Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2004/2258(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0272/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0272/2005

Συζήτηση :

PV 13/10/2005 - 3

Ψηφοφορία :

PV 13/10/2005 - 8.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0387

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 307kWORD 65k
Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2005 - Βρυξέλλες
Η αστική διάσταση στο πλαίσιο της διεύρυνσης
P6_TA(2005)0387A6-0272/2005

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αστική διάσταση στο πλαίσιο της διεύρυνσης (2004/2258(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-   έχοντας υπόψη το σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και ειδικότερα τα άρθρα I-3, I-14, II-96, III-220, III-365, παράγραφος 3, και το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

-   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ειδικότερα τα άρθρα 158 και 159,

-   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Απριλίου 2004 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την τρίτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή(1),

-   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (COM(2004)0492),

-   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (COM(2004)0495),

-   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής (COM(2004)0494),

-   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (COM(2004)0493),

-   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Το αστικό ζήτημα: προσανατολισμοί για μια ευρωπαϊκή συζήτηση" (COM(1997)0197),

-   έχοντας υπόψη το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου που εγκρίθηκε στο Πότσδαμ το 1999 από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Χωροταξίας,

-   έχοντας υπόψη τη μελέτη του Οκτωβρίου 2004 "National Urban policies in the European Union" που συντάχθηκε κατόπιν αιτήματος της ολλανδικής Προεδρίας,

-   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του άτυπου Συμβουλίου υπουργών χωροταξίας της 29ης Νοεμβρίου 2004 στο Ρότερνταμ,

-   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του άτυπου Συμβουλίου υπουργών για την εδαφική συνοχή στις 20 και 21 Μαΐου 2005 και την πρόθεσή του να συντάξει, έως το 2007, έγγραφο με τίτλο "The Territorial State and Perspectives of the European Union" (Εδαφικό κράτος και προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης),

-   έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Αστικό Χάρτη που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 18 Μαρτίου 1992 και τη Νέα Χάρτα της Αθήνας που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολεοδόμων στη Λισαβόνα στις 20 Νοεμβρίου 2003,

-   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

-   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0272/2005),

Α.   εκτιμώντας ότι οι πόλεις και τα αστικά συγκροτήματα ή περιοχές συγκεντρώνουν το 78% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιπροσωπεύουν:

   - ένα χώρο όπου συγκεντρώνονται οι πιο πολυσύνθετες και ταυτόχρονα οι πιο συνηθισμένες προκλήσεις (κοινωνικός αποκλεισμός, χωρικός και εθνοτικός διαχωρισμός, έλλειψη κατοικιών, ανασφάλεια, ναρκωτικά, ρύπανση, μολυσμένα πρώην βιομηχανικά εδάφη, λαθρεμπόριο, ανεργία, έλλειψη ανταγωνιστικότητας, φτώχεια, δημογραφικές αλλαγές κλπ),
   - ένα χώρο όπου οικοδομείται το μέλλον: πανεπιστήμια, κέντρα ερευνών κλπ,

Β.   εκτιμώντας ότι οι πόλεις και τα αστικά συγκροτήματα ή περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων μικρού και μεσαίου μεγέθους, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και της υλοποίησης των αναθεωρημένων στόχων της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ,

Γ.   εκτιμώντας το μεγάλο χάσμα που υπάρχει όσον αφορά την αστική πολιτική μεταξύ των 25 κρατών μελών, ιδιαίτερα από το γεγονός της διεύρυνσης κατά 10 νέα κράτη μέλη τα οποία συχνά δεν έχουν σαφή και συνολική αστική πολιτική η οποία να ασκείται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο,

Δ.   εκτιμώντας ότι η αστική πολιτική δεν αποτελεί μέρος των άμεσων αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητα για τις πολιτικές που επηρεάζουν άμεσα τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη: περιφερειακή πολιτική και πολιτική συνοχής, μεταφορές, περιβάλλον, απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις, έρευνα, εσωτερική αγορά, ανταγωνισμός....,

Ε.   εκτιμώντας ότι οι πόλεις και τα αστικά συγκροτήματα ή περιοχές αποτελούν μέρος του περιφερειακού εδάφους, γεγονός που απαιτεί μια βιώσιμη αστική ανάπτυξη που πρέπει να πραγματοποιηθεί σε αρμονία με τις περιαστικές και τις γειτνιάζουσες αγροτικές ζώνες,

ΣΤ.   εκτιμώντας ότι οι προβληματικές των πόλεων και των αστικών συγκροτημάτων ή περιοχών συνεπάγονται ταυτόχρονα τη συμμετοχή των πολιτικών που είναι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, της κοινωνίας των πολιτών, των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων και των περιφερειακών ομάδων συμφερόντων, περιλαμβανομένων των ενώσεων πόλεων και δήμων,

Ζ.   εκτιμώντας ότι πρέπει να τεθεί τέλος στη διασπορά των μέσων με μη βιώσιμο τρόπο έχοντας σαφή και συνολική θεώρηση η οποία να λαμβάνει υπόψη το σύνολο των προβλημάτων,

Η.   εκτιμώντας ότι η έννοια της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ορίζεται ως η συμβολή των πόλεων και των αστικών συγκροτημάτων ή περιοχών στην ανάπτυξη, την καινοτομία και την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και άρα συνεπάγεται την πολεοδομική αναβάθμιση, για παράδειγμα την ανακαίνιση των υποδομών αστικών μεταφορών και αστικών κατοικιών, και ειδικότερα την αποκατάσταση των μεγάλων συγκροτημάτων προκατασκευασμένων κατοικιών,

1.   είναι πεπεισμένο ότι οι πόλεις και τα αστικά συγκροτήματα ή περιοχές, ιδιαίτερα οι πόλεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, έχουν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση των αναθεωρημένων στόχων της Λισαβόνας και του Γκέτεμποργκ·

2.   ζητεί την αναγνώριση γενικά της αστικής πολιτικής και ζητεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων να προτείνει τροποποίηση του Παραρτήματος VI του Κανονισμού του σχετικά με τις αρμοδιότητες της επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης η οποία θα εντάξει ρητά την αστική διάσταση, πέραν της "περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής", στους στόχους και τις αρμοδιότητές της, λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (μεταφορών, περιβάλλοντος, έρευνας, απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων, εσωτερικής αγοράς, πολιτισμού, κλπ.) σε μια οριζόντια προοπτική·

3.   ζητεί από την Επιτροπή να προσανατολιστεί προς μια οριζόντια εφαρμογή της αστικής διάστασης και προς έναν συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής των οποίων το αντικείμενο συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τα αστικά ζητήματα, όπως οι Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Πολιτικής, ΜΜΕ Επιχειρήσεων, Ανταγωνισμού, Μεταφορών, Ενέργειας, Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και Έρευνας και Περιβάλλοντος, Παιδείας και Πολιτισμού, υιοθετώντας προσέγγιση που θα συνίσταται στον εντοπισμό των συγκεκριμένων προβλημάτων της αστικής πραγματικότητας σε κάθε τομέα δράσης και να υπογραμμίσει ταυτόχρονα τον θετικό αντίκτυπο των πολιτικών αυτών σε τοπικό επίπεδο· προτείνει ως εκ τούτου τη δημιουργία διϋπηρεσιακής ομάδας εργασίας που θα εισακούεται στη διακομματική ομάδα "intergroup Urban-housing" που έχει δημιουργηθεί στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

4.   καλεί το Συμβούλιο να διοργανώνει ετήσια συνεδρίαση των υπουργών των κρατών μελών που είναι αρμόδιοι για την αστική πολιτική·

5.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αρχίσουν, παράλληλα με τον κοινωνικό διάλογο και τον διάλογο των πολιτών "έναν εδαφικό διάλογο" που θα επιτρέψει στις διάφορες αρχές, τόσο τις περιφερειακές όσο και τις τοπικές και τις ενώσεις τους, να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τις πολιτικές και τις δράσεις του αστικού τομέα και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και της διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείων· ζητεί, παράλληλα, να διοργανώνεται συνεδρίαση υψηλού επιπέδου πριν από κάθε εαρινή σύνοδο κορυφής, στην οποία θα συμμετέχουν, πέραν των παραγόντων του εδαφικού διαλόγου, υψηλόβαθμοι πολιτικοί εκπρόσωποι της προεδρίας του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής των Περιφερειών (που θα εκπροσωπούν τις πόλεις και τα αστικά συγκροτήματα)·

6.   ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει και να προτείνει πρότυπα και εργαλεία βιώσιμης αστικής ανάπτυξης προσβάσιμα σε όλες τις πόλεις και τα αστικά συγκροτήματα ή περιοχές:

   i. απευθύνει έκκληση για την ανάπτυξη με σεβασμό στον πολύπλοκο χαρακτήρα της πραγματικότητας της ζωής στις αστικές περιοχές, την τακτική επικαιροποίηση και τη διάδοση των δεδομένων που θα επιτρέπουν καλύτερη αξιολόγηση της κατάστασης των πόλεων και των αστικών συγκροτημάτων ή περιοχών, καθώς και σημαντική στήριξη του προγράμματος URBAIN AUDIT·
   ii. υπογραμμίζει τη σημασία της προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των πόλεων και των αστικών συγκροτημάτων ή περιοχών με την επέκταση των ηλεκτρονικών και υλικών δικτύων εταιρικής συνεργασίας ανταλλαγής ορθών πρακτικών και εμπειριών αλλά επίσης και με κοινά προγράμματα που ενισχύουν τη διασυνοριακή, διαπεριφερειακή και διεθνική διάσταση·
   iii. απευθύνει έκκληση για πραγματική και αποτελεσματική επικοινωνία χάρη σε προωθητικές δράσεις όπως τα συμπόσια·
   iv. ζητεί τη στήριξη των υφιστάμενων δικτύων που έχουν δημιουργηθεί από τις πόλεις, όπως τα "European Urban Knowledge Network", "Eurocities", καθώς και τη συνέχιση όσων θεσπίστηκαν από την Κοινότητα όπως το URBACT·

7.   υπενθυμίζει ότι οι αναπτυξιακοί άξονες που αφορούν την αστική πολιτική, μετά τη διεύρυνση, χρειάζονται ακόμη ενίσχυση στο επίπεδο των νέων κρατών μελών και των περιφερειών, όπως η στέγαση και η αναβάθμιση των αστικών περιοχών, οι υποδομές, οι μεταφορές, ο τουρισμός, το περιβάλλον, η διάθεση των αποβλήτων, η υδροδότηση, ο πολιτισμός, η κατάρτιση, η εκπαίδευση, η κοινωνική μέριμνα και η υγεία·

8.   ζητεί ως εκ τούτου από τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών να εμβαθύνουν και να επισημοποιήσουν τον διάλογο με τις πόλεις και τις ενώσεις τους και να επιβάλουν τη στρατηγική και τη συμβουλευτική προσέγγιση στη χάραξη αστικής πολιτικής·

9.   επιμένει στη σημασία της ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης χωρικής αστικής και θεματικής πολιτικής που θα έχει ανθρώπινη διάσταση, με τη δημιουργία εγγράφου αναφοράς που θα περιέχει τις κατευθυντήριες γραμμές "ευρωπαϊκών αστικών προτύπων" όπως αναφέρεται στον Ευρωπαϊκό Αστικό Χάρτη του Συνεδρίου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης·

10.   ζητεί μέτρα για μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού στην εκπόνηση σχεδίων αναβάθμισης και ανάπτυξης για τις αστικές περιοχές, δεδομένου ότι αρκετά από τα προβλήματα προκαλούνται από τον ανεπαρκή διάλογο μεταξύ του κοινού και των πολιτικών εκπροσώπων·

11.   αναγνωρίζει την αναγκαιότητα ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης μεταξύ των αστικών και των αγροτικών χώρων, λαμβάνοντας υπόψη τις περιαστικές ζώνες που αναδύονται ανάμεσα στις πόλεις ή τα αστικά κέντρα και την ύπαιθρο, με τελικό στόχο την επίτευξη της εδαφικής συνοχής και της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης·

12.   τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην αστική προοπτική του Στόχου 2 από οικονομική και εδαφική άποψη· θεωρεί ότι ένα σημαντικό μέρος αυτής της προοπτικής είναι η υγιής ανάπτυξη των αστικών περιοχών με προβλήματα που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη ρύπανση του περιβάλλοντος·

13.   υπερασπίζεται την ιδέα ότι τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής συμμετέχουν στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και επικροτεί την ένταξη της αστικής ανάπτυξης στα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής· ζητεί, ωστόσο, από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η παρέμβαση στις πόλεις και στα αστικά συγκροτήματα ή περιοχές θα ενισχυθεί σε σχέση με την παρέμβαση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό με μια σαφή επισήμανση της αστικής διάστασης στο πλαίσιο της έκθεσης στρατηγικής παρακολούθησης (άρθρα 27 και 28 της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής) και τη θέσπιση μηχανισμού παρακολούθησης καλεί την Επιτροπή να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στο ρόλο των πόλεων κατά την κατάρτιση των εκθέσεών της σχετικά με τις επιπτώσεις της πολιτικής για τη συνοχή επί της υλοποίησης των αναθεωρημένων στόχων της ατζέντας της Λισαβόνας·

14.   υποστηρίζει την άποψη ότι η στρατηγική για τα αστικά κέντρα οφείλει να λάβει υπόψη τις δημογραφικές ιδιαιτερότητες και την ποιότητα ζωής των ευρωπαϊκών πόλεων, προωθώντας ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και δυνατοτήτων, στον σχεδιασμό των οποίων θα συμμετέχουν και οι γυναίκες, για τη δημιουργία ανθρωπίνων πόλεων (όσον αφορά τις μεταφορές, την οικονομική δραστηριότητα, το περιβάλλον, τη χωροταξία, την κοινωνική πολιτική, τη δημόσια υγεία, τη μεταναστευτική πολιτική, την κοινωνική ενσωμάτωση, τη στεγαστική πολιτική και την ασφάλεια)· φρονεί ότι στη διαμόρφωση της στρατηγικής αυτής η διάσταση του φύλου πρέπει να λαμβάνεται συστηματικά υπόψη·

15.   καλεί τις τοπικές αρχές των αστικών ζωνών να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γυναικών στη ζωή των πολιτών·

16.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 104 Ε της 30.4.2004, σ. 1000.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου