Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 294kWORD 48k
Ceturtdiena, 2005. gada 8. septembris - Strasbūra
Cilvēktiesību pārkāpumi Ķīnā, īpaši attiecībā uz reliģijas brīvību
P6_TA(2005)0339RC-B6-0457/2005

Eiropas Parlamenta rezolūcija par cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā, īpaši attiecībā uz reliģijas brīvību

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un tā noteikumus par cilvēktiesībām,

–   ņemot vērā iepriekšējās Parlamenta rezolūcijas par cilvēktiesību un minoritāšu tiesību, kā arī reliģijas brīvības pārkāpumiem Ķīnā,

–   ņemot vērā Ķīnas senās tradīcijas reliģijas un filozofijas jomā,

–   ņemot vērā tā 2005. gada 28. aprīļa rezolūciju par 2004. gada pārskatu par cilvēktiesībām pasaulē un ES politiku šajā sakarā(1),

–   ņemot vērā tā 2005. gada 24. februāra rezolūciju par ES prioritātēm un ieteikumiem ANO Cilvēktiesību komisijas 61. sesijai Ženēvā (no 2005. gada 14. marta līdz 22. aprīlim) (2),

–   ņemot vērā ziņojumu un ieteikumus no 2005. gada 20.–21. jūnija semināra par ES un Ķīnas dialogu cilvēktiesību jomā,

–   ņemot vērā kopīgo paziņojumu Ķīnas un ES augstākā līmeņa sanāksmē 2005. gada 5. septembrī,

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.   labi apzinoties, ka vajāšana reliģisku iemeslu dēļ Ķīnā ir vispārēja problēma, no kuras cieš liels skaits baznīcu un reliģisko kopienu, tostarp arī kristieši, Tibetas budisti un musulmaņi;

B.   tā kā cilvēktiesību ievērošana ir viena no ES politikas galvenajām prioritātēm un viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem;

C.   tā kā cilvēktiesību veicināšana atbilstoši Pamatlīgumos noteiktajam ir kopējās ārpolitikas un drošības politikas mērķis;

D.   tā kā ES un Ķīnas augstākā līmeņa tikšanās 2005. gada 5. septembrī iezīmēja ES un Ķīnas diplomātisko attiecību 30. gadadienu ar nolīgumu par jaunu stratēģisku dialogu; tā kā cilvēktiesību jautājums bija viens no galvenajiem darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem;

E.   tā kā ES un Ķīnas dialogs cilvēktiesību jomā izvirza reliģijas vai ticības brīvību par prioritāti;

F.   tā kā, neņemot vērā to, ka Ķīnas Tautas Republikas Konstitūcijas 36. pants paredz reliģijas brīvību, valsts iestādes praksē cenšas ierobežot reliģiska rakstura darbību, atļaujot to veikt tikai valdības atzītām organizācijām un reģistrētās kulta vietās, kā arī cenšas kontrolēt reliģisko grupu skaita un darbības apjoma pieaugumu;

G.   tā kā Ķīnas jaunie noteikumi par reliģiskiem jautājumiem, kuri stājās spēkā 2005. gada 1. martā, ir pastiprinājuši valdības kontroli pār reliģisku darbību;

H.   tā kā Ķīnas Tautas Republikas katoļu baznīca līdzīgi kā citas kristiešu konfesijas tikusi ilgstoši vajāta un šādas rīcības dēļ joprojām ir spiesta daļēji darboties slepeni;

I.   tā kā Ķīnas iestādes ir pastiprinājušas kontroli pār nereģistrētām protestantu baznīcām un iejaucas bīskapu iecelšanas procesā;

J.   tā kā daudzi kristiešu garīdzniecības locekļi ir cietuši no brutālām represijām, kad tiem nav ļauts ne tikai atklāti noturēt dievkalpojumus, bet arī veikt savus amata pienākumus; paužot dziļas bažas par patvaļīgiem arestiem, spīdzināšanu, nenoskaidrotām pazušanām, spaidu darbiem, kā arī izolēšanas un pāraudzināšanas nometnēm, no kā cietuši kristiešu garīdznieki un laicīgie cilvēki,

1.   aicina Ķīnas valdību izbeigt represijas pret reliģiju un ievērot starptautiskas cilvēktiesību normas un reliģijas tiesības, nodrošinot demokrātiju, vārda brīvību, biedrošanās brīvību, preses brīvību, kā arī reliģijas un politisko brīvību Ķīnā;

2.   mudina Ķīnas valdību atcelt reliģisko kopienu dalījumu atzītās un neatzītās, kā to kopš 1994. gada iesaka ANO Īpašais sūtnis reliģijas un ticības brīvības jautājumos;

3.   aicina Komisiju un Padomi skaidri norādīt Ķīnas iestādēm, ka īstu partnerību var attīstīt tikai tad, ja pilnībā ievēro un realizē praksē kopīgas vērtības;

4.   mudina Komisiju, Padomi un dalībvalstis īpaši izvirzīt apspriešanai jautājumu par Ķīnas kristiešu vajāšanu un pieprasīt Ķīnas valdībai:

   a) informāciju par situāciju, kādā atrodas katoļu bīskapi James Su Zhimin (Baodingas diocēze Hefei), 72 g.v.; Francis An Shuxin (Baodingas diocēzes Hefei palīgbīskaps), 54 g. v.; Han Dingxian (Yongnian/Handan diocēze Hefei), 66 g. v.; Cosma Shi Enxiang (Yixian diocēze Hefei), 83 g. v.; Philip Zhao Zhendong (Džanhua diocēze Hefei), 84 g. v.; Paul Huo Junlong, Baodingas diocēzes administrators, 50 g. v., un Shi Enxiang (Yixian diocēze Hefei provincē), 83 g. v.; arī ziņas par pazudušiem un apcietinātiem garīdzniekiem, proti, Zhang Zhenquan un Ma Wuyong (Baodingas diocēze Hefei); Li Wenfeng, Liu Heng un Dou Shengxia (Šidzjadžuanas diocēze Hefei); Chi Huitian (Baodingas diocēze Hefei); Kang Fuliang, Chen Guozhen, Pang Guangzhao, Yin Ruose un Li Shujun (Baodingas diocēze Hefei); Lu Xiaozhou (Vendžou diocēze Dzinaņā); Lin Daoming (Fudžou diocēze Fudžianā), Zheng Ruipin (Fudžou diocēze Fudžianā), Pang Yongxing, Ma Shunbao un Wang Limao (Baodingas diocēze Hefei); Li Jianbo (Baodingas diocēze Hefei) un Liu Deli; kā arī pieprasīt visu to Ķīnas katoļu bezierunu atbrīvošanu, kas ieslodzīti viņu reliģiskās pārliecības dēļ, un nekavējoties pārtraukt visa veida pret viņiem vērstu vardarbību;
   b) informāciju par situāciju, kādā atrodas mācītājs Zhang Rongliang, 53 g. v., kas ir viens no grupas Ķīna Kristus baznīcai dibinātājiem, kurai pieder vairāk nekā 10 miljoni kristiešu, un ko arestēja 2004. gada 1. decembrī, un kas joprojām atrodas ieslodzījumā bez jebkādas tiesvedības; pieprasīt šī mācītāja un visu citu to Ķīnas kristiešu bezierunu atbrīvošanu, kas ieslodzīti viņu reliģiskās pārliecības dēļ, un nekavējoties pārtraukt visa veida pret viņiem vērstu vardarbību;

5.   mudina Ķīnas valdību īstenot Ķīnas Tautas Republikas Konstitūcijas 36. pantu, kā arī ratificēt un īstenot Starptautisko paktu par pilsoņu un politiskajām tiesībām un Starptautisko paktu par saimnieciskajām, sociālajām un kultūras tiesībām;

6.   atzīmē, ka Ķīnas valdība beidzot ir piekritusi ANO īpašā sūtņa reliģijas vai ticības brīvības jautājumos un īpašā sūtņa spīdzināšanas jautājumos lūgumam ļaut apmeklēt Ķīnu līdz šī gada beigām; ierosina Ķīnas valdībai noteikt šim apmeklējumam drīzu datumu; aicina Ķīnas iestādes ļaut ANO īpašajam sūtnim reliģijas vai ticības brīvības jautājumos apmeklēt Dalailamas iecelto Panchen Lama;

7.   atzinīgi vērtē to, ka starp ES un Ķīnu pastāv strukturēts dialogs par cilvēktiesībām; izsaka nožēlu par to, ka šajā dialogā nav vērā ņemamu rezultātu; aicina Padomi un Komisiju ierosināt šo būtisko jautājumu izskatīšanu nākamajās ES un Ķīnas sarunās par cilvēktiesībām, veicot šo sarunu efektivitātes rūpīgu izvērtējumu;

8.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu, kandidātvalstu un pievienošanās valstu valdībām un parlamentiem, ANO Cilvēktiesību komisijas dalībvalstīm un Ķīnas Tautas Republikas valdībai.

(1) Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0150.
(2) Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0051.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika