Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0458/2005

Debates :

Balsojumi :

PV 08/09/2005 - 7.1

Pieņemtie teksti :


Pieņemtie teksti
PDF 287kWORD 64k
Ceturtdiena, 2005. gada 8. septembris - Strasbūra
Dabas katastrofas (ugunsgrēki un plūdi)
P6_TA(2005)0334RC-B6-0458/2005

Eiropas Parlamenta rezolūcija par šīs vasaras dabas katastrofām (ugunsgrēkiem un plūdiem) Eiropā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā EK līguma 2., 6. un 174. pantu,

–   ņemot vērā tā 2002. gada 5. septembra rezolūciju par plūdiem Eiropā(1), 2005. gada 13. janvāra rezolūciju par Buenosairesas konferences rezultātiem(2), 2005. gada 14. aprīļa rezolūciju par sausumu Portugālē(3) un 2005. gada 12. maija rezolūciju par sausumu Spānijā(4);

–   ņemot vērā 1997. gada 11. decembra Kioto protokolu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām un to, ka EK 2002. gada 31. maijā ratificēja Kioto protokolu,

–   ņemot vērā Komisijas Apvienotā pētnieciskā centra Institūta ilgtspējībai un pētniecībai zinātnisko ziņojumu par klimata pārmaiņām un Eiropas Ūdens dimensiju(5),

–   ņemot vērā "Forest Focus" regulu(6);

–   ņemot vērā Komisijas 1998. gada 3. novembra paziņojumu par Eiropas mežu stratēģiju (KOM(1998)0649);

–   ņemot vērā Komisijas 2004. gada 29. septembra priekšlikumu par nākamo LIFE+ programmu (KOM(2004)0621);

–   ņemot vērā paredzēto jaunā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības veicināšanai (ELFLA) nodibināšanu;

–   ņemot vērā Komisijas 2005. gada 20. aprīļa paziņojumu par ES reaģēšanas spējām katastrofu un krīžu gadījumos (KOM(2005)0153);

–   ņemot vērā Komisijas 2005. gada 20. aprīļa paziņojumu par civilās aizsardzības pasākumu uzlabošanu (KOM(2005)0137),

–   ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

A.   tā kā nepastāvīgais Eiropas klimats, postošie ugunsgrēki un spēcīgie plūdi 2005. gada vasarā prasījuši cilvēku dzīvības un radījuši postījumus visā Eiropas kontinentā, tostarp ES dalībvalstīs, kandidātvalstīs un tuvākajās kaimiņvalstīs; tā kā viesuļvētra Katrīna radījusi vēl nepieredzētus postījumus Amerikas Savienoto Valstu Luiziānas, Misisipi un Alabamas pavalstīs,

B.   ņemot vērā desmitiem cilvēku bojāeju skartajās valstīs – ugunsdzēsējus, militārpersonas, civiliedzīvotājus un brīvprātīgos, kas zaudējuši dzīvības šo īpaši spēcīgo ugunsgrēku un milzīgo plūdu glābšanas pasākumu laikā,

C.   ņemot vērā ilglaicīgos postījumus, ko šīs katastrofas nodarījušas Eiropai, tostarp daudzu simtu tūkstošu hektāru meža un jauktas augu segas, vīnogulāju, olīvkoku, augļu dārzu, māju un lauku infrastruktūras iznīcināšanu Portugālē, Spānijā, Francijā un Grieķijā,

D.   tā kā dažus no ugunsgrēkiem saistīja ar šīs vasaras sausumu un augsto gaisa temperatūru, taču tos veicināja arī lauku pamestība, neatbilstoša mežu apsaimniekošana, nepiemērotu koku šķirņu stādīšana un ievērojams noziedzīgu darbību procents;

E.   tā kā ārkārtējais un nopietnais sausums, kas piemeklējis Dienvideiropu, veicinājis augsnes mitruma samazināšanos, tādējādi palielinot mežu ugunsgrēku risku un to bīstamību; tā kā dažu pēdējo gadu laikā Dienvideiropā reģistrēti daudzi sausuma gadījumi un pieaugošs mežu ugunsgrēku skaits, kas daudzos reģionos veicina pārtuksnešošanos un ietekmē lauksaimniecības, lopkopības un meža resursus,

F.   tā kā klimata pārmaiņas ir viena no 21. gadsimta lielākajām problēmām, kura atstāj ievērojamas nelabvēlīgas sekas uz pasaules vidi, ekonomiku un sabiedrību, tostarp palielina ārkārtēju laika apstākļu biežumu un intensitāti visā pasaulē; tā kā Kioto protokola mērķu ievērošana ir būtisks noteikums pasaules stratēģijā attiecībā uz klimata izmaiņām, jāizvirza jauni mērķi laika posmam pēc 2012. gada,

G.   ņemot vērā šo ugunsgrēku un plūdu radīto ekonomisko un sociālo kaitējumu vietējai ekonomikai, ražošanai un tūrismam,

H.   tā kā šie ugunsgrēki ir kopīga un pastāvīga problēma visā Dienvideiropā un šīs Eiropas daļas mežu un klimata specifika to padara par vienu no Eiropas Savienības apdraudētākajiem apvidiem,

I.   tā kā četru gadu laikā Centrālās, Austrumu un Ziemeļeiropas valstis otro reizi piedzīvojušas spēcīgus plūdus, kas tieši ietekmējuši tūkstošiem ģimeņu, to mājas un cita veida īpašumus, kā arī valstu infrastruktūru un lauksaimniecību,

J.   tā kā dalībvalstīm, īpaši kohēzijas valstīm, kā arī kandidātvalstīm un kaimiņvalstīm ir grūtības bez palīdzības pārvarēt šādas milzīgas dabas katastrofas, un ir skaidrs, ka tām nepieciešama solidaritāte un atbalsts,

K.   tā kā ugunsgrēku ietekme un plūdu radītais kaitējums daudzos gadījumos pārsniedz iekšējās robežas, ir būtiski pastiprināt kopīgos resursus cīņā ar dabas katastrofām un Kopienas civilās aizsardzības mehānismus,

L.   ā kā ar lauku attīstības politikas palīdzību nevar atrisināt šo problēmu; ar pārsteigumu atzīmējot, ka saskaņā ar jauno Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstības veicināšanai (ELFLA) vairs nefinansēs atbalstu lauksaimniekiem ugunsdrošības joslu ierīkošanai;

M.   tā kā Komisijas paziņojumā par Eiropas mežu stratēģiju nav paredzēti īpaši pasākumi cīņai ar ugunsgrēkiem, lai gan ugunsgrēki ir galvenais faktors, kas izraisa Eiropas mežu stāvokļa pasliktināšanos;

N.   ņemot vērā Komisijas paziņojumu par riska un krīzes pārvaldību lauksaimniecībā, kā arī paziņojumus par ES reaģēšanas spēju katastrofu un krīžu gadījumā un par civilās aizsardzības darbību uzlabošanu,

1.   solidarizējas un izsaka visdziļāko līdzjūtību visu to cilvēku ģimenēm, kuri šīs traģiskās vasaras laikā zaudēja dzīvību, kā arī cietušo reģionu iedzīvotājiem; apliecina cieņu ugunsdzēsēju un civiliedzīvotāju pūliņiem, kuri par spīti nāves briesmām piedalījās ugunsgrēku dzēšanas operācijās;

2.   uzskata, ka šo katastrofu sekas neattiecas tikai uz dalībvalstīm, un tādēļ ir nepieciešama arī patiesa Eiropas iesaistīšanās;

3.   atzinīgi vērtē ES un tās dalībvalstu pausto solidaritāti skartajiem dalībvalstu un kandidātvalstu reģioniem un vērtīgo palīdzību to varas iestādēm un avārijas dienestiem;

4.   izsaka bažas par augošo dabas katastrofu skaitu, ko speciālisti lielā mērā saista ar klimata pārmaiņām, ņemot vērā ārkārtēju notikumu saasināšanos;

5.   atkārtoti pauž uzskatu, ka Kioto protokols joprojām ir galvenais līdzeklis vispasaules stratēģijā klimata pārmaiņu apturēšanai; aicina Komisiju veikt pasākumus, lai nodrošinātu cieņu pret Kioto laikā panāktajām saistībām un to kontroli; uzskata, ka šie ekstrēmie laika apstākļi ir vēl viens pierādījums, ka nepieciešamas mērķtiecīgas vispasaules darbības, lai apturētu klimata pārmaiņas;

6.   piekrīt tam, ka steidzami ir jāgroza Solidaritātes fonda noteikumi, lai tajos nepārprotami iekļautu atbalstu iedzīvotājiem, kuri cietuši tādās katastrofās kā sausums vai mežu ugunsgrēki, un lai liktu dalībvalstu iestādēm informēt pilsoņus par Kopienas finansiālo palīdzību, kā arī padarītu šo palīdzību redzamu atsevišķos projektos; uzstāj, ka šos noteikumus nepieciešams nekavējoties piemērot skartajos reģionos un valstīs;

7.   atgādina par Solidaritātes fondu ES budžetā un cer, ka Komisija ātri atbrīvos nepieciešamos līdzekļus tiklīdz attiecīgās dalībvalstis būs iesniegušas pieprasījumu palīdzībai, tostarp arī pirmspievienošanās atbalstam, lai palīdzētu kandidātvalstīm un ārpuskopienas valstīm ātri novērst plūdu sekas;

8.   aicina Komisiju turpināt sadarboties ar dalībvalstu varas iestādēm, lai sniegtu atbalstu cietušajiem iedzīvotājiem, samazinātu ugunsgrēku un plūdu ietekmi uz vidi, kā arī sniegt valsts atbalstu, lai atjaunotu skarto reģionu ražošanas potenciālu, mēģinātu no jauna uzsākt darba vietu radīšanu un veikt nepieciešamos pasākumus, lai kompensētu sociālās izmaksas, kas rodas no darba vietu un citu ienākumu avotu zaudēšanas; kā arī mudina Komisiju paātrināt visas attiecīgās Kopienas administratīvās procedūras, proti, tās, kuras ir saistītas ar nepieciešamību pārprogrammēt struktūrfondus un Kohēzijas fondu, kā arī padarīt to pārmērīgi smagnējo darbību elastīgāku;

9.   aicina Komisiju un dalībvalstis strādāt, lai panāktu labāku sadarbību civilās aizsardzības pasākumos dabas katastrofu gadījumā, lai novērstu un samazinātu katastrofu postošo ietekmi, sniedzot pakalpojumus, kas ir saistīti ar nepieciešamo tūlītējo trauksmi, koordināciju un loģistikas instrumentiem, jo īpaši nodrošinot papildus civilās aizsardzības resursus nopietnu katastrofu gadījumā un izveidojot Eiropas civilās aizsardzības spēkus, īpašu uzmanību pievēršot pierobežas teritoriju jūtīgajām vietām;

10.   aicina Padomi ņemt vērā ilgtermiņa investīciju nepieciešamību politikas virzienos, kuru mērķis ir šādu katastrofu novēršana un/vai to kaitējuma ierobežošana un tādēļ atteikties no stratēģijas, saskaņā ar kuru nākotnes finanšu plānam ir paredzēts tikai 1% no ES nacionālā kopienākuma (NKI);

11.   aicina Komisiju veikt sīku iemeslu, seku un ietekmes analīzi attiecībā uz šīs vasaras ugunsgrēkiem, it īpaši Eiropas mežos, kā arī iesniegt priekšlikumus Kopienas politikas izstrādei mežu ugunsgrēku uzveikšanai un sagatavot kopīgu ugunsdzēsības protokolu; aicina, lai skarto reģionu mežu atjaunošanas pamatā būtu cieņa pret to bioloģiskajām un klimatiskajām īpašībām, izmantojot tādas sugas un šķirnes, kuras ir noturīgākas pret uguni un sausumu, kā arī piemērotas vietējiem apstākļiem; uzsver ES atbalsta nepieciešamību mežu pārstādīšanai;

12.   aicina Komisiju atbalstīt pasākumus, tostarp arī sabiedrības informētības paaugstināšanas pasākumus, lai atbalstītu ilgstošāku ūdens, zemes un bioloģisko resursu izmantošanu, it īpaši Dienvideiropā;

13.   izsaka nožēlu par Padomes lēmumu nesniegt palīdzību lauksaimniekiem ugunsdrošības joslu ierīkošanai, un aicina atjaunot šo finansējumu; uzsver vajadzību izstrādāt politikas virzienus saistībā ar efektīvu mežu ugunsgrēku novēršanu, no jauna apstiprinot, ka Komisijai ir jāmudina uzraudzības un profilakses pasākumi, ir īpaši saistībā ar "'Forest Focus" regulu un jauno Eiropas Savienības mežu stratēģiju, lai aizsargātu Kopienas mežus no ugunsgrēkiem un, lai finansētu jo īpaši piemērotus meža ugunsgrēku profilakses pasākumus, piemēram, ugunsdrošības joslas, meža caurbrauktuves, piekļuves vietas, ūdens ņemšanas vietas un meža apsaimniekošanas programmas;

14.   ierosina izveidot Eiropas observatoriju sausuma, pārtuksnešošanās, plūdu un citu klimata pārmaiņu novērošanai, lai vāktu informāciju un nodrošinātu efektīvāku darbību;

15.   uzskata, ka neseno notikumu izraisītais kaitējums vēl vairāk parāda, ka globālās sasilšanas mazināšana izmaksās daudz mazāk par tās sekām; atzīst arī to, ka daudzi no politikas virzieniem, kuri ir nepieciešami, lai apturētu bīstamās klimata pārmaiņas, piedāvās visām pusēm izdevīgus risinājumus attiecībā uz atkarības mazināšanu no naftas piegādātājiem, gaisa kvalitātes uzlabošanu un ietaupījumu radīšanu;

16.   aicina stiprināt Eiropas Savienības mežu politiku, piešķirot tai lielāku nozīmi Eiropas lauksaimniecības daudzveidīgajos uzdevumos, ar divkāršu mērķi: saglabāt un nodarbināt lauku sabiedrību, kā arī mērķtiecīgi un ievērojami paplašināt mežu apgabalus;

17.   aicina Komisiju attiecīgajā finanšu instrumentā kā attaisnotos izdevumus iekļaut iespēju līdzfinansēt tehnisko aprīkojumu, tostarp lidmašīnas, mežu ugunsgrēku novēršanai un apkarošanai;

18.  aicina pieņemt stingrākus soda mērus kriminālām darbībām, kas rada kaitējumu videi, jo īpaši saistībā ar meža ugunsgrēku ierosināšanu;

19.   aicina papildus pilsētu plānošanas pasākumiem, ar kuriem novērš spekulācijas ar zemi, kas cietusi no mežu ugunsgrēkiem, pieņemt cita veida pasākumus, lai obligāts pienākums būtu skartajās teritorijās nodrošināt iedzīvotāju atgriešanos un mežu īpašnieku obligāts pienākums būtu nodrošināt atbilstīgu mežu apsaimniekošanu;

20.   aicina Komisiju palielināt izpētes resursus plūdu novēršanai un koordinēt izpēti, ko šajā jomā jau veikušas atsevišķas dalībvalstis, lai pēc iespējas ātrāk nonāktu pie saskaņotas enerģētikas un transporta politikas attiecībā uz risku novēršanu;

21.   no savas puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Kopienas līmenī tiek pieņemta vidēji ilga termiņa un ilgtermiņa uz nākotni orientēta meža ugunsgrēku novēršanas stratēģija;

22.   aicina Priekšsēdētāju konferenci:

   • pamatojoties uz sadarbības procedūru, atļaut Reģionālās attīstības komitejai, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai izstrādāt pašiniciatīvas ziņojumu par ugunsgrēkiem, sausumu un plūdiem;
   • organizēt kopīgu noklausīšanos par ugunsgrēkiem, sausumu un plūdiem;
   • atļaut oficiāli apmeklēt šīs vasaras dabas katastrofās skartos Centrālās un Dienvideiropas apgabalus;

23.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, ugunsgrēkos cietušo dalībvalstu valdībām un skarto apgabalu pašvaldībām.

(1) OV C 272 E, 13.11.2003., 471. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0005.
(3) Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0139.
(4) Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0187.
(5) http://ies.jrc.cec.eu.int/fileadmin/Documentation/Reports/Inland_and_Marine_Waters/Climate_Cha nge_and_the_European_Water_Dimension_2005.pdf
(6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Regula (EK) Nr. 2152/2003 par mežu un vides mijiedarbības monitoringu Kopienā ("Forest Focus") (OV L 324, 11.12.2003., 1. lpp.). Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 788/2004 (OV L 138, 30.4.2004., 17. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika