Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/2236(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0202/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0202/2005

Συζήτηση :

PV 06/09/2005 - 8

Ψηφοφορία :

PV 06/09/2005 - 9.17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0322

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 393kWORD 96k
Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2005 - Στρασβούργο
Τηλεόραση χωρίς σύνορα
P6_TA(2005)0322A6-0202/2005

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 89/552/EOK "Τηλεόραση χωρίς σύνορα", όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 97/36/EK, για την περίοδο 2001-2002 (2004/2236(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για το συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων(1), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/36/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1997 (στο εξής: η οδηγία)(2),

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που οργανώθηκε από την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας,

–   έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή σύμβαση για τη διασυνοριακή τηλεόραση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1989,

‐   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πολιτιστική πολυμορφία και την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης την εποχή της παγκοσμιοποίησης, το οποίο εγκρίθηκε κατά την 7η Ευρωπαϊκή Υπουργική Διάσκεψη για την πολιτική των μέσων ενημέρωσης, στο Κίεβο (Ουκρανία) στις 10-11 Μαρτίου 2005,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής κανονιστικής πολιτικής στον οπτικοακουστικό τομέα (COM(2003)0784),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές για την κοινοτική πολιτική στον οπτικοακουστικό τομέα στην ψηφιακή εποχή (COM(1999)0657),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 151 και 157 της Συνθήκης ΕΚ, το Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πρωτόκολλο για το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη, που προσαρτάται στη Συνθήκη ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την "Τηλεόραση χωρίς σύνορα"(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Οκτωβρίου 2001 σχετικά με την τρίτη έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ "Τηλεόραση χωρίς σύνορα"(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Ιουλίου 2002 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για ορισμένες νομικές πτυχές που αφορούν τα κινηματογραφικά και τα άλλα οπτικοακουστικά έργα(5),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του της 12ης Φεβρουαρίου 2004 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της απόφασης 2000/821/EK του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2000, για την εφαρμογή προγράμματος για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης, της διανομής και της προώθησης των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων(6),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιτυχή καθιέρωση της ψηφιακής τηλεόρασης στην Ευρώπη(7),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0202/2005),

A.   εκτιμώντας ότι η στρατηγική της Λισαβόνας επιδιώκει να αυξήσει την ικανότητα καινοτομίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και να αναδείξει την ΕΕ στην πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης παγκοσμίως,

B.   εκτιμώντας ότι ο οπτικοακουστικός τομέας χαρακτηρίζεται συγχρόνως από την τεχνολογική καινοτομία και από τον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό αντίκτυπό του,

Γ.   εκτιμώντας ότι η προάσπιση της ιδιαιτερότητας των πολιτιστικών αγαθών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα έργα του οπτικοακουστικού τομέα, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) είναι προτεραιότητα για την Ένωση· εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν ακολούθησε αυτή τη γραμμή, προτείνοντας την υπαγωγή του οπτικοακουστικού τομέα στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης οδηγίας για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά,

Δ.   εκτιμώντας ότι η κυκλοφορία των ευρωπαϊκών έργων και των έργων ανεξάρτητων παραγωγών έχει ζωτική σημασία για την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, της ελευθερίας της έκφρασης και του πλουραλισμού,

E.   εκτιμώντας ότι η οδηγία, που εκδόθηκε στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς, οφείλει να λάβει περισσότερο υπόψη τις φιλοδοξίες που συνδέονται με τον κοινοτικό χώρο δικαίου, της ιθαγένειας και της πολιτικής ένωσης,

ΣΤ.   εκτιμώντας επίσης ότι η οδηγία αυτή έχει ξεπεραστεί από την ταχεία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, που θα οδηγήσει συντόμως σε απεριόριστη προσφορά στο ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τοπίο, καθώς και την ανάγκη προσαρμογής των κανόνων της οδηγίας στις τεχνολογικές εξελίξεις,

Ζ.   εκτιμώντας ότι η εφαρμογή της υπάγεται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και των αρμόδιων εθνικών αρχών τους, καίτοι η Επιτροπή διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο αξιολόγησης και εποπτείας, στον οποίο είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και η κοινή γνώμη,

H.   εκτιμώντας ότι η οδηγία, που προσέφερε ένα ευέλικτο πλαίσιο το οποίο επέτρεψε, αφενός, την εφαρμογή συγκεκριμένης κανονιστικής ρύθμισης από τα κράτη μέλη και, αφετέρου, την αυτορρύθμιση από την οπτικοακουστική βιομηχανία, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως οδηγία θεσπίσασα ελάχιστο πλαίσιο,

Θ.   διαπιστώνοντας με ανησυχία ότι ορισμένες διατάξεις της οδηγίας (ποσοστώσεις, διαφημίσεις κ.ά.) δεν εφαρμόζονται ούτε τηρούνται επαρκώς, ελλείψει κατάλληλων ελέγχων, σε ορισμένα κράτη μέλη,

Ι.   εκτιμώντας ότι η αύξηση και η διαφοροποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών πρέπει να συνοδεύεται από τη δυνατότητα πρόσβασης όλων στις υπηρεσίες αυτές,

Εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας

1.   διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής κανονιστικής πολιτικής στον οπτικοακουστικό τομέα, έχουν επιτευχθεί θετικά αποτελέσματα και επισημαίνει ότι οι σχετικοί δείκτες, με μερικές εξαιρέσεις, αποκαλύπτουν αύξηση του ποσοστού παρουσίας ευρωπαϊκών έργων στα προγράμματα των σταθμών· σημειώνει το γεγονός ότι οι ποσοστώσεις μετάδοσης ευρωπαϊκών έργων και έργων ανεξάρτητων παραγωγών τηρήθηκαν σε γενικές γραμμές· επισημαίνει ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι οι στόχοι της οδηγίας έχουν επιτευχθεί· προτρέπει ωστόσο τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά τη μετάδοση προγραμμάτων ευρωπαϊκής και ανεξάρτητης παραγωγής·

2.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στην περίοδο αναφοράς που εξετάζεται στην έκτη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 (COM(2004)0524), η αναλογία ανεξάρτητων παραγωγών μειώθηκε κατά 3,48% σε τέσσερα χρόνια (σελίδα 7 της έκθεσης)·

3.   σημειώνει ότι οι μεγάλες διαφορές στις μεθόδους εφαρμογής και ερμηνείας των διατάξεων της οδηγίας δεν επιτρέπουν την ακριβή απεικόνιση της κατάστασης, όπως αποδεικνύεται από τα συμπεράσματα των ανεξάρτητων ελέγχων· συνιστά στην Επιτροπή να καταρτίσει και να διαβιβάσει στα κράτη μέλη τυποποιημένο πίνακα που θα καταστήσει δυνατή τη λήψη συγκρίσιμων αποτελεσμάτων· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να αναλυθούν τα αποτελέσματα των νέων κρατών μελών· προτείνει στον τυποποιημένο αυτό πίνακα να περιληφθούν επίσης στοιχεία για τις υπηρεσίες βοήθειας προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες·

4.   υπογραμμίζει ότι συνεπέστερος δείκτης για τη μέτρηση της συμμόρφωσης με το άρθρο 5 θα ήταν να οριστεί ποσόστωση 10% ανά αξία (και όχι ανά εγκεκριμένη ώρα), που θα έθετε τέρμα στην έλλειψη συνοχής μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τον ορισμό των εγκεκριμένων ωρών·

5.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη παράσχει όλες τις σχετικές πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τους δορυφορικούς ή/και καλωδιακούς σταθμούς, που συχνά παραλείπονται στις εθνικές εκθέσεις· εκτιμά ότι η Επιτροπή έχει ευθύνη να ελέγχει εάν τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους και ότι ο ρόλος της δεν πρέπει να περιορίζεται απλώς στο να τονίζει ότι η υποχρέωση κοινοποίησης ισχύει για όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα ενός κράτους μέλους· καλεί την Επιτροπή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές να επιβάλλουν σαφείς κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστώνεται διαρκής παράλειψη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις για σεβασμό των συναφών διατάξεων ή προς τις υποχρεώσεις για τη διαβίβαση πληροφοριών·

6.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, η εφαρμογή ποσοστώσεων υπολογίζεται ανά ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό και όχι ανά κανάλι, γεγονός που συνιστά παραβίαση των αρχών της οδηγίας· σημειώνει ότι αυτή η παράβαση είναι ιδιαίτερα σοβαρή στα κράτη μέλη όπου παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών·

7.   ζητεί η ελευθερία που διαθέτουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 4 να αντισταθμίζεται τουλάχιστον από την κοινοποίηση δημόσιων, λεπτομερών και ευδιάκριτων δεικτών·

8.   εκτιμά ότι οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ερμηνεία των εννοιών "ευρωπαϊκό έργο" και "ανεξάρτητος παραγωγός" θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν η Επιτροπή έδινε, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας, σαφέστερο ορισμό των εννοιών "ανεξάρτητος παραγωγός", "ευρωπαϊκό έργο" και "εξειδικευμένα κανάλια'· εκτιμά επίσης ότι αυτό θα βελτίωνε την ασφάλεια του δικαίου κατά την εφαρμογή της οδηγίας·

9.   παρατηρεί ότι οι ποσοστώσεις ευρωπαϊκών έργων καλύπτονται ως επί το πλείστον από ευρωπαϊκά έργα αλλοδαπής παραγωγής·

10.   τονίζει πόσο σημαντικό είναι να στηριχθεί το πρόγραμμα MEDIA, του οποίου η δημιουργία και η συνέχιση έχουν και πρέπει να εξακολουθήσουν να έχουν ως στόχο την παροχή στήριξης στους ανεξάρτητους παραγωγούς καθώς και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

11.   υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση του προγράμματος αυτού ως ουσιαστικού οργάνου της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής πολιτικής για την επαγγελματική κατάρτιση και την υποστήριξη της διανομής, μετάδοσης και κυκλοφορίας κινηματογραφικών έργων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανοίξουν τα εκπαιδευτικά συστήματά τους στη γνώση της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής κληρονομιάς, των γλωσσών, των πολιτισμών, των προτιμήσεων, της ιστορίας και των εμπειριών των λαών της Ένωσης·

12.   υπενθυμίζει τη σημασία που έχουν για την κυκλοφορία των ευρωπαϊκών έργων οι ευρωπαϊκές συμπαραγωγές και οι κοινές στρατηγικές εμπορίας· σημειώνει ότι, λόγω της έλλειψης ολοκληρωμένης και παγκοσμιοποιημένης ευρωπαϊκής βιομηχανίας, οι αμερικανοί παραγωγοί εκμεταλλεύονται τον οπτικοακουστικό μας χώρο καλύτερα απ' ό,τι οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι, μολονότι οι τελευταίοι είναι οι πιο παραγωγικοί όσον αφορά τα ντοκιμαντέρ και τα έργα μυθοπλασίας· εκτιμά ότι η ανισορροπία που χαρακτηρίζει την κυκλοφορία των οπτικοακουστικών έργων θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για την πολιτιστική πολυμορφία·

13.   εκτιμά ότι, για να μπορέσει η ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία να συναγωνιστεί την αντίστοιχη βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών, οι ευρωπαϊκές προσπάθειες θα πρέπει να εστιασθούν πολύ περισσότερο στην προώθηση·

14.   εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι με δεδομένη την επίθεση των ομίλων παραγωγής στις ευρωπαϊκές αγορές, κρίνεται απαραίτητο να ενθαρρυνθεί η υποστήριξη αποκλειστικά ευρωπαϊκού περιεχομένου και η ανάπτυξή του μέσω της σύνδεσής τους με πηγές χρηματοδότησης·

15.   υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η πρόσβαση όσο το δυνατόν περισσότερων ευρωπαίων πολιτών -και σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες- στους σταθμούς πανευρωπαϊκής διάστασης όπως το ARTE και το EURONEWS ή σε άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη γνωστοποίηση και τη διάδοση των ευρωπαϊκών πολιτιστικών εκδηλώσεων σε ευρωπαϊκή κλίμακα, προβλέποντας επίσης τρόπους οι οποίοι να επιτρέπουν την πρόσβαση στα άτομα με ειδικές ανάγκες (δηλαδή με ακουστική περιγραφή, υποτιτλισμό, και νοηματική γλώσσα)·

16.   υπογραμμίζει ότι έχει προτεραιότητα η θέσπιση μεθόδων ποιοτικής ανάλυσης όσον αφορά το πολιτιστικό περιεχόμενο της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής παραγωγής και υπενθυμίζει τη σημασία του προγράμματος-πλαισίου Ε&ΤΑ·

Αναθεώρηση της οδηγίας

17.   υπογραμμίζει ότι ο οπτικοακουστικός τομέας συμβάλλει στην τεχνολογική καινοτομία, στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας· εκτιμά ότι συνιστά επίσης σημαντικό εργαλείο για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς· θεωρεί ότι έχει επιπλέον μείζονα σημασία για τη λειτουργία της δημοκρατίας, υπό τον όρο ότι υπερισχύουν η πολλαπλότητα των συνεισφορών και των απόψεων, ο πλουραλισμός και η πολιτιστική πολυμορφία· θεωρεί ότι, ακριβώς για να διασφαλισθούν αυτές οι δημοκρατικές αξίες των πολιτών καθώς και η ελευθερία έκφρασης και γνώμης, είναι απαραίτητη η κανονιστική ρύθμιση της προστασίας του δικαιώματος στην ακεραιότητα της εικόνας·

18.   επισημαίνει ότι το ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό πρότυπο πρέπει να βασιστεί στην ισορροπία μεταξύ της ισχύος, ανεξαρτησίας και πολυφωνίας του δημόσιου τομέα και του δυναμισμού και επίσης της πολυφωνίας του εμπορικού τομέα, που αμφότεροι δημιουργούν, άμεσα και έμμεσα, θέσεις εργασίας· θεωρεί ότι η βιωσιμότητα αυτού του μοντέλου είναι απαραίτητη για τη ζωτικότητα και την ποιότητα της δημιουργίας και ότι χρειάζεται ένα νομοθετικό πλαίσιο για να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων·

19.   υπογραμμίζει ότι η καθολική πρόσβαση του κοινού σε ένα ποιοτικό και διαφοροποιημένο περιεχόμενο αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο σημερινό πλαίσιο των τεχνολογικών αλλαγών, της αυξημένης συγκέντρωσης και του ολοένα και πιο ανταγωνιστικού και παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος· εκτιμά ότι οι δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες έχουν ουσιαστική σημασία για τη δημοκρατική διαμόρφωση της κοινής γνώμης και για την άνθηση και διάδοση της πολιτιστικής πολυμορφίας και ότι πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά κατά προτεραιότητα, περιλαμβανομένων και των νέων υπηρεσιών·

20.   εκτιμά ότι η αναθεώρηση της οδηγίας είναι αναγκαία, για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών αλλαγών· θεωρεί ότι αυτή η αναθεώρηση δεν πρέπει να θέσει υπό αμφισβήτηση τις θεμελιώδεις αρχές της οδηγίας -ελεύθερη κυκλοφορία των ευρωπαϊκών εκπομπών, ελεύθερη πρόσβαση στα σημαντικά γεγονότα, προώθηση των πρόσφατων ευρωπαϊκών έργων και των πρόσφατων ανεξάρτητων παραγωγών, προστασία των ανηλίκων και της δημόσιας τάξης, προστασία των καταναλωτών, δικαίωμα απάντησης- αλλά να τις προσαρμόσει στις νέες προκλήσεις, χωρίς να αγνοηθεί η ανάγκη να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η οικονομική ζωτικότητα του τομέα·

21.   υποστηρίζει τη θέσπιση ρήτρας διασφάλισης, ώστε να κατοχυρωθεί ρητώς ο σεβασμός της αρμοδιότητας των κρατών μελών στον τομέα του πολιτισμού και των μέσων μαζικής επικοινωνίας·

22.   εκτιμά ότι η αναθεώρηση της οδηγίας πρέπει να διασφαλίσει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών ώστε να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισαβόνας·

23.   σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει δρομολογήσει, εδώ και μερικά έτη, δημόσια διαβούλευση για νέα οδηγία την οποία σκοπεύει να υποβάλει προς το τέλος του 2005· γνωρίζει ότι η βρετανική προεδρία του Συμβουλίου θα οργανώσει στο Λίβερπουλ διάσκεψη για την αναθεώρηση της οδηγίας· ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει πλήρως σε όλες τις φάσεις των εργασιών·

24.   εκφράζει το φόβο ότι, σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, η συζήτηση και οι διαβουλεύσεις δίνουν προτεραιότητα στις οικονομικές εκτιμήσεις και τις διακυβερνητικές συναλλαγές· έχει επίγνωση ότι η αγορά από μόνη της δεν θα λύσει τα προβλήματα και ότι τα όργανα πρέπει να ανταποκριθούν στις ανησυχίες των Ευρωπαίων όσον αφορά το πολιτιστικό περιεχόμενο της τηλεόρασης·

25.   καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να μπορούν οι ανεξάρτητοι παραγωγοί να διατηρούν τα συναφή με τις παραγωγές τους δικαιώματα και να τους εξασφαλίσει ευκολότερη υπεράσπιση των πνευματικών δικαιωμάτων, προκειμένου να διευρυνθούν οι δυνατότητές τους όσον αφορά την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων·

26.   ανησυχεί για τις πιέσεις που ασκούνται για να μειωθούν οι κανονιστικές ρυθμίσεις που διέπουν τον τομέα και υπενθυμίζει ότι η οδηγία θεσπίζει ελάχιστους κανόνες οι οποίοι δεν έχουν κατορθώσει να αποτρέψουν την επιδείνωση της ποιότητας των προγραμμάτων·

27.   σημειώνει το ρόλο της διαφήμισης στη χρηματοδότηση ορισμένων τηλεοπτικών σταθμών που προβάλλουν προγράμματα γενικού περιεχομένου και υπογραμμίζει τον αντίκτυπό της στα προγράμματα· επισημαίνει ωστόσο ότι η εφαρμογή των άρθρων που αφορούν τον έλεγχο του χρόνου εκπομπής διαφημίσεων εξακολουθεί, σε ορισμένες χώρες, να παρουσιάζει τόσο σοβαρές ανεπάρκειες που καθίσταται πλέον δύσκολος ο αυστηρός διαχωρισμός μεταξύ διαφήμισης και εκδοτικού περιεχομένου και τούτο εις βάρος της πολιτιστικής ακεραιότητας των έργων·

28.   τονίζει την ανάγκη να προσδιοριστεί με σαφήνεια το περιεχόμενο και οι κανονιστικές ρυθμίσεις της διαφήμισης, ιδίως δε της διαφήμισης οινοπνεύματος, οι επιπτώσεις του οποίου είναι ιδιαίτερα αρνητικές για τα παιδιά και τα ευάλωτα άτομα· υπενθυμίζει ότι η προστασία των ανηλίκων πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί στόχο προτεραιότητας της οπτικοακουστικής πολιτικής και θεμελιώδη αρχή η οποία επιθυμητό είναι να επεκταθεί σε όλες τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό·

29.   εμμένει, συνεπώς, στη διατήρηση των κανόνων που περιορίζουν τις δυνατότητες διακοπών από διαφημίσεις όσον αφορά τα οπτικοακουστικά έργα·

30.   υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση της οδηγίας πρέπει να επιβεβαιώσει τις νομικές υποχρεώσεις και την αποφασιστική πολιτική βούληση για αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ, αφενός, του εκδοτικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου και, αφετέρου, της εμπορικής προώθησης των έργων·

31.   ζητεί η νέα οδηγία να επιβάλει στα κράτη μέλη και στους αρμόδιους φορείς πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς όσον αφορά τον σεβασμό και τον έλεγχο της νομοθεσίας καθώς και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων ιδίως σε θέματα ποσοστώσεων και διαφήμισης·

32.   σημειώνει ότι η ψηφιοποίηση και η διαλογικότητα αποτελούν ευκαιρίες για τη βιομηχανία και τους καταναλωτές, επισημαίνει όμως ότι η ύπαρξη περισσότερων επιλογών δεν σημαίνει απαραιτήτως καλύτερη ποιότητα ούτε μεγαλύτερη ποσότητα ευρωπαϊκών έργων· σημειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης ενός οπτικοακουστικού τομέα δύο ταχυτήτων·

33.   επισημαίνει ότι έχουν εμφανιστεί νέες μορφές τηλεόρασης, όπως, για παράδειγμα, η τηλεόραση μέσω των δικτύων ADSL, η τηλεόραση στο Διαδίκτυο και η τηλεόραση στα κινητά τηλέφωνα· εκτιμά ότι, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων μορφών τηλεόρασης που είναι διαθέσιμες σήμερα, η εφαρμογή της οδηγίας σε αυτές τις νέες μορφές τηλεόρασης πρέπει να αποσαφηνιστεί με την ευκαιρία της αναθεώρησής της·

34.   επισημαίνει ότι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας δεν πρέπει να εμποδίσει την ενίσχυση του ευρωπαϊκού μοντέλου, που βασίζεται στην ελεύθερη κυκλοφορία, την υψηλή ποιότητα, την έννοια της δημόσιας υπηρεσίας, το γενικό συμφέρον και το σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών·

35.   υπογραμμίζει την ανάγκη η ευρωπαϊκή νομοθεσία να είναι όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητη από τις οπτικοακουστικές τεχνολογίες· ζητεί να αναφέρεται ρητώς στην εν λόγω νομοθεσία ότι οι φορείς παροχής δημόσιων υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιούν όλες τις νέες τεχνολογίες και όλες τις μορφές μέσων μαζικής επικοινωνίας, όπως το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες WAP, χωρίς αυτό να αντίκειται στους κανόνες της εσωτερικής αγοράς·

36.   εκφράζει την ικανοποίησή του, λαμβανομένων υπόψη των νέων τεχνολογικών εξελίξεων όπως η πρόοδος της σύγκλισης και της ψηφιοποίησης, για την ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας, περί επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας ώστε να καλύπτονται όλες οι υπηρεσίες βάσει διαμορφωμένης κανονιστικής προσέγγισης·

37.   κρίνει ότι, σε περίπτωση επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της στις νέες υπηρεσίες, η οδηγία πρέπει να προβλέπει ότι και οι υπηρεσίες αυτές θα σέβονται τις αρχές προώθησης των ευρωπαϊκών έργων και των ανεξάρτητων ευρωπαϊκών παραγωγών· αναγνωρίζει ότι οι μηχανισμοί που προβλέπουν τα άρθρα 4 και 5 όσον αφορά τις παραδοσιακές υπηρεσίες δεν είναι προσαρμοσμένοι στις νέες υπηρεσίες, καλεί την Επιτροπή να προβλέψει υποχρεώσεις επένδυσης (παραγωγή ή αγορά), προσφοράς ευρωπαϊκού περιεχομένου και πρόσβασης σε αυτή την προσφορά·

38.   εκτιμά ότι πρέπει, προκειμένου να διασφαλιστεί η πολιτιστική πολυμορφία, να προβλεφθούν μέτρα σχετικά με την προαγωγή των ευρωπαϊκών έργων για τις νέες υπηρεσίες, όπως το βίντεο κατ" αίτηση·

39.   υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη, λαμβάνοντας υπόψη την ψηφιακή τεχνολογία, να τροποποιηθεί ριζικά η προσέγγιση που ακολουθείται μέχρι τώρα στην κοινοτική νομοθεσία, με βάση τη διάκριση μεταξύ περιεχομένου και "υποδομής'·

40.   υπογραμμίζει την ανάγκη, αφενός, να ενισχυθεί ο έλεγχος των εξωκοινοτικών καναλιών που υπάγονται στη δικαιοδοσία κάποιου κράτους μέλους δυνάμει του άρθρου 2 της οδηγίας, τα οποία μεταδίδουν προγράμματα που ενισχύουν το φυλετικό και θρησκευτικό μίσος, και, αφετέρου, να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών στον εν λόγω τομέα·

41.   ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πρόσβαση των προσώπων που έχουν προβλήματα ακοής και όρασης στα προγράμματα· προτείνει τα κράτη μέλη να υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Επιτροπή τα στοιχεία τους σχετικά με το ποσοστό των προγραμμάτων επί του συνόλου των προγραμμάτων τους που παρέχει βοηθητικές υπηρεσίες στα άτομα με ειδικές ανάγκες (δηλαδή υποτιτλισμό, ακουστική περιγραφή και νοηματική γλώσσα) στα δημόσια και ιδιωτικά κανάλια και να αναπτύσσουν εθνικά σχέδια δράσης με στόχο την αύξηση της διάθεσης αυτών των υπηρεσιών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των εν λόγω ατόμων στον τηλεοπτικό εξοπλισμό·

42.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας, να αναπτύξουν και να θέσουν σε λειτουργία επιμορφωτικά προγράμματα στα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να προωθηθεί η ενεργός και συνειδητή άσκηση της ιδιότητας του πολίτη στην Ευρώπη·

43.   τονίζει τη σημασία της ομάδας εργασίας που απαρτίζεται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και ζητεί να συμμετάσχει σ" αυτήν το Κοινοβούλιο με την ιδιότητα του παρατηρητή·

44.   προτείνει να οργανωθεί ευρωπαϊκό έτος του οπτικοακουστικού τομέα και των μέσων μαζικής επικοινωνίας, στο οποίο θα συμμετάσχουν τα όργανα, τα πολιτικά κόμματα, η κοινωνία των πολιτών και ο οπτικοακουστικός τομέας, με σκοπό την κατάρτιση "ευρωπαϊκού συμφώνου για την καινοτομία" που θα εγγυάται την ισορροπία μεταξύ της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας, του πολιτισμού και του πλουραλισμού·

Πλουραλισμός και συγκέντρωση

45.   ανησυχεί για την τάση συγκέντρωσης −οριζόντιας και κάθετης− των μέσων μαζικής επικοινωνίας σε ορισμένα κράτη μέλη, που αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία και κίνδυνο για την πολιτιστική πολυμορφία και που θα μπορούσε να επιτείνει τις τάσεις για ακραία εμπορευματοποίηση του οπτικοακουστικού τομέα και για κυριαρχία ορισμένων εθνικών παραγωγών σε σχέση με τις παραγωγές χωρών με λιγότερο ανεπτυγμένο γλωσσικό χώρο και με μικρότερη παραγωγή·

46.   υπογραμμίζει, με μέλημα τη διασφάλιση του πλουραλισμού των απόψεων και τη διαφοροποίηση στη διανομή των προγραμμάτων, ότι πρέπει, κατά την επεξεργασία της κοινοτικής ή εθνικής ρυθμιστικής νομοθεσίας για την ψηφιοποίηση, να υπάρξει μέριμνα ώστε η πλειοψηφία των υπηρεσιών ψηφιακής διανομής, οι οποίες άρχισαν να παρέχονται πρόσφατα, να μην περιέλθει στον έλεγχο ή να μην δέχεται την καθοριστική επιρροή μεγάλων πολυεθνικών ομίλων στον τομέα των μέσων μαζικής επικοινωνίας, οι οποίοι διαθέτουν σημαντικά κεφάλαια -ιδίως δε των ομίλων που διατηρούν συμφέροντα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

47.   τονίζει ότι ο ανταγωνισμός και το δίκαιο του ανταγωνισμού δεν αρκούν για τη διασφάλιση του σεβασμού του πλουραλισμού των μέσων μαζικής επικοινωνίας· θεωρεί ότι αυτός βασίζεται στο σεβασμό και την προώθηση του δικαιώματος έκφρασης διαφορετικής άποψης σε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, με την αναγνώριση της εκδοτικής ανεξαρτησίας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον εμπορικό τομέα, και με την ενίσχυση του κύρους και της ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών αρχών·

48.   ανησυχεί για τα φαινόμενα συγκέντρωσης της διαφημιστικής αγοράς σε ορισμένα κράτη μέλη·

49.   τονίζει ότι ο κατακερματισμός των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών αγορών σε εθνικές αγορές δεν περιορίζει τους κινδύνους συγκέντρωσης των μέσων μαζικής επικοινωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι η παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης και του σεβασμού του πλουραλισμού και της πολυμορφίας που προκαλείται από τη συγκέντρωση μέσων μαζικής επικοινωνίας σε ένα κράτος μέλος αποτελεί επίσης παράγοντα κινδύνου για τους κοινοτικούς θεσμούς και τη δημοκρατία·

50.   ζητεί από τα κράτη μέλη, παλαιά και νέα, που διέρχονται φάση ταχείας ανάπτυξης του τομέα, να εξετάσουν και, αν χρειασθεί, να ενισχύσουν τους εθνικούς κανόνες και τα μέτρα για τον περιορισμό της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας μέσων ενημέρωσης και να σέβονται την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών· θεωρεί ότι ο ρόλος της Επιτροπής όσον αφορά την εποπτεία, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη σύγκριση των νομοθεσιών πρέπει να ενισχυθεί· υπενθυμίζει στην Επιτροπή το αίτημά του για την εκπόνηση Πράσινης Βίβλου σχετικά με το βαθμό συγκέντρωσης των μέσων μαζικής επικοινωνίας στην Ευρώπη που θα επέτρεπε την έναρξη ευρέος διαλόγου για το θέμα, καθώς και την επιθυμία του, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας, να περιληφθεί συμφωνία για τη διαφοροποίηση της ιδιοκτησίας και τον έλεγχο των μέσων μαζικής επικοινωνίας·

51.   επισημαίνει ότι, δεδομένου ότι η πολιτιστική πολυμορφία και η ελευθερία και ο πλουραλισμός των μέσων μαζικής επικοινωνίας εξακολουθούν να είναι οι πιο σημαντικές συνιστώσες του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού μοντέλου, οι τρεις αυτές αξίες συνιστούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τις πολιτιστικές ανταλλαγές και τη δημοκρατία· εκτιμά συνεπώς ότι η αναθεωρημένη οδηγία θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες θα εγγυώνται και θα προστατεύουν την ελευθερία της έκφρασης και τον πλουραλισμό των μέσων μαζικής επικοινωνίας·

o
o   o

52.   αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 298 της 17.10.1989, σ. 23.
(2) ΕΕ L 202 της 30.7.1997, σ. 60.
(3) ΕΕ C 76 Ε της 25.3.2004, σ. 453.
(4) ΕΕ C 87 Ε της 11.4.2002, σ. 221.
(5) ΕΕ C 271 Ε της 12.11.2003, σ. 176.
(6) ΕΕ C 97 Ε της 22.4.2004, σ. 603.
(7) ΕΕ C 273 Ε της 14.11.2003, σ. 311.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου