Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/2047(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0215/2005

Předložené texty :

A6-0215/2005

Rozpravy :

PV 08/09/2005 - 6
PV 08/09/2005 - 11

Hlasování :

PV 08/09/2005 - 13.4

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0341

Přijaté texty
PDF 363kWORD 103k
Čtvrtek, 8. září 2005 - Štrasburk
Vážné zanedbávané nemoci v rozvojových zemích
P6_TA(2005)0341A6-0215/2005

Usnesení Evropského parlamentu o vážných a zanedbávaných nemocech v rozvojových zemích (2005/2047(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na slyšení o zanedbávaných nemocech, které příslušný výbor uspořádal dne 27. dubna 2004,

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. dubna 2005 nazvaném: Evropský akční program boje proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze (2007-2011) (KOM(2005)0179),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. října 2004 nazvaném Jednotný evropský politický rámec pro vnější akce v boji proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze (KOM(2004)0726),

-   s ohledem na svá usnesení týkající se HIV/AIDS, malárie a tuberkulózy, zejména na usnesení ze dne 4. října 2001 o urychlených krocích zaměřených na hlavní přenosné nemoci v souvislosti se snižováním chudoby(1),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 30. ledna 2003 k návrhu nařízení o pomoci určené na nemoci z chudoby (HIV/AIDS, malárie a tuberkulóza) v rozvojových zemích(2),

-   s ohledem na Rámcovou úmluvu Světové zdravotnické organizace (WHO) o kontrole tabáku a na zasedání kulatého stolu Komise na vysoké úrovni o kontrole tabáku a politice rozvoje, které se konalo ve dnech 3.–4. února 2003,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 4. září 2003 o zdraví a snižování chudoby v rozvojových zemích(3),

-   s ohledem na usnesení, které přijalo Smíšené parlamentní shromáždění AKT–EU dne 19. února 2004 o nemocech souvisejících s chudobou a reprodukčním zdravím (AKT–EU 3640/04),

-   s ohledem na dokument z New Yorku Výzva k odpovědnosti: vazba mezi HIV/AIDS a sexuálním a reprodukčním zdravím(4),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2005 o vědě a technologii – hlavní směry budoucí politiky Evropské unie na podporu výzkumu(5),

-   s ohledem na Partnerství evropských a rozvojových zemí při klinických hodnoceních (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership – EDCTP), Zvláštní program pro výzkum a vzdělávání v oblasti tropických nemocí (Special Programme for Research and Training for Tropical Diseases – TDR), Globální alianci pro vývoj léků proti TBC (TB Alliance), Mezinárodní společnost pro vývoj vakcíny proti AIDS (International AIDS Vaccine Initiative – IAVI), Mezinárodní partnerství pro mikrobicidy (International Partnership for Microbicides – IPM), Evropskou iniciativu pro očkování proti malárii (European Malaria Vaccine Initiative – EMVI), Celosvětovou alianci pro očkování a imunizaci (Global Alliance for Vaccines and Immunization – GAVI)/Fond pro vakcíny, organizaci Léky na projekt malárie (Medicines for Malaria Venture – MMV), Partnerství pro potlačení malárie (Roll Back Malaria – RBM) a Iniciativu pro léky na zanedbávané nemoci (Drugs for Neglected Diseases Initiaitve –DNDi) a na jiné organizace nebo iniciativy, které pracují na výzkumu a vývoji léků na zanedbávané nemoci,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 12. dubna 2005 o úloze Evropské unie při dosahování rozvojových cílů tisíciletí(6),

-   s ohledem na zprávu OSN pracovní skupiny Projekt tisíciletí pro HIV/AIDS, malárii, TBC a přístup k základním lékům "Předpis pro zdravý vývoj: rozšíření přístupu k lékům" (Prescription for Healthy Development: Increasing Access to Medicines") z roku 2005,

-   s ohledem na studii WHO Agenda farmaceutického výzkumu a vývoje v oblasti zanedbávaných nemocí vytvořená na základě potřeb (A Needs-Based Pharmaceutical R&D Agenda for Neglected Diseases) z října 2004 a na studii WHO o zvýšeném potlačování tropických nemocí (Intensified Control of Tropical Disease) předloženou na strategické a technické schůzi WHO konané v Berlíně ve dnech 18.–20. dubna 2005,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj (A6-0215/2005),

A.   vzhledem k tomu, že se kvůli vzájemné propojenosti světa, globálnímu oteplování a nově vznikajícím hrozbám pro zdraví lidí, jako je ptačí chřipka a viry Ebola a Marburg, a dále kvůli opětovnému objevení se starých nakažlivých chorob, jako je TBC, zvýšené prevalenci chorob, kterým lze předcházet vakcinací, v rozvinutých zemích a kvůli rostoucímu problému multirezistence vůči lékům ukazuje potřeba komplexního přístupu ke všem nemocem,

B.   vzhledem k tomu, že se v Evropské unii (EU) projevuje nedostatek smyslu pro naléhavost, neboť migrace a rozšířené možnosti cestování představující rostoucí riziko šíření těchto chorob,

C.   vzhledem k tomu, že Globální fond pro boj s AIDS, tuberkulózou a malárií usiluje o snižování zatížení chorobami a chudobou a že rozhodující je koordinace mezi projekty a aktéry, včetně zadávání veřejných zakázek, distribuce a hodnocení léků a soudržnosti s národními protokoly,

D.   vzhledem k tomu, že počty případů HIV/AIDS se i nadále celosvětově zvyšují, přičemž jsou postiženy hlavně ženy a děti, a že počet nových případů nákazy v roce 2004 byl vyšší než v kterémkoli předchozím roce; a vzhledem k tomu, že ceny antiretrovirových léků jsou "stále závažnějším rizikem pro zdraví lidí"(7), protože léky druhé linie jsou až dvanáctkrát dražší než většina cenově nejdostupnějších generik první linie,

E.   vzhledem k tomu, že HIV/AIDS a špatný zdravotní stav v době mateřství a špatné reprodukční zdraví mají mnoho společných příčin, včetně nerovnosti pohlaví, chudoby a sociální marginalizace, a vzhledem k tomu, že přítomnost pohlavně přenosných chorob dramaticky zvyšuje náchylnost k infekci HIV, a přesto je samostatná dárcovská politika vyjádřena v rozdělené realizaci programů,

F.   vzhledem k tomu, že prevence je nejúčinnějším způsobem boje proti pohlavně přenosným chorobám , včetně HIV/AIDS, a že mezi sexuálním a reprodukčním zdravím a bojem proti HIV/AIDS existuje zřejmá vazba,

G.   vzhledem k tomu, že přístup k informacím a službám týkajícím se zdravotního stavu v době mateřství a reprodukčního zdraví hraje významnou úlohu při snižování chudoby a měl by být nedílnou součástí boje proti HIV/AIDS,

H.   vzhledem k tomu, že prevence malárie vyžaduje, aby se používaly moskytiéry ošetřené insekticidy (zvláště by je měly používat malé děti, těhotné ženy a osoby žijící s HIV/AIDS), léky proti malárii pro těhotné ženy a ošetření vnitřních prostor postřikem s dlouhodobým účinkem,

I.   vzhledem k tomu, že tuberkulózou je postižena jedna třetina světové populace, v roce 2002 byla příčinou asi dvou milionů úmrtí, u mnoha z nich ve spojení s HIV/AIDS, a že s tímto mimořádným celosvětovým problémem by se mohly vypořádat nové diagnostické testy a léky,

J.   vzhledem k tomu, že schistozomiáza se dá léčit lékem prazikvantel, ale náklady spojené s chemoterapií představují pro zdravotnické systémy dodatečné zatížení a existují obavy z toho, že se paraziti stanou odolnými vůči lékům, takže je třeba vyvíjet další účinné prostředky,

K.   vzhledem k tomu, že viscerální leishmanióza a AIDS se navzájem potencují, ale léčba sloučeninami pětimocného antimonu má vážné vedlejší účinky, vyžaduje dlouhodobou léčbu a ztrácí na účinnosti vzhledem k rezistenci parazita,

L.   vzhledem k tomu, že diagnóza africké trypanozomiázy (HAT) neboli spavé nemoci je obtížná,

M.   vzhledem k tomu, že akutní fáze Chagasovy nemoci může být léčena pouze dvěma léky, nifurtimoxem a benznidazolem, zatímco na chronickou fázi léčba neexistuje,

N.   vzhledem k tomu, že horečka dengue je celosvětovým zdravotním problémem a komár Aedes albopictus, sekundární přenašeč (vektor) této nemoci v Asii, se nyní rozšířil v důsledku mezinárodního obchodu s ojetými pneumatikami i v Evropě a jiných regionech a vzhledem k tomu, že proti této chorobě není žádný specifický lék, ale přes pomalý vývoj očkovacích látek se dosahuje pokroku v integrovaném zvládání přenašeče této choroby,

O.   vzhledem k tomu, že vřed Buruli začíná být zdravotní hrozbou a že může být léčen pouze chirurgickým odstraněním léze, které způsobuje ztrátu tkáně a trvalé zdravotní postižení,

P.   vzhledem k tomu, že břímě duševních chorob a epilepsie narůstá a je zanedbáváno,

Q.   vzhledem k tomu, že existuje závažný nedostatek zdravých pracovníků v mnoha částech rozvojového světa, který vede k migraci jak z chudších regionů, tak uvnitř chudších regionů,

R.   vzhledem k tomu, že opakované používání zdravotnických prostředků vedlo v roce 2000 k odhadovanému výskytu 260 000 nových případů HIV/AIDS, dvou milionů případů nákazy hepatitidou typu C a 21 milionů případů nákazy hepatitidy typu B,

S.   vzhledem k tomu, že každoročně je příčinou 5 milionů úmrtí na celém světě užívání tabáku a toto množství by se mohlo do roku 2020 zdvojnásobit, přičemž většina těchto úmrtí by postihla rozvojové země,

T.   vzhledem k tomu, že existuje chronický nedostatek investic do mezinárodního a regionálního výzkumu léků na nemoci spojené s chudobou,

U.   vzhledem k tomu, že na základě odhadů je méně než 10 % prostředků na výzkum v oblasti biomedicíny věnováno na řešení problémů, které jsou odpovědné za 90 % světového zatížení chorobami a že ze všech léků vyvíjených na všechny zanedbávané nemoci v letech 1999–2000 se ve srovnání s 2 100 sloučeninami pro všechny ostatní nemoci nacházelo ve fázi klinického vývoje 18 výzkumně-vývojových projektů a že průměrná doba klinického vývoje u zanedbávaných nemocí je přibližně o tři a půl roku delší než u jiných nemocí,

V.   vzhledem k tomu, že bylo dosaženo vědeckých úspěchů také ve výzkumu sekvenování genomů u parazitů způsobujících malárii, leishmaniózu a spavou nemoc, což se však neprojevilo ve vzniku nových preparátů,

W.   vzhledem k tomu, že Projekt překvalifikace WHO je důležitým systémem pro posuzování a opatřování nových základních léků,

X.   vzhledem k tomu, že ročně zemře na choroby, kterým je možno předcházet očkováním, odhadem jeden a půl milionu dětí mladších pěti let,

Y.   vzhledem k tomu, že pouze jedna farmaceutická společnost zaregistrovala léky, jež jsou podle nařízení Rady (ES) č. 953/2003 ze dne 26. května 2003 k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie(8), k dispozici za sníženou cenu; vzhledem k tomu, že na tento seznam nejsou zařazeny nové léky, které jsou nezbytné již dnes, avšak jsou k dispozici pouze za vysoké ceny,

Z.   vzhledem k tomu, že Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) měly do svých právních předpisů začlenit všechny členské státy Světové obchodní organizace, zejména státy, které vyrábějí generika,

1.   vítá výše uvedené sdělení Komise, ale vyslovuje se pro rozšíření jejího přístupu na další zanedbávané nemoci; zdůrazňuje skutečnost, že akce Komise mohou být zaměřeny i na jiné nemoci než jen na HIV/AIDS, malárii a tuberkulózu;

2.   naléhavě žádá Komisi, aby převedla návrhy politiky svého nového Programu akcí v rámci boje proti HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii na konkrétní činy tím, že zabezpečí příslušná programová rozhodnutí a přidělení dostatečných rozpočtových prostředků;

3.   zdůrazňuje rozhodující význam zabezpečení zvýšených a přiměřených finančních prostředků od členských států a financování vnějších akcí EU a rozvojové pomoci, protože se odhaduje, že jenom na HIV/AIDS, malárii a tuberkulózu bude v roce 2007 chybět 11,5 miliardy EUR;

4.   vyzývá Komisi, aby se v nástrojích vnější pomoci v rámci příštího finančního výhledu zabývala HIV/AIDS, TBC, malárií a jinými chorobami jako průřezovými problémy;

5.   podporuje založení Fondu solidarity Evropské unie (KOM(2005)0108) za účelem účinné a koordinované společné reakce na mimořádné situace rozdílného původu;

6.   připomíná, že poskytování zdravotnických služeb v zemích AKT významně utrpělo v 90. letech zejména v důsledku toho, že byl kladen důraz na makroekonomické reformy, které vedly k drastickým rozpočtovým škrtům v sociálních oblastech, jako je např. zdravotnictví;

7.   připomíná dále, že splácení a spravování dluhu představuje ročně v nejméně rozvinutých zemích téměř 40 % HDP, zatímco rozpočty na vzdělání a zdravotnictví jsou stále nepatrné;

8.   nabádá země AKT, aby splnily cíl Parlamentu ohledně přidělení 20 % prostředků na zdravotnictví;

9.   domnívá se, že dokumenty ohledně strategie na snížení chudoby musejí zajistit, aby analýzy zabývající se chudobou, z nichž čerpají informace, měly vliv na zaměření práce ve zdravotnictví a poskytovaly příležitost přeorientovat zdravotnické plány a strategie na takové zdraví prospěšné akce, které by s co největší pravděpodobností měly dopad na chudobu;

10.   zdůrazňuje, že přístup k pitné vodě a potravinám jsou základní podmínkou pro vývoj zdravé populace; trvá proto na tom, že zdraví a zlepšování životních podmínek, které přispívá k delší průměrné délce života, představuje zásadní prvek;

11.   vyzývá rozvojové země, aby obnovily systém základních veřejných zdravotnických služeb, a EU, aby podpořila jejich snahy poskytnutím pomoci pro mimořádné situace a posílením lidských a institucionálních prostředků a infrastruktur;

12.   domnívá se, že investice do dodávek vody, kanalizace a infrastruktury a dále zvyšování povědomí o spojitosti mezi zdravím a čistou vodou, kanalizací a hygienou, jsou velmi důležité pro boj s nemocemi přenášenými vodou (včetně zápalu plic, průjmu, malárie) a k zavedení systémů zdravotní péče;

13.   vyslovuje se pro to, aby dokument zaměřený na politiku v oblasti lidských zdrojů obsažený v Programu akcí Komise zahrnoval také návrhy na neodkladná opatření k zamezení úbytku zdravých pracovníků z rozvojových zemí, jako jsou lepší vzdělávání, kariérní příležitosti, odměňování, pobídkové odměny za setrvání v podniku, bezpečné pracovní podmínky, spolupráce s iniciativami zaměřenými na specifická onemocnění, dohody o partnerství, dobrovolná podpora a šíření osvědčených postupů a technické podpory;

14.   zdůrazňuje potřebu koordinace v rámci EU a mezi EU a ostatními globálními a lokálními dárci, aby bylo za účelem dosahování lepších výsledků možno spojovat odborné znalosti a sdílet technickou pomoc;

15.   vítá závazek Komise posilovat schopnost rozvojových zemí provádět výzkum, vyslovuje se však pro překročení rámce klinického hodnocení a vytvoření širší koncepce výzkumu, která by zahrnovala operační výzkum a výzkum zdravotnických systémů, jenž je velmi důležitý k vytvoření účinnější, výkonnější a udržitelnější realizace opatření;

16.   zdůrazňuje, že k tomu, aby byly opatření, projekty a programy účinné, je ve vědeckém výzkumu a zavádění jeho výsledků zapotřebí řídit se osvědčenou praxí;

17.   poznamenává, že péče by měla být pojímána tak, že léky jsou vydávány a užívány za účelem omezení rezistence;

18.   poznamenává, že by přerušení léčby malárie, TBC nebo aplikace antiretrovirových léků v důsledku vlny tsunami v Asii mohlo být příčinou mnoha úmrtí;

19.   vítá výsledky šetření Eurobarometru, které ukazují, že veřejnost v EU věří, že v boji proti AIDS a dalším nemocem může být pomoc EU velmi účinná(9);

20.   zdůrazňuje naléhavost přístupu k lékům a toho, aby výrobci léčiv zajistili dostupnost cenově přístupných léků v zemích s nízkými příjmy;

21.   zdůrazňuje význam vedoucí úlohy a zodpovědnosti zemí a vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že se dotyčné komunity a občanská společnost smysluplně zapojí do tohoto procesu, tak aby se v rámcích pro akční programy odrážely obavy a zkušenosti marginalizovaných komunit;

22.   vyzývá Komisi, aby zhodnotila skutečný dopad opatření přijatých na základě nařízení (ES) č. 953/2003 a farmaceutický průmysl, aby obyvatelům rozvojových zemí poskytoval výrobky za odstupňovanou cenu stanovenou tak, aby došlo ke zlepšení přístupu k základním lékům, a aby navrhla doplňující opatření, která by v případě zjištěného nedostatku umožnila přístup zejména k základním lékům;

23.   vyzývá Komisi, aby používala Fórum zainteresovaných stran ES jako systematický a pravidelný mechanizmus konzultací s občanskou společností, osobami postiženými HIV/AIDS, malárií a TBC a se zástupci obecních organizací z rozvojových zemí;

24.   připomíná Komisi důležitost žen v primární zdravotní péči a to, že problémy žen, dětí a lidí se zdravotním postižením je třeba začlenit do zdravotních politik a souvisejících statistik a výzkumu;

25.   vítá podporu Komise v rámci Programu akcí věnovanou komplexním programům prevence založeným na důkazech a naléhavě žádá Komisi, aby podpořila programy prevence HIV/AIDS, které zahrnují politické vedení, vzdělávání zaměřené na podporu změny chování, programy snižování škod, distribuci zboží, dobrovolné poradenství a testování, dodávky bezpečné krve, opatření ke snižování zranitelnosti skupin s vysokým stupněm rizika nákazy, jakož i sociální a behaviorální výzkum;

26.   zdůrazňuje potřebu zvýšených investic do výzkumu a vývoje nových technologií pro prevenci HIV, jako jsou vakcíny a mikrobicidy, a vyslovuje se pro vývoj pediatricky upravených a dostupných forem antiretrovirových léků pro 2,2 milionu dětí žijících s HIV, spolu s diagnostickými a monitorovacími mechanizmy, které vyhovují jejich potřebám a uspořádání rozvojových zemí;

27.   naléhavě žádá Komisi, aby uznala, že jasné epidemie HIV vyžadují rozhodný přístup bez ohledu na to, zda se jedná o země s generalizovanými nebo koncentrovanými epidemiemi; a zdůrazňuje, že je potřeba věnovat větší pozornost zjištění, jak dochází k přenosu v každém odlišném kontextu, a postupům v souladu s tímto průkazným materiálem;

28.   vyslovuje se pro to, aby byli staří lidé, sirotci a další bezbranné děti bráni v úvahu v politikách snižování chudoby a podpory rodin zasažených HIV/AIDS a jinými nemocemi, a aby se angažovali v navrhování a realizaci programů a účastnili se jich;

29.   vyslovuje se pro pevnější vazbu mezi sexuálním a reprodukčním zdravím a programy HIV/AIDS, a pro přiměřené, přístupné a dostupné dodávky související s HIV/AIDS a se sexuálním a reprodukčním zdravím, včetně kondomů pro muže a ženy a diagnostických prostředků a léků na pohlavně přenosné choroby;

30.   je velmi znepokojen zprávami o tom, že vlády některých afrických zemí účtují daň z prodeje nebo dovozu u antiretrovirových a jiných léků, které se tak stávají nedostupnými pro chudé skupiny obyvatel; naléhavě žádá Komisi, aby tuto záležitost prošetřila a vyzvala vlády k odstranění uvedených daňových opatření;

31.   vyslovuje se pro to, aby se země zasažené malárií zavázaly k urychlenému zavádění kombinované léčby založené na artemisininu, která byla uznána jako nejúčinnější terapie, vyzývá dárce k financování léčby založené na artemisininu a k podpoře nákupu, překvalifikace a výroby léků na bázi artemisininu;

32.   vyslovuje se pro zahájení průmyslové výroby sítí ošetřených přípravky na hubení hmyzu, zejména insekticidních sítí s dlouhou životností, vyslovuje se pro programy rychlého zvyšování objemu výroby sítí ošetřených přípravky na hubení hmyzu, pro poskytování školení zaměřených na rozeznávání symptomů malárie, na odstraňování zdrojů stojatých vod a na vybavení primárních zdravotnických služeb léky a spolehlivými rychlými diagnostickými testy a pro posílení partnerství mezi zeměmi za účelem koordinace zvyšování výroby a odstraňování potíží při realizaci těchto kroků;

33.   zastává názor, že na leishmaniózu jsou zapotřebí jednoduché a účinné diagnostické testy vhodné pro podmínky v zemích s omezenými prostředky; poznamenává, že výzkum a vývoj nových léčiv je financován nedostatečně a že alternativní léky existují, ale jsou drahé a obtížně aplikovatelné; vyslovuje se pro urychlenou registraci slibných léků, jako je paromomycin a miltefosin;

34.   všímá si práce Iniciativy pro léky na zanedbávané nemoci a Zvláštního programu pro výzkum a vzdělávání v oblasti tropických nemocí na léčbě spavé nemoci a zdůrazňuje naléhavou potřebu prokázat bezpečnost a účinnost nifurtimoxu a potřebu nových, snadno použitelných a přesných diagnostických testů;

35.   vyslovuje se pro zvýšené úsilí v prevenci Chagasovy nemoci zahrnutím cílových populací do omezování přenosu choroby, oddělováním obydlí lidí od ustájení zvířat a bojem proti přenašečům pomocí insekticidů;

36.   vítá globální program WHO na určení oblastí, ve kterých dochází k endemickému výskytu lymfatické filariózy, a na ošetření rizikové populace každoroční jednorázovou dávkou léku po dobu nejméně pěti let;

37.   domnívá se, že dodávat bezpečné a účinné léky je velmi přínosné; že snižování nebo odstraňování infekcí léčebnými zákroky pomocí aplikace darovaných léků prováděnými každý rok nebo jednou za dva roky stojí přibližně 0,20 EUR na jednu léčenou osobu;

38.   vyslovuje se pro provádění rychlých opatření (Quick Wins) uvedených ve zprávě Projektu tisíciletí OSN z roku 2005, včetně pravidelného každoročního odčervování;

39.   vyzývá EU k přijetí konkrétních kroků na potlačení chudoby a k zajištění soudržnosti mezi svými politikami v oblasti obchodu, rozvojové spolupráce a zemědělství s cílem zabránit všem přímým a nepřímým negativním dopadům na hospodářství rozvojových zemí;

40.   vyzývá k tomu, aby došlo k opětovnému posílení pomoci v případě duševních a neurologických nemocí a poruch, zejména unipolární deprese a epilepsie;

41.   domnívá se, že zdravotnické služby schopné diagnostikovat, zvládat a léčit choroby, jako je diabetes, by zachránily řadu životů a snížily počet zdravotních postižení a amputací; je zapotřebí zejména rozšířit přístup k inzulínu a k lékům na diabetes 2. typu a zajistit jejich dostupnost;

42.   vyzývá Komisi k podpoře programů prevence a léčby porodní píštěle a péče o takto postižené ženy a dívky;

43.   vyslovuje se pro iniciativy zaměřené na poskytování zrychleného přístupu ke vhodné diagnostice a metodám bezpečného odběru krve, včetně souvisejícího zaškolení a infrastruktury, na potřeby monitorování klíčových parametrů zdravotního stavu a zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby všechny očkovací programy nařizovaly používání lékařské technologie, která zabraňuje opakovanému použití pomůcek;

44.   vyzývá Komisi, aby poskytla podporu, která by posílila vnitrostátní a mezinárodní programy kontroly tabáku;

45.   domnívá se, že partnerství veřejného a soukromého sektoru, jako je Partnerství pro potlačení malárie (RBM), TB Alliance, IAVI, IPM, GAVI/Fond pro vakcíny, MMV, DNDi a Institut zdraví jednoho světa, jsou spolu s TDR klíčem k inovaci a budování kapacit;

46.   lituje, že výzkum a vývoj v oblasti nemocí, které téměř výlučně postihují chudé obyvatele rozvojových zemích, je v důsledku nedostatku životaschopných trhů nedostatečný, a zdůrazňuje, že musí dojít k nápravě prostřednictvím mezinárodního úsilí;

47.   vyslovuje se pro to, aby Sedmý rámcový program obsahoval konkrétní zmínku a financování výzkumu nemocí, které postihují obyvatele rozvojových zemí;

48.   vyzývá Komisi, aby od nynějška zvážila způsoby realizace konkrétních kroků, které je třeba učinit ohledně flexibility současných a plánovaných tematických rozpočtových položek a dále zjednodušila postupy, aby došlo ke zlepšení synergie a konzistentnosti politik, služeb a programů Společenství v boji proti těmto třem chorobám;

49.   vyzývá Komisi, aby spolupracovala s WHO, mimo jiné prostřednictvím Zvláštního programu pro výzkum a vzdělávání v oblasti tropických nemocí a Iniciativy pro výzkum vakcín, aby vypracovala základní program výzkumu a vývoje určený ke stanovení potřeb a priorit pro rozvojový svět;

50.   domnívá se, že přezkoumání a registrace léků by měly odpovídat prioritám zemí s endemickým výskytem chorob, přičemž by měly existovat konkrétní postupy zaměřené na lepší hodnocení poměru mezi rizikem a přínosem u léků na zanedbávané choroby;

51.   vyslovuje se pro zlepšení pracovních podmínek pro lékařský personál vykonávající praxi v rozvojových zemích, zajištění vhodného lékařského vybavení a přenosu technologií; podporuje rozšíření výměnných programů lékařů z Evropy do rozvojových zemí a naopak;

52.   vyzývá Komisi, aby podporovala integrované výzkumné projekty zahrnující celkový proces identifikace chemických látek až po uvedení těch nejúčinnějších z nich na trh;

53.   vyslovuje se pro to, aby Partnerství evropských a rozvojových zemí při klinickém hodnocení (EDCTP) bylo rozšířeno tak, aby zahrnovalo ostatní zanedbávané nemoci a další fáze klinického vývoje (fáze I a IV);

54.   požaduje, aby mezinárodní normy pro etický výzkum, jako např. normy stanovené v Helsinské deklaraci, byly používány ve všech zemích;

55.   vyslovuje se pro spolupráci s farmaceutickým průmyslem v oblastí nemocí z chudoby, v rámci nového rámcového návrhu na výzkum a vývoj v oblasti těchto nemocí je zastáncem poskytování pobídek k investování, včetně protokolární pomoci, odpouštění poplatků, daňových úlev, dotací, cen za inovace, pomoci pro rekvalifikaci, předčasných závazků k nákupu a částečného převodu patentových práv k lékům; dále se vyslovuje pro "přístup založený na potřebách";

56.   zdůrazňuje, že vzdělání a plánování rodiny jsou stejně důležité, jako poskytování účinných léků;

57.   vyslovuje se pro to, aby existovala povinnost nebo pobídky pro farmaceutický průmysl reinvestovat určité procento zisku do výzkumu a vývoje zabývajícího se zanedbávanými nemocemi, a to buď přímo, nebo prostřednictvím veřejných programů;

58.   v souvislosti s komisí WHO pro duševní vlastnictví, inovace a zdraví naléhavě žádá, aby byla vypracování nová smlouva o globálním lékařském výzkumu a vývoji, zahrnující minimální závazky na podporu výzkumu a vývoje, mechanizmy stanovení priorit a posouzení systému obchodovatelných kreditů pro investice do konkrétních projektů;

59.   domnívá se, že budování místních výzkumných a výrobních kapacit prostřednictvím přemístění a sdílení technologií by mělo být podporováno prostřednictvím rozvojových politik;

60.   vítá, že Komise ve svém Programu akcí podporuje projekt WHO na překvalifikace, a vyzývá Komisi, aby spolupracovala s WHO na posílení a rozšíření vlastní schopnosti splnit funkce tohoto projektu;

61.   vyzývá Komisi a členské státy, aby aktivně podporovaly realizaci deklarace z Dauhá a postavily se proti všem akcím členských zemí WHO, které by podrývaly jednomyslný závazek stanovený v deklaraci o duševním vlastnictví a veřejném zdraví, zejména vyjednáváním o doložkách "TRIPS+" v rámci regionálních dohod o volném obchodu;

62.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Světové zdravotnické organizaci a Smíšeném parlamentnímu shromáždění AKT–EU.

(1) Úř. věst. C 87 E, 11.4.2002, s. 244.
(2) Úř. věst. C 39 E, 13.2.2004, s. 58.
(3) Úř. věst. C 76 E, 25.3.2004, s. 441.
(4) Výzva k odpovědnosti zveřejněná na zasedání na vysoké úrovni uspořádaném UNFPA, UNAIDS a organizací Family Care International v New Yorku dne 7. června 2004.
(5) Přijaté texty, P6_TA(2005)0077.
(6) Přijaté texty, P6_TA(2005)0115.
(7) Zpráva o pokroku WHO a UNAIDS "3 by 5", prosinec 2004.
(8) Úř. věst. L 135, 3.6.2003, s. 5. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1876/2004 (Úř. věst. L 326, 29.10.2004, s. 22).
(9) Zvláštní šetření Eurobarometru 222, Postoje vůči rozvojové pomoci, únor 2005.

Právní upozornění - Ochrana soukromí