Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/0156(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0212/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0212/2005

Συζήτηση :

PV 05/09/2005 - 22

Ψηφοφορία :

PV 06/09/2005 - 9.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0313

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 430kWORD 82k
Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2005 - Στρασβούργο
Ανάπτυξη και εκμετάλλευση του ευρωπαϊκού προγράμματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου ***I
P6_TA(2005)0313A6-0212/2005
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέση σε εφαρμογή των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του ευρωπαϊκού προγράμματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου (COM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

‐   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2004)0477)(1),

‐   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 156 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0087/2004),

‐   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

‐   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0212/2005),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   επισημαίνει ότι οι πιστώσεις που αναφέρονται στην νομοθετική πρόταση πέραν του έτους 2006 υπόκεινται στην απόφαση σχετικά με το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

   3. καλεί την Επιτροπή, όταν το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο εγκριθεί, να υποβάλει, αν είναι ενδεδειγμένο, πρόταση για την προσαρμογή του δημοσιονομικού ποσού αναφοράς του προγράμματος·
   4. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·
   5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Σεπτεμβρίου 2005 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέση σε εφαρμογή των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του ευρωπαϊκού προγράμματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου
P6_TC1-COD(2004)0156

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 156,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

έχοντας ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης(2),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Η ευρωπαϊκή πολιτική ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου εφαρμόζεται επί του παρόντος μέσω των προγραμμάτων GALILEO και EGNOS.

(2)  Το πρόγραμμα GALILEO έχει ως στόχο τη θέση σε εφαρμογή της πρώτης παγκόσμιας υποδομής ραδιοναυσιπλοΐας και εντοπισμού της θέσεως μέσω δορυφόρου ειδικά σχεδιασμένης για πολιτικούς σκοπούς.

(3)  Το πρόγραμμα EGNOS έχει ως στόχο την ενίσχυση των σημάτων του αμερικανικού συστήματος GPS και του ρωσικού GLONASS για λόγους αξιοπιστίας σε ευρεία γεωγραφική κλίμακα. Είναι ανεξάρτητο από το GALILEO και το συμπληρώνει.

(4)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή παρέχουν συνεχώς τη στήριξή τους στο πρόγραμμα GALILEO.

(5)  Το πρόγραμμα GALILEO αφορά μία τεχνολογία η οποία καλείται να βελτιώσει τη ζωή των ευρωπαίων πολιτών σε ένα μεγάλο αριθμό τομέων. Ιδιαίτερα, εντάσσεται απόλυτα στο πλαίσιο της πολιτικής μεταφορών όπως παρουσιάζεται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο "Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών", ιδίως όσον αφορά τους ναύλους, την τιμολόγηση των υποδομών και την οδική ασφάλεια.

(6)  Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα από τα σχέδια προτεραιότητας που λήφθηκαν υπόψη στην αναπτυξιακή πρωτοβουλία που προτάθηκε από την Επιτροπή και επικυρώθηκε από το Συμβούλιο. Αποτελεί επίσης ένα από τα βασικά επιτεύγματα του μελλοντικού ευρωπαϊκού διαστημικού προγράμματος όπως αναφέρεται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο "Το διάστημα: νέοι ευρωπαϊκοί ορίζοντες για μια διευρυνόμενη Ένωση - Σχέδιο δράσης για εφαρμογή της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής".

(7)  Το πρόγραμμα GALILEO περιλαμβάνει μία φάση καθορισμού, μία φάση ανάπτυξης, μία φάση εγκατάστασης και μία φάση εκμετάλλευσης. Η φάση εγκατάστασης θα πρέπει να αρχίσει το 2006 και, μετά από διετή συνύπαρξη με τη φάση εκμετάλλευσης, θα πρέπει να λήξει το 2010. Η φάση εκμετάλλευσης θα πρέπει να αρχίσει το 2008 και το σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί πλήρως το 2010.

(8)  Οι φάσεις καθορισμού και ανάπτυξης, οι οποίες συνιστούν το τμήμα του προγράμματος που είναι αφιερωμένο στην έρευνα, χρηματοδοτήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τον κοινοτικό προϋπολογισμό των διευρωπαϊκών δικτύων.

(9)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2236/95 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 1995, περί καθορισμού των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων(3) καθόρισε τους κανόνες που εφαρμόζονται στην κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή στην περίπτωση κοινοτικών έργων που αφορούν τα συστήματα εντοπισμού θέσεως και ναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου.

(10)  Για τη θέση σε εφαρμογή της φάσεως ανάπτυξης του προγράμματος GALILEO, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2002(4) ιδρύθηκε η κοινή επιχείρηση GALILEO.

(11)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2004, σχετικά με τη δημιουργία δομών διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης(5), προβλέπει τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής του GNSS (εφεξής καλούμενη "Εποπτική Αρχή").

(12)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση των προγραμμάτων, είναι σκόπιμο να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης.

(13)  Λαμβάνοντας υπόψη τη θέληση που εκφράστηκε από το Συμβούλιο να περιοριστεί στο ένα τρίτο το τμήμα της δημόσιας χρηματοδότησης της φάσης εγκατάστασης και των χρηματοδοτήσεων που προβλέπονται ήδη από τις υφιστάμενες δημοσιονομικές προοπτικές, το ποσό της χρηματοδότησης της φάσης εγκατάστασης που υποστηρίζεται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών προοπτικών θα έπρεπε να ανέλθει σε [500] εκατ. ευρώ.

(14)  Λόγω της ιδιαίτερης φύσεως της αγοράς στον τομέα της ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου και της εμπορίας των υπηρεσιών της, καθώς επίσης και της διασφάλισης της διάθεσής τους προς το συμφέρον του δημοσίου τομέα, θα καταστεί αναγκαία η έκτακτη χορήγηση δημόσιων χρηματοδοτήσεων κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών της φάσεως εκμετάλλευσης. Εξάλλου, το Συμβούλιο έχει προβλέψει ρητά την παρέμβαση των κοινοτικών ταμείων για τη χρηματοδότηση της φάσεως αυτής στα συμπεράσματα τα οποία εξέδωσε αντίστοιχα στις 25 και 26 Μαρτίου 2002 και στις 8 και 9 Μαρτίου 2004. Το προβλεπόμενο ποσό της απαιτούμενης κοινοτικής χρηματοδότησης είναι της τάξεως των [500] εκατ. ευρώ.

(15)  Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί στον κοινοτικό προϋπολογισμό ποσό 1 000 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου από 2007 έως 2013 με την εγγραφή ειδικής θέσης στον κοινοτικό προϋπολογισμό, επιτρέποντας, με τον τρόπο αυτό, στην αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή να συνδέσει τη χρηματοδότηση με την τήρηση των προθεσμιών για τις διάφορες φάσεις των προγραμμάτων.

(16)  Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Κοινότητα πρόκειται να αναλάβει, είτε άμεσα είτε έμμεσα, την παροχή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που υπερβαίνουν την προβλεπόμενη πίστωση του προϋπολογισμού, οι εγγυήσεις αυτές θα πρέπει να υπόκεινται στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σύμφωνα με τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες.

(17)  Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Κοινότητα πρόκειται να αναλάβει, είτε άμεσα είτε έμμεσα, υποχρεώσεις για ανάληψη ευθύνης που υπερβαίνουν την προβλεπόμενη πίστωση του προϋπολογισμού, οι υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να υπόκεινται στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σύμφωνα με τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες.

(18)  Κατά τη διάρκεια των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης, η κατασκευή και, στη συνέχεια, η διαχείριση του συστήματος θα ανατεθεί σε ιδιώτη ανάδοχο στο πλαίσιο σύμβασης παραχώρησης ο οποίος θα τεθεί υπό τον έλεγχο της Εποπτικής Αρχής η οποία θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1321/2004.

(19)  Θα πρέπει να καθιερωθεί μηχανισμός κατανομής των κερδών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιστροφή της κοινοτικής συνεισφοράς για τις φάσεις εγκατάστασης και εκμετάλλευσης.

(20)  Ο ανάδοχος παραχώρησης θα πρέπει να δικαιούται να λαμβάνει τα έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση των αδειών και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των συνιστωσών του συστήματος, η κυριότητα των οποίων εξακολουθεί να περιέρχεται στην Εποπτική Αρχή.

(21)  Μεταξύ των καθηκόντων της Εποπτικής Αρχής περιλαμβάνεται η διαχείριση κεφαλαίων που διατίθενται στα ευρωπαϊκά προγράμματα ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου και η παρακολούθηση της γενικής δημοσιονομικής διαχείρισης των προγραμμάτων με στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης των δημοσίων κεφαλαίων. Επιπροσθέτως, η Εποπτική Αρχή εκτελεί δημοσιονομικά καθήκοντα τα οποία της ανατίθενται από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 54, παράγραφος 2, στοιχείο β), του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, περί του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6). Λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα των προγραμμάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να μπορέσει να εκτελέσει το δημοσιονομικό ρόλο του, θα πρέπει να διαθέτει καθεστώς παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο της Εποπτικής Αρχής.

(22)  Η πρόταση απόφασης της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα-πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013) παρέχει υποστήριξη στο ευρωπαϊκό σύστημα ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου GNSS.

(23)  Η πρόταση απόφασης της Επιτροπής για τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου σχετικά με την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) προβλέπει επίσης τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην ανάπτυξη καινοτομιών με την υποστήριξη κοινοτικής χρηματοδότησης που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου GNSS.

(24)  Δεδομένου ότι το πρόγραμμα GALILEO έχει φτάσει σε στάδιο προχωρημένης ωριμότητας και υπερβαίνει τώρα σε μεγάλο βαθμό το πλαίσιο ενός απλού ερευνητικού σχεδίου, πρέπει να στηριχθεί σε ειδικό νομικό κείμενο, το οποίο θα είναι περισσότερο κατάλληλο προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και να ανταποκριθεί καλύτερα στην επίτευξη χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

(25)  Η εφαρμογή τέτοιας υποδομής ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου αποτελεί σχέδιο το οποίο υπερβαίνει σαφώς τις τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες κάθε κράτους μέλους που δρα αυτόνομα. Τα προγράμματα GALILEO και EGNOS ανταποκρίνονται, συνεπώς, πλήρως στις απαιτήσεις της αρχής της επικουρικότητας, δεδομένου ότι το κοινοτικό επίπεδο είναι το πλέον κατάλληλο για ανάληψη δράσης. Πρόκειται για ένα παράδειγμα της προστιθέμενης αξίας που μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη όταν έχει καθορίσει σαφώς τους στόχους και τους πόρους της.

(26)  Για τις φάσεις εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των προγραμμάτων, με τον παρόντα κανονισμό ορίζεται ύψος κονδυλίων το οποίο συνιστά για την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή την προνομιούχο αναφορά, κατά την έννοια του σημείου 33 της διοργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας(7),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός ορίζει τις λεπτομέρειες δημοσιονομικής παρέμβασης της Κοινότητας για τη θέση σε εφαρμογή των φάσεων εγκατάστασης (2006-2010) και εκμετάλλευσης (2008 και εξής) των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου GALILEO και EGNOS τα οποία αποκαλούνται στο εξής "προγράμματα".

Άρθρο 2

Η κοινοτική συνεισφορά, η οποία διατίθεται στα προγράμματα μέσω του παρόντος κανονισμού, χορηγείται με στόχο τη συγχρηματοδότηση:

   α) των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη φάση εγκατάστασης, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή και την εκτόξευση δορυφόρων καθώς και την πλήρη θέση σε εφαρμογή της επίγειας υποδομής·
   β) εφόσον απαιτείται, της πρώτης σειράς δραστηριοτήτων που συνδέονται με την έναρξη της φάσεως εκμετάλλευσης, η οποία περιλαμβάνει τη διαχείριση της υποδομής η οποία αποτελείται από δορυφόρους και επίγειους σταθμούς που έχουν σχέση με τη λειτουργία της, καθώς επίσης και τη συντήρηση και τη συνεχή τελειοποίηση του εν λόγω συστήματος.

Άρθρο 3

Το ενδεικτικό δημοσιονομικό πλαίσιο που απαιτείται για την εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 καθορίζεται σε [1 000 εκατ. ευρώ] για χρονικό διάστημα 7 ετών από 1ης Ιανουαρίου 2007.

Οι ετήσιες πιστώσεις εξουσιοδοτούνται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός του ορίου των δημοσιονομικών προοπτικών.

Άρθρο 4

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Κοινότητα πρόκειται να αναλάβει, είτε άμεσα είτε έμμεσα, την παροχή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που υπερβαίνουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 3 πίστωση του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης παραχώρησης, οι εγγυήσεις αυτές θα πρέπει να υπόκεινται στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σύμφωνα με τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες.

Άρθρο 5

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Κοινότητα πρόκειται να αναλάβει, είτε άμεσα είτε έμμεσα, υποχρεώσεις για ανάληψη ευθύνης που υπερβαίνουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 3 πίστωση του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης παραχώρησης, οι υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να υπόκεινται στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σύμφωνα με τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες.

Άρθρο 6

Θεσπίζεται μηχανισμός κατανομής των κερδών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιστροφή της κοινοτικής συνεισφοράς για τις φάσεις εγκατάστασης και εκμετάλλευσης.

Άρθρο 7

Ο ανάδοχος παραχώρησης θα πρέπει να δικαιούται να λαμβάνει τα έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση των αδειών και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των συνιστωσών του συστήματος, η κυριότητα των οποίων εξακολουθεί να περιέρχεται στην Εποπτική Αρχή.

Άρθρο 8

Η Εποπτική Αρχή διασφαλίζει, σύμφωνα με το άρθρο 54, παράγραφος 2, στοιχείο β), του κανονισμού (ΕΚ, Eυρατόμ) αριθ. 1605/2002 και τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004, τη διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης των κεφαλαίων της κοινοτικής συνεισφοράς που διατίθεται στα προγράμματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα των προγραμμάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να μπορέσει να εκτελέσει το δημοσιονομικό ρόλο του, θα πρέπει να διαθέτει καθεστώς παρατηρητή στο διοικητικό συμβούλιο της Εποπτικής Αρχής.

Οι λειτουργικές πιστώσεις που είναι αναγκαίες για τη χρηματοδότηση της κοινοτικής συνεισφοράς τίθενται στη διάθεση της Εποπτικής Αρχής μέσω σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημερώνεται για το σχέδιο συμφωνίας πριν από τη μονογραφή της.

Το ποσό κάθε ετήσιας σύμβασης εφαρμογής αποφασίζεται στο πλαίσιο της κοινοτικής διαδικασίας επί του προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας της Εποπτικής Αρχής που θα εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιό της σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 και εντός των ορίων των δημοσιονομικών προοπτικών.

Κάθε σύμβαση προβλέπει ιδίως τους γενικούς όρους που διέπουν τη διαχείριση των κεφαλαίων που διατίθενται στην Εποπτική Αρχή.

Άρθρο 9

Η Επιτροπή μεριμνά έτσι ώστε, κατά τη θέση σε εφαρμογή από την Εποπτική Αρχή δράσεων που χρηματοδοτούνται από τον παρόντα κανονισμό, να προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, μέσω της πραγματοποίησης αποτελεσματικών ελέγχων και της ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και, στην περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών, μέσω αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου(8), τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου(9) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10).

Για τις κοινοτικές δράσεις που χρηματοδοτούνται βάσει της παρούσας απόφασης, η έννοια της παρατυπίας που αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 περιλαμβάνει οποιαδήποτε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου ή οποιαδήποτε άγνοια συμβατικής υποχρέωσης που απορρέει από πράξη ή παράλειψη εκ μέρους οικονομικού φορέα, η οποία προκάλεσε ή θα μπορούσε να προκαλέσει ζημία, υπό τη μορφή αδικαιολόγητης δαπάνης, στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε προϋπολογισμούς που αυτή διαχειρίζεται.

Τα συμβόλαια και οι συμβάσεις, καθώς και οι συμφωνίες με τρίτες συμμετέχουσες χώρες, που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, προβλέπουν ιδίως παρακολούθηση και οικονομικό έλεγχο από την Εποπτική Αρχή ή την Επιτροπή ή από οποιονδήποτε αντιπρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτές, καθώς και λογιστικούς ελέγχους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενδεχομένως επιτόπου.

Άρθρο 10

Κάθε χρόνο, κατά την παρουσίαση του προσχεδίου του προϋπολογισμού, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων. Το 2007, θα διεξαχθεί ενδιάμεση αναθεώρηση ούτως ώστε να ενημερωθεί τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί έως την ημερομηνία αυτή.

Άρθρο 11

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Έγινε στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 221 της 8.9.2005, σ. 28.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2005.
(3) ΕΕ L 228 της 23.9.1995, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1159/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 22.7.2005, σ. 16).
(4) ΕΕ L 138 της 28.5.2002, σ. 1.
(5) ΕΕ L 246 της 20.7.2004, σ. 1.
(6) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(7) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
(8) ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.
(9) ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.
(10) ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου