Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 121kWORD 38k
Torsdagen den 8 september 2005 - Strasbourg
Kränkningar av mänskliga rättigheter i Kina, särskilt avseende religionsfriheten
P6_TA(2005)0339RC-B6-0457/2005

Europaparlamentets resolution om kränkningar mot de mänskliga rättigheterna i Kina, särskilt avseende religionsfriheten

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av EU-fördraget och dess bestämmelser om mänskliga rättigheter,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om kränkningar mot de mänskliga rättigheterna, minoriteters rättigheter och religionsfriheten i Kina,

–   med beaktande av Kinas långa filosofiska och religiösa tradition,

–   med beaktande av sin resolution av den 28 april 2005 om årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2004 och EU:s politik på detta område(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 24 februari 2005 om EU:s prioriteringar och rekommendationer inför det 61:a mötet i FN:s kommission för mänskliga rättigheter i Genève (den 14–22 mars 2005)(2),

–   med beaktande av rapporten och rekommendationerna från seminariet om EU:s och Kinas dialog om mänskliga rättigheter den 20–21 juni 2005,

–   med beaktande av det gemensamma uttalandet från toppmötet mellan Kina och EU den 5 september 2005,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europaparlamentet är väl medvetet om att religionsförföljelse i Kina är ett allmänt problem som skadar många kyrkor och religiösa samfund, bland annat kristna, tibetanska buddister och muslimer.

B.  Respekten för mänskliga rättigheter är en av de främsta prioriteringarna inom EU:s politik och utgör en av unionens grundläggande principer.

C.  Enligt fördragen skall den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken syfta till att främja de mänskliga rättigheterna.

D.  Vid toppmötet mellan EU och Kina den 5 september 2005 markerades 30-årsdagen för de diplomatiska förbindelserna mellan EU och Kina med en överenskommelse om en ny strategisk dialog. Frågan om mänskliga rättigheter är en av de viktiga frågor som skall behandlas på dagordningen.

E.  Inom EU:s och Kinas dialog om mänskliga rättigheter görs religions- eller trosfriheten till en prioritering.

F.  Trots att artikel 36 i Folkrepubliken Kinas konstitution föreskriver religionsfrihet försöker myndigheterna i praktiken att begränsa religionsutövandet till organisationer som stöds av regeringen och till registrerade helgedomar. De försöker också kontrollera tillväxten av religiösa grupper och omfattningen av deras verksamhet.

G.  Genom Kinas nya bestämmelser om religionsfrågor, som trädde i kraft den 1 mars 2005, skärptes regeringens kontroll över den religiösa verksamheten.

H.  Katolska kyrkan har som de övriga kristna kyrkosamfunden i Folkrepubliken Kina fått utstå en lång period av förföljelser och är fortfarande delvis tvungen att verka under jorden till följd av detta.

I.  De kinesiska myndigheterna har skärpt sin kontroll av oregistrerade protestantiska kyrkor och ökat sin inblandning i utnämningen av biskopar.

J.  Många kristna präster har utsatts för ett brutalt förtryck och inte bara hindrats från att hålla offentliga gudstjänster utan även från att utöva sina prästämbeten. Att kristna präster och lekmän allt oftare utsätts för godtyckliga gripanden, tortyr, oförklarliga försvinnanden, straffarbete, isolering och omskolningsläger är mycket oroväckande.

1.  Europaparlamentet uppmanar den kinesiska regeringen att sätta stopp för religionsförtrycket och att respektera såväl de internationella människorättsstandarderna som de religiösa rättigheterna genom att garantera demokrati, yttrandefrihet, föreningsfrihet, mediefrihet och politisk och religiös frihet i Kina.

2.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den kinesiska regeringen att avskaffa skillnaden mellan tillåtna och otillåtna religionssamfund, såsom FN:s rapportör för religions- och trosfrihet har föreslagit sedan 1994.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att göra klart för de kinesiska myndigheterna att ett äkta partnerskap bara kan utvecklas om de gemensamma värderingarna respekteras och praktiseras fullt ut.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen, rådet och medlemsstaterna att framför allt ta upp frågan om förföljelserna av kinesiska kristna och att erhålla följande information från den kinesiska regeringen:

   a) Information om situationen för de katolska biskoparna monsignore James Su Zhimin (stiftet Baoding, Hebei), 72; monsignore Francis An Shuxin (hjälpbiskop i stiftet Baoding, Hebei), 54; monsignore Han Dingxian (stiftet Yongnian/Handan, Hebei), 66; monsignore Cosma Shi Enxiang (stiftet Yixian, Hebei), 83; monsignore Philip Zhao Zhendong (stiftet Xuanhua, Hebei), 84; fader Paul Huo Junlong, förrättare i stiftet Baoding, 50; monsignore Shi Enxiang (stiftet Yixian, Hebei-provinsen), 83 samt uppgifter om präster som försvunnit och gripits, nämligen Zhang Zhenquan och Ma Wuyong (stiftet Baoding, Hebei) fader Li Wenfeng, fader Liu Heng och fader Dou Shengxia (stiftet Shijiazhuang, Hebei); fader Chi Huitian (stiftet Baoding, Hebei); fader Kang Fuliang, Chen Guozhen, Pang Guangzhao, Yin Ruose och Li Shujun (stiftet Baoding, Hebei); fader Lu Xiaozhou (stiftet Wenzhou, Zhejiang); fader Lin Daoming (stiftet Fuzhou, Fujian); fader Zheng Ruipin (stiftet Fuzhou, Fujian); fader Pang Yongxing, fader Ma Shunbao och fader Wang Limao (stiftet Baoding, Hebei); fader Li Jianbo (stiftet Baoding Hebei) och fader Liu Deli. Parlamentet kräver att alla kinesiska katoliker som fängslats på grund av sin religiösa övertygelse friges villkorslöst och att alla former av våld mot dem omedelbart upphör.
   b) Information om situationen för pastor Zhang Rongliang (53) som är en av grundarna av rörelsen "Kina för kristus", en grupp som består av mer än 10 miljoner kristna. Han greps den 1 december 2004 och hålls fortfarande fängslad utan att rättsliga förfaranden inletts. Parlamentet kräver att denne pastor och alla andra kinesiska kristna som fängslats på grund av sin religiösa övertygelse friges villkorslöst och att alla former av våld mot dem omedelbart upphör.

5.  Europaparlamentet uppmanar den kinesiska regeringen att genomföra artikel 36 i Folkrepubliken Kinas konstitution och att ratificera och genomföra Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

6.  Europaparlamentet noterar att den kinesiska regeringen slutligen har accepterat den begäran från FN:s särskilda rapportör för religions- och trosfrihet och den särskilda rapportören för tortyr om att få besöka Kina före årsskiftet. Parlamentet uppmanar den kinesiska regeringen att i god tid fastställa ett datum för detta besök. De kinesiska myndigheterna uppmanas också att låta FN:s särskilda rapportör för religions- och trosfrihet besöka den Panchen lama som utsetts av Dalai lama.

7.  Europaparlamentet gläder sig över den strukturerade människorättsdialogen mellan EU och Kina, men beklagar bristen på konkreta resultat inom ramen för dialogen. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att ta upp dessa angelägna frågor på det kommande mötet mellan EU och Kina om mänskliga rättigheter som en del av en grundlig bedömning av dess effektivitet.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas och anslutnings- och kandidatländernas regeringar och parlament, medlemsstaterna i FN:s kommission för mänskliga rättigheter och Folkrepubliken Kinas regering.

(1) Antagna texter, P6_TA(2005)0150.
(2) Antagna texter, P6_TA(2005)0051.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy