Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0458/2005

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/09/2005 - 7.1

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 230kWORD 86k
Čtvrtek, 8. září 2005 - Štrasburk
Přírodní katastrofy (požáry a záplavy)
P6_TA(2005)0334RC-B6-0458/2005

Usnesení Evropského parlamentu o přírodních katastrofách (požárech a povodních) tohoto léta v Evropě

Evropský parlament,

-   s ohledem na články 2, 6 a 174 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na svá usnesení ze dne 5. září 2002 o povodních v Evropě(1), ze dne 13. ledna 2005 o výsledcích konference o změně klimatu v Buenos Aires(2), ze dne 14. dubna 2005 o suchu v Portugalsku(3) a ze dne 12. května 2005 o suchu ve Španělsku(4),

-   s ohledem na Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu z 11. prosince 1997 a na ratifikaci Kjótského protokolu Evropským společenstvím dne 31. května 2002,

-   s ohledem na vědeckou zprávu Institutu pro udržitelný rozvoj a výzkum Společného výzkumného centra Komise o klimatické změně a evropské vodní dimenzi(5),

-   s ohledem na nařízení "Forest Focus"(6),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. listopadu 1998 o evropské strategii v oblasti lesního hospodářství (KOM(1998)0649),

-   s ohledem na návrhy Komise ze dne 29. září 2004 o budoucím programu LIFE+ (KOM(2004)0621).

-   s ohledem na nově zřízený Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. dubna 2005 o schopnosti EU reagovat v případě katastrof a krizí (KOM(2005)0153),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. dubna 2005 o zlepšení opatření týkajících se civilní ochrany (KOM(2005)0137),

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   s ohledem na proměnlivost evropského podnebí a zničující požáry a těžké povodně, které v létě 2005 rozsévaly smrt a zkázu po celém evropském kontinentu, včetně členských států EU, kandidátských zemí a bezprostředních sousedů EU; s ohledem na neslýchanou zkázu, kterou v amerických státech Louisiana, Mississippi a Alabama způsobil hurikán Katrina,

B.   s ohledem na smrt desítek lidí v postižených zemích – požárníků, vojáků, civilistů a dobrovolníků –, kteří přišli o život v boji s těmito nebývale prudkými požáry a strašnými povodněmi,

C.   s ohledem na rozsáhlé škody způsobené těmito katastrofami v Evropě, včetně zničení statisíců hektarů lesů a smíšené vegetace, vinic, olivových hájů, ovocných sadů, domů a zemědělské infrastruktury v Portugalsku, Španělsku, Francii a Řecku,

D.   vzhledem k tomu, že část těchto požárů souvisí s letošním suchem a vysokými teplotami, ale také se zanedbáváním venkova, s nedostatečným udržováním lesů, s vysazováním nevhodných odrůd stromů a značným procentem trestné činnosti,

E.   vzhledem k tomu, že extrémní a těžké sucho, ke kterému došlo na jihu Evropy, přispělo ke snížení vlhkosti půdy, a tím zvýšilo hrozbu lesních požárů a jejich agresivitu; vzhledem k tomu, že se posledních několik let vyznačovalo četnými výskyty sucha a rostoucím počtem lesních požárů v oblastech jižní Evropy, zesilujících desertifikaci mnoha oblastí a ovlivňujících zemědělství, chov hospodářských zvířat a lesní zdroje,

F.   vzhledem k tomu, že změna klimatu je jedním z velkých problémů 21. století a má významné negativní důsledky pro globální životní prostředí i důsledky hospodářské a sociální, včetně zvýšení výskytu a intenzity případů extrémního počasí po celé planetě; vzhledem k tomu, že cíle Kjótského protokolu jsou nutnou podmínkou globální strategie pro změnu klimatu, že je však třeba stanovit další cíle pro období po roce 2012,

G.   s ohledem na hospodářské a sociální škody, které tyto požáry a povodně způsobily místním hospodářstvím, výrobním činnostem a cestovnímu ruchu,

H.   vzhledem k tomu, že tyto požáry jsou společným problémem opakujícím se v celé jižní Evropě a že povaha lesů a podnebí této části Evropy z ní činí jedno z nejzranitelnějších území Unie,

I.   vzhledem k tomu, že již podruhé za čtyři roky byly země střední, východní a severní Evropy stiženy těžkými povodněmi, které přímo postihly tisíce rodin, jejich obydlí, jiné druhy soukromého majetku i veřejnou infrastrukturu a zemědělství,

J.   vzhledem k tomu, že členské státy, zejména pak kohezní země, i kandidátské země a sousední země jen obtížně zvládaly tak obrovské přírodní katastrofy bez pomoci, a že je zřejmé, že potřebují solidaritu a pomoc,

K.   vzhledem k tomu, že dopady požárů a škody způsobené povodněmi mnohdy překračují vnitřní hranice, a je tudíž nezbytné posílit společné zdroje pro boj s přírodními katastrofami a mechanismy Společenství pro civilní ochranu,

L.   vzhledem k tomu, že politika rozvoje venkova pro řešení tohoto problému nepostačuje; bere s překvapením na vědomí, že v rámci nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) již nebude financována pomoc zemědělcům při výstavbě protipožárních pruhů,

M.   vzhledem k tomu, že sdělení Komise o evropské strategii v oblasti lesního hospodářství nenavrhuje žádná konkrétní opatření pro boj s požáry, ačkoli ty představují hlavní faktor v úpadku evropských lesů,

N.   bere na vědomí sdělení Komise o řízení rizik a řešení krizí v zemědělství a rovněž sdělení o schopnosti EU reagovat v případě katastrof a krizí a o zlepšení akceschopnosti civilní ochrany,

1.   vyjadřuje svou solidaritu a hluboký soucit s rodinami všech těch, kteří přišli o život, a s obyvateli oblastí postižených během tohoto tragického léta; vzdává hold nasazení hasičů a civilistů, kteří při hašení požárů riskovali své životy;

2.   domnívá se, že důsledky těchto katastrof mají větší než pouze národní rozsah a že vyžadují opravdové nasazení na evropské úrovni;

3.   vítá solidaritu EU a jejích členských států s postiženými oblastmi jak v členských státech, tak v kandidátských zemích, a cennou pomoc nabídnutou jejich orgánům a tísňovým službám;

4.   vyjadřuje své znepokojení nad rostoucím počtem přírodních katastrof, které odborníci vzhledem ke zhoršení extrémních událostí do velké míry připisovali změně klimatu;

5.   znovu opakuje svůj názor, že Kjótský protokol stále zůstává ústředním nástrojem globální strategie pro zastavení změny klimatu; vyzývá Komisi, aby učinila opatření pro zajištění respektování závazků přijatých v Kjótu a po něm; interpretuje tyto extrémní klimatické podmínky jako další znak potřeby ambiciózní světové akce pro zastavení změny klimatu;

6.   souhlasí s tím, že je potřeba naléhavě upravit pravidla Fondu solidarity tak, aby jednoznačně zahrnoval pomoc obyvatelstvu postiženému suchem, lesními požáry a jinými katastrofami a vnitrostátním orgánům uložil povinnost informovat občany o finanční pomoci Společenství a tuto pomoc zviditelnit v jednotlivých projektech; dále trvá na tom, že je třeba okamžitě použít tuto pomoc v postižených oblastech a zemích;

7.   připomíná existenci Fondu solidarity v rozpočtu EU a doufá, že Komise urychleně uvolní nezbytné prostředky, jakmile příslušné členské státy předloží své žádosti o pomoc, včetně předvstupní pomoci, aby pomohla kandidátským zemím a třetím zemím rychle se vypořádat s následky povodní;

8.   vyzývá Komisi, aby pokračovala ve spolupráci s vnitrostátními orgány v zájmu pomoci postiženému obyvatelstvu, minimalizace vlivu požárů a povodní na životní prostředí i v zájmu poskytování veřejné pomoci na obnovu výrobního potenciálu v postižených oblastech, v zájmu opětovného vytváření pracovních míst a přijetí vhodných opatření, která vynahradí sociální újmy vyplývající ze ztráty zaměstnání a jiných zdrojů příjmů; rovněž naléhavě žádá, aby Komise uspíšila všechny příslušné administrativní postupy Společenství, jmenovitě pak ty, které souvisejí s potřebou vytvoření nového plánu pro strukturální fondy a Fond soudržnosti, a aby docílila pružnějšího fungování těchto dosti strnulých fondů;

9.   vyzývá Komisi a členské státy, aby usilovaly o užší spolupráci v oblasti opatření týkajících se civilní ochrany v případě přírodních katastrof, s cílem prevence a minimalizace jejich zničujících dopadů prostřednictvím poskytování služeb souvisejících s včasným varováním, koordinací a logistickými nástroji, zejména tím, že umožní poskytnutí dalších zdrojů pro civilní ochranu na velké nouzové situace a že vytvoří Evropské sbory civilní ochrany se zvláštním důrazem na zranitelnost příhraničních oblastí;

10.   vyzývá Radu, aby nepřehlížela potřebu dlouhodobých investic k tomu, aby politiky zabraňovaly takovým katastrofám nebo omezovaly jimi způsobené škody a aby proto upustila od své strategie, která omezuje budoucí finanční výhled na 1 % HND EU;

11.   vyzývá Komisi, aby provedla důkladnou analýzu příčin, následků a dopadů letošních letních požárů, zejména v oblasti evropského lesnictví, aby předložila návrhy rozvoje politiky Společenství pro kontrolu lesních požárů a aby vypracovala společný protokol o boji proti požárům; vyzývá k tomu, aby opětovné zalesnění postižených oblastí respektovalo bioklimatický charakter a životní prostředí a využívalo druhů a odrůd, které lépe odolávají ohni a suchu a jsou přizpůsobené místním podmínkám; trvá na tom, aby Společenství podporovalo znovuvysazování lesů,

12.   vyzývá Komisi, aby podporovala opatření na udržitelnější využívání vody, půdy a biologických zdrojů, včetně opatření na zvýšení informovanosti obyvatelstva, a to zejména v jižní Evropě;

13.   vyjadřuje politování nad rozhodnutím Rady zastavit poskytování pomoci zemědělcům na budování protipožárních pruhů a žádá o obnovení této finanční pomoci; zdůrazňuje, že je třeba vytvářet politiky účinné prevence lesních požárů, a opětovně zdůrazňuje, že Komise musí podporovat průběžné sledování a prevenci, zejména v rámci nařízení "Forest Focus" a v rámci nové strategie Evropské unie v oblasti lesního hospodářství, s cílem chránit lesy Společenství před požáry a zejména pak finančně podporovat vhodná opatření na ochranu lesů proti požárům, jako například protipožární zábrany, lesní stezky, přístupová místa, vodní hydranty a programy lesní správy;

14.   doporučuje zřízení evropské stanice pro sledování sucha, desertifikace, povodní a jiných následků změny klimatu s cílem shromažďovat informace a zajistit účinnější reakci;

15.   domnívá se, že škody způsobené nedávnými událostmi dále zdůrazňují, že zmírnění globálního oteplování bude mnohem méně nákladné než jeho následky; také si je vědom toho, že mnoho politik potřebných k zastavení nebezpečných změn klimatu poskytne zaručený úspěch, pokud jde o omezování závislosti na ropě, zlepšení kvality ovzduší a o růst úspor;

16.   vyzývá k posílení politiky v oblasti lesního hospodářství na úrovni Unie tak, aby dostala větší váhu v rámci multifunkční role evropského zemědělství, a to s dvojím cílem podpory a zaměstnanosti obyvatelstva venkova a rozhodného, významného rozšíření zalesněných oblastí;

17.   vyzývá Komisi, aby do odpovídajícího finančního nástroje zařadila jako přípustný výdaj možnost spolufinancování technického zařízení včetně letadel pro předcházení a boj proti lesním požárům;

18.   žádá přísnější postihy pro trestné činy, které poškozují životní prostředí, zejména jsou-li spojené se vznikem lesních požárů;

19.   vyzývá k tomu, aby k opatřením pro plánování měst, jež by zabránila spekulacím s půdou spálenou lesními požáry, byly navíc přijaty další druhy opatření, na jejichž základě by bylo povinné opětovné zalesnění postižených oblastí a náležité udržování lesů jejich vlastníky;

20.   vyzývá Komisi, aby zvýšila prostředky na výzkum prevence proti povodním a koordinovala již probíhající výzkum v této oblasti v jednotlivých členských státech, aby tak bylo co nejdříve dosaženo koherentní energetické a dopravní politiky v oblasti prevence rizik;

21.   zavazuje se učinit všechny nezbytné kroky, aby byla na úrovni Společenství přijata střednědobá a dlouhodobá, do budoucna orientovaná strategie prevence lesních požárů;

22.   vyzývá konferenci předsedů:

   - aby dala souhlas k vypracování zprávy o požárech, suchu a povodních z vlastní iniciativy Výborem pro regionální rozvoj, Výborem pro zemědělství a rozvoj venkova a Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin na základě postupu spolupráce;
   - aby uspořádala společné slyšení o požárech, suchách a povodních;
   - aby dala souhlas k oficiální návštěvě oblastí střední a jižní Evropy postižených přírodními katastrofami v letošním létě;

23.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států postižených požáry a místním orgánům v postižených oblastech.

(1) Úř. věst. C 272 E, 13.11.2003, s. 471.
(2) Přijaté texty P6_TA(2005)0005.
(3) Přijaté texty P6_TA(2005)0139.
(4) Přijaté texty P6_TA(2005)0187.
(5) http://ies.jrc.cec.eu.int/fileadmin/Documentation/Reports/Inland_and_Marine_Waters/Climate Change_and_the_European_Water_Dimension_2005.pdf
(6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o monitorování lesů a environmentálních interakcí ve Společenství (Forest Focus) (Úř. věst. L 324, 11.12.2003, s. 1). Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 788/2004 (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 17).

Právní upozornění - Ochrana soukromí