Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2004/0156(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0212/2005

Pateikti tekstai :

A6-0212/2005

Debatai :

PV 05/09/2005 - 22

Balsavimas :

PV 06/09/2005 - 9.8

Priimti tekstai :

P6_TA(2005)0313

Priimti tekstai
PDF 479kWORD 88k
Antradienis, 2005 m. rugsėjo 6 d. - Strasbūras
Europos palydovinės radijo navigacijos programos parengimas darbui ir veikimas ***I
P6_TA(2005)0313A6-0212/2005
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programos parengimo darbui ir veikimo etapų įgyvendinimo (KOM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (KOM(2004)0477)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 156 straipsnį, kuriais remdamasi Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0087/2004),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto bei Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A6-0212/2005),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   pažymi, kad teisėkūros pasiūlyme nurodytiems asignavimams po 2006 m. taikomas sprendimas dėl kitos daugiametės finansinės struktūros;

   3. ragina Komisiją, priėmus naują daugiametę finansinę struktūrą, pateikti, jei tinkama, pasiūlymą pakoreguoti finansinę orientacinę programos sumą;
   4. ragina Komisiją vėl kreiptis į Parlamentą, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba jį pakeisti kitu tekstu;
   5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Dar neskelbta OL.


Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. rugsėjo 6 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2005 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programos parengimo darbui ir veikimo etapų įgyvendinimo
P6_TC1-COD(2004)0156

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 156 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos(2),

kadangi:

(1)  Šiuo metu Europos palydovinės radijo navigacijos politika įgyvendinama GALILEO ir EGNOS programomis.

(2)  GALILEO programa siekiama įdiegti pirmąją pasaulinę radijo navigacijos ir padėties nustatymo palydovu infrastruktūrą, skirtą piliečiams.

(3)  EGNOS yra programa, kuria siekiama sustiprinti amerikietiško GPS ir rusiško GLONASS signalus, kad plačiose geografinėse zonose jie būtų patikimesni. Ji yra nepriklausoma nuo GALILEO programos ir ją papildo.

(4)  Europos Parlamentas, Taryba ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas nuolat visapusiškai rėmė GALILEO programą.

(5)  GALILEO programa siejama su technologija, skirta Europos piliečių gyvenimui įvairiose srityse gerinti. Ji ypač pritaikoma transporto politikos sistemai, apibūdintai Komisijos Baltojoje knygoje "Europos transporto politika 2010 metams: Laikas spręsti", ypač važtos valdymo, infrastruktūros mokesčio ir kelių eismo saugumo atžvilgiais.

(6)  Ši programa yra vienas iš svarbiausių projektų, numatytų Komisijos pasiūlytoje ir Tarybos patvirtintoje plėtros iniciatyvoje. Ji taip pat yra vienas svarbiausių būsimosios Europos kosmoso programos, numatyta Komisijos Baltojoje knygoje "Kosmosas: nauja Europos siena besiplečiančioje ES – veiksmų planas Europos kosmoso politikai įgyvendinti", pasiekimų.

(7)  GALILEO programą sudaro apibrėžimo, kūrimo, parengimo darbui ir veikimo etapai. Parengimo darbui etapas turėtų prasidėti 2006 m. ir, dvejus metus sutapdamas su veikimo etapu, turėtų baigtis 2010 m. Veikimo etapas turėtų prasidėti 2008 m., o sistema turėtų pradėti pilnai veikti 2010 m.

(8)  Apibrėžimo ir vystymo etapai sudaro tyrimams skirtos programos dalį ir daugiausia buvo finansuojami iš transeuropiniams tinklams skirto Bendrijos biudžeto.

9)   1995 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2236/95, nustatantis bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės pagalbos teikimo transeuropinių transporto tinklų srityje(3), nustatė taisykles, taikytinas Bendrijos finansinei pagalbai, kuri teikiama Bendrijos projektams, pvz., palydovinėms padėties nustatymo ir navigacijos sistemoms.

(10)  GALILEO programos kūrimo etapo įgyvendinimui 2002 m. gegužės 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 876/2002(4) buvo įsteigta bendra įmonė GALILEO.

11)   2004 m. liepos 12 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų struktūrų sukūrimo(5) įsteigiama Europos GNSS priežiūros institucija (toliau – priežiūros institucija).

(12)  Siekiant užtikrinti programų stebėjimą, reikia užtikrinti parengimo darbui ir veikimo etapų finansavimą.

(13)  Atsižvelgiant į Tarybos sprendimą trečdaliu apriboti parengimo darbui etapui skirtą viešąjį įnašą ir dabartinėje finansinėje perspektyvoje jau numatytus įnašus, parengimo darbui etapui skirtas Bendrijos įnašas naujoje finansinėje perspektyvoje turėtų siekti [500] milijonų EUR.

(14)  Atsižvelgiant į palydovinės radijo navigacijos paslaugų rinkos savitumą ir į šių paslaugų rinkodarą bei prieinamumo viešojo sektoriaus poreikiams garantavimą, pirmaisiais veikimo etapo metais reikės skirti išimtinę viešojo finansavimo dalį. Be to, 2002 m. kovo 25–26 d. išvadose ir 2004 m. kovo 8–9 d. vykusiame susirinkime Taryba konkrečiai numatė Bendrijos fondų panaudojimą veikimo etapo finansavimui. Numatyta Bendrijos finansavimo suma turėtų būti apie [500] milijonų EUR.

(15)  Taigi Bendrijos biudžete reikia skirti 1 000 milijonų EUR sumą programų parengimo darbui ir veikimo etapų finansavimui 2007–2013 m. ir į Bendrijos biudžetą įtraukti atskirą biudžeto eilutę, kuri įgalintų biudžeto valdymo instituciją susieti finansavimą su atskirų programos etapų galutinių terminų laikymusi.

(16)  Tais atvejais, kai Bendrija tiesiogiai arba netiesiogiai turi prisiimti pirmiau minėtus biudžeto asignavimus viršijančias finansavimo garantijas, jas, pagal taikytinas biudžeto taisykles, turėtų patvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba.

(17)  Tais atvejais, kai Bendrija tiesiogiai arba netiesiogiai turi prisiimti aukščiau minėtus biudžeto asignavimus viršijančius sąlyginius įsipareigojimus, juos, pagal taikytinas biudžeto taisykles, turėtų patvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba.

(18)  Parengimo darbui ir veikimo etapuose pirmiausia sistemos kūrimas, vėliau ir valdymas bus patikėti privačiam koncesininkui, kontroliuojamam priežiūros institucijos, įsteigtos Reglamentu (EB) Nr. 1321/2004.

(19)  Turėtų būti sukurtas pelno pasidalijimo mechanizmas, kad būtų galima atgauti Bendrijos įnašą, skiriamą parengimo darbui ir veikimo etapams.

(20)  Koncesininkas turėtų turėti teisę gauti pajamas, atsirandančias naudojant su sistemų komponentais susijusias licenzas ir intelektinės nuosavybės teises, kurios turėtų priklausyti priežiūros institucijai.

(21)  Tarp priežiūros institucijos uždavinių yra fondų, skirtų Europos palydovinėms radijo navigacijos programoms, valdymas ir šių programų bendro finansinio valdymo priežiūra siekiant padidinti naudojimąsi visuomeninėmis lėšomis. Priežiūros institucija taip pat vykdo biudžeto vykdymo užduotis, kurias Komisija jai pavedė pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 54 straipsnio 2 dalies b punktą(6). Kadangi programos yra išskirtinės, Europos Parlamentas turėtų turėti stebėtojo statusą priežiūros institucijos administracinėje valdyboje, kad galėtų atlikti savo su biudžetu susijusias užduotis.

(22)  Komisijos pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos septintosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos pagrindų programos (2007–2013 m.) numatoma parama Europos GNSS palydovinei navigacijos sistemai.

(23)  Komisijos pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo įsteigiančio Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programą (2007–2013 m.) taip pat numatomas Europos mažų ir vidutinių įmonių įsijungimas plėtojant naujoves, gaunant finansinę paramą iš Bendrijos, o tai prisidės prie Europos GNSS palydovinės navigacijos sistemos vystymo.

(24)  GALILEO programai pasiekė tolesnę brandos stadiją ir tapo daugiau nei paprastu tyrimų projektu. Todėl svarbu jai suteikti konkretų teisinį pagrindą, labiau tinkamą jos reikmėms tenkinti ir geriausiai patenkinančiu reikalavimą gerai valdyti finansus.

(25)  Tokios palydovinės radijo navigacijos infrastruktūros kūrimas aiškiai peržengia bet kurios valstybės narės technines ir finansines galimybes veikiant savarankiškai. Taigi GALILEO ir EGNOS programos visiškai atitinka subsidiarumo principo reikalavimus, nes veikti Bendrijos lygmeniu yra tinkamiausia. Tai yra pridėtinės vertės, kurią Europa gali sukurti aiškiai apibrėžusi savo tikslus ir išteklius, pavyzdys.

(26)  Šiuo reglamentu programų parengimo darbui ir veikimo etapams nustatomas finansinis paketas, kurio biudžeto valdymo institucija turi laikytis pagal 1999 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir biudžetinės procedūros tobulinimo(7) 33 punktą.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente nustatyta Bendrijos įnašo Europos palydovinės radijo navigacijos programų GALILEO ir EGNOS (toliau – programų) parengimo darbui (2006–2010 m.) ir veikimo etapų (nuo 2008 m.) išsami tvarka.

2 straipsnis

Pagal šį reglamentą programoms skirtas Bendrijos įnašas yra skiriamas siekiant bendrai finansuoti:

   a) veiklą, susijusią su parengimo darbui etapu, kuriame yra konstruojami ir paleidžiami palydovai, taip pat visiškai įrengiama antžeminė infrastruktūra;
   b) jei būtina, pirmąją dalį veiklos, susijusios su veikimo etapo, kuris apima infrastruktūros, sudarytos iš su jos funkcionavimu susijusių palydovų ir antžeminių stočių, valdymą, taip pat šios sistemos priežiūrą ir tobulinimą, pradžia.

3 straipsnis

Orientacinė finansinė struktūra, būtina šio reglamento 2 straipsnyje numatytai veiklai įgyvendinti nustatoma [1 000 milijonų EUR] 7 metų laikotarpiui nuo 2007 m. sausio 1 d.

Biudžeto institucija leidžia metinius asignavimus, neviršijant atitinkamoje finansinėje perspektyvoje nustatytų ribų.

4 straipsnis

Tais atvejais, kai Bendrija tiesiogiai arba netiesiogiai turi prisiimti 3 straipsnyje nurodytus biudžeto asignavimus viršijančias finansavimo garantijas, jas, pagal taikytinas biudžeto taisykles, turėtų patvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba.

5 straipsnis

Tais atvejais, kai Bendrija tiesiogiai arba netiesiogiai turi prisiimti 3 straipsnyje nurodytus biudžeto asignavimus viršijančius sąlyginius įsipareigojimus, juos, pagal taikytinas biudžeto taisykles, turėtų patvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba.

6 straipsnis

Sukuriamas pelno pasidalijimo mechanizmas siekiant atgauti Bendrijos įnašą, skiriamą parengimo darbui ir veikimo etapams.

7 straipsnis

Koncesininkas turi teisę gauti pajamas, atsirandančias naudojant su sistemų komponentais susijusias licenzas ir intelektinės nuosavybės teises, kurios turėtų priklausyti priežiūros institucijai.

8 straipsnis

Priežiūros institucija pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 54 straipsnio 2 dalies b punktą ir Reglamento (EB) Nr. 1321/2004 reikalavimus užtikrina programoms skirtų Bendrijos lėšų naudojimo valdymą ir kontrolę.

Kadangi programos yra išskirtinės, Europos Parlamentas turi stebėtojo statusą priežiūros institucijos administracinėje valdyboje, kad galėtų atlikti savo su biudžetu susijusias užduotis.

Kreditai veiklai, būtini Bendrijos įnašui finansuoti, priežiūros institucijai suteikiami susitarimu pagal Reglamento (EB) Nr. 1321/2004 2 straipsnio 1 dalies g punkto reikalavimus. Biudžeto valdymo institucija informuojama apie susitarimo projektą prieš įrašant atsakingojo asmens inicialus.

Pagal kiekvieną metinį susitarimą dėl finansavimo paskirta suma yra patvirtinama pagal ES biudžetinę procedūrą atsižvelgiant į priežiūros institucijos darbo programą, kurią jos administracinė valdyba patvirtina pagal Reglamento (EB) Nr. 1321/2004 6 straipsnyje numatytą procedūrą ir neviršijant taikytinoje Finansinėje perspektyvoje nustatytų ribų.

Kiekviename susitarime pirmiausia yra numatomos priežiūros institucijai patikėtų lėšų valdymo bendrosios sąlygos.

9 straipsnis

Komisija užtikrina, kad, priežiūros institucijai vykdant pagal šį reglamentą finansuojamą veiklą, Bendrijos finansiniai interesai būtų apsaugoti taikant prevencines priemones prieš sukčiavimą, korupciją ir kitas nelegalias veiklas, įgyvendinant veiksmingą kontrolę ir išieškant netinkamai sumokėtas sumas, taip pat, jei nustatomi pažeidimai, taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas pagal Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95(8), Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96(9) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999(10).

Pagal šį reglamentą finansuojamų Bendrijos veiksmų atžvilgiu pažeidimo sąvoka, apibrėžta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje, reiškia bet kurį Bendrijos teisės nuostatų pažeidimą arba bet kurį sutartinio įsipareigojimo pažeidimą, kylantį dėl ekonominės veiklos vykdytojo veiksmo arba neveikimo, kuris nepagrįstomis išlaidomis daro arba padarytų žalos Europos Sąjungos bendrajam biudžetui arba jų valdomiems biudžetams.

Sutartys ir susitarimai, taip pat susitarimai su dalyvaujančiomis trečiosiomis šalimis, kylantys iš šio reglamento, visų pirma numato priežiūros institucijos arba Komisijos arba visų jos įgaliotų atstovų ir Audito Rūmų auditorių priežiūrą ir finansinę kontrolę, įskaitant, jei reikalinga, auditus vietoje.

10 straipsnis

Kasmet, kai pristatomas preliminarus biudžeto projektas, Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie šių programų įgyvendinimą. 2007 m. atliekama vidurio laikotarpio peržiūra, kad Europos Parlamentas ir Taryba būtų informuoti apie iki tol įvykusius pasiekimus.

11 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C 221, 2005 9 8, p. 28.
(2) 2005 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento pozicija.
(3) OL L 228, 1995 9 23, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1159/2005 (OL L 191, 2005 7 22, p. 16).
(4) OL L 138, 2002 5 28, p. 1.
(5) OL L 246, 2004 7 20, p. 1.
(6) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(7) OL C 172, 1999 6 18, p. 1.
(8) OL L 312, 1995 12 23, p. 1.
(9) OL L 292, 1996 11 15, p. 2.
(10) OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika