5)  Galileo-programmet beskæftiger sig med en teknologi, der vil øge livskvaliteten for borgerne i Europa på en lang række områder. Programmet passer naturligt ind i den transportpolitik, der er beskrevet i Kommissionens hvidbog, "Den Europæiske transportpolitik frem til 2010 - De svære valg", særlig hvad angår godstrafik, infrastrukturafgifter og trafiksikkerhed.

(6)  Programmet er et af de højt prioriterede projekter i forbindelse med det vækstinitiativ, der er foreslået af Kommissionen og godkendt af Rådet. Det er desuden et af de vigtigste elementer i det fremtidige europæiske rumprogram, som det fremgår af Kommissionens hvidbog, "Rummet: en ny europæisk grænse for en større Union - En handlingsplan for gennemførelsen af den europæiske rumpolitik".

(7)  Galileo-programmet er opdelt i fire faser: definitionsfasen, udviklingsfasen, etablerings- og ibrugtagningsfasen samt driftsfasen. Etablerings- og ibrugtagningsfasen bør begynde i 2006 og efter to års overlapning med driftsfasen slutte i 2010. Driftsfasen bør begynde i 2008, og systemet bør være fuldt operationelt i 2010.

(8)  Definitions- og udviklingsfaserne udgør den forskningsmæssige del af programmet, og de er i vid udstrækning blevet finansieret over fællesskabsbudgettet for de transeuropæiske net.

(9)  Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 af 18. september 1995 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net(3) fastlægger regler for Fællesskabets støtte til projekter som f.eks. systemer til satellitbaseret positionsbestemmelse og navigation.

(10)  Med henblik på gennemførelsen af Galileo-programmets udviklingsfase oprettedes fællesforetagendet Galileo ved Rådets forordning (EF) nr. 876/2002 af 21. maj 2002(4).

(11)  Ved Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 af 12. juli 2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation(5) oprettedes Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed (i det følgende benævnt "tilsynsmyndigheden").

(12)  For at sikre programmernes videreførelse er det nødvendigt at skaffe midler til etablerings- og ibrugtagningsfasen samt driftsfasen.

(13)  Rådet har tilkendegivet, at det vil begrænse den offentlige finansiering af etablerings- og ibrugtagningsfasen til en tredjedel, og når man tager de midler i betragtning, der allerede er afsat i de nuværende finansielle overslag, bør der i de nye finansielle overslag afsættes et beløb til finansiering af etablerings- og ibrugtagningsfasen på [500] mio. EUR fra fællesskabsbudgettet.

(14)  På grund af den særlige karakter af markedet for satellitbaseret radionavigation og af hensyn til markedsføringen af de dertil knyttede tjenester samt for at sikre, at disse tjenester stilles til rådighed i overensstemmelse med den offentlige sektors interesser, er det nødvendigt at bevilge særlige offentlige midler i de første år af driftsfasen. Rådet har også udtrykkeligt tilkendegivet i sine konklusioner af henholdsvis den 25. og 26. marts 2002 og den 8. og 9. marts 2004, at det er hensigten at bevilge fællesskabsmidler til finansiering af denne fase. Der forventes at være behov for omkring [500] mio. EUR fra Fællesskabet til dette formål.

(15)  Følgelig bør der på fællesskabsbudgettet bevilges et beløb på 1 000 mio. EUR til finansiering af etablerings- og ibrugtagningsfasen samt driftsfasen af programmerne i perioden fra 2007 til 2013 med en særlig post hertil i Fællesskabets budget, hvorved tilsynsmyndigheden sættes i stand til at kæde finansieringen sammen med overholdelsen af fristerne for de forskellige programfaser.

(16)  Opstår der behov for, at Fællesskabet direkte eller indirekte stiller finansielle garantier, som overskrider de ovennævnte budgetbevillinger, skal disse garantier godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med de gældende budgetbestemmelser.

(17)  Opstår der behov for, at Fællesskabet direkte eller indirekte påtager sig forpligtelser, som overskrider de ovennævnte budgetbevillinger, skal disse forpligtelser godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med de gældende budgetbestemmelser.

(18)  I etablerings- og ibrugtagningsfasen samt driftsfasen overdrages opbygningen og senere forvaltningen af systemet til en privat koncessionshaver, som udfører sine opgaver under kontrol af tilsynsmyndigheden, jf. forordning (EF) nr. 1321/2004.

(19)  Der bør etableres en overskudsdelingsordning med henblik på at sikre tilbagebetaling af Fællesskabets bidrag til etablerings- og ibrugtagningsfasen og til driftsfasen.

(20)  Koncessionshaveren bør have ret til at modtage indtægterne fra udnyttelsen af licenser og intellektuelle ejendomsrettigheder for systemkomponenter, medens tilsynsmyndigheden bør forblive ejer heraf.

(21)  Tilsynsmyndighedens opgaver omfatter blandt andet forvaltning af de midler, der afsættes til de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation, samt kontrol af den overordnede finansielle forvaltning af disse programmer for at sikre, at de offentlige midler udnyttes bedst muligt. Desuden skal tilsynsmyndigheden udføre de budgetmæssige gennemførelsesopgaver, som Kommissionen overlader den i overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, litra b) i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.(6) Under hensyntagen til programmernes specifikke karakter bør Europa-Parlamentet for at kunne varetage sine budgetmæssige opgaver have observatørstatus i Tilsynsmyndighedens bestyrelse.

(22)  Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) indeholder bestemmelser om støtte til det europæiske GNSS-system for satellitbaseret navigation.

(23)  Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) indeholder også bestemmelser om inddragelse af europæiske små og mellemstore virksomheder i udviklingen af innovativ teknologi med fællesskabsstøtte, hvilket vil bidrage til udviklingen det europæiske GNSS-system for satellitbaseret navigation.

(24)  Da Galileo-programmet nu har nået en moden fase og rækker langt ud over rammerne af et simpelt forskningsprojekt, bør det have et specifikt retsgrundlag, der bedre kan opfylde programmets behov og sikre en sund økonomisk forvaltning.

(25)  Etableringen af en sådan infrastruktur for satellitbaseret radionavigation er et projekt, som klart overstiger de enkelte medlemsstaters tekniske og finansielle formåen. Galileo- og Egnos-programmerne er således i overensstemmelse med nærhedsprincippet, fordi fællesskabsniveauet er det bedst egnede handlingsniveau. Dette er et eksempel på den merværdi, Europa kan skabe, når det har klart definerede målsætninger og ressourcer.

(26)  Denne forordning fastlægger for programmernes etablerings- og ibrugtagningsfase samt driftsfasen en finansieringsramme, der udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden, jf. punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren(7) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Denne forordning fastlægger de nærmere bestemmelser for Det Europæiske Fællesskabs finansielle bidrag til gennemførelsen af etablerings- og ibrugtagningsfasen (2006-2010) samt driftsfasen (fra 2008) af de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation, Galileo og Egnos, herefter benævnt "programmerne".

Artikel 2

Det bidrag, som Fællesskabet i henhold til denne forordning bevilger til programmerne, ydes med henblik på at samfinansiere:

   a) aktiviteter i forbindelse med etablerings- og ibrugtagningsfasen, der omfatter konstruktion og opsendelse af satellitter samt fuld udbygning af den jordbaserede infrastruktur
   b) om fornødent, den første række aktiviteter i forbindelse med iværksættelse af driftsfasen, der omfatter forvaltning af infrastrukturen, bestående af satellitterne og de jordstationer, der anvendes til drift af systemet, samt vedligeholdelse og løbende videreudvikling af systemet.

Artikel 3

Den vejledende finansielle ramme for gennemførelsen af de aktiviteter, der er nævnt i artikel 2, fastsættes til [1 000 000 000 EUR] for den syvårige periode fra 1. januar 2007.

De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de relevante finansielle overslag.

Artikel 4

Opstår der behov for, at Fællesskabet direkte eller indirekte stiller finansielle garantier, som overskrider de i artikel 3 nævnte budgetbevillinger, skal disse garantier godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med de gældende budgetbestemmelser.

Artikel 5

Opstår der behov for, at Fællesskabet direkte eller indirekte påtager sig forpligtelser, som overskrider de i artikel 3 nævnte budgetbevillinger, skal disse forpligtelser godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med de gældende budgetbestemmelser.

Artikel 6

Der etableres en overskudsdelingsordning med henblik på at sikre tilbagebetaling af Fællesskabets bidrag til ibrugtagnings- og driftsfasen.

Artikel 7

Koncessionshaveren skal have ret til at modtage indtægterne fra udnyttelsen af licenser og intellektuelle ejendomsrettigheder for systemkomponenter, medens tilsynsmyndigheden forbliver ejer heraf.

Artikel 8

Tilsynsmyndigheden forvalter og fører tilsyn med brugen af midlerne fra Fællesskabets bidrag til programmerne i overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, litra b), i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1321/2004.

Under hensyntagen til programmernes specifikke karakter har Europa-Parlamentet med henblik på at kunne varetage sine budgetmæssige opgaver observatørstatus i tilsynsmyndighedens bestyrelse.

De driftsbevillinger, der er nødvendige til finansiering af Fællesskabets bidrag, stilles til rådighed for tilsynsmyndigheden gennem en aftale, jf. artikel 2, stk. 1, litra g), i forordning (EF) nr. 1321/2004. Budgetmyndigheden informeres om udkastet til aftalen, inden den iværksættes.

Det beløb, der afsættes i hver årlig rådighedsaftale, fastsættes i forbindelse med behandlingen af EU's budget under hensyntagen til tilsynsmyndighedens arbejdsprogram, som vedtages af bestyrelsen efter proceduren i henhold til artikel 6 i forordning (EF) nr. 1321/2004, og inden for rammerne af de finansielle overslag.

Hver rådighedsaftale fastsætter navnlig de generelle vilkår for forvaltningen af de midler, der overdrages til tilsynsmyndigheden.

Artikel 9

Kommissionen sikrer, at Fællesskabets finansielle interesser beskyttes i forbindelse med tilsynsmyndighedens gennemførelse af de foranstaltninger, der finansieres ved denne forordning. Dette sker ved hjælp af forebyggende foranstaltninger mod svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter, ved effektive kontrolforanstaltninger og ved at inddrive uretmæssigt udbetalte beløb samt, i tilfælde af uregelmæssigheder, ved hjælp af sanktioner, der er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende virkning, i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95(8), Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2185/96(9) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999(10).

For så vidt angår fællesskabsforanstaltninger, der finansieres ved denne forordning, forstås ved uregelmæssighed enhver overtrædelse af en fællesskabsbestemmelse og enhver manglende opfyldelse af en kontraktlig forpligtelse, som kan tilskrives en økonomisk beslutningstagers handling eller undladelse, der skader eller kunne skade Den Europæiske Unions almindelige budget eller budgetter, der forvaltes af De Europæiske Fællesskaber, ved afholdelse af en uretmæssig udgift, jf. artikel 1, stk. 2, i forordning (EF/Euratom) nr. 2988/95.

Kontrakter og aftaler (samt aftaler med deltagende tredjelande) i medfør af denne forordning skal navnlig indeholde bestemmelser om tilsyn og finanskontrol, der gennemføres af tilsynsmyndigheden eller Kommissionen eller af en bemyndiget repræsentant for disse, samt om revision, der gennemføres af Revisionsretten, herunder eventuelt ved kontrol på stedet.

Artikel 10

Hvert år i forbindelse med forelæggelsen af det foreløbige budgetforslag forelægger Kommissionen en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af programmerne. Der foretages i 2007 en midtvejsevaluering med henblik på at informere Europa-Parlamentet og Rådet om de til den tid opnåede fremskridt.

Artikel 11

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EUT C 221 af 8.9.2005, s. 28.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 6.9.2005.
(3) EFT L 228 af 23.9.1995, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1159/2005 (EUT L 191 af 22.7.2005, s. 16).
(4) EFT L 138 af 28.5.2002, s. 1.
(5) EUT L 246 af 20.7.2004, s. 1.
(6) EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(7) EUT C 172 af 18.6.1999, s. 1.
(8) EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.
(9) EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.
(10) EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik