Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0458/2005

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 08/09/2005 - 7.1

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 128kWORD 54k
Torstai 8. syyskuuta 2005 - Strasbourg
Luonnonkatastrofit (tulipalot ja tulvat)
P6_TA(2005)0334RC-B6-0458/2005

Euroopan parlamentin päätöslauselma tämän kesän luonnononnettomuuksista (tulipaloista ja tulvista) Euroopassa

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 2, 6 ja 174 artiklan,

–   ottaa huomioon 5. syyskuuta 2002 antamansa päätöslauselman tulvista Euroopassa(1), 13. tammikuuta 2005 antamansa päätöslauselman Buenos Airesin ilmastonmuutoskonferenssin tuloksista(2), 14. huhtikuuta 2005 antamansa päätöslauselman kuivuudesta Portugalissa(3) ja 12. toukokuuta 2005 antamansa päätöslauselman kuivuudesta Espanjassa(4),

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevaan puiteyleissopimukseen 11. joulukuuta 1997 liitetyn Kioton pöytäkirjan, jonka yhteisö ratifioi 31. toukokuuta 2002,

–   ottaa huomioon komission yhteisen tutkimuskeskuksen kestävän kehityksen ja tutkimuksen instituutin kertomuksen ilmastonmuutoksesta ja Euroopan vesitilanteesta(5),

–   ottaa huomioon nk. Forest Focus -asetuksen(6),

–   ottaa huomioon komission 3. marraskuuta 1998 esittämän tiedonannon Euroopan unionin metsästrategiasta (KOM(1998)0649),

–   ottaa huomioon komission 29. syyskuuta 2004 esittämän ehdotuksen tulevasta Life + -ohjelmasta (KOM(2004)0621),

–   ottaa huomioon uuden Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (EAFRD) perustamisen,

–   ottaa huomioon komission 20. huhtikuuta 2005 esittämän tiedonannon Euroopan unionin valmiudesta toimia katastrofi- ja kriisitilanteissa (KOM(2005)0153),

–   ottaa huomioon komission 20. huhtikuuta 2005 esittämän tiedonannon pelastuspalvelutoimien parantamisesta (KOM(2005)0137),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   ottaa huomioon Euroopan ilmaston epävakaisuuden ja tuhoisat metsäpalot sekä voimakkaat tulvat, jotka aiheuttivat kuolemaa ja tuhoa kaikkialla Euroopassa kesän 2005 aikana sekä EU:n jäsenvaltioissa ja ehdokasvaltioissa että EU:n lähinaapureissa; ottaa huomioon, että pyörremyrsky Katrina on aiheuttanut ennennäkemätöntä tuhoa Louisianan, Mississipin ja Alabaman osavaltioissa Yhdysvalloissa,

B.   ottaa huomioon, että kyseisissä maissa kymmeniä ihmisiä – palomiehiä, sotilaita, siviilejä ja vapaaehtoisia – menetti henkensä pyrkiessään torjumaan erityisen rajuja metsäpaloja tai suurtulvia,

C.   ottaa huomioon näiden katastrofien aiheuttamat laajat tuhot Euroopassa eli metsien ja kasvillisuuden, viiniviljelmien, oliiviviljelmien, hedelmätarhojen, talojen ja maatalouden infrastruktuurien tuhoutumisen useiden satojen tuhansien hehtaarien alueelta Portugalissa, Espanjassa, Ranskassa ja Kreikassa,

D.   ottaa huomioon, että osa näistä metsäpaloista liittyi kuivuuteen ja kesän korkeisiin lämpötiloihin, mutta myös maaseudun laiminlyöntiin, metsien riittämättömään hoitoon, sopimattomien puulajikkeiden istutukseen ja rikollisen toiminnan merkittävään osuuteen,

E.   ottaa huomioon, että Portugalissa ja Espanjassa vallinnut äärimmäinen ja erittäin vakava kuivuus on vähentänyt maaperän kosteutta ja lisännyt metsäpalojen vaaraa ja niiden voimakkuutta; toteaa, että viime vuosina kuivuus ja lisääntyneet metsäpalot ovat tiuhaan koetelleet Etelä-Euroopan alueita ja korostaneet entisestään monien alueiden aavikoitumista sekä tuottaneet vahinkoa maataloudelle, karjankasvatukselle ja metsäympäristölle,

F.   ottaa huomioon, että ilmastonmuutos on yksi 2000-luvun suurimmista haasteista, ovathan sen huomattavat kielteiset vaikutukset ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan maailmanlaajuisia, mukaan luettuina äärimmäisten sääilmiöiden määrän ja voimakkuuden lisääntyminen eri puolilla maailmaa; ottaa huomioon, että Kioton pöytäkirjan tavoitteet ovat ensisijainen edellytys ilmastonmuutosta koskevalle maailmanlaajuiselle strategialle, mutta lisätavoitteita on asetettava vuoden 2012 jälkeistä kautta silmällä pitäen,

G.   ottaa huomioon metsäpalojen ja tulvien aiheuttamat taloudelliset ja sosiaaliset menetykset paikallistaloudelle, tuotannolle ja matkailualalle,

H.   toteaa, että metsäpalot ovat koko Etelä-Euroopan yhteinen ja toistuva ongelma ja että alueen metsien ja ilmaston ominaispiirteiden vuoksi Etelä-Eurooppa on yksi unionin riskialttiimmista alueista,

I.   ottaa huomioon, että jo toisen kerran neljän vuoden sisällä Keski-, Itä- ja Pohjois-Euroopan maat joutuivat suurtulvien valtaan, joissa välitöntä vahinkoa aiheutui tuhansille perheille, heidän asunnoilleen ja muulle omaisuudelleen sekä myös julkiselle infrastruktuurille ja maataloudelle,

J.   ottaa huomioon jäsenvaltioiden ja etenkin koheesiomaiden sekä ehdokasvaltioiden ja lähialueen maiden vaikeudet selvitä yksin näin mittavista luonnonkatastrofeista, minkä vuoksi ne tarvitsevat solidaarisuutta ja muiden apua,

K.   huomauttaa, että metsäpalojen vaikutukset ja tulvavahingot eivät monissa tapauksissa rajoitu yhden maan alueelle, minkä vuoksi yhteisiä keinoja torjua luonnonkatastrofeja ja unionin pelastuspalvelumekanismeja on lujitettava,

L.   katsoo, että maaseudun kehittämispolitiikka ei riitä ratkaisemaan tätä ongelmaa; toteaa, että uusi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (EAFRD) ei yllättävää kyllä tulevaisuudessa enää myönnä maanviljelijöille tukea rajoituslinjojen raivaamiseen,

M.   panee merkille, että komission tiedonannossa Euroopan unionin metsästrategiasta ei esitetä erityistoimia metsäpalojen torjumiseksi, vaikka metsäpalot ovat tärkein Euroopan metsien tilaa huonontava tekijä,

N.   panee merkille komission tiedonannon riskin- ja kriisinhallinnasta maatalouden alalla sekä komission tiedonannon Euroopan unionin valmiudesta toimia katastrofi- ja kriisitilanteissa ja tiedonannon pelastuspalvelutoimien parantamisesta,

1.   ilmaisee syvän osanottonsa ja solidaarisuutensa kaikkien kuolonuhrien perheille ja tämän murheellisen kesän aikana vahinkoja kärsineiden alueiden asukkaille; antaa tunnustusta antaumuksella ja henkensä uhaten metsäpaloja torjuneille palomiehille ja siviileille;

2.   katsoo, että kyseisten luonnonkatastrofien seuraukset eivät jää kansallisiksi vaan edellyttävät lisäksi todellista Euroopan tason sitoumusta;

3.   pitää myönteisenä EU:n ja sen jäsenvaltioiden kyseisille alueille osoittamaa solidaarisuutta sekä jäsenvaltioissa että ehdokasvaltioissa ja niiden viranomaisille ja pelastusyksiköille annettua arvokasta tukea;

4.   ilmaisee huolensa luonnonkatastrofien määrän kasvamisesta, jota asiantuntijoiden mukaan voidaan pitää suurelta osin ilmastonmuutoksen seurauksena, sillä äärimmäisten sääilmiöiden voimakkuus on lisääntynyt;

5.   toistaa, että Kioton pöytäkirja on edelleen keskeinen asiakirja maailmanlaajuisessa strategiassa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi; kehottaa komissiota toteuttamaan toimia, joilla varmistetaan Kioton sitoumusten noudattaminen ja seuranta; pitää näitä äärimmäisiä sääilmiöitä jälleen yhtenä merkkinä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen tähtäävän kunnianhimoisen maailmanlaajuisen toiminnan tarpeesta;

6.   katsoo, että on mukautettava kiireesti solidaarisuusrahaston sääntöjä, jotta niihin sisällytetään selvästi tuki väestölle, jota ovat kohdanneet kuivuuden tai metsäpalojen kaltaiset katastrofit, ja on velvoitettava jäsenvaltioiden viranomaiset tiedottamaan kansalaisille yhteisön rahoitusavusta ja parannettava näin tämän avun näkyvyyttä yksittäisissä hankkeissa; korostaa lisäksi, että tätä apua on välittömästi annettava tuhoja kärsineille alueille ja maille;

7.   muistuttaa EU:n talousarvioon sisältyvästä solidaarisuusrahastosta ja toivoo, että komissio vapauttaa nopeasti tarvittavat varat, kunhan kyseessä olevat jäsenvaltiot ovat esittäneet avunpyyntönsä, liittymistä edeltävä tuki mukaan luettuna, ehdokasvaltioiden ja kolmansien maiden auttamiseksi selviytymään nopeasti tulvien seurauksista;

8.   kehottaa komissiota jatkamaan yhteistyötään kansallisten viranomaisten kanssa alueiden väestön tukemiseksi, tulipalojen ja tulvien ympäristövaikutusten rajoittamiseksi minimiin, julkisen tuen myöntämiseksi alueiden tuotantomahdollisuuksien palauttamiseen, työpaikkojen luomisen elvyttämiseksi sekä asianmukaisten toimien toteuttamiseksi työpaikkojen ja muiden tulolähteiden menetyksestä aiheutuvien sosiaalisten kustannusten kompensoinnissa; kehottaa lisäksi komissiota jouduttamaan kaikkia asianmukaisia yhteisön, erityisesti rakennerahastojen ja koheesiorahaston uudelleenohjelmointia koskevia, hallintomenettelyjä ja tekemään kyseisten varojen käytöstä joustavampaa;

9.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään tiiviimpää yhteistyötä pelastuspalvelun alalla luonnonkatastrofeissa, jotta niiden tuhoisat vaikutukset voidaan pyrkiä ennakoimaan ja minimoimaan varmistamalla kyseisille yksiköille tarvittavat välineet varhaisvaroitukseen, koordinointiin ja logistiikkaan erityisesti järjestämällä lisävaroja pelastuspalveluun suuronnettomuuksissa sekä perustamalla eurooppalaiset pelastuspalvelujoukot ottaen erityisesti huomioon ongelmat, joille rajaseudut ovat alttiina;

10.   kehottaa neuvostoa olemaan unohtamatta tarvetta pitkän aikavälin investointeihin tällaisten katastrofien estämiseksi ja/tai niiden vaikutusten rajoittamiseksi ja hylkäämään siten strategiansa, joka rajoittaa tulevat rahoitusnäkymät 1 prosenttiin EU:n bruttokansantuotteesta;

11.   kehottaa komissiota arvioimaan perusteellisesti kesän metsäpalojen syitä, seurauksia ja vaikutuksia, etenkin Euroopan metsille, tekemään ehdotuksia metsäpalojen hallintaa koskevan yhteisön politiikan kehittämiseksi sekä laatimaan metsäpalojen torjuntaa koskevan yhteisen pöytäkirjan; kehottaa luomaan onnettomuusalueille metsityspolitiikan, joka perustuu alueiden biologis-ilmastollisiin ja ympäristöpiirteisiin ja jossa käytetään paikallisiin olosuhteisiin soveltuvia ja paremmin metsäpaloja ja kuumuutta kestäviä lajeja ja lajikkeita; korostaa, että yhteisön pitää tukea metsien uudelleen istuttamista;

12.   kehottaa komissiota tukemaan toimenpiteitä, muun muassa yleisölle suunnattuja tiedotustoimia, joilla tuetaan kestävämpää veden, maaperän ja biologisten resurssien käyttöä erityisesti Etelä-Euroopassa;

13.   pitää valitettavana neuvoston päätöstä poistaa maanviljelijöille rajoituslinjojen raivaamiseen myönnetyt tuet ja vetoaa kyseisen rahoitusmuodon palauttamisen puolesta; korostaa tarvetta kehittää politiikkoja metsäpalojen ehkäisemiseen tehokkaasti korostaen edelleen, että komission pitää tukea valvonta- ja ehkäisytoimia erityisesti Forest Focus -asetuksen sekä Euroopan unionin uuden metsätalouden strategian perusteella yhteisön metsien suojelemiseksi tulipaloilta ja että rahoitetaan erityisesti asianmukaisia metsäpalojen ehkäisyä koskevia toimia, kuten palolinjoja, metsäpolkuja ja liityntä- ja vesipisteitä sekä metsänhoito-ohjelmia;

14.   suosittaa eurooppalaisen seurantakeskuksen perustamista valvomaan kuivuutta, aavikoitumista, tulvia ja muita ilmastonmuutoksen vaikutuksia, jotta saadaan lisää tietoa ja varmistetaan tehokkaampi toiminta;

15.   katsoo, että viimeaikaisten tapahtumien aiheuttamat vahingot osoittavat edelleen, että lieventävät toimet ovat paljon edullisempia kuin ilmastonmuutoksen seuraukset; tunnustaa myös, että vaarallisen ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet ovat joka tapauksessa myönteisiä, sillä ne vähentävät riippuvuutta öljystä, parantavat ilman laatua ja tuovat säästöjä;

16.   kehottaa lujittamaan unionin metsäpolitiikkaa siten, että otetaan paremmin huomioon sen monialainen tehtävä Euroopan maataloudessa ja siihen liittyvät kaksi tavoitetta: maaseudun väestön ja työllisyyden säilyttäminen sekä metsien määrätietoinen ja merkittävä lisääminen;

17.   pyytää komissiota sisällyttämään asianmukaisiin rahoitusvälineisiin tukikelpoisena menona mahdollisuuden yhteisrahoitukseen, kun kyse on teknisistä laitteista, joilla pyritään ehkäisemään ja torjumaan metsäpaloja, sammutuslentokoneet mukaan luettuina;

18.   kehottaa lujittamaan rikosoikeudellisia toimia sellaisissa rikoksissa, jotka heikentävät ympäristön tilaa, ja erityisesti sellaisissa rikoksissa, jotka liittyvät metsäpalojen sytyttämiseen;

19.   kehottaa kaavoitusmääräysten, jotka estävät keinottelun metsäpalon kohteeksi joutuneilla mailla, lisäksi ottamaan käyttöön muunlaisia toimia, joiden tarkoituksena on tehdä tuhoalueiden metsittäminen pakolliseksi sekä velvoittaa omistajat hoitamaan metsiään asianmukaisesti;

20.   vaatii komissiota lisäämään tutkimusvaroja tulvien ehkäisyn alalla sekä koordinoimaan yksittäisten jäsenvaltioiden alan tutkimustyötä, jotta voidaan mahdollisimman pian ottaa käyttöön yhtenäinen energia- ja liikennepolitiikka riskien ennaltaehkäisyn alalla;

21.   sitoutuu omasta puolestaan ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta yhteisön tasolla otetaan käyttöön metsäpalojen ennaltaehkäisyä koskeva tulevaisuuteen suuntautuva keskipitkän ja pitkän aikavälin strategia;

22.   pyytää puheenjohtajakokousta

   antamaan aluekehitysvaliokunnalle, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle luvan laatia metsäpaloja, kuivuutta ja tulvia koskeva valiokunta-aloitteinen mietintö yhteistoimintamenettelyn mukaisesti;
   järjestämään metsäpaloja, kuivuutta ja tulvia koskevan yhteisen kuulemistilaisuuden;
   antamaan luvan viralliselle vierailulle tämän kesän luonnontuhoista kärsineille Keski- ja Etelä-Euroopan alueille;

23.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, niiden jäsenvaltioiden hallituksille, joissa metsäpaloja esiintyi, sekä katastrofialueiden paikallisviranomaisille.

(1) EUVL C 272 E, 13.11.2003, s.471.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0005.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0139.
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0187.
(5) http://ies.jrc.cec.eu.int/fileadmin/Documentation/Reports/Inland_and_Marine_Waters/Climante_Change_and_the_European_Water_Dimension_2005.pdf
(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2152/2003, annettu 17. marraskuuta 2003, metsien ja ympäristövuorovaikutusten seurannasta yhteisössä (Forest Focus) (EUVL L 324, 11.12.2003, s. 1), asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 788/2004 (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 17).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö