Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0458/2005

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/09/2005 - 7.1

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 128kWORD 53k
Torsdagen den 8 september 2005 - Strasbourg
Naturkatastrofer (bränder och översvämningar)
P6_TA(2005)0334RC-B6-0458/2005

Europaparlamentets resolution om naturkatastrofer (bränder och översvämningar) i Europa denna sommar

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artiklarna 2, 6 och 174 i Fördraget om Europeiska unionen,

–   med beaktande av parlamentets resolutioner om översvämningarna i Europa av den 5 september 2002(1), om resultatet av Buenos Aires-konferensen om klimatförändringar av den 13 januari 2005(2), om torkan i Portugal av den 14 april 2005(3) och om torkan i Spanien av den 12 maj 2005(4),

–   med beaktande av Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändringar från den 11 december 1997 och gemenskapens ratificering av Kyotoprotokollet den 31 maj 2002,

–   med beaktande av den vetenskapliga rapport om klimatförändringar och den europeiska vattendimensionen som Institutet för hållbar utveckling och forskning vid kommissionens gemensamma forskningscenter har utarbetat(5),

–   med beaktande av Forest Focus-förordningen(6),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 november 1998 om den Europeiska skogsstrategin (KOM(1998)0649),

–   med beaktande av kommissionens förslag av den 29 september 2004 om det framtida Life+programmet (KOM(2004)0621),

–   med beaktande av den nya Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 april 2005 om EU:s förmåga att ta itu med katastrofer och kriser (KOM(2005)0153),

–   med beaktande av kommissionen meddelande av den 20 april 2005 om förbättrade civilförsvarsåtgärder (KOM(2005)0137),

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Förändringarna i de klimatiska förhållandena i Europa, de förödande bränderna och de våldsamma översvämningarna har under sommaren 2005 medfört död och förstörelse i hela Europa däribland medlemsstaterna, kandidatländerna och EU:s grannländer. Orkanen Katrina har orsakat skador av aldrig tidigare skådad omfattning i de amerikanska delstaterna Louisiana, Mississippi och Alabama.

B.  Bland de dussintal döda i de berörda länderna återfinns brandmän, soldater, civila och frivilliga som mist livet i kampen mot de ytterst häftiga bränderna och våldsamma översvämningarna.

C.  Katastroferna i Europa har lett till mycket omfattande skador. Flera hundratusentals hektar skog och olika typer av vegetation som vinodlingar, olivodlingar, fruktodlingar samt hus och jordbruksanläggningar har förstörts i Portugal, Spanien, Frankrike och Grekland.

D.  En del av dessa bränder förorsakades av torkan och de höga temperaturer som uppmättes denna sommar, men även flykten från landsbygden, bristande underhåll av skogarna, plantering av olämpliga trädarter och en avsevärd kriminell verksamhet har varit andra bidragande orsaker.

E.  Den extrema och allvarliga torka som drabbat södra Europa har bidragit till att minska markens fuktighet, vilket har ökat risken för skogsbränder och gjort att de sprider sig snabbare. Under de senaste åren har det vid ett flertal tillfällen rått torka och ett ökande antal skogsbränder har uppstått i de södra delarna av Europa, vilket lett till en ökad ökenutbredning i ett stort antal områden och påverkat jordbruket, boskapsskötseln och skogsnäringen.

F.  Klimatförändringar med dess omfattande globala miljömässiga, ekonomiska och sociala följder är en av det tjugoförsta århundradets största utmaningar, inte minst vad gäller den ökande frekvensen och styrkan av extrema väderförhållanden runt om i världen. Kyotoprotokollets mål är en viktig förutsättning för den globala strategin när det gäller klimatförändringar. Därutöver är det nödvändigt att snarast möjligt fastställa ytterligare mål för tiden efter 2012.

G.  De ekonomiska och sociala konsekvenserna av dessa bränder och översvämningar är allvarliga för de lokala ekonomierna, produktiviteten och turistnäringen.

H.  Dessa bränder utgör ett återkommande problem som delas av många i hela södra Europa och skogarnas beskaffenhet och rådande klimatförhållanden gör att denna del av Europa tillhör de mesta utsatta områdena.

I.  För andra gången på fyra år har länderna i centrala, östra och norra Europa blivit utsatta för omfattande översvämningar som direkt drabbat tusentals familjer, deras bostäder och annan egendom samt den allmänna infrastrukturen och jordbruket.

J.  Medlemsstaterna och i synnerhet sammanhållningsländerna har i likhet med kandidatländerna och EU:s grannländer svårigheter att själva klara av så omfattande naturkatastrofer och måste således lita till solidaritet och bistånd.

K.  Konsekvenserna av skogsbränderna och de skador som förorsakats av svällande floder går ofta över nationsgränserna och därför måste de gemensamma planerna för hantering av naturkatastrofer och mekanismerna för skydd av civila förbättras.

L.  Politiken för landsbygdsutveckling klarar inte av detta problem. Märkligt nog kommer den nya Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) inte längre att ge bidrag till jordbrukare för att anlägga brandgator.

M.  Kommissionens meddelande om den Europeiska skogsstrategin inkluderar inte särskilda åtgärder för att bekämpa bränder trots att bränder leder till den största skogsförstörelsen i Europa.

N.  Kommissionen har utfärdat ett flertal meddelanden, nämligen: meddelande om risk- och krishantering inom jordbruket, meddelande om EU:s förmåga att ta itu med katastrofer och kriser och meddelande om förbättrade åtgärder för skyddet av civila.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin solidaritet och starka medkänsla med alla dödsoffrens familjer och med befolkningen i de områden som drabbats denna sommar. Parlamentet lovordar de insatser som gjorts av de brandmän och civila som deltog i arbetet med att släcka bränderna och därmed riskerade sina egna liv.

2.  Europaparlamentet anser att konsekvenserna av dessa katastrofer inte enbart är begränsade till det nationella planet och att de kräver ett omfattande europeiskt åtagande.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin uppskattning över den solidaritet som EU och dess medlemsstater visat de drabbade områdena inom EU och dess kandidatländer och den berömvärda hjälp som tillhandahållits myndigheterna och räddningsstyrkorna.

4.  Europaparlamentet känner oro inför det ökande antalet naturkatastrofer som, med hänsyn till det tilltagande antalet extrema incidenter, enligt experterna i stor utsträckning kan tillskrivas klimatförändringarna.

5.  Europaparlamentet uppmärksammar återigen på faktumet att Kyotoprotokollet utgör ett centralt verktyg i den globala strategin för att råda bot på klimatförändringarna. Kommissionen uppmanas att vidta åtgärder för att se till att åtagandena i Kyotoprotokollet och dess uppföljare efterlevs. Parlamentet bedömer att de extrema väderförhållandena är ett tecken på att det krävs kraftfulla övergripande insatser för att komma till rätta med klimatförändringarna.

6.  Europaparlamentet instämmer i att solidartitetsfondens regler måste ändras fortast möjligt så att de helt klart omfattar bistånd till befolkning i områden som drabbats av katastrofer som torka eller skogsbränder och för att tvinga de nationella myndigheterna att underrätta medborgarna om ekonomiskt stöd från gemenskapen och göra detta stöd synligt i individuella projekt. Parlamentet betonar dessutom vikten av att områden och länder som drabbats omedelbart får tillgång till detta bistånd.

7.  Europaparlamentet påminner om att solidaritetsfonden inrättats i EU:s budget och hoppas att kommissionen, så snart som berörda medlemsstater lämnat in begäran om hjälp, frigör erforderliga medel inkluderande föranslutningsstödet, för att därmed hjälpa de kandidatländer och de länder som inte är EU-medlemmar att snabbt ta itu med konsekvenserna av översvämningarna.

8.  Europaparlamentet vädjar till kommissionen att fortsätta sitt samarbete med de nationella myndigheterna i syfte att stödja den drabbade befolkningen och minimera miljökonsekvenserna av bränder och översvämningar. Kommissionen uppmanas också att anslå offentliga medel för att återställa produktionspotentialen i de drabbade områdena, försöka återuppta arbetet med att skapa arbetstillfällen och vidta lämpliga åtgärder för att kompensera de sociala kostnader som följer av förlusten av arbetstillfällen och andra inkomstkällor. Europaparlamentet uppmanar även kommissionen att påskynda alla relevanta administrativa gemenskapsförfaranden i synnerhet vad avser omprogrammeringen av de strukturella fonderna och sammanhållningsfonden och förenkla dessa fonders ytterst krångliga förfaranden.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att samordningen av civilförsvarsåtgärder i samband med naturkatastrofer förbättras för att förebygga och minska deras förödande effekter och att erforderliga medel avsätts för samordning av varningssystem och tillgång till logistiska resurser, främst genom tillhandahållande av ytterligare resurser för skydd av civila i samband med allvarliga katastrofer samt inrättande av en europeisk räddningsstyrka, varvid gränszonernas sårbarhet skall beaktas särskilt.

10.  Europaparlamentet uppmanar rådet att inte bortse ifrån behovet av långtidsinvesteringar när det gäller åtgärder för att förebygga de skador som sådana katastrofer orsakar, och att därför överge sin strategi som innebär att den framtida budgetplanen fastställs till 1 procent av EU:s BNI.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en ingående analys av orsakerna till och konsekvenserna samt återverkningarna av sommarens bränder, i synnerhet vad gäller skogarna i Europa och lägga fram ett förslag till en gemenskapspolicy för att kontrollera skogsbränder och upprätta ett gemensamt brandbekämpningsprotokoll. Europaparlamentet efterlyser ett program för återplantering av skog som utgår från klimatologiska och miljömässiga förutsättningar och med plantor och arter som är mer beständiga mot brand och torka och mer lämpade för de lokala förhållandena. Parlamentet betonar vikten av gemenskapsbidrag för återplantering av skog.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja åtgärder, inklusive åtgärder för att öka allmänhetens medvetande, till stöd för en mer hållbar användning av vatten- och markresurser samt biologiska resurser, särskilt i Sydeuropa.

13.  Europaparlamentet beklagar rådets beslut att dra in stödet till jordbrukare för att anlägga brandgator och begär att denna ersättning återinförs. Europaparlamentet framhäver behovet av att utforma effektiva strategier för förebyggande av skogsbränder, och bekräftar på nytt att kommissionen bör främja åtgärder för övervakning och förebyggande arbete, särskilt inom ramen för förordningen Forest Focus och EU:s nya skogsstrategi, i syfte att skydda skogarna i gemenskapen mot bränder och finansiera framför allt lämpliga åtgärder för förebyggande av skogsbränder, omfattande bland annat brandmurar, brandgator, åtkomstplatser, vattenposter och skogsförvaltningsprogram.

14.  Europaparlamentet rekommenderar att det inrättas ett europeiskt observationsorgan för torka, ökenutbredning, översvämningar och andra konsekvenser av klimatförändringarna i syfte att samla information och förbättra beredskapen.

15.  Europaparlamentet anser att de skador som åsamkats på senare tid ger ytterliga bevis på att utsläppsminskningar kommer att kosta betydligt mindre än konsekvenserna av fortsatt global uppvärmning. Parlamentet noterar också att många av de handlingsprogram som krävs för att få stopp på farliga klimatförändringar även innebär vinster när det gäller minskat oljeberoende, bättre luftkvalitet och utgiftsbesparingar.

16.  Europaparlamentet önskar att gemenskapens skogspolicy förbättras genom att den tilldelas en multifunktionell roll inom ramen för det europeiska jordbruket med det dubbla syftet att hålla kvar och skapa sysselsättning åt jordbruksbefolkningen och bidra till en tydlig och omfattande utveckling av skogsområdena.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för lämpliga ekonomiska instrument på en lämplig utgiftspost bereda möjlighet till samfinansiering av teknisk utrustning omfattande flygplan för att förebygga och bekämpa skogsbränder.

18.  Europaparlamentet anmodar att strängare straff införs för brottsliga handlingar som skadar miljön och i synnerhet sådana handlingar som leder till skogsbränder.

19.  Europaparlamentet begär att framför allt stadsplaneringsåtgärder vidtas för att förebygga spekulation med markområden som härjats av skogsbränder samt andra åtgärder som syftar till att återbefolka berörda områden och tvingar ägare av skogsmarker att sköta sina ägor på ett tillfredsställande sätt.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka forskningsbidragen för förebyggande av översvämningar och att samordna den forskning som redan bedrivits av enskilda medlemsstater inom detta område för att så snart som möjligt kunna få till stånd en samordnad energi- och transportpolitik för riskförebyggande.

21.  Europaparlamentet kommer att å sin sida vidta alla nödvändiga åtgärder för att tillse att en medellångsiktig och långsiktig förebyggande strategi för skogsbränder antas.

22.  Europaparlamentet uppmanar talmanskonferensen att

   ge tillstånd till att ett initiativbetänkande upprättas om bränder, torka och översvämningar av utskottet för regional utveckling, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet på grundval av ett samarbetsförfarande,
   anordna en gemensam utfrågning om bränder, torka och översvämningar,
   ge tillstånd till officiella besök i de områden i centrala och södra Europa som drabbats av naturkatastrofer denna sommar.

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och regeringarna i de medlemsstater som drabbats av bränderna och till de lokala myndigheterna i de drabbade områdena.

(1) EUT C 272 E, 13.11.2003, s. 471.
(2) Antagna texter, P6_TA(2005)0005.
(3) Antagna texter, P6_TA(2005)0139.
(4) Antagna texter, P6_TA(2005)0187.
(5) http://ies.jrc.cec.eu.int/fileadmin/Documentation/Reports/Inland_and_Marine_Waters/ Climate_Change_and_the_European_Water_Dimension_2005.pdf.
(6) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2152/2003 av den 17 november 2003 om övervakning av skogar och miljösamspel i gemenskapen (Forest Focus) (EUT L 324, 11.12.2003, s. 1). Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 788/2004 (EUT L 138, 30.4.2004, s. 17).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy