Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0458/2005

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/09/2005 - 7.1

Vastuvõetud tekstid :


Vastuvõetud tekstid
PDF 128kWORD 56k
Neljapäev, 8. september 2005 - Strasbourg
Looduskatastroofid (tulekahjud ja üleujutused)
P6_TA(2005)0334RC-B6-0458/2005

Euroopa Parlamendi resolutsioon loodusõnnetuste (tulekahjude ja üleujutuste) kohta sel suvel Euroopas

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 2, 6 ja 174;

–   võttes arvesse oma 5. septembri 2002. aasta resolutsiooni üleujutuste kohta Euroopas(1), 13. jaanuari 2005. aasta resolutsiooni Buenos Airese kliimamuutuste konverentsi tulemuste kohta(2), 14. aprilli 2005. aasta resolutsiooni põua kohta Portugalis(3) ja 12. mai 2005. aasta resolutsiooni põua kohta Hispaanias(4);

–   võttes arvesse 11. detsembri 1997. aasta vastu võetud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli ja Kyoto protokolli ratifitseerimist EÜ poolt 31. mail 2002. aastal;

–   võttes arvesse säästva arengu instituudi teaduslikku aruannet ja komisjoni teadusuuringute ühiskeskuse uuringut kliimamuutuste ja Euroopa veemajandusliku olukorra kohta(5);

–   võttes arvesse "Forest Focus" määrust(6);

–   võttes arvesse komisjoni 3. novembri 1998 aasta teatist Euroopa metsandusstrateegia kohta (KOM(1998)0649);

–   võttes arvesse komisjoni 29. septembri 2004. aasta ettepanekut tulevase programmi Life+ kohta (KOM(2004)0621);

–   võttes arvesse uue Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EARFD) loomist;

–   võttes arvesse komisjoni 20. aprilli 2005. aasta teatist ELi reageerimisvõime kohta katastroofide ja kriiside korral (KOM(2005)0153);

–   võttes arvesse komisjoni 20. aprilli 2005. aasta teatist kodanikukaitse meetmete parandamise kohta (KOM(2005)0137);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4;

A.   arvestades Euroopa kliima heitlikkust ning hävitavaid tulekahjusid ja ulatuslikke üleujutusi, mis 2005. aasta suvel on kogu Euroopas, sealhulgas ELi liikmesriikides, kandidaatriikides ja ELi vahetutes naaberriikides toonud kaasa surma ja purustusi; arvestades, et orkaan Katrina on põhjustanud enneolematuid purustusi USA Louisiana, Mississippi ja Alabama osariikides;

B.   arvestades kõnealustes riikides kümnete tuletõrjujate, sõjaväelaste, tsiviilelanike ja vabatahtlike hukkumist, kes kaotasid elu võitluses nende erakordselt suurte tulekahjude ja ulatuslike üleujutustega;

C.   võttes arvesse nendest katastroofidest tingitud ulatuslikku kahju Euroopas, sealhulgas sadade tuhandete hektarite metsa ja muu taimestiku, viinapuude, õlipuude, viljapuuaedade, hoonete ja põllumajandusliku infrastruktuuri hävimist Portugalis, Hispaanias, Prantsusmaal ja Kreekas;

D.   arvestades, et mõningad tulekahjud olid seotud sellesuvise põua ja kõrgete temperatuuridega, kuid nendele aitasid kaasa maapiirkondade tühjaksjäämine ja metsade ebapiisav hooldus (mis osaliselt on seotud ühise põllumajanduspoliitikaga), ebasobivate puuliikide istutamine ning arvestataval määral ka kuritegelik käitumine;

E.   arvestades, et äärmiselt tõsised põuad Lõuna-Euroopas põhjustasid mullaniiskuse vähenemist, suurendades sellega metsatulekahjude ohtu ja ägedust; arvestades, et viimaseid aastaid on iseloomustanud arvukad põuad ning ühe suurem metsatulekahjude arv Lõuna-Euroopas, süvendades kõrbestumist paljudes piirkondades ning avaldades mõju põllumajandusele, loomakasvatusele ja metsavarudele;

F.   arvestades, et kliimamuutused on 21. sajandi üks peamisi väljakutseid, millel on märkimisväärsed negatiivsed ülemaailmsed keskkondlikud, majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed, sealhulgas äärmuslike ilmastikunähtuste esinemissageduse ja intensiivsuse kasv kogu maailmas; arvestades, et Kyoto protokolli eesmärgid on kliimamuutuste ülemaailmse strateegia oluline tingimus, kuid 2012. aastale järgnevaks perioodiks tuleb seada edasised eesmärgid;

G.   võttes arvesse majanduslikku ja sotsiaalset kahju, mida tulekahjud ja üleujutused on tekitanud kohalikule majandusele, tootlikule tegevusele ja turismile;

H.   arvestades, et sellised tulekahjud on kogu Lõuna-Euroopa jaoks ühine ja korduv probleem ning metsade ja kliima iseloomu tõttu selles Euroopa osas on tegemist Euroopa Liidu ühe kõige haavatavama piirkonnaga;

I.   arvestades, et teist korda nelja aasta jooksul tabasid Kesk-, Ida- ja Põhja-Euroopa riike tõsised üleujutused, mis puudutasid otseselt tuhandeid peresid, nende eluaset ja muud eraomandit ning avalikku infrastruktuuri ja põllumajandust;

J.   arvestades, et liikmesriikidel, eriti Ühtekuuluvusfondist abi saavatel, aga ka taotlejariikidel ja naaberriikidel on abi saamata raskusi selliste suurte loodusõnnetustega toimetulekul ning on selge, et nad vajavad solidaarsust ja toetust;

K.   arvestades, et tulekahjude tagajärjed ja üleujutustest tingitud kahjud ületavad paljudel juhtudel ühenduse sisepiire ning seetõttu tuleb tugevdada ühiseid vahendeid loodusõnnetustega võitlemiseks ja ühenduse kodanikukaitse meetmeid;

L.   arvestades, et maaelu arengupoliitikast selle probleemiga tegelemiseks ei piisa; märkides üllatusega, et uuest Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) ei rahastata enam abi põllumajandustootjatele tuletõkestusvööndite rajamiseks;

M.   arvestades, et komisjoni teatis Euroopa metsandusstrateegia kohta ei sisalda konkreetsete meetmete ettepanekuid tulekahjudega võitlemiseks, kuigi need on Euroopa metsade seisundi halvenemise peamine tegur;

N.   võttes teadmiseks komisjoni teatise riskijuhtimise ja kriisiohjamise kohta põllumajanduses, samuti teatised ELi reageerimisvõime kohta katastroofide ja kriiside korral ning kodanikukaitse meetmete parandamise kohta;

1.   avaldab solidaarsust ja väljendab sügavaimat kaastunnet kõikidele hukkunute perekondadele ja sel traagilisel suvel katastroofides kannatanud piirkondade elanikele; avaldab austust kõikidele tuletõrjujatele ja tsiviilisikutele, kes eluga riskides pühendunult osalesid kustutustöödes;

2.   on seisukohal, et nimetatud katastroofide tagajärjed ei avalda mõju mitte ainult riiklikul tasandil ja nad nõuavad suurt pühendumist Euroopa tasandil;

3.   tervitab ELi ja liidu liikmesriikide solidaarsust liikmesriikide ja kandidaatriikide kannatada saanud piirkondadega ning kiiduväärt abi, mida nad on osutanud nende riikide ametivõimudele ja päästeteenistustele;

4.   avaldab muret aina suureneva arvu loodusõnnetuste üle, mis ekspertide sõnul ja ekstreemsete juhtumite tõsidusega arvestades on suures osas tingitud kliimamuutustest;

5.   kordab oma seisukohta, et Kyoto protokoll on jätkuvalt kliimamuutuste peatamise globaalse strateegia peamine vahend; palub komisjonil astuda samme, et tagada Kyoto protokolliga võetud kohustustest kinnipidamine ja nende järelevalve; peab nimetatud ekstreemseid ilmastikutingimusi järjekordseks märgiks vajadusest ülemaailmse tõhusa tegevuse järele kliimamuutuste peatamiseks;

6.   nõustub, et solidaarsusfondi eeskirju tuleks kiiresti muuta, et sinna selgesõnaliselt lisada toetus elanikkondadele, keda on tabanud katastroofid nagu põud või metsatulekahju, ning kohustada riiklikke ametiasutusi teavitama kodanikke ühenduse finantsabist ja muuta see abi konkreetsetes projektides nähtavaks; rõhutab vajadust kasutada seda viivitamatult kannatada saanud piirkondade ja riikide aitamiseks;

7.   tuletab meelde ELi eelarves olevat solidaarsusfondi ja loodab, et komisjon eraldab kiiresti vajalikud vahendid niipea, kui asjaomased liikmesriigid on esitanud oma abitaotlused, kaasa arvatud ühinemiseelse abi taotlused, et aidata kandidaatriikidel ja kolmandatel riikidel kiiresti üleujutuste tagajärgi kõrvaldada;

8.   kutsub komisjoni üles jätkama koostööd riiklike ametiasutustega, et toetada kannatada saanud elanikkonda, minimeerida tulekahjude ja üleujutuste keskkonnamõjusid, anda avalikku abi tootmisvõime taastamiseks kannatada saanud piirkondades, üritada taaskäivitada töökohtade loomist ning võtta vajalikke meetmeid, et hüvitada töökohtade ja muude sissetulekuallikate kaotusest tingitud sotsiaalkulusid; samuti nõuab tungivalt, et komisjon kiirendaks kõiki asjakohaseid ühenduse haldusmenetlusi, täpsemalt neid, mis on seotud vajadusega ümber korraldada struktuurifondid ja Ühtekuuluvusfond, ning muuta nimetatud fondide vahendite liialt jäik kasutamine paindlikumaks;

9.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles töötama tihedama koostöö suunas loodusõnnetuste puhul rakendatavate kodanikukaitse meetmete valdkonnas, et ennetada ja vähendada nende laastavaid mõjusid, pakkudes vajalikke varajase hoiatusega seotud teenuseid, koordineerimist ja logistilisi vahendeid, eriti tehes suurema hädaolukorra puhul kättesaadavaks kodanikukaitse lisavahendeid ning luues Euroopa kodanikukaitse korpused, võttes eriliselt arvesse piirialade haavatavust;

10.   kutsub nõukogu üles mitte eirama pikaajaliste investeeringute vajadust selliste katastroofide ennetamise ja/või nende kahjude piiramise poliitikasse ning seepärast loobuma oma strateegiast, mis seab tulevasele finantsperspektiivile ülempiiriks 1% ELi RKTst;

11.   kutsub komisjoni üles läbi viima detailse analüüsi selle suve tulekahjude põhjuste, tagajärgede ja mõjude kohta, eriti Euroopa metsadele, esitada ettepanekuid ühenduse metsatulekahjude kontrollimise poliitika väljaarendamise kohta ning koostada ühine tuletõrjeprotokoll; nõuab, et kannatada saanud piirkondade metsade uuendamine põhineks biokliima ja keskkonna tingimuste austamisel, kasutada tuleks tule ja põua suhtes vastupidavamaid liike ja sorte, mis vastaksid kohalikele tingimustele; rõhutab vajadust ELi toetuse järele metsade taasistutamiseks;

12.   kutsub komisjoni üles toetama meetmeid, sh avalikkuse teadlikkust tõstvaid meetmeid, mis toetavad vee, pinnase ja bioloogiliste ressursside säästlikumat kasutamist, eelkõige Lõuna-Euroopas;

13.   avaldab kahetsust nõukogu otsuse üle tühistada põllumajandustootjatele tuletõkestusvööndite rajamiseks mõeldud abi ning nõuab nimetaud rahastamisvahendi taaskehtestamist; rõhutab vajadust arendada tõhusat metsatulekahjude ennetamise poliitikat, kinnitades taas, et komisjon peab ergutama järelevalve- ja ennetamismeetmete võtmist, "Forest Focus" eriti määruse ja uue Euroopa Liidu metsandusstrateegia raames, et kaitsta ühenduse metsasid tulekahjude eest ning rahastada vastavaid tulekahjusid ennetavaid vahendeid, nagu tuletõkestusribad, metsarajad, juurdepääsukohad, veevõtukohad ja metsamajandamisprogrammid;

14.   soovitab luua põudade, kõrbestumise, üleujutuste ja muudest kliimamuutustest tingitud mõjude Euroopa vaatlusasutuse, et koguda teavet ja tagada probleemile tõhusam reageerimine;

15.   usub, et hiljutiste sündmuste tõttu tekkinud kahju kinnitab taas, et kliimamuutuste leevendamine on palju odavam kui globaalse soojenemise tagajärjed; tunnistab samuti, et paljud ohtlike kliimamuutuste peatamiseks vajalikud meetmed on igakülgselt kasulikud, kuna need vähendavad sõltuvust naftast, parandavad õhu kvaliteeti ja aitavad raha kokku hoida;

16.   nõuab, et liidu tasandil tugevdatakse metsapoliitikat, andes sellele Euroopa põllumajanduse multifunktsionaalses rollis rohkem mõjuvõimu, millel oleks topelteesmärk: maapiirkondade elanikkonna säilitamine ja tööhõive ning metsamaade sihikindel ja oluline laiendamine;

17.   nõuab, et komisjon lisaks vastavatesse rahastamisvahenditesse abikõlbliku kulutusena võimaluse metsatulekahjude ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks kaasrahastada tehnilisi seadmeid, kaasa arvatud lennukeid;

18.   nõuab keskkonda rikkuvate, eriti metsatulekahjude süütamisega seotud kuriteosündmuste karistusmeetmete tugevdamist;

19.   nõuab, et lisaks linnaplaneerimise meetmetele, mis takistavad spekuleerimist metsatulekahjus kannatada saanud maadega, võetaks vastu muud tüüpi meetmeid, mis muudaksid kohustuslikuks kahjustatud maa-alade taasasustamise ja metsade korraliku hoolduse nende omanike poolt;

20.   nõuab, et komisjon suurendaks teadusuuringute vahendeid üleujutuste ennetamise valdkonnas ning koordineeriks erinevates liikmesriikides nimetatud valdkonnas tehtavaid uurimistöid, et riskide ennetamise alal võimalikult kiiresti jõuda sidusa energia- ja transpordipoliitikani;

21.   kohustub omalt poolt võtma kõik vajalikud meetmed, et ühenduse tasandil võetaks vastu ennetav keskmises ja pikas perspektiivis tulevikule suunatud metsatulekahjude strateegia;

22.   kustub esimeeste konverentsi üles:

   • lubama regionaalarengukomisjonil, põllumajandus- ja maaeluarengukomisjonil ning keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil koostöömenetluse raames koostada omaalgatuslik raport tulekahjude, põudade ja üleujutuste kohta;
   • korraldama ühist kuulamist tulekahjude, põudade ja üleujutuste teemal;
   • andma luba ametlikuks visiidiks sel suvel loodusõnnetustes kannatada saanud Kesk- ja Ida-Euroopa piirkondadesse;

23.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, tulekahjudes kannatada saanud liikmesriikide valitsustele ja kannatada saanud piirkondade kohalikele asutustele.

(1) ELT C 272 E, 13.11.2003, lk 471.
(2) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0005.
(3) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0139.
(4) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0187.
(5) http://ies.jrc.cec.eu.int/fileadmin/Documentation/Reports/Inland_and_Marine_Waters/Climate_Change_and_the_European_Water_Dimension_2005.pdf.
(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2152/2003 metsade ja keskkonna vastastikuse mõju seire kohta ühenduses (Forest Focus) (ELT L 324, 11.12.2003, lk 1). Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 788/2004 (ELT L 138, 30.4.2004, lk 17).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika