Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/2047(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0215/2005

Ingivna texter :

A6-0215/2005

Debatter :

PV 08/09/2005 - 6
PV 08/09/2005 - 11

Omröstningar :

PV 08/09/2005 - 13.4

Antagna texter :

P6_TA(2005)0341

Antagna texter
PDF 222kWORD 59k
Torsdagen den 8 september 2005 - Strasbourg
Allvarliga och försummade sjukdomar i utvecklingsländer
P6_TA(2005)0341A6-0215/2005

Europaparlamentets resolution om allvarliga och försummade sjukdomar i utvecklingsländerna (2005/2047(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den utfrågning om försummade sjukdomar som anordnades av parlamentets behöriga utskott den 27 april 2004,

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 april 2005 med rubriken "Ett europeiskt handlingsprogram mot hiv/aids, malaria och tuberkulos genom yttre åtgärder (2007-2011)" (KOM(2005)0179),

–   med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 oktober 2004 med rubriken "En samstämmig europeisk policyram för yttre åtgärder mot hiv/aids, malaria och tuberkulos" (KOM(2004)0726),

–   med beaktande av sina resolutioner om hiv/aids, malaria och tuberkulos, särskilt resolutionen av den 4 oktober 2001 om påskyndade insatser mot de viktigaste överförbara sjukdomarna som led i fattigdomsbekämpningen(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 30 januari 2003 om förslaget till förordning om stöd för att bekämpa fattigdomsrelaterade sjukdomar i utvecklingsländerna (hiv/aids, malaria och tuberkulos)(2),

–   med beaktande av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll och kommissionens diskussion på hög nivå om tobakskontroll och utvecklingspolitik som hölls den 3–4 februari 2003,

–   med beaktande av sin resolution av den 4 september 2003 om hälsa och fattigdomsbekämpning i utvecklingsländerna(3),

–   med beaktande av den resolution som den gemensamma parlamentariska AVS-EG-församlingen antog den 19 februari 2004 om fattigdomsrelaterade sjukdomar och reproduktiv hälsa (AVS–EU 3640/04),

–   med beaktande av New York-uppropet om att koppla samman hiv/aids med sexuell och reproduktiv hälsa(4),

–   med beaktande av sin resolution av den 10 mars 2005 om vetenskap och teknik – politiska riktlinjer för forskningsstöd i Europeiska unionen(5),

–   med beaktande av Partnerskapet mellan Europa och utvecklingsländerna inom området klinisk prövning (EDCTP), Särskilda programmet för forskning och utbildning om tropiska sjukdomar (TDR), den globala alliansen för utveckling av tuberkulosläkemedel (GATB), Internationella aidsvaccininitiativet (IAVI), Internationella partnerskapet för mikrobicider (IPM), Europeiska malariavaccininitiativet (EMVI), Globala alliansen för vaccination och immunisering (GAVI)/Vaccinationsfonden, satsningen på mediciner mot malaria (MMV), partnerskapet "Roll Back Malaria" och initiativet om läkemedel mot försummade sjukdomar (DNDi) med flera, som arbetar med forskning och utveckling av läkemedel mot försummade sjukdomar,

–   med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 12 april 2005 om Europeiska unionens roll när det gäller att uppnå millennieutvecklingsmålen (MDG)(6),

–   med beaktande av rapporten från FN:s millennieprojekt om hiv/aids, malaria, tuberkulos och tillgång till viktiga läkemedel, "Prescription for Healthy Development: Increasing Access to Medicines", 2005,

–   med beaktande av WHO:s dokument om ett behovsbaserat program för läkemedelsforskning och utveckling avseende försummade sjukdomar från oktober 2004 och WHO:s dokument om intensifierad kontroll av tropiska sjukdomar, som lades fram vid WHO:s strategiska och tekniska möte i Berlin den 18–20 april 2005,

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling (A6-0215/2005), och av följande skäl:

A.  Globaliseringen, den globala uppvärmningen och framväxande hälsohot såsom fågelinfluensa samt ebola- och marburgfeber, återkomsten av gamla infektionssjukdomar såsom tuberkulos, den ökande utbredningen i de utvecklade länderna av sjukdomar som kan förebyggas med vaccin och det växande problemet med multiresistens är faktorer som alla påvisar behovet av att anlägga en helhetssyn på alla sjukdomar.

B.  Europeiska unionen (EU) inser inte hur akut problemet är med tanke på att invandring och ökat resande innebär större risk för att dessa sjukdomar sprids.

C.  Syftet med den globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria är att minska bördan av sjukdom och fattigdom, och samordning mellan projekt och aktörer är avgörande, till exempel när det gäller upphandling, spridning och utvärdering av mediciner samt överensstämmelse med nationella protokoll.

D.  Hiv/aids fortsätter att öka globalt, med kvinnor och barn som särskilt drabbade grupper och med fler nya infektioner 2004 än under något tidigare år. Priset på antiretrovirala behandlingar är en "allt allvarligare folkhälsofara"(7), med andra generationens mediciner som är upp till tolv gånger så dyra som de billigaste första generationens generika.

E.  Hiv/aids såväl som ohälsa bland mödrar och reproduktiv ohälsa har många gemensamma orsaker, inbegripet bristande jämställdhet, fattigdom och social marginalisering. Förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar ökar dramatiskt risken att drabbas av hiv-infektion och ändå innebär olika givarpolitik olika programresultat.

F.  Förebyggande är det mest effektiva sättet att bekämpa sexuellt överförbara sjukdomar, inbegripet hiv/aids, och det finns en klar koppling mellan sexuell och reproduktiv hälsa och kampen mot hiv/aids.

G.  Tillgång till mödravård och reproduktiv hälsovård samt till information om sådan vård spelar en viktig roll för att minska fattigdomen och bör ingå som en väsentlig del i kampen mot hiv/aids.

H.  Förebyggandet av malaria kräver användning av insektsmedelsbehandlade myggnät (särskilt viktigt är det att små barn, gravida kvinnor och personer med hiv/aids använder sådana nät), malarialäkemedel för gravida kvinnor och restsprejning inomhus.

I.  Tuberkulos drabbar en tredjedel av världens befolkning och orsakade ungefär två miljoner dödsfall 2002, många med koppling till hiv/aids. Nya diagnosmetoder och läkemedel skulle kunna lindra den enorma globala plågan.

J.  Schistosomiasis kan behandlas med läkemedlet praziquantel, men den därmed sammanhängande kostnaden för kemoterapi är ytterligare en börda på hälsosystemen, och uppkomsten av läkemedelsresistenta parasiter är oroande, så det finns ett behov av att utveckla andra verksamma botemedel.

K.  Svår visceral leishmaniasis och aids förstärker varandra, men behandlingen med femvärdigt antimon har allvarliga biverkningar, tar lång tid och förlorar i verkan på grund av resistens hos parasiterna.

L.  Det är svårt att diagnostisera och behandla afrikansk trypanosomiasis, eller sömnsjuka.

M.  Den akuta fasen av Chagas sjukdom kan endast behandlas med två läkemedel, nifurtimox och benznidazol, medan det saknas behandling av den kroniska fasen.

N.  Denguefeber är ett globalt hälsoproblem, och Aedes albopictus, en sekundär bärare av denguesmitta i Asien, finns nu även i Europa och andra regioner, på grund av den internationella handeln med begagnade däck. Specifik behandling saknas, men framsteg görs när det gäller integrerad vektorhantering samtidigt som utvecklingen av vaccin går långsamt.

O.  Buruli ulcer är ett framväxande hälsohot och kan bara behandlas genom kirurgiskt avlägsnande av den sjukliga förändring som orsakar vävnadsförlust eller permanent invaliditet.

P.  Psykiska sjukdomar och epilepsi blir ett allt större, och försummat, problem.

Q.  Det råder allvarlig brist på sjukvårdspersonal i många utvecklingsländer med invandring både från och inom fattigare regioner.

R.  Återanvänd medicinsk utrustning ledde till uppskattningsvis 260 000 nya fall av hiv/aids, 2 miljoner fall av hepatit C-infektioner och 21 miljoner fall av hepatit B-infektioner under 2000.

S.  Tobakskonsumtionen orsakar årligen 5 miljoner dödsfall i världen och denna siffra kan komma att fördubblas till 2020. Den flesta dödsfallen inträffar i utvecklingsländer.

T.  Det råder en kronisk brist på investeringar i internationell och regional forskning om läkemedel mot fattigdomsrelaterade sjukdomar.

U.  Uppskattningsvis mindre än 10 procent av världens biomedicinska forskningsmedel avsätts för att ta itu med problem som orsakar 90 procent av världens sjukvårdskostnader. Av alla läkemedel som under perioden 1999–2000 utvecklades för behandling av samtliga försummade sjukdomar befann sig 18 FoU-projekt i ett kliniskt utvecklingsstadium, vilket skall jämföras med siffran 2 100 för sammansättningar för samtliga övriga sjukdomar. Genomsnittstiden för klinisk utveckling för försummade sjukdomar är ungefär tre och ett halvt år längre än för andra sjukdomar.

V.  Vetenskapliga landvinningar har gjorts, till exempel genomsekvenseringen av parasiter som orsakar malaria, leishmaniasis och afrikansk trypanosomiasis, men de omsätts inte i nya produkter.

W.  WHO:s förkvalificeringsprojekt är ett viktigt nätverk för att bedöma och anskaffa nya viktiga läkemedel.

X.  Uppskattningsvis 1,5 miljoner barn under fem år dör årligen av sjukdomar som kan förebyggas med vacciner.

Y.  Endast ett läkemedelsföretag har registrerat läkemedel som är tillgängliga till ett reducerat pris inom ramen för rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen(8). Nya läkemedel som behövs i dag, men som endast är tillgängliga till höga priser, finns inte med i denna förteckning.

Z.  Alla länder som är medlemmar i WHO bör vid det här laget ha införlivat TRIPS-avtalet om immateriella rättigheter i sin nationella lagstiftning, i synnerhet länder som tillverkar generiska läkemedel.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens ovannämnda meddelanden men kräver att angreppssättet utvidgas till att omfatta andra försummade sjukdomar. Parlamentet framhåller det faktum att alla kommissionens åtgärder kan tillämpas på andra sjukdomar än hiv/aids, malaria och tuberkulos.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omsätta de politiska förslagen i det nya handlingsprogrammet för bekämpning av hiv/aids, tuberkulos och malaria i konkreta åtgärder genom att garantera lämpliga planeringsbeslut och tillräckliga budgetanslag.

3.  Europaparlamentet betonar den avgörande betydelsen av att säkra ökade och tillräckliga ekonomiska resurser dels från medlemsstaterna, dels för finansieringen av EU:s yttre åtgärder och utvecklingsbistånd, med tanke på att resursbristen enbart för hiv/aids, malaria och tuberkulos beräknas uppgå till 11,5 miljarder EUR 2007.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att betrakta hiv/aids, tuberkulos, malaria och andra sjukdomar som tvärgående frågor i den nya budgetplanens externa stödinstrument.

5.  Europaparlamentet stöder inrättandet av Europeiska unionens solidaritetsfond (KOM(2005)0108) så att ett effektivt och samordnat gemensamt svar kan ges på katastrofsituationer av olika slag.

6.  Europaparlamentet påminner om att sjukvården i AVS-länderna drabbades hårt under 90-talet, särskilt på grund av betoningen av makroekonomiska reformer som ledde till budgetnedskärningar i de sociala sektorerna, t.ex. sjukvården.

7.  Europaparlamentet påminner om att betalning av ränta och amortering på utlandsskulden varje år tar nästan 40 procent av de minst utvecklade ländernas BNP i anspråk samtidigt som utbildnings- och sjukvårdsbudgeten ligger kvar på en obetydlig nivå.

8.  Europaparlamentet uppmanar AVS-länderna att uppfylla parlamentets mål att 20 procent skall anslås till hälsovård.

9.  Europaparlamentet anser att den fattigdomsanalys som strategidokumenten för minskad fattigdom utgår från måste påverka inriktningen på arbetet i hälsosektorn och erbjuda en möjlighet att omorientera planer och strategier för hälsa mot de hälsoåtgärder som säkrast inverkar på fattigdomen.

10.  Europaparlamentet betonar att tillgången till dricksvatten och mat är en oundgänglig förutsättning för befolkningens goda hälsa. Parlamentet betonar således att hälsa och förbättrade levnadsförhållanden har en tvärgående funktion som bidrar till att öka medellivslängden.

11.  Europaparlamentet uppmanar utvecklingsländerna att återinföra sin offentliga och grundläggande hälsovård och uppmanar EU att stödja dessa framsteg genom stöd till framväxandet och stärkandet av mänsklig och institutionell kapacitet och infrastruktur.

12.  Europaparlamentet anser att investeringar i vattenförsörjning, sanitet och infrastruktur samt åtgärder för att höja medvetenheten om kopplingarna mellan hälsa, rent vatten, sanitet och hygien är avgörande för att bekämpa vattenburna sjukdomar (inbegripet lunginflammation, diarré och malaria) och för att förbättra sjukvårdssystemen.

13.  Europaparlamentet begär att dokumentet om humanresurser i kommissionens handlingsprogram även skall omfatta förslag till omedelbara åtgärder för att hejda förlusten av sjukvårdspersonal i utvecklingsländerna, såsom bättre utbildning, karriärmöjligheter, lön, incitament för att stanna kvar, säkra arbetsförhållanden, samarbete med sjukdomsspecifika initiativ, partnerskapsavtal, frivilligt stöd och spridning av bästa metoder och tekniskt stöd.

14.  Europaparlamentet betonar behovet av samordning inom EU och mellan EU och andra globala och lokala givare, för att dela expertis och tekniskt stöd i syfte att förbättra resultaten.

15.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att stärka utvecklingsländernas kapacitet att bedriva forskning, men begär att detta inte bara skall omfatta kliniska tester utan även ett bredare forskningskoncept som inbegriper forskning om operativa system och sjukvårdssystem. Sådan forskning är mycket viktig för ett effektivare och mer hållbart genomförande av insatser.

16.  Europaparlamentet framhåller att den vetenskapliga forskningen och genomförandet måste präglas av bästa metoder för att effektiva insatser, projekt och program skall kunna garanteras.

17.  Europaparlamentet noterar att läkemedel måste lämnas ut och användas med försiktighet för att begränsa resistens.

18.  Europaparlamentet noterar att det till följd av flodvågskatastrofen i Asien skulle kunna leda till många dödsfall om malariabehandlingen, tuberkulosbehandlingen och den antiretrovirala behandlingen där avbröts.

19.  Europaparlamentet välkomnar den Eurobarometer som visar att allmänheten i EU anser att EU:s bistånd kan vara i högsta grad effektivt i kampen mot aids och andra sjukdomar(9).

20.  Europaparlamentet betonar det brådskande behovet av mediciner och vikten av att läkemedelstillverkarna gör läkemedel tillgängliga till överkomligt pris i låginkomstländer.

21.  Europaparlamentet betonar vikten av nationellt ledarskap och redovisningsskyldighet och uppmanar kommissionen att garantera att drabbade grupper och det civila samhället involveras på ett meningsfullt sätt i denna process för att säkerställa att åtgärdsramar speglar marginaliserade gruppers bekymmer och erfarenheter.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera den verkliga effekten av de åtgärder som vidtagits inom ramen för förordning (EG) nr 953/2003 och uppmanar läkemedelsindustrin att ställa prisdifferentierade produkter till förfogande för befolkningarna i utvecklingsländerna eller förbättra tillgången till viktiga läkemedel. Om brister konstateras uppmanar parlamentet även kommissionen att föreslå kompletterande åtgärder för att konkret främja tillgången till viktiga läkemedel.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda sitt flerpartsforum (Stakeholder Forum) som en systematisk och regelbunden mekanism för samråd med det civila samhället, människor som drabbats av hiv/aids, malaria och tuberkulos samt representanter för samhällsbaserade organisationer i utvecklingsländerna.

24.  Europaparlamentet påminner kommissionen om betydelsen av kvinnor i primärvården och om behovet av att integrera kvinnor, barn och funktionshindrade i hälsopolitiken och därmed sammanhängande statistik och forskning.

25.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen i sitt handlingsprogram stödjer allsidiga och bevisbaserade förebyggande program. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja program för förebyggande av hiv/aids som omfattar politiskt ledarskap, utbildning för att stödja beteendeförändringar, program för skademinskningar, varudistribution, frivillig rådgivning och testning, säkra leveranser av blodprodukter, åtgärder för att minska de största riskgruppernas utsatthet för infektioner samt social forskning och beteendeforskning.

26.  Europaparlamentet betonar behovet av ökade FoU-investeringar i ny teknik för förebyggande av hiv, såsom vacciner och mikrobicider. Parlamentet efterlyser att det skall utvecklas anpassade pediatriska antiretrovirala metoder till ett överkomligt pris för de 2,2 miljoner barn som lever med hiv samt diagnos- och övervakningsmetoder som är anpassade till deras behov och till omständigheterna i utvecklingsländerna.

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att erkänna att olika hiv-epidemier kräver olika angreppssätt, antingen det rör sig om länder med allmänt utbredda eller koncentrerade epidemier. Parlamentet anser att större uppmärksamhet måste fästas vid att förstå spridningsmönster i varje enskilt fall och att handla i enlighet med dessa fakta.

28.  Europaparlamentet kräver att hänsyn skall tas till äldre, föräldralösa barn och andra utsatta barn i politiken för fattigdomsminskning och stöd till familjer som har drabbats av hiv/aids och andra sjukdomar och att de skall göras delaktiga i utformning och genomförande av program.

29.  Europaparlamentet efterlyser en starkare koppling mellan sexuell och reproduktiv hälsa och hiv/aids-program samt lämpliga och tillgängliga produkter till ett rimligt pris som rör hiv/aids och sexuell och reproduktiv hälsa, inbegripet kondomer för män och kvinnor samt diagnosmetoder för och läkemedel mot sexuellt överförbara sjukdomar.

30.  Europaparlamentet är mycket bekymrat över rapporter om att vissa afrikanska regeringar tar ut en försäljnings- eller importskatt på antiretrovirala och andra läkemedel, vilket gör läkemedlen otillgängliga för fattiga grupper. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka dessa förhållanden och att uppmana berörda regeringar att avskaffa sådana skatter.

31.  Europaparlamentet uppmanar de malariadrabbade länderna att verka för och påskynda införandet av artemisininbaserad kombinationsterapi, erkänd som den mest verksamma behandlingen, och givarna att finansiera sådan terapi och stödja inköp, förkvalificering och tillverkning av artemisininbaserade läkemedel.

32.  Europaparlamentet förespråkar att industrin skall tillverka insektsmedelbehandlade nät, särskilt insektsmedelimpregnerade nät med lång livslängd. Parlamentet efterlyser program för att snabbt öka täckningen av insektsmedelbehandlade nät, erbjuda utbildning om malariasymtom, avlägsna källor till stillastående vatten, förse primärvården med läkemedel och tillförlitliga snabba diagnosmetoder och för att stärka partnerskap som leds av enskilda länder i syfte att samordna en sådan ökning och undanröja flaskhalsar för genomförandet.

33.  Europaparlamentet anser att det beträffande leishmaniasis behövs enkla och effektiva diagnosmetoder som är anpassade till förhållandena i resursfattiga länder. Parlamentet noterar att FoU när det gäller nya behandlingar är underfinansierad och att det finns alternativa läkemedel men att dessa är dyra och svåra att ge. Parlamentet kräver att lovande läkemedel såsom paromomycin och miltefosin snabbt skall registreras.

34.  Europaparlamentet noterar DNDi:s och TDR:s arbete med en behandling av afrikansk trypanosomiasis och betonar det trängande behovet av att bedöma huruvida nifurtimox är säkert och verksamt liksom av att utveckla nya, lättanvända och exakta diagnosmetoder.

35.  Europaparlamentet efterlyser ökade förebyggande insatser mot Chagas sjukdom, t.ex. genom att göra utsatta befolkningar delaktiga i spridningskontrollen, se till att djur inte vistas där människor bor och bekämpa smittbärare med insektsmedel.

36.  Europaparlamentet välkomnar WHO:s globala program för att kartlägga de områden där lymfatisk filarios är endemisk och behandla den befolkning som är i farozonen med en årlig engångsdosbehandling i minst fem år.

37.  Europaparlamentet anser att det finns stora fördelar med att leverera säkra och verksamma läkemedel och menar att det kostar ungefär 0,20 EUR per behandlad person att kontrollera eller eliminera infektionssjukdomar genom att dela ut donerade läkemedel en eller två gånger per år.

38.  Europaparlamentet kräver att de "snabba lösningar" som anges i rapporten från FN:s millennieprojekt 2005, däribland regelbunden årlig avmaskning, skall genomföras.

39.  Europaparlamentet uppmanar EU att vidta konkreta åtgärder mot fattigdomen genom att garantera att dess handels-, utvecklingssamarbets- och jordbrukspolitik är samstämmig, i syfte att förebygga alla direkta eller indirekta negativa effekter på utvecklingsländernas ekonomier.

40.  Europaparlamentet kräver på stöd för psykiska och neurologiska sjukdomar och störningar betonas, särskilt unipolär depression och epilepsi.

41.  Europaparlamentet anser att en sjukvård som kan diagnostisera, hantera och behandla sjukdomar som diabetes skulle spara många liv och minska antalet funktionshinder och amputationer. I synnerhet måste tillgången till insulin och läkemedel mot diabetes typ 2 ökas och priserna på dessa läkemedel måste sänkas.

42.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja program för att förebygga och bota obstetrisk fistel och ta sig an drabbade kvinnor och flickor.

43.  Europaparlamentet efterlyser initiativ för ge snabbare tillgång på lokal nivå till lämpliga diagnosmetoder och säkra blodinsamlingsmetoder, med tillhörande utbildning och infrastruktur, i syfte att övervaka centrala hälsoparametrar. Parlamentet betonar vikten av att garantera att alla immuniseringsprogram innehåller krav på användning av medicinsk utrustning som omöjliggör återanvändning.

44.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja en stärkning av nationella och internationella program för tobakskontroll.

45.  Europaparlamentet anser att offentlig-privata partnerskap såsom partnerskapet "Roll Back Malaria". GATB, IAVI, IPM, (GAVI)/Vaccinationsfonden, MMV, DNDi och det ideella läkemedelsföretaget Institute for One World Health samt TDR är centrala för innovationen och kapacitetsuppbyggnaden.

46.  Europaparlamentet beklagar bristen på FoU avseende sjukdomar som så gott som uteslutande drabbar fattiga människor i utvecklingsländerna, en brist som beror på att marknaderna inte är lönsamma, och betonar att detta måste rättas till genom internationella insatser.

47.  Europaparlamentet kräver att sjunde ramprogrammet skall omfatta en specifik hänvisning till och finansiering av forskning om sjukdomar som drabbar medborgare i utvecklingsländerna.

48.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart undersöka möjligheterna att vidta konkreta åtgärder avseende de nuvarande och planerade tematiska budgetposternas flexibilitet samt avseende en förenkling av förfaranden i syfte att förbättra synergin och samstämmigheten mellan gemenskapens politik, tjänster och program för kampen mot de tre sjukdomarna.

49.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med WHO, bl.a. genom TDR och initiativet för vaccinforskning, utarbeta ett grundläggande FoU-program där utvecklingsländernas behov och prioriteringar fastställs.

50.  Europaparlamentet anser att kontroll och registrering av läkemedel bör anpassas till prioriteringarna i länder med endemiska sjukdomar genom särskilda förfaranden som syftar till att möjliggöra bättre kostnads- och nyttoanalyser av läkemedel för försummade sjukdomar.

51.  Europaparlamentet efterlyser en förbättring av arbetsvillkoren för medicinsk personal som verkar i utvecklingsländerna, tillhandahållande av lämplig medicinsk utrustning och tekniköverföring. Parlamentet efterlyser fler program för utbyte av läkare mellan Europa och utvecklingsländerna.

52.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja integrerade forskningsprojekt som avser hela processen från bestämning av kemikalier till utsläppande av den mest verksamma kemikalien på marknaden.

53.  Europaparlamentet kräver att EDCTP:s verksamhet skall utvidgas till att omfatta andra försummade sjukdomar och andra faser av klinisk utveckling (Fas I och IV).

54.  Europaparlamentet kräver att internationella standarder för etisk forskning, såsom de som fastställts i Helsingforsdeklarationen, skall tillämpas i alla länder.

55.  Europaparlamentet efterlyser samarbete med läkemedelsindustrin om fattigdomsrelaterade sjukdomar och ett nytt ramförslag om FoU avseende sådana sjukdomar för att skapa incitament till investeringar, till exempel protokollbistånd, avgiftsbefrielse, skattelättnader, subventioner, innovationsbelöningar, stöd till förkvalificering, förhandslöften om köp samt partiell överföring av patenträtter till läkemedel. Parlamentet efterlyser även ett behovsbaserat tillvägagångssätt.

56.  Europaparlamentet betonar att utbildning och familjeplanering är minst lika viktigt som tillhandahållandet av effektiva läkemedel.

57.  Europaparlamentet efterlyser en skyldighet eller ett incitament för läkemedelsindustrin att återinvestera en del av vinsterna i FoU avseende försummade sjukdomar, antingen direkt eller genom offentliga program.

58.  Europaparlamentet kräver, inom ramen för WHO:s kommission för immaterialrätt, innovation och hälsa, en ny global medicinsk FoU-överenskommelse med minimiskyldigheter att stödja FoU, mekanismer för att fastställa prioriteringar samt övervägande av ett system med omsättbara krediter för investeringar i särskilda projekt.

59.  Europaparlamentet anser att uppbyggnad av lokal FoU- och produktionskapacitet genom överföring och gemensamt utnyttjande av teknik bör främjas som ett led i utvecklingspolitiken.

60.  Europaparlamentet välkomnar det stöd kommissionen ger WHO:s förkvalificeringsprojekt i sitt handlingsprogram och uppmanar kommissionen att arbeta med WHO för att stärka och bredda sin kapacitet att fullfölja projektets uppgifter.

61.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att aktivt stödja genomförandet av Doha-förklaringen och att motarbeta WHO-medlemmarnas ifrågasättande av de åtaganden som enhälligt godkändes i deklarationen om immateriella rättigheter och folkhälsa, i synnerhet genom att förhandla TRIPS plusklausuler inom ramen för regionala frihandelsavtal.

62.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, till Världshälsoorganisationen och den gemensamma parlamentariska AVS–EG-församlingen.

(1) EGT C 87 E, 11.4.2002, s. 244.
(2) EUT C 39 E, 13.2.2004, s. 58.
(3) EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 441.
(4) Upprop offentliggjort vid ett möte på hög nivå organiserat av Unfpa, Unaids och Family Care International i New York den 7 juni 2004.
(5) Antagna texter, P6_TA(2005)0077.
(6) Antagna texter, P6_TA(2005)0115.
(7) WHO:s och UNAIDS framstegsrapport "3 by 5" från december 2004.
(8) EUT L 135, 3.6.2003, s. 5. Förordning ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1876/2004 (EUT L 326, 29.10.2004, s. 22.).
(9) Special Eurobarometer 222, "Attitudes towards Development Aid", februari 2005.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy