Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/0156(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0212/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0212/2005

Keskustelut :

PV 05/09/2005 - 22

Äänestykset :

PV 06/09/2005 - 9.8

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0313

Hyväksytyt tekstit
PDF 402kWORD 83k
Tiistai 6. syyskuuta 2005 - Strasbourg
Eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän käyttöönotto ja käyttö ***I
P6_TA(2005)0313A6-0212/2005
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen toteuttamisesta (KOM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2004)0477)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 156 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0087/2004),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A6-0212/2005),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   korostaa, että lainsäädäntöehdotuksessa osoitetut vuoden 2006 jälkeiset määrärahat riippuvat seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevasta päätöksestä;

   3. pyytää komissiota tekemään tarvittaessa ehdotuksen ohjelman rahoitusohjetta koskevan määrän mukauttamisesta heti, kun seuraava monivuotinen rahoituskehys on hyväksytty;
   4. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;
   5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. syyskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 antamiseksi eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen toteuttamisesta
P6_TC1-COD(2004)0156

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 156 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Eurooppalaista satelliittinavigointipolitiikkaa pannaan tällä hetkellä täytäntöön Galileo- ja Egnos-ohjelmien avulla.

(2)  Galileo-ohjelman tavoitteena on luoda ensimmäinen maailmanlaajuinen erityisesti siviilikäyttöön tarkoitettu infrastruktuuri satelliittinavigointia ja -paikannusta varten.

(3)  Egnos on ohjelma, jolla pyritään vahvistamaan amerikkalaista GPS- ja venäläistä Glonass-signaalia luotettavuustarkoituksessa laajalla maantieteellisellä alueella. Se on Galileosta riippumaton ja sitä täydentävä.

(4)  Euroopan parlamentti, neuvosto sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ovat toistuvasti ilmaisseet tukensa Galileo-ohjelmalle.

(5)  Galileo-ohjelmassa on kyse teknologiasta, jonka tarkoituksena on parantaa Euroopan kansalaisten elämää lukuisilla eri aloilla. Ohjelma muodostaa luontaisen jatkon komission valkoisessa kirjassaan "Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika" esittämälle liikennepolitiikalle erityisesti tavarankuljetuksen, infrastruktuurien käyttömaksujen ja liikenneturvallisuuden osalta.

(6)  Galileo muodostaa yhden ensisijaisista hankkeista komission ehdottamassa ja Eurooppa-neuvoston tukemassa kasvua koskevassa aloitteessa. Galileo-ohjelma on myös tulevan eurooppalaisen avaruuspolitiikan merkittävä konkretisoituma, jollaisena se esitetään eurooppalaista avaruuspolitiikkaa koskevassa valkoisessa kirjassa "Avaruus: laajentuvan unionin uusi eurooppalainen ulottuvuus – Toimintasuunnitelma Euroopan avaruuspolitiikan toteuttamiseksi".

(7)  Galileo-ohjelma koostuu määrittelyvaiheesta, kehittämisvaiheesta, rakennus- ja käyttöönottovaiheesta sekä käyttövaiheesta. Rakennus- ja käyttöönottovaiheen pitäisi alkaa vuonna 2006, ja yhtä aikaa käyttövaiheen kanssa toteutettavan kahden vuoden siirtymäkauden jälkeen sen pitäisi päättyä vuonna 2010. Käyttövaiheen pitäisi alkaa vuonna 2008, ja järjestelmän pitäisi olla täysin toimintakuntoinen vuonna 2010.

(8)  Määrittely- ja kehittämisvaiheet, jotka muodostavat ohjelman tutkimukseen painottuvan osan, ovat saaneet merkittävän osan rahoituksestaan yhteisön varoista Euroopan laajuisten verkkojen talousarviosta.

(9)  Euroopan laajuisten verkkojen alaan liittyvän yhteisön rahoitustuen myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä 18 päivänä syyskuuta 1995 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2236/95(3) vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan yhteisön rahoitustuen myöntämiseen, kun kyseessä ovat satelliittinavigointi- ja paikannusjärjestelmiä koskevat yhteisön hankkeet.

(10)  Neuvoston asetuksella (EY) N:o 876/2002(4), joka annettiin 21 päivänä toukokuuta 2002, perustettiin Galileo-yhteisyritys Galileo-ohjelman kehittämisvaiheen toteuttamiseksi.

(11)  Eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista 12 päivänä heinäkuuta 2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1321/2004(5) perustetaan satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) Euroopan valvontaviranomainen (jäljempänä valvontaviranomainen).

(12)  Ohjelmien jatkuvuuden turvaamiseksi olisi varmistettava myös rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen rahoitus.

(13)  Kun otetaan huomioon, että neuvoston päätöksen mukaan rakennus- ja käyttöönottovaiheen rahoituksesta enintään kolmasosa saadaan ottaa julkisista varoista, sekä pidetään mielessä tämänhetkisten rahoitusnäkymien mukainen jo toteutunut rahoitus, seuraavissa rahoitusnäkymissä yhteisön talousarviosta rakennus- ja käyttöönottovaihetta varten myönnettävää rahoitusta olisi varattava 500 000 000 EUR.

(14)  Kun otetaan huomioon satelliittinavigoinnin erityisluonne, siihen liittyvien palvelujen kaupallistaminen sekä se, että julkiselle sektorille täytyy voida taata mahdollisuus palvelujen käyttöön, käyttövaiheen ensimmäisinä vuosina tarvitaan tiettyä poikkeusrahoitusta julkisista varoista. Neuvoston 25 ja 26 päivänä maaliskuuta 2002 ja 8 ja 9 päivänä maaliskuuta 2004 hyväksymissä päätelmissä neuvosto nimenomaisesti viittaa yhteisön varojen myöntämiseen kyseisen vaiheen rahoitusta varten. Tarvittava yhteisön rahoituksen määrä on arviolta 500 000 000 EUR.

(15)  Sen vuoksi yhteisön talousarvioon olisi varattava 1 000 000 000 EUR Galileo-ohjelman rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen ohjelmien rahoitusta varten vuosiksi 2007–2013 omana yhteisön talousarvioon sisältyvänä budjettikohtana, minkä avulla budjettivallan käyttäjän on mahdollista sitoa ohjelman eri vaiheiden rahoitus määräaikojen noudattamiseen.

(16)  Mikäli yhteisön on otettava edellä mainittujen määrärahojen ylittäviä rahoitustakuita joko suoraan tai epäsuorasti, Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi hyväksyttävä ne voimassa olevien budjettimääräysten mukaisesti.

(17)  Mikäli yhteisön on tehtävä edellä mainittujen määrärahojen ylittäviä vastuusitoumuksia joko suoraan tai epäsuorasti, Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi hyväksyttävä ne voimassa olevien budjettimääräysten mukaisesti.

(18)  Rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen aikana järjestelmän rakentaminen ja sittemmin sen hallinto on uskottu yksityiselle toimiluvan haltijalle, jonka toimintaa valvoo asetuksella (EY) N:o 1321/2004 perustettu valvontaviranomainen.

(19)  Voitonjakoa koskeva mekanismi olisi perustettava, jotta yhteisön rakennus- ja käyttöönottovaiheelle myöntämiä varoja saataisiin takaisin.

(20)  Toimiluvan haltijalla olisi oltava oikeus saada tuotot, jotka ovat peräisin siitä, että hyödynnetään järjestelmän komponentteja koskevia lisenssejä ja tekijänoikeuksia, joiden omistusoikeuden pitäisi jäädä valvontaviranomaiselle.

(21)  Valvontaviranomaisen tehtäviin kuuluu myös eurooppalaisille satelliittinavigointiohjelmille myönnettyjen varojen hallinnointi sekä ohjelmien yleisen varainhoidon valvonta sen varmistamiseksi, että julkisia varoja käytetään tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Lisäksi valvontaviranomainen suorittaa sellaisia talousarvion täytäntöönpanoon liittyviä tehtäviä, joita komissio on sille uskonut Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(6) 54 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti. Ottaen huomioon ohjelmien erityisen luonteen Euroopan parlamentilla olisi oltava valvontaviranomaisen hallintoneuvostossa tarkkailijan asema, jotta se pystyisi hoitamaan talousarviota koskevan tehtävänsä.

(22)  Komission ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) tuetaan eurooppalaista satelliittinavigointijärjestelmää.

(23)  Komission ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi kilpailukyvyn ja innovaation puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta tuetaan myös eurooppalaisten pk-yritysten kehittämistä yhteisön rahoituksen turvin, mikä edistää eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän kehitystä.

(24)  Koska Galileo-ohjelma on saavuttanut merkittävän kypsyysvaiheen, eikä sitä millään muotoa voida enää tarkastella pelkkänä tutkimushankkeena, sitä varten on syytä luoda erityinen, sen tarpeita paremmin vastaava oikeudellinen väline, jolla varmistetaan myös varainhoidon moitteettomuus.

(25)  Tällaisen satelliittinavigointi-infrastruktuurin perustaminen on hanke, joka ylittää selvästi minkä tahansa yksinään toimivan jäsenvaltion tekniset ja rahoitukselliset mahdollisuudet. Galileo- ja Egnos-ohjelmat täyttävät siksi täysimääräisesti toissijaisuusperiaatteen mukaiset vaatimukset, koska yhteisön taso on toiminnan kannalta kaikkein sopivin. Tämä on esimerkki lisäarvosta, jonka Eurooppa voi saada aikaan, kun se on määritellyt selvästi tavoitteensa ja resurssinsa.

(26)  Tässä asetuksessa vahvistetaan ohjelmille myönnettävän kokonaisrahoituksen määrä, jota budjettivallan käyttäjä pitää ensisijaisena ohjeenaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn toimielinten sopimuksen(7) 33 kohdan mukaisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteisön rahoitusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt eurooppalaisten Galileo- ja Egnos-satelliittinavigointiohjelmien, jäljempänä "ohjelmat", rakennus- ja käyttöönottovaiheen (2006–2010) sekä käyttövaiheen (vuodesta 2008 eteenpäin) toteuttamista varten.

2 artikla

Tässä asetuksessa ohjelmille vahvistettu yhteisön rahoitusosuus myönnetään seuraavien toimien osarahoittamiseksi:

   a) rakennus- ja käyttöönottovaiheeseen liittyvä toiminta, johon kuuluu satelliittien rakentaminen ja lähettäminen kiertoradalle sekä maan päällä toimivan infrastruktuurin asentaminen kokonaisuudessaan;
   b) tarvittaessa käyttövaiheen käynnistämiseen liittyvät ensimmäiset toimet, jotka koostuvat satelliittien ja niiden toimintaan liittyvien maa-asemien muodostaman infrastruktuurin hallinnosta sekä tämän järjestelmän huollosta ja jatkuvasta kehittämisestä.

3 artikla

Edellä 2 artiklassa tarkoitettujen toimien toteuttamiseen varatuiksi ohjeellisiksi rahoituspuitteiksi vahvistetaan 1 000 000 000 EUR 1 päivänä tammikuuta 2007 alkavalle seitsemän vuoden kaudelle.

Budjettivallan käyttäjä myöntää vuosittaiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa.

4 artikla

Mikäli yhteisön on otettava 3 artiklassa mainitut määrärahat ylittäviä rahoitustakuita joko suoraan tai epäsuorasti, Euroopan parlamentin ja neuvoston on hyväksyttävä ne voimassa olevien budjettimääräysten mukaisesti.

5 artikla

Mikäli yhteisön on tehtävä 3 artiklassa mainitut määrärahat ylittäviä vastuusitoumuksia joko suoraan tai epäsuorasti, Euroopan parlamentin ja neuvoston on hyväksyttävä ne voimassa olevien budjettimääräysten mukaisesti.

6 artikla

Voitonjakoa koskeva mekanismi on perustettava, jotta yhteisön rakennus- ja käyttöönottovaiheelle myöntämiä varoja saataisiin takaisin.

7 artikla

Toimiluvan haltijalla on oltava oikeus saada tuotot, jotka ovat peräisin siitä, että hyödynnetään järjestelmän komponentteja koskevia lisenssejä ja tekijänoikeuksia, joiden omistusoikeuden pitäisi jäädä valvontaviranomaiselle.

8 artikla

Valvontaviranomainen varmistaa asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 54 artiklan 2 kohdan b alakohdan sekä asetuksen (EY) N:o 1321/2004 säännösten mukaisesti ohjelmille osoitettujen yhteisön varojen hallinnon ja niiden käytön valvonnan.

Ottaen huomioon ohjelmien erityisen luonteen Euroopan parlamentilla on valvontaviranomaisen hallintoneuvostossa tarkkailijan asema, jotta se pystyisi täyttämään talousarviota koskevat tehtävänsä.

Yhteisön rahoitusosuuteen tarvittavat toimintamäärärahat annetaan valvontaviranomaisen käyttöön asetuksen (EY) N:o 1321/2004 2 artiklan 1 kohdan g alakohdan säännösten mukaisesti. Budjettivallan käyttäjää on informoitava sopimusluonnoksesta ennen sen parafoimista.

Kunkin vuosittaisen varojen siirtämistä koskevan sopimuksen sisältämästä määrästä päätetään EU:n talousarviomenettelyn perusteella valvontaviranomaisen hallintoneuvoston hyväksymä työohjelma huomioon ottaen asetuksen (EY) N:o 1321/2004 6 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ja rahoitusnäkymien rajoissa.

Sopimuksessa määrätään erityisesti valvontaviranomaiselle uskottujen varojen hallinnoinnin yleisistä ehdoista.

9 artikla

Valvontaviranomaisen toteuttaessa tällä asetuksella rahoitetun toiminnan valvontatehtävää, komissio huolehtii yhteisön taloudellisten etujen turvaamisesta toteuttamalla toimenpiteitä petosten, lahjonnan ja muun laittoman toiminnan estämiseksi, suorittamalla tehokasta valvontaa ja perimällä takaisin aiheettomasti maksettuja määriä sekä väärinkäytösten ilmetessä asettamalla tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia seuraamuksia neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95(8), neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96(9) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999(10) mukaisesti.

Tällä asetuksella rahoitettujen yhteisön toimien osalta asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla väärinkäytöksen käsitteellä ymmärretään kaikkea yhteisön oikeuden säännösten tai määräysten taikka sopimusvelvoitteiden rikkomista, joka johtuu taloudellisen toimijan teosta tai laiminlyönnistä ja jonka tuloksena on tai voi olla Euroopan unionin yleiselle talousarviolle tai sen hoidossa oleville talousarvioille perusteettoman menon takia aiheutuva vahinko.

Tästä asetuksesta johtuvissa sopimuksissa ja osallisina olevien kolmansien maiden kanssa solmituissa sopimuksissa määrätään nimenomaisesti valvontaviranomaisen ja komission tai näiden valtuuttamien edustajien suorittamasta seurannasta ja varainhoidon valvonnasta sekä tilintarkastustuomioistuimen tarvittaessa paikalla tekemistä tarkastuksista.

10 artikla

Joka vuosi heti alustavan talousarvioesityksen tekemisen jälkeen komissio esittää kertomuksen ohjelmien täytäntöönpanosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Vuonna 2007 on suoritettava väliarviointi Euroopan parlamentin ja neuvoston informoimiseksi ajankohtaan mennessä saavutetusta edistyksestä.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) EUVL C 221, 8.9.2005, s. 28.
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 6. syyskuuta 2005.
(3) EYVL L 228, 23.9.1995, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1159/2005 (EUVL L 191, 22.7.2005, s. 16).
(4) EYVL L 138, 28.5.2002, s. 1.
(5) EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1.
(6) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(7) EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1.
(8) EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.
(9) EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.
(10) EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö