Indeks 
Teksty przyjęte
Czwartek, 14 kwietnia 2005 r. - Strasburg
Zasoby soli *
 Ponowne użycie, zdolność do recyklingu i utylizacji pojazdów mechanicznych ***I
 Odtworzenie zasobów morszczuka europejskiego i homara*
 Stan integracji regionalnej na Bałkanach Zachodnich
 Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (2003 r.)
 Europejska Strategia Bezpieczeństwa
 Doping w sporcie
 Różnorodność kulturowa
 Bangladesz
 Pomoc humanitarna dla uchodźców z Sahary Zachodniej
 Lampedusa
 Susza w Portugalii

Zasoby soli *
PDF 401kWORD 81k
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego środki odbudowy zasobów soli w Zachodnim Kanale la Manche i Zatoce Biskajskiej (COM(2003)0819 – C5-0047/2004 – 2003/0327(CNS))
P6_TA(2005)0128A6-0050/2005

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt Komisji dla Rady (COM(2003)0819)(1),

–   uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C5-0047/2004),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0050/2005),

1.   zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej projektu, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od zatwierdzonego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.   zwraca się do Rady o ponowną konsultację, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
Tytuł
Rozporządzenie Rady ustanawiające środki odbudowy zasobów soli w Zachodnim Kanale la Manche i Zatoce Biskajskiej
Rozporządzenie Rady ustanawiające plan zarządzania zasobami soli w Zachodnim Kanale La Manche i Zatoce Biskajskiej
(Przyjęcie poprawki spowoduje również zastąpienie terminu "odbudowa" terminem "zarządzanie" w całym tekście legislacyjnym, z wyjątkiem art. 3 ust. 3)
Poprawka 2
Punkt 1 preambuły
(1)  Ostatnia opinia Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) podała, że w obszarach ICES VII e, VIII a i VIII b zasoby soli wykazują współczynniki umieralności ryb, które spowodowały redukcję populacji ryb dorosłych w takim stopniu, że te zasoby mogą nie mieć już zdolności odbudowy poprzez reprodukcję, a więc są zagrożone zniszczeniem.
skreślony
Poprawka 3
Punkt 2 preambuły
(2)  Należy podjąć środki w celu opracowania wieloletnich planów odbudowy tych zasobów zgodnie z art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa.
(2)  Należałoby podjąć środki zarządzania tymi zasobami, zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa.
Poprawka 4
Punkt 3 preambuły
(3)  Celem planowanych środków powinno być odbudowanie tych zasobów w ciągu pięciu do dziesięciu lat do biologicznie bezpiecznych granic.
(3)  Celem planowanych środków powinno być zapewnienie, iż zasoby te pozostaną w biologicznie bezpiecznych granicach.
Poprawka 5
Punkt 3 a preambuły (nowy)
(3a) Celem nowej Wspólnej Polityki Rybołówstwa jest umożliwienie zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów wodnych, uwzględniając w sposób wyważony aspekty środowiskowe, społeczne i gospodarcze.
Poprawka 6
Punkt 3 b preambuły (nowy)
(3b) Wdrażając plan Komisja i Państwa Członkowskie powinny zapewnić pełny udział Regionalnych Komitetów Doradczych i innych zainteresowanych stron.
Poprawka 7
Punkt 5 preambuły
(5)  Oszacowania dokonane przez STECF i ICES w kwestii bezwzględnej wielkości przedmiotowych zasobów są zbyt niedokładne, by służyć jako cele odbudowy; należy więc wyrazić te cele pod względem współczynnika umieralności ryb.
skreślony
Poprawka 8
Punkt 6 preambuły
(6)  Aby osiągnąć powyższe cele, można kontrolować poziom współczynnika umieralności ryb w taki sposób, by istniało duże prawdopodobieństwo, że ten współczynnik będzie się obniżał z roku na rok.
skreślony
Poprawka 9
Punkt 8 preambuły
(8)  Po odbudowie zasobu Rada powinna podjąć decyzję, na wniosek Komisji, o środkach, jakie trzeba wdrożyć zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.
skreślony
Poprawka 10
Artykuł 2
Plan odbudowy ma na celu odbudowanie przedmiotowych zasobów soli w taki sposób, by mieściły się w biologicznie bezpiecznych granicach.
Plan zarządzania ma na celu utrzymanie przedmiotowych zasobów soli w taki sposób, by mieściły się w biologicznie bezpiecznych granicach.
Poprawka 12
Artykuł. 3 ust. 2
2.  Jeśli Komisja stwierdzi, w świetle oceny rocznej, że cel określony w art. 2 został osiągnięty dla jakiegokolwiek z przedmiotowych zasobów soli, Rada podejmie decyzję, kwalifikowaną większością głosów, na wniosek Komisji, o zastąpieniu, w przypadku tego zasobu, planu odbudowy określonego w niniejszym rozporządzeniu planem zarządzania zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.
skreślony
Poprawka 13
Artykuł. 3 ust. 3
3.  Jeśli Komisja stwierdzi, w świetle oceny rocznej, że jakikolwiek z przedmiotowych zasobów soli nie wykazuje oznak wystarczającej odbudowy, Rada podejmie decyzję, kwalifikowaną większością głosów, na wniosek Komisji, o dodatkowych środkach i/lub innych środkach, jakie muszą być wdrożone w celu zapewnienia odbudowy danego zasobu.
3.  Jeśli Komisja stwierdzi, w świetle oceny rocznej, że jakikolwiek z przedmiotowych zasobów soli wykazuje zagrożenie załamaniem, Rada podejmie decyzję, kwalifikowaną większością głosów, na wniosek Komisji, o dodatkowych środkach i/lub innych środkach, jakie muszą być wdrożone w celu zapewnienia odbudowy danego zasobu.
Poprawka 14
Artykuł. 5 ust. 1
1.  Jeśli w przypadku jednego z przedmiotowych zasobów soli, STECF ocenił, na podstawie ostatniego aktualnego raportu ICES, że współczynnik umieralności ryb przekracza 0,14 rocznie, TAC dotyczące tego zasobu nie przekroczą takiego poziomu połowu, który, zgodnie z oceną naukową dokonaną przez STECF na podstawie ostatniego aktualnego raportu ICES, spowodowałby redukcję:
1.  TAC nie przekraczają poziomu połowów, dla którego naukowa ocena STECF, dokonana na podstawie ostatniego aktualnego raportu ICES, wykazała, że powoduje on wzrost o 15% ilości dorosłych ryb w morzu, na końcu roku jego stosowania, w stosunku do szacowanej ilości ryb żyjących w morzu na początku danego roku.
a) o 20 % współczynnika umieralności ryb w ciągu roku ich stosowania w stosunku do współczynnika umieralności ryb oszacowanego dla poprzedniego roku w zakresie zasobu soli z obszaru VII e;
b) o 35 % współczynnika umieralności ryb w ciągu roku ich stosowania w stosunku do współczynnika umieralności ryb oszacowanego dla poprzedniego roku w zakresie zasobu soli z obszarów VIII a i VIII b.
Poprawka 15
Artykuł. 5 ust. 2
2.  Jeśli w przypadku jednego z przedmiotowych zasobów soli, STECF ocenił, na podstawie ostatniego aktualnego raportu ICES, że współczynnik umieralności ryb jest niższy lub równy 0,14 rocznie, TAC dotyczące tego zasobu są ustalane na poziomie połowu, który, zgodnie z oceną naukową dokonaną przez STECF na podstawie ostatniego aktualnego raportu ICES, odpowiadałby następującemu współczynnikowi umieralności ryb:
2.  Rada nie przyjmuje TAC, w odniesieniu do których ICES przewiduje, na podstawie ostatniego raportu ICES, że będą miały, w ciągu roku ich stosowania, współczynnik umieralności ryb wyższy od następujących wartości:
a) 0,11 rocznie w ciągu roku ich stosowania odnośnie do zasobu soli z obszaru VII e;
Sola z Zatoki Biskajskiej: 0,36
b) 0,09 rocznie w ciągu roku ich stosowania odnośnie do zasobu soli z obszarów VIII a i VIII b.
Sola z Zachodniego Kanału la Manche: współczynnik do określenia na podstawie późniejszej opinii ICES po włączeniu serii danych z niektórych krajów, które dotąd nie były brane pod uwagę.
Poprawka 16
Artykuł. 6 ust. 1 i 2
1.  W ciągu pierwszego roku stosowania niniejszego rozporządzenia obowiązują następujące zasady:
a) w przypadku, gdy wykonanie art. 5 spowodowałoby ustalenie TAC wyższych o ponad 25 % od TAC poprzedniego roku, Rada przyjmie TAC, które nie są wyższe o ponad 25 % od TAC tego roku;
b)w przypadku, gdy wykonanie art. 5 spowodowałoby ustalenie TAC niższych o ponad 25 % od TAC roku poprzedniego, Rada przyjmie TAC, które nie są niższe o ponad 25 % od stawek tego roku.
2.  Począwszy od drugiego roku stosowania niniejszego rozporządzenia, mają zastosowanie następujące zasady:
2.  Począwszy od pierwszego roku stosowania niniejszego rozporządzenia, mają zastosowanie następujące zasady:
a) w przypadku, gdy wykonanie art. 5 spowodowałoby ustalenie TAC wyższych o ponad 15 % od TAC poprzedniego roku, Rada przyjmie TAC, które nie są wyższe o ponad 15 % od TAC tego roku;
a) w przypadku, gdy stosowanie art. 5 spowodowałoby ustalenie TAC wyższych o ponad 15 % od TAC poprzedniego roku, Rada przyjmie TAC, które nie są wyższe o ponad 15 % od TAC tego roku;
b) w przypadku, gdy wykonanie art. 5 spowodowałoby ustalenie TAC niższych o ponad 15 % od TAC poprzedniego roku, Rada przyjmie TAC, które nie są niższe o ponad 15 % od TAC tego roku;
b) w przypadku, gdy wykonanie art. 5 spowodowałoby ustalenie TAC niższych o ponad 15 % od TAC poprzedniego roku, Rada przyjmie TAC, które nie są niższe o ponad 15 % od TAC tego roku;
Poprawka 17
Rozdział III
Rozdział zostaje skreślony.
Poprawka 18
Artykuł 16
W ramach odstępstwa od art. 5 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2807/83 Komisji z dnia 22 września 1983 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dla zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie, dopuszczalny margines tolerancji w szacowaniu ilości, w kilogramach ryb zatrzymanych na pokładzie, wynosi 5% ilości zarejestrowanych w dzienniku okrętowym.
W ramach odstępstwa od art. 5 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2807/83 Komisji z dnia 22 września 1983 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dla zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie, dopuszczalny margines tolerancji w szacowaniu ilości, w kilogramach żywej wagi na pokładzie wynosi 8% ilości zarejestrowanych w dzienniku okrętowym. Jeżeli w przepisach wspólnotowych nie został określony współczynnik konwersji, obowiązuje współczynnik konwersji Państwa Członkowskiego, pod którego banderą pływa dany statek.
Poprawka 19
Artykuł 17
Właściwe władze Państwa Członkowskiego kontrolują, czy przed wprowadzeniem do sprzedaży, każda ilość soli zwyczajnej przekraczająca 50 kg, złowiona w jednym z obszarów określonych w art. 1, została zważona na wadze w sali aukcyjnej.
Właściwe władze Państwa Członkowskiego kontrolują, czy przed wprowadzeniem do sprzedaży, każda ilość soli zwyczajnej przekraczająca 100 kg, złowiona w jednym z obszarów określonych w art. 1, została zważona na wadze w sali aukcyjnej.
Poprawka 20
Artykuł 19 ust.1
1.  Właściwe władze Państwa Członkowskiego mogą zażądać, by każda ilość soli zwyczajnej przekraczająca 50 kg, złowiona w którejkolwiek ze stref geograficznych określonych w art. 1 i wyładowana po raz pierwszy w Państwie Członkowskim, była zważona przed wywiezieniem z portu pierwszego wyładunku.
Właściwe władze Państwa Członkowskiego mogą zażądać, by każda ilość soli zwyczajnej przekraczająca 100 kg, złowiona w którejkolwiek ze stref geograficznych określonych w art. 1 i wyładowana po raz pierwszy w Państwie Członkowskim, była zważona przed wywiezieniem z portu pierwszego wyładunku.
Poprawka 21
Artykuł 19 ust.2
2.  W ramach odstępstwa od art. 13 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, ilościom soli wspólnotowej powyżej 50 kg, które są przewożone do innego miejsca niż miejsce wyładunku lub przywozu, towarzyszy kopia jednej z deklaracji wymienionych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, dotyczących ilości każdego przewożonego gatunku. Nie stosuje się zwolnienia przewidzianego w art. 13 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2847/93.
2.  W ramach odstępstwa od art. 13 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, ilościom soli wspólnotowej powyżej 100 kg, które są przewożone do innego miejsca niż miejsce wyładunku lub przywozu, towarzyszy kopia jednej z deklaracji wymienionych w art. 8 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, dotyczących ilości każdego przewożonego gatunku. Nie stosuje się zwolnienia przewidzianego w art. 13 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2847/93.
Poprawka 22
Załącznik
Załącznik zostaje skreślony.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


Ponowne użycie, zdolność do recyklingu i utylizacji pojazdów mechanicznych ***I
PDF 522kWORD 190k
Rezolucja
Tekst skonsolidowany
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zatwierdzania typów pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i utylizacji oraz zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))
P6_TA(2005)0129A6-0004/2005

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)0162)(1),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C5-0126/2004),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Ochrony Żywności (A6-0004/2005),

1.   zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o ponowną konsultację, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 kwietnia 2005 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2005/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej homologacji typu pojazdów mechanicznych pod względem ich przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i utylizacji oraz zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG

P6_TC1-COD(2004)0053


PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art.  95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego(2),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

działając zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Zgodnie z art. 7 ust. 4 dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji(4), powinny zostać ustanowione odpowiednie przepisy w celu zapewnienia, że pojazdy posiadające homologację typu i należące do kategorii M1 oraz pojazdy należące do kategorii N1 mogą być dopuszczone do obrotu jedynie wtedy, gdy nadają się do ponownego użycia lub recyklingu w co najmniej 85% w przeliczeniu na masę pojazdu oraz nadają się do ponownego użycia lub utylizacji w co najmniej 95% w przeliczeniu na masę pojazdu.

(2)  Ponowne użycie części składowych, recykling i utylizacja materiałów stanowią podstawową część strategii gospodarowania odpadami we Wspólnocie. W związku z tym nakłania się producentów pojazdów i ich dostawców do uwzględnienia wymienionych aspektów w najwcześniejszych etapach tworzenia nowych pojazdów, tak aby ułatwić ich przerób w momencie, gdy osiągną wiek, w którym nie nadają się już do dalszej eksploatacji.

(3)  Niniejsza dyrektywa jest jedną z oddzielnych dyrektyw w ramach procedury wspólnotowej homologacji typu całego pojazdu ustanowionej dyrektywą Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep(5).

(4)  Homologacja typu całego pojazdu jest obecnie obowiązkowa dla pojazdów należących do kategorii M1 i w niedalekiej przyszłości ulegnie rozszerzeniu na wszystkie kategorie pojazdów. Dlatego też niezbędne jest włączenie do procedury homologacji typu całego pojazdu tych środków, które dotyczą przydatności do ponownego użycia i zdolności do recyklingu i utylizacji pojazdów.

(5)  Z tego powodu niezbędne jest ustanowienie przepisów uwzględniających fakt, że pojazdy należące do kategorii N1 nie są dotychczas objęte systemem homologacji typu całego pojazdu.

(6)  Producent powinien udostępnić organowi udzielającego homologacji wszelkich odnośnych informacji technicznych dotyczących zastosowanych materiałów i ich mas w celu uwierzytelnienia obliczeń producenta zgodnie z normą ISO 22628 : 2002.

(7)  Obliczenia producenta mogą być we właściwy sposób uwierzytelnione w czasie udzielania homologacji typu pojazdu jedynie w sytuacji, gdy producent wdrożył zadowalające przedsięwzięcia i procedury w celu zarządzania wszystkimi informacjami, które otrzymuje od swoich dostawców. Zanim jakakolwiek homologacja typu może być udzielona, właściwe organy powinny przeprowadzić badania wstępne tych przedsięwzięć i procedur oraz powinny wydać świadectwo potwierdzające, że są one zadowalające.

(8)  Stosowność różnych danych w kalkulacjach dotyczących poziomów zdolności do recyklingu i utylizacji musi być oszacowana zgodnie z procesami przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Producent powinien zatem zalecić strategię przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji, jak również powinien dostarczyć właściwym organom dotyczących jej szczegółów. Strategia ta powinna być oparta na sprawdzonych technologiach, dostępnych lub opracowywanych w momencie ubiegania się o homologację typu pojazdu.

(9)  Pojazdy specjalnego przeznaczenia są zaprojektowane do pełnienia specyficznych funkcji i wymagają specjalnych rozwiązań dostosowania nadwozia, które nie są całkowicie objęte kontrolą producenta. Z tego powodu poziomy zdolności do recyklingu i utylizacji nie mogą być właściwie obliczone. Takie pojazdy powinny być zatem zwolnione z wymogów dotyczących obliczeń.

(10)  Pojazdy niekompletne stanowią znaczny odsetek pojazdów należących do kategorii N1. Producent pojazdu podstawowego nie jest w stanie obliczyć poziomów zdolności do recyklingu i utylizacji dla pojazdów skompletowanych, ponieważ dane dotyczące późniejszych faz konstrukcji nie są dostępne w fazie projektowania pojazdu podstawowego. Jest zatem właściwe, aby wymóg stosowania się do niniejszej dyrektywy dotyczył jedynie pojazdu podstawowego.

(11)  Udział pojazdów wytwarzanych w małych seriach w rynku jest bardzo ograniczony, dlatego też konieczność ich stosowania do niniejszej dyrektywy przyniesie niewielkie korzyści dla środowiska naturalnego. Właściwe jest zatem zwolnienie tych pojazdów ze stosowania pewnych przepisów niniejszej dyrektywy.

(12)  Zgodnie z art. 7 ust. 5 dyrektywy 2000/53/WE powinny być podjęte odpowiednie środki, w interesie bezpieczeństwa drogowego i ochrony środowiska naturalnego, mające na celu zapobieżenie ponownemu użyciu pewnych części, które zostały wymontowane z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Takie środki powinny być ograniczone do ponownego użycia części w wytwarzaniu nowych pojazdów.

(13)  Przepisy określone w niniejszej dyrektywie nałożą na producentów obowiązek dostarczania nowych danych dotyczących homologacji typu, i w związku z tym te szczegółowe dane powinny znaleźć odzwierciedlenie w dyrektywie 70/156/EWG, ustalającej wyczerpującą listę danych, które muszą być dostarczone w celu otrzymania homologacji typu. Dlatego też niezbędne są odpowiednie zmiany we wspomnianej dyrektywie.

(14)  Środki niezbędne do dostosowania niniejszej dyrektywy do postępu naukowo-technicznego powinny być przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną przewidzianą art. 13 ust. 3 dyrektywy 70/156/EWG.

(15)  Ze względu na to, że cele proponowanych działań, a mianowicie zminimalizowanie szkodliwego wpływu pojazdów wycofanych z eksploatacji na środowisko naturalne dzięki wprowadzeniu wymogu projektowania pojazdów, począwszy od fazy koncepcyjnej, w sposób ułatwiający ponowne użycie, recykling i utylizację, nie mogą być w wystarczającym stopniu osiągnięte przez Państwa Członkowskie działające indywidualnie, i dlatego mogą, z powodu skali przedsięwzięcia, być osiągnięte w sposób bardziej skuteczny na szczeblu Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą subsydiarności wyrażoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, wyrażoną w tym samym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

(16)  Zgodnie z ust. 34 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego o lepszym stanowieniu prawa, zachęca się Państwa Członkowskie, aby opracowały, na własny uożytek oraz w interesie Wspólnoty, swoje własne tabele, które w miarę możliwości będą ilustrowały korelację pomiędzy niniejszą dyrektywą i środkami transpozycji, a także zachęcały do ich upubliczniania

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsza dyrektywa ustala administracyjne i techniczne przepisy dotyczące homologacji typu pojazdów objętych art. 2 w celu zapewnienia, że ich części i materiały mogą być użyte ponownie, poddane recyklingowi i utylizacji w minimalnych procentach określonych w załączniku I.

Ustanawia ona specjalne przepisy w celu zapewnienia, że ponowne użycie części nie powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ani środowiska naturalnego.

Artykuł 2

Zakres

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do pojazdów należących do kategorii M1 i N1, zgodnie z definicją zawartą w części A załącznika II do dyrektywy 70/156/EWG, oraz do nowych lub ponownie używanych części takich pojazdów.

Artykuł 3

Wyłączenia

Bez uszczerbku dla stosowania przepisów art. 7, niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do:

   a) pojazdów specjalnego przeznaczenia zgodnie z definicją zawartą w sekcji A ust. 5 załącznika II do dyrektywy 70/156/EWG;
   b) pojazdów budowanych wieloetapowo, należących do kategorii N1, o ile pojazd podstawowy spełnia warunki niniejszej dyrektywy;
   c) pojazdy wytwarzane w małych seriach w rozumieniu art. 8 ust. 2 lit. a) dyrektywy 70/156/EWG.

Artykuł 4

Definicje

Dla celów niniejszej dyrektywy zastosowanie znajdują następujące definicje:

   1) "pojazd" oznacza pojazd silnikowy;
   2) "część" oznacza jakąkolwiek część lub jakikolwiek podzespół, zainstalowany w pojeździe podczas jego wytwarzania. Obejmuje to również części składowe i oddzielne zespoły techniczne zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy 70/156/EWG;
   3) "typ pojazdu" oznacza typ pojazdu zgodnie z definicją zawartą w sekcji B pkt. 1 i 3 załącznika II do dyrektywy 70/156/EWG;
   4) "pojazd wycofany z eksploatacji" oznacza pojazd w rozumieniu pkt. 2 art. 2 dyrektywy 2000/53/WE;
   5) "pojazd reprezentatywny" oznacza wersję typu pojazdu uważaną przez organ udzielający homologacji, w porozumieniu z producentem oraz zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku I, za najbardziej problematyczną pod względem możliwości ponownego użycia, zdolności do recyklingu i utylizacji ;
   6) "pojazd budowany wieloetapowo" oznacza pojazd wytworzony w wieloetapowym procesie produkcji;
   7) "pojazd podstawowy" oznacza pojazd w rozumieniu definicji zawartej w art. 2 tiret czwarte dyrektywy 70/156/EWG, który jest wykorzystywany w początkowym etapie wieloetapowego procesu produkcji;
   8) "wieloetapowy proces produkcji" oznacza proces, w którym pojazd jest wytwarzany w kilku etapach przez dodawanie części do pojazdu podstawowego lub przez modyfikację tych części;
   9) "ponowne użycie" oznacza ponowne użycie w rozumieniu pkt. 6 art. 2 dyrektywy 2000/53/WE;
   10) "recykling" oznacza recykling zgodnie z definicją zawartą w pierwszym zdaniu w pkt. 7 art. 2 dyrektywy 2000/53/WE;
   11) "odzysk energii" oznacza odzysk energii zgodnie z definicją zawartą w drugim zdaniu w pkt. 7 art. 2 dyrektywy 2000/53/WE;
   12) "odzyskiwanie" oznacza odzyskiwanie w rozumieniu pkt. 8 art. 2 dyrektywy 2000/53/WE;
   13) "przydatność do ponownego użycia" oznacza możliwość ponownego użycia części wymontowanych z pojazdu wycofanego z eksploatacji;
   14) "zdolność do recyklingu" oznacza możliwość recyklingu części lub materiałów wymontowanych z pojazdu wycofanego z eksploatacji;
   15) "zdolność do utylizacji" oznacza możliwość odzyskiwania części lub materiałów wymontowanych z pojazdu wycofanego z eksploatacji;
   16) "poziom zdolności do recyklingu pojazdów (Rrec)" oznacza procent masy nowego pojazdu, który może być ponownie użyty lub poddany recyklingowi;
   17) "poziom zdolności do utylizacji pojazdu (Rodz)" oznacza procent masy nowego pojazdu, który może być ponownie użyty lub poddany odzyskiwaniu;
   18) "strategia" oznacza opracowany na dużą skalę plan, na który składają się skoordynowane działania i środki techniczne, które mają być podjęte w odniesieniu do demontażu, strzępienia lub podobnych procesów, recyklingu i odzyskiwania materiałów w celu zapewnienia, że docelowe poziomy zdolności do recyklingu i utylizacji są możliwe do osiągnięcia w czasie, gdy pojazd znajduje się na etapie rozwoju;
   19) "masa" oznacza masę pojazdu gotowego do jazdy zgodnie z definicją zawartą w pkt. 2.6 w załączniku I do dyrektywy 70/156/EWG, ale bez kierowcy, którego masę oceniono na 75 kg;
   20) "właściwy organ" oznacza jednostkę, tj. służby techniczne lub inny istniejący organ wyznaczony przez Państwo Członkowskie do wstępnej oceny i wydania certyfikatu zgodności, zgodnie z wytycznymi niniejszej dyrektywy. Właściwy organ może być organem dokonującym homologacji typu, o ile jego kompetencje w tym zakresie zostaną odpowiednio udokumentowane.

Artykuł 5

Przepisy dotyczące homologacji typu

1.  Państwa Członkowskie udzielą, o ile ma to zastosowanie, homologacji typu WE lub krajowej homologacji typu w odniesieniu do przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i utylizacji tylko takim typom pojazdów, które spełniają wymogi zawarte w niniejszej dyrektywie.

2.  W celu zastosowania ust. 1, producent udostępni organowi udzielającemu homologacji szczegółowych informacji technicznych, niezbędnych dla celów obliczeń i kontroli, o których mowa w załączniku I do niniejszej dyrektywy, odnoszących się do rodzaju materiałów zastosowanych do produkcji pojazdu i jego części. W przypadkach, gdy okazuje się, że takie informacje objęte są prawem własności intelektualnej lub stanowią specyficzne know-how producenta lub jego dostawców, producent lub jego dostawcy dostarczą informacji wystarczających, aby umożliwić przeprowadzenie tych obliczeń w sposób właściwy.

3.  W odniesieniu do przydatności do ponownego użycia oraz zdolności do recyklingu i utylizacji Państwa Członkowskie zapewnią, że producent stosuje wzór dokumentu informacyjnego zamieszczony w załączniku II do niniejszej dyrektywy, w czasie składania wniosku o udzielenie homologacji typu WE, stosownie do art. 3 ust. 1 dyrektywy 70/156/EWG.

4.  Przy udzielaniu homologacji typu WE stosownie do art. 4 ust. 3 dyrektywy 70/156/EWG, organ udzielający homologacji zastosuje wzór świadectwa homologacji typu WE, zamieszczony w załączniku III do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 6

Badanie wstępne

1.  Państwa Członkowskie nie udzielą żadnej homologacji typu bez uprzedniego zapewnienia, że producent wdrożył zadowalające przedsięwzięcia i procedury, zgodnie z ust. 3 załącznika IV do niniejszej dyrektywy, aby we właściwy sposób zarządzać aspektami przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i utylizacji ujętymi w niniejszej dyrektywie. Po przeprowadzeniu badania wstępnego, producentowi zostanie przyznane świadectwo noszące nazwę "Świadectwa zgodności z załącznikiem IV" (zwane dalej "świadectwem zgodności").

2.  W ramach wstępnej oceny Państwo Członkowskie powinno zapewnić, aby do konstrukcji pojazdów zastosowano materiały zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2000/53/WE.

Komisja ustala szczegółowe przepisy niezbędne do zweryfikowania zgodności z niniejszym przepisem zgodnie z procedurą określona w art. 9.

3.  Dla celów ust. 1 producent zarekomenduje strategię dla zapewnienia demontażu, ponownego użycia części, recyklingu i utylizacji materiałów. Strategia ta uwzględni sprawdzone technologie, dostępne lub opracowywane w momencie ubiegania się o homologację typu pojazdu.

4.  Zgodnie z załącznikiem IV pkt. 2 Państwa Członkowskie wyznaczą włąściwy organ, który przeprowadzi badania wstępne i wystawi świadectwo zgodności.

5.  Świadectwo zgodności będzie zawierać odpowiednią dokumentację oraz opis strategii zalecanej przez producenta. Właściwy organ zastosuje wzór zamieszczony w dodatku 1 do załącznika IV.

6.  Świadectwo zgodności zachowa ważność przez okres nie krótszy niż 2 lata od daty dostarczenia świadectwa przed przeprowadzeniem nowych kontroli.

7.  Producent poinformuje właściwe organy o jakichkolwiek znaczących zmianach, które mogłyby wpłynąć na stosowność świadectwa zgodności. Po konsultacji z producentem właściwe organy podejmą decyzję, czy niezbędne są nowe kontrole.

8.  Pod koniec okresu ważności dokumentu zgodności właściwy organ wyda, o ile ma to zastosowanie, nowe świadectwo zgodności, lub przedłuży okres jego ważności na kolejne 2 lata. W przypadkach, gdy właściwy organ zostanie powiadomiony o znaczących zmianach, wyda nowe świadectwo.

Artykuł 7

Ponowne użycie części

Części wymienione w załączniku V:

   a) będą uznane za nienadające się do ponownego użycia dla celów obliczenia poziomów zdolności do recyklingu i utylizacji;
   b) nie będą ponownie używane w wytwarzaniu pojazdów objętych dyrektywą 70/156/EWG.

Artykuł 8

Zmiany w dyrektywie 70/156/EWG

Dyrektywa 70/156/EWG zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem VI do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 9

Poprawki

Poprawki do niniejszej dyrektywy, które są niezbędne do dostosowania jej do postępu naukowo-technicznego, zostaną przyjęte przez Komisję zgodnie z procedurą regulacyjną,o której mowa w art. 13 ust. 3 dyrektywy 70/156/EWG.

Artykuł 10

Daty wdrożenia homologacji typu

1.  Od ……(6) Państwa Członkowskie, w odniesieniu do typu pojazdu, który spełnia wymogi niniejszej dyrektywy:

   a) nie odmówią udzielenia homologacji typu WE lub krajowej,
   b) nie zabronią zarejestrowania, sprzedaży lub dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów.

2.  Od ……(7)* Państwa Członkowskie, w odniesieniu do typu pojazdu, który nie spełnia wymogów niniejszej dyrektywy:

   a) odmówią udzielenia homologacji typu WE;
   b) odmówią udzielenia krajowej homologacji typu.

3.  Od ……(8)** Państwa Członkowskie, jeżeli wymogi niniejszej dyrektywy nie są spełnione :

   a) uznają świadectwa zgodności, które dołączone są do nowych pojazdów, za nieważne dla celów art. 7 ust. 1 dyrektywy 70/156/EWG;
   b) odmówią zarejestrowania, sprzedaży lub dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów, za wyjątkiem sytuacji, w których znajduje zastosowanie art. 8 ust. 2 lit. b) dyrektywy 70/156/EWG.

4.  Art. 7 stosuje się od ……*.

Artykuł 11

Transpozycja

1.  Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują, nie później niż...(9), ustawy, rozporządzenia i przepisy administracyjne niezbędne do zastosowania się do niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji teksty tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy nimi i niniejszą dyrektywą.

Państwa Członkowskie będą stosować te przepisy po upływie …*.

Kiedy Państwa Członkowskie przyjmą te przepisy, będą one zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub będą zapatrzone w takie odniesienie przy okazji ich oficjalnej publikacji. Sposoby dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2.  Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty głównych przepisów prawa krajowego przyjętych w zakresie objętym niniejszą dyrektywą.

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 13

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik I Wymogi

Załącznik II Dokument informacyjny dla celów homologacji typu WE pojazdów

Załącznik III Wzór świadectwa homologacji typu WE

Załącznik IV Badanie wstępne producenta

Dodatek 1 : wzór świadectwa zgodności

Załącznik V Części uznane za nienadające się do ponownego użycia

Załącznik VI Poprawki do dyrektywy 70/156/EWG

ZAŁĄCZNIK I

WYMOGI

1.  Pojazdy należące do kategorii M1 oraz należące do kategorii N1 będą wytwarzane w taki sposób, aby:

   nadawały się do ponownego użycia i/lub recyklingu w co najmniej 85% w przeliczeniu na masę pojazdu, oraz
   nadawały się do ponownego użycia i/lub utylizacji w co najmniej 95% w przeliczeniu na masę pojazdu,
  

stosownie do procedur ustanowionych w niniejszym załączniku.

2.  Dla celów homologacji typu, producent przedłoży właściwie wypełniony formularz prezentacji danych, opracowany zgodnie z załącznikiem A do normy ISO 22628 : 2002. Formularz będzie zawierał specyfikację materiałów.

Do formularza dołączone będzie zestawienie zdemontowanych części, zgłoszonych przez producenta w odniesieniu do etapu demontażu oraz procesu zalecanego przez producenta do ich przetwarzania.

3.  W celu zastosowania ust. 1 i 2, producent wykaże, według wymagań organu udzielającego homologacji, że pojazdy reprezentatywne spełniają wymogi. Zastosowana będzie metoda obliczeń wymagana w załączniku B do normy ISO 22628 : 2002.

Niemniej jednak producent musi być w stanie wykazać, że jakakolwiek wersja typu pojazdu jest zgodna z wymogami niniejszej dyrektywy.

4.  Dla celów selekcji pojazdów reprezentatywnych należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:

- typ nadwozia;

- dostępne standardy wykończenia1;

- dostępne dodatkowe wyposażenie(10), w które pojazd może być wyposażony na odpowiedzialność producenta.

5.  O ile organ udzielający homologacji i producent nie zidentyfikują zgodnie pojazdu danego typu najbardziej problematycznego pod względem przydatności do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i utylizacji, dla każdego typu pojazdu wybiera się "pojazd reprezentatywny", a mianowicie:

   a) dla każdego "typu nadwozia" zgodnie z definicją zawartą w sekcji C pkt. 1 załącznika II do dyrektywy 70/156/EWG w przypadku pojazdów należących do kategorii M1;
   b) dla każdego "typu nadwozia", tj. van (samochód ciężarowo-osobowy), chassis-cab (podwozie z kabiną), pick-up itp., w przypadku pojazdów należących do kategorii N1.

6.  Dla celów obliczeń, opony powinny być uznane za nadające się do recyklingu.

7.  Masy będą wyrażone w kg z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Poziomy będą wyrażone w procentach z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, a następnie zaokrąglone w sposób następujący:

   a) jeżeli cyfra występująca po przecinku wynosi od 0 do 4, całkowita wartość zaokrąglona jest w dół;
   b) jeżeli cyfra występująca po przecinku wynosi od 5 do 9, całkowita wartość zaokrąglona jest w górę;

8.  Dla celów skontrolowania obliczeń, o których mowa w niniejszym załączniku, organ udzielający homologacji zapewni, że formularz prezentacji danych omawiany w pkt. 2 niniejszego załącznika jest spójny z zalecaną strategią załączoną do świadectwa zgodności, o którym mowa w art. 6 ust. 1.

9.  Dla celów kontroli materiałów i mas części producent udostępni dostępne pojazdy, jak również części składowe przeznaczone dla tych pojazdów i uznane za niezbędne według oceny organu udzielającego homologacji typu.

ZAŁĄCZNIK II

DOKUMENT INFORMACYJNY DO CELÓW HOMOLOGACJI TYPU WE POJAZDÓW

zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy Rady 70/156/EWG(  (11) ) w odniesieniu do homologacji typu WE pojazdu ze względu na jego przydatność do ponownego użycia, zdolność do recyklingu i odzysku

Poniższe informacje, o ile można je zastosować, muszą być dostarczone w 3 egzemplarzach i zawierać spis treści. Wszelkie rysunki muszą być dostarczone w odpowiedniej skali oraz z wystarczającymi szczegółami na formacie A4 lub w folderze formatu A4. Na fotografiach, o ile takie występują, musi być uwidoczniona dostateczna ilość szczegółów.

0.  OGÓLNE

0.1.  Marka (znak fabryczny producenta) :

0.2.  Typ :

0.2.0.1.  Podwozie :

0.2.1.  Nazwa(-y) handlowa(-e) :

0.3.  Środki identyfikacji typu, jeżeli są zaznaczone na pojeździe (b) :

0.3.1.  Miejsce tego oznakowania :

0.4.  Kategoria pojazdu (c) :

0.5.  Nazwa i adres producenta :

0.8.  Adres(-y) zakładu(-ów) montażu :

1.  OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI KONSTRUKCYJNE POJAZDU

1.1.  Fotografie i/lub rysunki reprezentatywnego pojazdu :

1.2.  Rysunek wymiarowany całego pojazdu :

1.3.  Liczba osi i kół :

1.3.1.  Liczba i pozycja osi z kołami bliźniaczymi :

1.3.3.  Osie napędzane (liczba, pozycja, współpraca) :

1.7.  Kabina kierowcy (wysunięta lub z maską)(z) :

3.  SILNIK (q) (W przypadku pojazdu, który może być zasilany albo benzyną, albo olejem napędowym itp., lub również w połączeniu z innym paliwem, poniższe rubryki należy powtórzyć (+))

3.1.  Producent :

3.2.  Silnik spalinowy

3.2.1.  Dane o silniku

3.2.1.1.  Zasada działania: zapłon iskrowy/zapłon samoczynny, czterosuwowy/dwusuwowy (1)

3.2.1.2.  Liczba i układ cylindrów :

3.2.1.3.  Pojemność skokowa silnika (s): ...... cm³

3.2.2.  Paliwo : olej napędowy/benzyna/LPG/NG/alkohol etylowy : (1)

4.  UKŁAD NAPĘDOWY (v)

4.2.  Typ (mechaniczny, hydrauliczny, elektryczny itp.) :

4.5.  Skrzynia biegów

4.5.1.  Typ (ręczna/automatyczna/CVT (przekładnia o przełożeniu zmiennym w sposób ciągły)) (1)

4.9.  Blokada mechanizmu różnicowego: tak/nie/opcja (1)

9.  NADWOZIE

9.1.  Rodzaj nadwozia :

9.3.1.  Układ i liczba drzwi :

9.10.3.  Siedzenia

9.10.3.1.  Liczba :

15.  PRZYDATNOŚĆ DO PONOWNEGO UŻYCIA, ZDOLNOŚĆ DO RECYKLINGU i UTYLIZACJI

15.1.  Wersja pojazdu reprezentatywnego:

15.2.  Masa pojazdu reprezentatywnego z nadwoziem lub masa podwozia z kabiną kierowcy, bez nadwozia i/lub urządzenia sprzęgającego, jeżeli producent nie wyposaża nadwozia, i/lub urządzenia sprzęgającego (łącznie z płynami, narzędziami, kołem zapasowym, jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), bez kierowcy:

15.3.  Masy materiałów pojazdu reprezentatywnego

15.3.1.  Masa materiału uwzględnionego na etapie wstępnego przetwarzania (##) :

15.3.2.  Masa materiału uwzględnionego na etapie demontażu ## :

15.3.3.  Masa materiału uwzględnionego na etapie przetwarzania pozostałości niemetalicznych, uznanego za nadający się do recyklingu (##) :

15.3.4.  Masa materiału uwzględnionego na etapie przetwarzania pozostałości niemetalicznych, uznanego za nadający się do odzysku energii (##) :

15.3.5.  Specyfikacja materiałów (##) :

15.3.6.  Całkowita masa materiałów, które nadają się do ponownego użycia i/lub recyklingu:

15.3.7.  Całkowita masa materiałów, które nadają się do ponownego użycia i/lub utylizacji:

15.4.  Poziomy

15.4.1.  Poziom zdolności do recyklingu "Rrec(%)":

15.4.2.  Poziom zdolności do utylizacji "Rodz(%)":

ZAŁĄCZNIK III

WZÓR ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI TYPU WE

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm)

ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI TYPU WE

Pieczęć organu udzielającego homologacji typu WE

Komunikat dotyczący:

- homologacji typu WE (  (12) )

typu

- rozszerzenia homologacji typu WE (2)

- odmowy homologacji typu WE (2)

W odniesieniu do dyrektywy […./…/WE, niniejsza dyrektywa]

Nr homologacji typu WE :

Powód rozszerzenia :

SEKCJA I

0.1.  Marka (znak fabryczny producenta) :

0.2.  Typ pojazdu:

0.2.1.  Nazwa(-y) handlowa(-e) (13)):

0.3.  Środki identyfikacji typu, jeżeli są zaznaczone na pojeździe:

0.3.1.  Miejsce tego oznakowania :

0.4.  Kategoria pojazdu (14)) :

0.5.  Nazwa i adres producenta :

0.8.  Nazwa(-y) i adres(-y) zakładu(-ów) montażu:

[…]

SEKCJA II

1.  Informacje dodatkowe:

Poziom(y) zdolności do recyklingu pojazdu(ów) reprezentatywnego(ych):

Poziom(y) zdolności do utylizacji pojazdu(ów) reprezentatywnego(ych):

2.  Służba techniczna odpowiedzialna za przeprowadzenie badań:

3.  Data sprawozdania z badań:

4.  Stosowność sprawozdania z badań:

5.  Uwagi (opcjonalnie):

6.  Załączniki: spis treści i pakiet informacyjny

7.  Pojazd spełnia wymogi techniczne / nie spełnia wymogów technicznych (2) niniejszej dyrektywy:

…………………………………………………………………………………………………

(Miejsce)

(Podpis)

(Data)

Załączniki:

Pakiet informacyjny.

ZAŁĄCZNIK IV

BADANIE WSTĘPNE

1.  Cel niniejszego załącznika

Niniejszy załącznik opisuje badanie wstępne, jakie musi zostać przeprowadzone przez właściwy organ w celu zapewnienia, że producent wdrożył niezbędne przedsięwzięcia i procedury.

2.  Właściwy organ

Właściwy organ będzie przestrzegać normy EN 45012: 1989 lub Przewodnika ISO/IEC 62 :1996 ustalającego zbiór kryteriów dla jednostek prowadzących ocenę oraz certyfikację systemów zarządzania wprowadzonych przez producenta.

3.  Kontrole, jakie muszą być przeprowadzone przez właściwy organ

3.1.  Właściwy organ zapewni, że producent podjął środki niezbędne, aby:

   a) gromadzić odpowiednie dane za pośrednictwem całego łańcucha dostaw, w szczególności dotyczące rodzaju i masy wszystkich materiałów użytych w produkcji pojazdów w celu przeprowadzenia obliczeń wymaganych na mocy niniejszej dyrektywy;
   b) mieć dostęp do innych odpowiednich danych dotyczących pojazdu i niezbędnych do przeprowadzenia procesu obliczeń, takich jak poziom płynów itp.;
   c) sprawdzić w sposób wystarczający informacje dostarczane mu przez dostawców;
   d) zarządzać specyfikacją materiałów;
   e) być w stanie przeprowadzić obliczenia poziomów recyklingu i utylizacji zgodnie z normą ISO 22628 : 2002 ;
   f) oznakować części składowe wyprodukowane z polimerów i elastomerów stosownie do decyzji Komisji 2003/138/WE z dnia 27 lutego 2003 r. ustanawiającej normy kodowania części i materiałów stosownie do dyrektywy 2000/53/WE(15);
   g) potwierdzić, że żadna część zamieszczona w wykazie w załączniku V nie jest ponownie używana w produkcji nowych typów pojazdów.

3.2.  Producent udostępni właściwemu organowi wszystkie stosowne informacje w formie dokumentu. W szczególności recykling i odzyskiwanie materiałów będą udokumentowane w sposób właściwy.

Dodatek 1 do załącznika IV

WZÓR ŚWIADECTWA ZGODNOŚCI

ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI

Z ZAŁĄCZNIKIEM IV DO DYREKTYWY [….Niniejsza dyrektywa]

Nr […….Numer referencyjny]

[…….właściwy organ ]

Niniejszym zaświadcza się, że

(Producent) :

(Adres producenta) :

zachowuje zgodność z załącznikiem IV do dyrektywy ……/…/WE[ Niniejsza dyrektywa].

Kontrole zostały przeprowadzone dnia:

przez (nazwa i adres właściwego organu):

Numer sprawozdania:

Świadectwo zachowuje ważność do dnia […..data]

Sporządzono w [……Miejsce]

Dnia […….Data]

[………….Podpis]

________________________

Załączniki: Opis strategii rekomendowanej przez producenta w dziedzinie ponownego użycia, recyklingu i .utylizacj

ZAŁĄCZNIK V

CZĘŚCI UZNAWANE ZA NIENADAJĄCE SIĘ DO PONOWNEGO UŻYCIA

1.  Wstęp

Niniejszy załącznik dotyczy części pojazdów należących do kategorii M1 oraz tych należących do kategorii N1, których ponowne używanie w produkcji nowych pojazdów jest zabronione.

2.  Wykaz części

   Moduły poduszek powietrznych(16), w tym worki, naboje pirotechniczne, elektroniczne jednostki sterujące i czujniki pomiarowe;
   automatyczne lub statyczne zestawy pasów bezpieczeństwa, w tym pasy, klamry, blokady automatyczne i pirotechniczne napinacze pasów;
   Siedzenia (tylko w przypadkach, gdzie zakotwiczenie pasów bezpieczeństwa i/lub poduszki powietrzne jest wbudowane w siedzenie);
   Zestawy zamka kierownicy zamontowane na kolumnie kierownicy;
   Immobilizery, w tym transpondery i elektroniczne jednostki sterujące;
  

Systemy filtrujące emisję spalin (np. katalizatory, filtry pyłowe);

   Tłumiki wydechu.

ZAŁĄCZNIK VI

ZMIANY W DYREKTYWIE 70/156/EWG

W dyrektywie 70/156/EWG wprowadza się następujące zmiany:

   (1) W załączniku I dodaje się następujące punkty:"
15.  PRZYDATNOŚĆ DO PONOWNEGO UŻYCIA, ZDOLNOŚĆ DO RECYKLINGU i UTYLIZACJI
15.1.  Wersja pojazdu reprezentatywnego:
15.2.  Masa pojazdu reprezentatywnego z nadwoziem lub masa podwozia z kabiną kierowcy, bez nadwozia i/lub urządzenia sprzęgającego, jeżeli producent nie wyposaża nadwozia, i/lub urządzenia sprzęgającego (łącznie z płynami, narzędziami, kołem zapasowym, jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), bez kierowcy:
15.3.  Masy materiałów pojazdu reprezentatywnego
15.3.1.  Masa materiału uwzględnionego na etapie wstępnego przetwarzania (##) :
15.3.2.  Masa materiału uwzględnionego na etapie demontażu (##) :
15.3.3.  Masa materiału uwzględnionego na etapie przetwarzania pozostałości niemetalicznych, uznanego za nadającą się do recyklingu (##) :
15.3.4.  Masa materiału uwzględnionego na etapie przetwarzania pozostałości niemetalicznych, uznanego za nadającą się do odzysku energii (##) :
15.3.5.  Specyfikacja materiałów (##) :
15.3.6.  Całkowita masa materiałów, które nadają się do ponownego użycia i/lub recyklingu:
15.3.7.  Całkowita masa materiałów, które nadają się do ponownego użycia i/lub utylizacji:
15.4.  Poziomy
15.4.1.  Poziom zdolności do recyklingu "Rrec(%)":
15.4.2.  Poziom zdolności do utylizacji "Rodz(%)":
(##) Definicje tych pojęć zamieszczono w normie ISO 22628 : 2002."

(2)  W części I załącznika IV dodaje się następującą pozycję:

"

Przedmiot

Nr dyrektywy

Odniesienie do Dziennika Urzędowego

Stosowanie

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59."Zdolność do recyklingu"

[…./…/WE]

L .., …, str. ..

X

-

-

X

-

-

"

(3)  W załączniku XI wprowadza się następujące zmiany:

   a) W dodatku 1 dodaje się następującą pozycję:"

Punkt

Przedmiot

Nr dyrektywy

M1 ≤ 2 500
(1) kg

M1 > 2 500
(1) kg

M2

M3

59

"Zdolność do recyklingu"

[…./…/WE]

Brak wymogów

Brak wymogów

-

-
"

b)  W dodatku 2 dodaje się następującą pozycję:

"

Punkt

Przedmiot

Nr dyrektywy

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

"Zdolność do recyklingu"

[.../…/WE]

Brak wymogów

-

-

Brak wymogów

-

-

-

-

-

-

"

c)  W dodatku 3 dodaje się następującą pozycję:

"

Punkt

Przedmiot

Nr dyrektywy

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

59

"Zdolność do recyklingu"

[…../…/WE]

-

-

Brak wymogów

-

-

-

-

-

-

"

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dz.U. C …, …, str. …
(3) Stanowiski Parlamentu Europejskiego z dnia 14 kwietnia 2005 r.
(4) Dz.U. L 269 z 21.10.2000, str. 34. Dyrektywa zmieniona decyzją Komisji 2005/63/WE (Dz.U. L 25 z 28.1.2005, str. 73).
(5) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/104/WE (Dz.U. L 337 z 13.11.2004, str. 13).
(6)* 12 miesięcy od wejścia w życie niniejszej dyrektywy
(7)** 36 miesięcy od wejścia w życie niniejszej dyrektywy
(8)*** 54 miesięcy od wejścia w życie niniejszej dyrektywy
(9)* 12 miesięcy od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
(10) Tj. skórzana tapicerka, radio samochodowe, klimatyzacja, koła z obręczami metalowymi, itp.
(11) Numery kolejnych pozycji i przypisy zamieszczone w niniejszym dokumencie informacyjnym odpowiadają tym zamieszczonym w załączniku I do dyrektywy 70/156/EWG. Pozycje niemające zastosowania w ramach niniejszej dyrektywy zostały pominięte.
(12) W przypadku braku zastosowania należy usunąć.
(13) Jeżeli dane te są niedostępne w momencie składania wniosku o udzielenie homologacji typu, powinny zostać uzupełnione najpóźniej w momencie wprowadzania pojazdu do obrotu.
(14) Zgodnie z definicją w załączniku II A.
(15) Dz.U. L 53 z 28.2.2003, str. 58.
(16) Jeżeli poduszka powietrzna jest zamontowana w kierownicy, także kierownica.


Odtworzenie zasobów morszczuka europejskiego i homara*
PDF 351kWORD 117k
Rezolucja Legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczącego ustanowienia metod odtworzenia zasobów morszczuka europejskiego i homara u wybrzeży Kantabrii i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 850/98 (COM(2003)0818 – C5-0042/2004 – 2003/0318(CNS))
P6_TA(2005)0130A6-0051/2005

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2003)0818)(1),

–   uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C5-0042/2004),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0051/2005),

1.   zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej projektu, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
PUNKT 1 PREAMBUŁY
(1)  Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) podkreśliła w ostatnich wynikach badań naukowych, że poziom śmiertelności populacji morszczuka europejskiego i homara w obszarach ICES VIIIc i IXa, do tego stopnia zmniejszył liczbę osobników dojrzałych w morzu, że zdolność tych populacji do odnowienia swej liczebności przez rozmnażanie jest zagrożona, co sprawia, że grozi im wyginięcie.
(1)  Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) podkreśliła w ostatnich wynikach badań naukowych, że poziom śmiertelności populacji morszczuka europejskiego i homara w obszarach ICES VIIIc i IXa, z wyłączeniem Zatoki Kadyksu, do tego stopnia zmniejszył liczbę osobników dojrzałych w morzu, że zdolność tych populacji do odnowienia swej liczebności przez rozmnażanie jest zagrożona, co sprawia, że grozi im wyginięcie.
Poprawka 2
PUNKT 3 PREAMBUŁY
(3)  Celem planów powinno być odtworzenie tych populacji, tak aby w ciągu pięciu do dziesięciu lat wróciły do stanu, w którym zapewnione jest bezpieczeństwo biologiczne.
(3)  Celem planów powinno być odtworzenie tych populacji, tak aby w ciągu dziesięciu lat wróciły do stanu, w którym zapewnione jest bezpieczeństwo biologiczne.
Poprawka 3
PUNKT 4 a PREAMBUŁY (nowy)
(4a) Przyjęcie środków niezbędnych dla odtworzenia tych populacji oznacza konieczność podjęcia działań społeczno-gospodarczych w celu złagodzenia negatywnych konsekwencji, jakie poniosą ci, których zdolność połowowa zostanie ograniczona. Dlatego w budżecie Wspólnoty należy przewidzieć wystarczające środki, aby sprostać tej sytuacji.
Poprawka 4
PUNKT 5 PREAMBUŁY
(5)  Całkowita liczebność omawianych populacji, według obliczeń STECF (Komitet Naukowy, Techniczny i Gospodarczy ds. Rybołówstwa) i ICES, jest zbyt niepewna, aby stosować ją jako punkt odniesienia przy wyznaczaniu docelowego poziomu odtworzenia populacji i dlatego należy stosować jako odniesienie współczynnik śmiertelności ryb.
skreślony
Poprawka 5
PUNKT 6 PREAMBUŁY
(6)  Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest kontrolowanie poziomów współczynników śmiertelności ryb, tak aby istotnie zwiększyć prawdopodobieństwo, że współczynniki te będą zmniejszane każdego roku.
(6)  Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest kontrolowanie współczynników śmiertelności ryb, tak aby istotnie zwiększyć prawdopodobieństwo, że liczba dojrzałych osobników w morzu będzie wzrastać każdego roku.
Poprawka 6
PUNKT 7 PREAMBUŁY
(7)  Kontrolę współczynnika śmiertelności ryb można osiągnąć poprzez zastosowanie odpowiednich metod w celu ustanowienia poziomu ogólnego dopuszczalnego połowu (ODP) zagrożonych populacji oraz systemu obejmującego obszary zamknięte, a także ograniczeń dotyczących kilowato-dni, dzięki którym nakłady połowowe tych populacji będą ograniczone do poziomów, na których mało prawdopodobne jest przekroczenie ODP.
(7)  Kontrolę współczynnika śmiertelności ryb można osiągnąć poprzez zastosowanie odpowiednich metod w celu ustanowienia poziomu ogólnego dopuszczalnego połowu (ODP) zagrożonych populacji oraz ograniczeń dotyczących nakładu połowowego tych populacji, tak aby był on ograniczony do poziomów, na których mało prawdopodobne jest przekroczenie ODP.
Poprawka 7
PUNKT 10 PREAMBUŁY
(10)  Odtworzenie populacji homara wymaga, aby niektóre strefy tarła tego gatunku były chronione przed połowami. W związku z tym rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich powinno zostać odpowiednio zmienione,
skreślone
Poprawka 8
ARTYKUŁ 1, LITERA A
a) populacja morszczuka europejskiego znajdująca się w obszarach VIIIc i IXa, ustanowionych przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES);
a) populacja morszczuka europejskiego znajdująca się w obszarach VIIIc i IXa, ustanowionych przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES), z wyłączeniem Zatoki Kadyksu;
Poprawka 9
ARTYKUŁ 1, LITERA C
c) populacja homara, która znajduje się w obszarze IXa ICES.
c) populacja homara, która znajduje się w obszarze IXa ICES, z wyłączeniem Zatoki Kadyksu.
Poprawka 10
ARTYKUŁ 2
Celem planu odtworzenia będzie odtworzenie zagrożonych populacji, tak aby wróciły do stanu, w którym zapewnione jest bezpieczeństwo biologiczne.
Celem planu odtworzenia będzie odtworzenie zagrożonych populacji, tak aby wróciły do stanu, w którym zapewnione jest bezpieczeństwo biologiczne, w wystarczającym okresie czasu i zgodnie z informacjami dostarczonymi przez ICES. Oznacza to:
a) w odniesieniu do populacji, o których mowa w art. 1 lit. a), osiągnięcie w okresie dwóch kolejnych lat biomasy ikry zasobów w wysokości 35 000 ton morszczuka lub zwiększenie ilości dojrzałych osobników w okresie dziesięciu lat, tak aby osiągnąć wartości równe lub wyższe niż 35 000 ton. Liczba ta będzie dostosowana w świetle nowych danych naukowych STECF.
b) w odniesieniu do populacji, o których mowa w art. 1 lit. b) i c), odtworzenie zagrożonych populacji, tak aby wróciły do stanu, w którym zapewnione jest bezpieczeństwo biologiczne w okresie dziesięciu lat.
Poprawka 11
ARTYKUŁ 5 USTĘP 1
1.  Jeżeli STECF uzna, biorąc pod uwagę najnowsze sprawozdanie ICES, że współczynnik śmiertelności ryb z  populacji morszczuka z zasobów południowych przekracza 0,17 rocznie, ODP nie będzie mógł przekroczyć poziomu połowów, który, zgodnie z naukową analizą przeprowadzoną przez STECF opartą na najnowszym raporcie ICES, da w rezultacie, w momencie upłynięcia jednego roku jego stosowania, 10% redukcję współczynnika śmiertelności ryb w porównaniu ze współczynnikiem śmiertelności ryb obliczonym dla roku poprzedniego.
1.  Jeżeli STECF uzna, biorąc pod uwagę najnowsze sprawozdanie ICES, że współczynnik śmiertelności ryb z  populacji morszczuka z zasobów południowych przekracza 0,27 rocznie, ODP nie będzie mógł przekroczyć poziomu połowów, który, zgodnie z naukową analizą przeprowadzoną przez STECF opartą na najnowszym raporcie ICES, da w rezultacie, w momencie upłynięcia jednego roku jego stosowania, 10% redukcję współczynnika śmiertelności ryb w porównaniu ze współczynnikiem śmiertelności ryb obliczonym dla roku poprzedniego.
Poprawka 12
ARTYKUŁ 5 USTĘP 2
2.  Kiedy STECF uzna, biorąc pod uwagę najnowsze sprawozdanie ICES, że współczynnik śmiertelności ryb z  populacji morszczuka z zasobów południowych jest równy lub niższy 0,17 rocznie, ODP zostanie ustalony na poziomie połowów, który, zgodnie z analizą naukową przeprowadzoną przez STECF opartą na najnowszym sprawozdaniu ICES, da w rezultacie współczynnik śmiertelności ryb w wysokości 0,15 rocznie w roku w którym obowiązuje ODP.
2.  Kiedy STECF uzna, biorąc pod uwagę najnowsze sprawozdanie ICES, że współczynnik śmiertelności ryb z  populacji morszczuka z zasobów południowych jest równy lub niższy 0,27 rocznie, ODP zostanie ustalony na poziomie połowów, który, zgodnie z analizą naukową przeprowadzoną przez STECF opartą na najnowszym sprawozdaniu ICES, da w rezultacie współczynnik śmiertelności ryb w wysokości 0,27 rocznie w roku w którym obowiązuje ODP.
Poprawka 13
ARTYKUŁ 7 USTĘP 1
1.  W pierwszym roku stosowania niniejszego rozporządzenia zastosuje się następujące regulacje:
skreślony
a) jeżeli stosowanie art. 5 lub 6 spowoduje, iż ODP będzie większy o 25% od ODP z roku poprzedniego, Rada przyjmie ODP, który nie będzie przekraczał o więcej niż o 25% ODP z tego roku;
b) jeżeli stosowanie art. 5 lub art. 6 spowoduje, że ODP będzie niższy o 25% od ODP z roku poprzedniego, Rada przyjmie ODP, który nie będzie niższy o więcej niż o 25% od ODP z tego roku.
Poprawka 14
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2, ZDANIE WSTĘPNE
2.  W drugim roku stosowania niniejszego rozporządzenia zastosuje się następujące regulacje:
2.  W pierwszym roku stosowania niniejszego rozporządzenia zastosuje się następujące regulacje:
Poprawka 15
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2, LITERA A
a) jeżeli stosowanie art. 5 lub 6 spowoduje, że ODP będzie niższy o więcej niż 15% od ODP z roku poprzedniego, Rada przyjmie ODP, który nie będzie przekraczał o więcej niż o 15% ODP z poprzedniego roku;
a) jeżeli stosowanie art. 5 lub art. 6 spowoduje, że ODP będzie niższy o więcej niż 10% od ODP z roku poprzedniego, Rada przyjmie ODP, który nie będzie przekraczał o więcej niż o 10% ODP z poprzedniego roku;
Poprawka 16
ARTYKUŁ 7 USTĘP 2, LITERA B
b) jeżeli stosowanie art. 5 lub art. 6 spowoduje, iż ODP będzie niższy o więcej niż 15% od ODP z roku poprzedniego, Rada przyjmie ODP, który nie będzie niższy o więcej niż o 15% od ODP z poprzedniego roku.
b) jeżeli stosowanie art. 5 lub art. 6 spowoduje, że ODP będzie niższy o więcej niż 10% od ODP z roku poprzedniego, Rada przyjmie ODP, który nie będzie niższy o więcej niż o 10% od ODP z poprzedniego roku.
Poprawka 27
ARTYKUŁ 7 a (nowy)
Artykuł 7a
Ograniczenie nakładu połowowego
Państwa Członkowskie zachowują elastyczność w stosowaniu systemu ograniczania nakładu połowowego poprzez wdrożenie krajowych planów, dostosowanych do konkretnej sytuacji w danym Państwie Członkowskim. Państwa Członkowskie przesyłają powyższe plany do zatwierdzenia przez Komisję.
Poprawka 18
ROZDZIAŁ III
Niniejszy rozdział zostaje skreślony.
Poprawka 19
ARTYKUŁ 16
Artykuł 16
skreślony
Raport połowowy
Niezależnie od przepisów art. 19a rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, art. 19b, 19c, 19d, 19e i 19 j tego rozporządzenia stosują się do statków znajdujących się w bazie danych przewidzianej w art. 9, które dokonują połowów na obszarach przewidzianych w art. 1.
Poprawka 20
ARTYKUŁ 17
Bez uszczerbku dla postanowień art. 5 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2807/83 z dnia 22 września 1983 r. ustanawiającego szczegółowe zasady zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie, dopuszczalny margines tolerancji w szacowaniu ilości, w kilogramach ryb zatrzymanych na pokładzie statku rybackiego powinien wynosić 5% liczby wskazanej w dzienniku połowowym.
Bez uszczerbku dla postanowień art. 5 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2807/83 z dnia 22 września 1983 r. ustanawiającego szczegółowe zasady zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie, dopuszczalny margines tolerancji w szacowaniu ilości morszczuka europejskiego, w kilogramach ryb zatrzymanych na pokładzie statku rybackiego powinien wynosić 8% liczby wskazanej w dzienniku połowowym. W przypadku gdy w przepisach wspólnotowych nie określono żadnego współczynnika przekształcenia zastosuje się współczynnik Państwa Członkowskiego, pod którego banderą pływa dany statek rybacki.
Poprawka 21
ARTYKUŁ 18
Właściwe władze każdego Państwa Członkowskiego zapewnią, że każda ilość morszczuka europejskiego z zasobów południowych powyżej 50 kg lub homara powyżej 50 kg złowiona na którymkolwiek z obszarów geograficznych wymienionych w art. 1, zostanie zważona przy użyciu wagi ośrodka aukcyjnego przed dokonaniem sprzedaży.
Właściwe władze każdego Państwa Członkowskiego zapewnią, że każda ilość morszczuka europejskiego z zasobów południowych powyżej 300 kg lub homara powyżej 150 kg, złowiona na którymkolwiek z obszarów geograficznych wymienionych w art. 1, zostanie zważona przy użyciu wagi ośrodka aukcyjnego przed dokonaniem sprzedaży.
Poprawka 22
ARTYKUŁ 20 USTĘP 1
1.  Właściwe władze danego Państwa Członkowskiego mogą zażądać zważenia każdej ilości morszczuka z zasobów południowych powyżej 50 kg lub homara powyżej 50 kg, złowionej w którymkolwiek z obszarów geograficznych wymienionych w art. 1 i wyładowanej po raz pierwszy w danym Państwie Członkowskim, zanim zostanie przewieziona w inne miejsce.
1.  Właściwe władze danego Państwa Członkowskiego mogą zażądać zważenia każdej ilości morszczuka z zasobów południowych powyżej 300 kg lub homara powyżej 150 kg, złowionej w którymkolwiek z obszarów geograficznych wymienionych w art. 1 i wyładowanej po raz pierwszy w danym Państwie Członkowskim, zanim zostanie przewieziona w inne miejsce.
Poprawka 23
ARTYKUŁ 20 USTĘP 2
2.  Niezależnie od przepisów art. 13 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93, ilościom powyżej 50 kg morszczuka europejskiego z zasobów południowych lub homara, które zostają przewiezione do miejsca innego niż miejsce wyładunku lub przywozu, towarzyszy kopia jednej z deklaracji przewidzianych w art. 8 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, a dotyczącej przewożonej ilości ryb tych gatunków. Zwolnienie przewidziane w art. 13 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 nie będzie miało zastosowania.
2.  Niezależnie od przepisów art. 13 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93, ilościom powyżej 300 kg morszczuka europejskiego z zasobów południowych lub 150 kg homara, które zostają przewiezione do miejsca innego niż miejsce wyładunku lub przywozu, towarzyszy kopia jednej z deklaracji przewidzianych w art. 8 ust. 1 wymienionego rozporządzenia, a dotyczącej przewożonej ilości ryb tych gatunków. Zwolnienie przewidziane w art. 13 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 nie będzie miało zastosowania.
Poprawka 24
ROZDZIAŁ V ARTYKUŁ 22
Artykuł 29b (rozporządzenie (WE) nr 850/98)
ROZDZIAŁ V
Poprawki do rozporządzenia (WE) nr 850/98
Artykuł 22
skreślony
Ograniczenia w połowie homara
Rozporządzenie (WE) nr 850/98 zostanie zmienione w następujący sposób:
Po art. 29 a dodaje się następujący artykuł:
"Artykuł 29b
Ograniczenia w połowie homara
Zakazany jest połów przy pomocy włoka dennego i więcierzy drewnianych na obszarach geograficznych ograniczonych linią łączącą następujące współrzędne:
Kwadrat 1
- 43° 35' szerokości geograficznej północnej i 004° 45' długości geograficznej zachodniej
- 43° 45' szerokości geograficznej północnej i 004° 45' długości geograficznej zachodniej
- 43° 37' szerokości geograficznej północnej i 005° 20' długości geograficznej zachodniej
- 43° 55' szerokości geograficznej północnej i 005° 20' długości geograficznej zachodniej
Kwadrat 2:
- 43° 37' szerokości geograficznej północnej i 006° 15' długości geograficznej zachodniej
- 43° 50' szerokości geograficznej północnej i 006° 15' długości geograficznej zachodniej
- 44° 00' szerokości geograficznej północnej i 006° 45' długości geograficznej zachodniej
- 43° 34' szerokości geograficznej północnej i 006° 45' długości geograficznej zachodniej
Kwadrat 3:
- 42° 00' szerokości geograficznej północnej i 009° 00' długości geograficznej zachodniej
- 42° 27' szerokości geograficznej północnej i 009° 00' długości geograficznej zachodniej
- 42° 27' szerokości geograficznej północnej i 009° 30' długości geograficznej zachodniej
- 42° 00' szerokości geograficznej północnej i 009° 30' długości geograficznej zachodniej
Kwadrat 4:
- 37° 45' szerokości geograficznej północnej i 009° 00' długości geograficznej zachodniej
- 38° 10' szerokości geograficznej północnej i 009° 00' długości geograficznej zachodniej
- 38° 10' szerokości geograficznej północnej i 009° 15' długości geograficznej zachodniej
- 37° 45' szerokości geograficznej północnej i 009° 20' długości geograficznej zachodniej
Kwadrat 5:
- 36° 05' szerokości geograficznej północnej i 007° 00' długości geograficznej zachodniej
- 36° 35' szerokości geograficznej północnej i 007° 00' długości geograficznej zachodniej
- 36° 45' szerokości geograficznej północnej i 007° 18' długości geograficznej zachodniej
- 36° 50' szerokości geograficznej północnej i 007° 50' długości geograficznej zachodniej
- 36° 25' szerokości geograficznej północnej i 007° 50' długości geograficznej zachodniej."
Poprawka 25
ARTYKUŁ 22 a (nowy)
Artykuł 22a
Raport na temat planu odtworzenia
Dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające wnioski dotyczące zastosowania planu odtworzenia populacji morszczuka europejskiego z zasobów południowych i homara, z uwzględnieniem danych społeczno-gospodarczych związanych z planem.
Poprawka 26
ZAŁĄCZNIK
Skreśla się niniejszy załącznik.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


Stan integracji regionalnej na Bałkanach Zachodnich
PDF 324kWORD 103k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stanu integracji regionalnej na Bałkanach Zachodnich
P6_TA(2005)0131B6-0094/2005

Parlament Europejski,

–   uwzględniając treść Raportów Rocznych Komisji Europejskiej dotyczących Procesu Stabilizacji i Stowarzyszenia (PSS) dla Europy Południowo-Wschodniej,

–   uwzględniając poprzednie rezolucje dotyczące krajów Europy Południowo-Wschodniej oraz procesu stabilizacji i stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem rezolucji z dnia 20 listopada 2003 r.(1),

–   uwzględniając historyczną wizytę premiera Chorwacji w Serbii i Czarnogórze dnia 15 listopada 2004 r. i podpisanie z tej okazji Wspólnej Deklaracji podkreślającej zaangażowanie obu krajów w zakresie przystąpienia do Unii Europejskiej oraz ich wolę rozwiązania nieuregulowanych kwestii, obejmujących ochronę mniejszości, powrót serbskich uchodźców do Chorwacji oraz miejsca pobytu Chorwatów zaginionych w czasie wojny,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy (2) oraz zapytania ustne złożone przez Radę (B6-0026/2004) i Komisję (B6-0025/2004),

–   uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że w 1999 r. Unia Europejska rozpoczęła proces PSS dla krajów Bałkanów Zachodnich (Albanii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Serbii i Czarnogóry, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii), który stanowi jej główny wkład w Pakt Stabilizacji, tworzący ramy strategiczne dla stosunków tych krajów z UE i łączący stosunki traktatowe (Porozumienia o Stabilizacji i Stowarzyszeniu) z programem pomocy (CARDS),

B.   mając na uwadze, że stosunki dwustronne stanowią uzupełnienie dla wielostronnych ram rozwoju współpracy regionalnej i dobrych stosunków sąsiedzkich jako warunków wstępnych konkretnej perspektywy członkostwa,

C.   mając na uwadze, iż Rada Europejska w Salonikach w 2003 r. otwarcie uznała europejskie dążenia państw zaangażowanych w proces PSS oraz możliwe przyznanie im statusu krajów kandydujących do członkostwa w UE,

D.   mając na uwadze postępy poczynione przez omawiane kraje, lecz zważając także na wyzwania, jakie stale przed nimi stoją zanim przejdą one transformację ku w pełni działającej demokracji i gospodarce rynkowej oraz zanim staną się zdolne do podjęcia bliższych stosunków z UE; mając ponadto na uwadze, iż chociaż ich dążenia europejskie są bezsprzeczne, dalszy postęp w kierunku tych zmian zależeć będzie od zdolności poszczególnych krajów do poprawy,

E.   mając na uwadze, że państwo związkowe Serbii i Czarnogóry, utworzone z inicjatywy UE w celu promowania procesu demokratycznych i gospodarczych reform oraz przyspieszenia integracji tego kraju z UE, nie spełnia obecnie przewidywanych oczekiwań, a jego Parlament w rzeczywistości przestał funkcjonować z dniem 3 marca 2005 r.,

F.   mając na uwadze, że stworzenie demokratycznego Kosowa nie tylko dla większości etnicznej, ale dla wszystkich grup etnicznych tam mieszkających, musi być celem działań podejmowanych przez Unię Europejską oraz mając na uwadze, że obecna i przyszła pomoc musi być oparta na takich zasadach; mając na uwadze, że wyniki tych wysiłków nie są zadowalające; mając na uwadze, iż sytuacja w Kosowie i brak bezpieczeństwa pozostającej tam serbskiej i innej niż albańska ludności, szczególnie po eskalacji przemocy na tle etnicznym w marcu 2004 r., ma także negatywny wpływ na sytuację w Serbii,

G.   mając na uwadze, że postanowienia rezolucji 1244 (1999) Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie powrotu Serbów oraz innych uchodźców do swoich domów w Kosowie wciąż jeszcze nie są przestrzegane,

H.   mając na uwadze, że wielka liczba osób przesiedlonych w Serbii i Chorwacji stanowi dodatkowe obciążenie finansowe dla obu krajów,

I.   mając na uwadze, że obecność jednostek posiadających charakter państwa i ich wciąż nieokreślony status przyczyniają się do niestabilności regionu,

J.   mając na uwadze, że obecne ramy instytucjonalne wynikające z porozumienia z Dayton osłabiają zdolność funkcjonowania Bośni i Hercegowiny oraz stanowią przeszkodę w integracji europejskiej,

K.   mając na uwadze, że niepowodzenie referendum w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii w dniu 7 listopada 2004 r. otworzyło drogę ku pełnemu wprowadzeniu w życie porozumienia z Ochrydy i przyspieszyło tempo integracji europejskiej,

L.   mając na uwadze, że nadchodzące rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Chorwacją, po jej wywiązaniu się ze wszystkich zobowiązań względem Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ), powinno być traktowane jako pozytywny sygnał wysłany do wszystkich krajów w odniesieniu do ich perspektywy europejskiej,

M.   zważywszy, że była Jugosłowiańska Republika Macedonii także przedstawiła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej i spodziewa się odpowiedzi Komisji w odpowiednim czasie,

1.   podkreśla, iż zgodnie z Europejską Strategią Bezpieczeństwa, przyjęta w grudniu 2003 r., Bałkany Zachodnie stanowią najbardziej priorytetowy region dla UE, a jego przyszłość związana jest z pewnością z integracją europejską, lecz zależy w bardzo dużym stopniu także od samych krajów tego regionu;

2.   zauważa, iż doświadczenie polityczne i znajomość technicznych mechanizmów integracji europejskiej są ważnymi elementami, lecz stwierdza także, iż odpowiednie instytucje, w szczególności organy wyłonione w drodze wyborów (w krajach regionu), potrzebują wzmocnienia, a kolejne powinny zostać powołane, i uznaje, że proces ten wymagać będzie znaczących dodatkowych środków finansowych;

3.   wyraża zaniepokojenie z powodu gospodarczej i społecznej sytuacji w regionie; podkreśla, że rozwiązanie tej istotnej kwestii jest jednym z najważniejszych elementów stabilnego rozwoju tych krajów; wzywa rządy tych krajów i Unię Europejską do uczynienia rozwoju społecznego i gospodarczego jednym z najważniejszych priorytetów;

4.   przypomina, że w lipcu 2002 r. podczas szczytu szefów państw Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Serbii i Czarnogóry, uzgodniono wspólną deklarację dotyczącą wdrażania porozumienia z Dayton, utrzymania nienaruszalności granic, wspierania powrotu uchodźców oraz współpracy w zakresie integracji europejskiej;

5.   z zadowoleniem przyjmuje dwustronną Umowę o Ochronie Mniejszości z dnia 15 listopada 2004 r. zawartą między Chorwacją i państwem związkowym Serbii i Czarnogóry, wskazującą na wolę obu stron poszanowania mniejszości narodowych jako elementu wzbogacającego społeczeństwo;

Bośnia i Hercegowina

6.   zauważa, że dziesięć lat po podpisaniu porozumienia z Dayton najważniejsze problemy pozostały nierozwiązane, kraj jest głęboko podzielony, a stabilność polityczna zagrożona; przyjmuje pogląd, że pilnie konieczne są nowe inicjatywy polityczne oparte na oddolnym udziale trzech narodów żyjących w tym kraju i na zasadzie trwałego pokojowego sąsiedztwa; podkreśla ponadto konieczność dokonania rewizji porozumień z Dayton;

7.   zwraca uwagę na następujące sprawy priorytetowe, które nie zostały jeszcze zrealizowane: nieograniczona współpraca z MTKJ, kwestie bezpieczeństwa, budowa instytucji, infrastruktura, energia; z zadowoleniem przyjmuje decyzję UE o przejęciu pokojowych działań prowadzonych do tej pory przez będące pod dowództwem NATO siły SFOR, których mandat wygasł dnia 2 grudnia 2004, i podkreśla w związku z tym niezwykłe znaczenie największej dotychczas misji wojskowej UE, która pozwoli Unii Europejskiej na lepszy pogląd sytuacji w Bośni; stwierdza, że dzięki temu UE stanie się najważniejszym międzynarodowym uczestnikiem w Bośni, mając przy tym do dyspozycji nie tylko instrumenty militarne, ale także cywilne, w tym pomoc, handel i dialog polityczny; zwraca uwagę na sprzeczności właściwe dla niektórych sił politycznych w Bośni i Hercegowinie, które otwarcie popierają integrację europejską, jednak uniemożliwiają przeprowadzenie reform koniecznych do właściwego funkcjonowania państwa;

8.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Unia Europejska jest gotowa na przyjęcie większej niż dawniej odpowiedzialności w związku ze stabilizacją sytuacji w Bośni i Hercegowinie; zwraca szczególną uwagę, że największa misja wojskowa Unii Europejskiej EUFOR jest elementem uzupełniającym misję policyjną UE w Bośni i Hercegowinie; w związku z tym zwraca uwagę na fakt, że przejęcie operacji pokojowej sił NATO – SFOR w grudniu 2004 r. będzie stanowić główną okazję do poczynienia dalszego postępu w dziesięć lat po podpisaniu porozumienia z Dayton; zwraca uwagę na włączenie elementów militarnych i policyjnych; wzywa Radę do zapewnienia maksymalnej koordynacji działań wielu uczestników oraz właściwego i szczegółowego informowania Parlamentu Europejskiego na temat EUFOR-u;

9.   z zadowoleniem przyjmuje pracę nowo utworzonej Dyrekcji ds. Integracji Europejskiej rządu Bośni i Hercegowiny; uznaje pozytywny kierunek rozwoju; podkreśla, jak ważna jest kontynuacja procesu reform przez organa władzy i intensywne zajęcie się sprawami priorytetowymi, takimi jak zwalczanie korupcji i zorganizowanej przestępczości, ściganie zbiegłych zbrodniarzy wojennych i zajęcia się mocno osłabioną gospodarką, nadmiernie wysokimi kosztami funkcjonowania administracji oraz ogólnie niedostatecznym potencjałem administracyjnym;

10.   wyraża ubolewanie, iż decyzja podjęta przez Stany Zjednoczone, która weszła w życie w czerwcu 2003 r. i która gwarantuje obywatelom USA w Bośni immunitet chroniący ich przed oskarżeniami MTK w Hadze, została ratyfikowana przez parlament Bośni i Hercegowiny;

11.   zachęca władze Bośni, a w szczególności rząd Republiki Serbskiej, aby w pełni współpracowały z MTKJ w zakresie ścigania osób oskarżonych o zbrodnie wojenne oraz popiera, jeżeli stanie się ono faktem, przyszłe zaproszenie Bośni do uczestniczenia w programie Partnerstwo dla Pokoju; zwraca szczególną uwagę na fakt, że najważniejszą kwestią pozostaje bezkarność przestępców oskarżonych o zbrodnie wojenne oraz problem z ich ekstradycją, co stanowi przeszkodę w osiągnięciu pojednania i rozwijaniu wzajemnego zaufania pomiędzy narodami; zwraca się do władz Bośni i Hercegowiny na wszystkich poziomach administracji, społeczeństwa obywatelskiego, Kościoła prawosławnego i osób odpowiedzialnych, aby dołożyły wszelkich starań w celu postawienia Karadżicia i Mladicia przed MTKJ; w związku z tym, z zadowoleniem przyjmuje ostatnie aresztowania przez policję Republiki Serbskiej ośmiu osób odpowiedzialnych za lokalne zbrodnie wojenne oraz decyzję Rady w sprawie zamrożenia majątków rosnącej liczby przestępców oskarżonych o zbrodnie wojenne;

12.   jest zaalarmowany odkryciami naukowców Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) skażeniem zubożonym uranem próbek wody i gruntu pobranych z niektórych części Bośni i Hercegowiny; wyraża swoje obawy spowodowane brakiem działań w związku z zaleceniami UNEP dotyczącymi konieczności odkażenia zanieczyszczonych obszarów;

13.   z zadowoleniem przyjmuje ponowne podłączenie generatorów elektrycznych w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz Serbii i Czarnogórze do systemu UCTE Europy Zachodniej, które zostało przerwane w 1991 r.; wierzy, że ponowna unifikacja rynku bośniackiego, podzielonego wcześniej na Federację i Republikę Serbską, będzie motorem odnowy gospodarczej Bośni;

14.   stwierdza, że Biuro Wysokiego Przedstawiciela jest nadal potrzebne w Bośni i Hercegowinie; żąda większej przejrzystości i (europejskiego) parlamentarnego nadzoru nad jego działaniami i decyzjami, szczególnie w świetle planowanego stopniowego przekazywania jego zadań władzom Bośni i Hercegowiny; w tym kontekście zwraca się do Wysokiego Przedstawiciela, aby powstrzymał się od nadmiernego wykorzystywania tak zwanych "uprawnień bońskich", ponieważ środki sprawowania władzy szkodzą ustanowieniu państwa prawa w Bośni i Hercegowinie;

15.   wzywa Komisję do wsparcia krajowych sił politycznych w znalezieniu konsensusu co do reformy ram politycznych zgodnie z Porozumieniem z Dayton, aby ustanowić wydajnie funkcjonujące struktury administracyjne w Bośni i Hercegowinie;

Serbia i Czarnogóra

16.   zwraca uwagę na fakt, że najbliższe dwa lata będą bardzo istotne dla państwa związkowego Serbii i Czarnogóry, ponieważ znalezienie wzajemnie satysfakcjonującego rozwiązania jest kluczowym czynnikiem dla stabilizacji w regionie jako całości; powtarza, że Unia Europejska powinna być gotowa do pomocy Serbii i Czarnogórze w określeniu długotrwałego porozumienia podczas zajmowania neutralnego stanowiska w sprawie formy, którą takie porozumienie powinno przybrać;

17.   wyraża ubolewanie z powodu braku współpracy pomiędzy Serbią i Czarnogórą a MTKJ i wzywa władze do poczynienia dalszego postępu w zakresie reform wojska i policji, ze szczególnym naciskiem na tajną policję; przyjmuje z zadowoleniem wydanie MTKJ wskazanych, wysoko postawionych przestępców wojennych oraz oczekuje od władz serbskich przyspieszenia ich współpracy z MTKJ;

18.   przypomina rządom Serbii i Czarnogóry, że poszanowanie podstawowych praw i wolności, w tym praw mniejszości etnicznych i narodowych jest jednym z kryteriów kopenhaskich oraz warunkiem dalszego zaangażowania w proces stabilizacji i stowarzyszenia, które ostatecznie może doprowadzić do członkostwa w Unii Europejskiej;

19.   przyjmuje do wiadomości wnioski z delegacji ad hoc Parlamentu Europejskiego do Wojewodiny oraz jej sprawozdanie w sprawie napięć etnicznych i społecznych w tym regionie; przypomina władzom serbskim o ich odpowiedzialności za zapewnienie przestrzegania prawa i porządku na terenie całego kraju i przez wszystkich obywateli; uznaje potencjalną rolę Wojewodiny jako wzoru dla pozostałych regionów Serbii w zakresie pokojowego współistnienia wszystkich różniących się grup etnicznych oraz do pełnego wykorzystania zapoczątkowanych/wspieranych unijnych programów regionalnych i transgranicznych;

Kosowo

20.   zachęca Komisję, aby przyspieszyła i zakończyła swoje prace dotyczące analizy wykonalności, w celu jak najszybszego rozpoczęcia negocjacji dotyczących zawarcia Porozumienia o Stabilizacji i Stowarzyszeniu z Unią Europejską;

21.   przyznaje, że przyszłe postanowienia w sprawie statusu Kosowa będą miały polityczne skutki dla Serbii i w związku z tym wzywa Belgrad i Prisztinę do rozpoczęcia wspólnego dialogu oraz znalezienia konstruktywnego rozwiązania dla przyszłości Kosowa;

22.   przyjmuje z zadowoleniem decyzję o ustąpieniu i oddaniu się w ręce MTKJ byłego premiera Kosowa, Ramusha Haradinaja; wyraża nadzieję, że jego dobrowolne poddanie się da przykład innym oskarżonym przestępcom wojennym w regionie i wzmocni poszanowanie pozycji Trybunału Haskiego;

23.   odnotowuje wyniki niedawnych wyborów (23 października 2004 r.), lecz wyraża ubolewanie z powodu masowego bojkotu wyborów przez mniejszość serbską w Kosowie oraz z faktu, iż podkreśla to głębokie podziały wciąż dręczące to terytorium;

24.   świadomy jest, iż ocena wdrożenia standardów rozpocznie się w połowie 2005 r. z zamiarem zadecydowania o możliwości rozpoczęcia otwartej dyskusji na temat przyszłego statusu Kosowa;

25.   oczekuje, że Rada, a w szczególności Wysoki Przedstawiciel WPZB oraz Komisja odegrają szeroką rolę wraz z ONZ, USA i NATO oraz innymi, właściwymi podmiotami, w przygotowaniu podłoża dla nadchodzących rozmów w Kosowie; podkreśla, że w związku z powyższym, wszystkie strony muszą być całkowicie świadome wspólnej europejskiej wizji całego regionu;

26.   zwraca się do Rady i do Komisji o odegranie pierwszoplanowej roli w przygotowywaniu negocjacji na temat ostatecznego statusu oraz o wykluczenie zawczasu - w celu przyspieszenia omawianego procesu - następujących opcji:

   powrót do konstytucyjnych stosunków z Serbią i Czarnogórą;
   zjednoczenie z Albanią lub innym krajem lub terytorium w regionie;
   podział Kosowa;

27.   nalega jednak na zdecydowane działania władz Kosowa na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich obywateli Kosowa;

28.   uznaje wagę mechanizmów nadzorowania procesu PSS jako sposobu na wspieranie Kosowa w reformach strukturalnych zbliżających je do standardów UE oraz na przygotowanie przyszłego wstąpienia Kosowa do Unii Europejskiej;

29.   zwraca uwagę na fakt, że ponad pięć lat po zakończeniu konfliktu los prawie 3500 mieszkańców Kosowa nie jest znany; wzywa rząd Serbii do podjęcia aktywnej współpracy w zakresie przekazywania informacji dotyczących zaginionych osób; zwraca się również do władz Kosowa o przekazanie informacji na temat 500 Serbów z Kosowa, którzy w dalszym ciągu są uznawani za zaginionych;

30.   zachęca władze Kosowa do przestrzegania praw społeczności serbskiej, do ułatwiania powrotu serbskim i innym, nie pochodzącym z Albanii uchodźcom, do przestrzegania rezolucji 1244 (1999) Rady Bezpieczeństwa ONZ i do aktywniejszego zwalczania przestępczości zorganizowanej i przemytu narkotyków;

Albania

31.   wyraża zaniepokojenie problematycznym klimatem politycznym w Albanii, który może doprowadzić do rozłamu w łonie partii rządzącej; piętnuje niezdolności rządu albańskiego do działania; oczekuje podjęcia przez wszystkie partie polityczne kroków w celu polepszenia klimatu politycznego;

32.   zwraca uwagę na konieczność poprawy potencjału administracyjnego Albanii oraz walki z arbitralnymi działaniami podejmowanymi przez władze; zaleca podjęcie energiczniejszych działań w celu zapewnienia środków koniecznych do zwalczania korupcji, zorganizowanej przestępczości, handlu ludźmi, bronią i narkotykami; a także wzywa do reform zmierzających do wprowadzenia niezawisłego i skutecznego systemu sądowniczego, a szczególnie rozwoju jurysdykcji dla sektora administracyjnego;

33.   uznaje, iż - przy roli, jaką Albania musi odegrać w walce z przestępczością zorganizowaną - kraj ten jest kluczowym podmiotem stabilizacji regionu;

34.   jest świadom, iż rozwój sektora gospodarczego wymaga jeszcze wielu wysiłków (np. jedna czwarta ludności żyje poniżej granicy ubóstwa) i że należy zwalczać korupcję i zwiększać przejrzystość; zwraca uwagę na trudną sytuację w sektorze edukacji, szczególnie w odniesieniu do pilnej konieczności zagwarantowania równych możliwości edukacji dla dzieci w całym kraju;

35.   domaga się od rządu i władz Albanii przestrzegania praw greckiej mniejszości narodowej i podkreśla, że postępy w negocjacjach dotyczących Porozumienia o Stabilizacji i Stowarzyszeniu oraz perspektywa europejska Albanii są ściśle związane z przestrzeganiem praw człowieka i mniejszości;

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

36.   jest zdania, że pełne uczestnictwo Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w procesie integracji europejskiej będzie korzystne nie tylko dla tego kraju, ale również dla całego regionu;

37.   z zadowoleniem przyjmuje kwestionariusz przedstawiony Komisji Europejskiej przez rząd Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii na temat rozwiązań politycznych i gospodarczych oraz dorobku prawnego (acquis) UE; oczekuje, iż Komisja przedstawi najszybciej jak to możliwe opinię w sprawie wniosku Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii o członkostwo w UE; podkreśla, iż otrzymanie statusu kraju kandydującego podczas Rady Europejskiej w grudniu 2005 r. zachęci ten kraj do osiągania dalszych, pozytywnych rezultatów w procesie reform oraz wzmocni stabilność w regionie;

38.   z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podejmowane przez rząd we wdrażaniu reform decentralizacyjnych w ramach Porozumienia Ramowego z Ochrydy z 2001 r.; wyraża zadowolenie z rezultatów referendum z listopada 2004 r.; sytuacja ta pokazała poparcie dla europejskiego kierunku, w jakim podąża kraj, i stwarza warunki dla dalszych reform; podkreśla, że wysiłki decentralizacyjne byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii powinny być odpowiednio wspierane przez programy pomocowe Unii Europejskiej, które również powinny zostać zdecentralizowane i wzbogacone o doświadczenia władz krajowych i lokalnych;

39.   ubolewa, iż lokalne wybory przeprowadzone wiosną były - zdaniem obserwatorów z ramienia OBWE - pełne nieprawidłowości oraz wzywa władze Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii do natychmiastowego podjęcia kroków koniecznych do przyjęcia standardów wyborczych zgodnych z wymaganiami Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka;

40.   jest zdania, że niepowodzenie referendum w zakresie wykonalności podziału terytorialnego zapewnia kontynuację procesu pogodzenia dwóch głównych grup etnicznych zgodnie z postanowieniami porozumienia z Ochrydy, dzięki czemu Była Jugosłowiańska Republika Macedonii mogłaby służyć jako model pokojowego współistnienia i przyczynić się do stabilizacji całego regionu;

41.   jest zdania, iż różne organy UE działające w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii powinny wzmocnić współpracę; uważa, iż w tym kontekście Komisja powinna odegrać zasadniczą rolę we wprowadzaniu polityk UE w tym kraju;

42.   jest zdania, iż udzielenie pełnego wsparcia MTK stanowi podstawowy element współpracy UE z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii; wskazuje, iż, w tej perspektywie i w kontekście złożonego przez Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii wniosku o członkostwo, tzw. "traktat o wyłączeniu", zawarty pomiędzy Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii i USA, podpisany w 2003 r., powinien zostać anulowany;

43.   wyraża ubolewanie, że zgodnie ze sprawozdaniami OBWE w sprawie lokalnych wyborów, w wielu miejscowościach miały miejsce nieprawidłowości; w związku z tym wzywa do dołożenia dalszych wysiłków w celu wzmocnienia procedur wyborczych w przyszłości, szczególnie na poziomie lokalnym;

Chorwacja

44.   z zadowoleniem przyjmuje decyzję podjęta w dniu 18 czerwca 2004 r(3). przyznającą Chorwacji status kraju kandydującego;

45.   zauważa decyzję Rady dotyczącą przesunięcia terminu rozpoczęcia rozmów przedakcesyjnych z Chorwacją z powodu braku wspólnego porozumienia co do pełnej współpracy tego kraju z MTKJ;

46.   z zadowoleniem przyjmuje w tym kontekście decyzję Rady o przyjęciu ram negocjacyjnych z Chorwacją i wzywa rząd tego kraju do wszelkich wysiłków w celu udowodnienia, iż w pełni współpracuje z MTKJ dla byłej Jugosławii; uważa, iż stanowi to podstawowy test dla wszystkich krajów w regionie i wyraża pełne poparcie dla trudnej pracy prowadzonej przez MTKJ;

47.   wzywa Chorwację do rozwiązania drogą dialogu ze Słowenią pozostałych sporów granicznych w celu uniknięcia działań jednostronnych, które mogą stanąć na przeszkodzie określeniu granicy słoweńsko-chorwackiej i mieć wpływ na ustalenie linii granicznych bez uzgodnienia, oraz do podjęcia wszelkich starań, aby zachęcić uchodźców do powrotu i ułatwić go;

48.   zwraca uwagę na wizytę premiera Chorwacji Sanadera w Belgradzie, która miała miejsce w listopadzie 2004 r. - pierwszą oficjalną wizytę od czasu upadku byłej Jugosławii; zwraca uwagę na fakt, że premier Sanader i prezydent Serbii i Czarnogóry Marovic, podpisali umowy dotyczące mniejszości narodowych oraz merytorycznej i naukowej współpracy oraz uzgodnili, że przyszłość zarówno Chorwacji, jak i Serbii i Czarnogóry wiąże się z członkostwem w Unii Europejskiej;

49.   wzywa władze do podjęcia zdecydowanych kroków w celu ułatwienia powrotu uchodźców i zagwarantowania uczciwych i skutecznych procesów o zbrodnie wojenne w kraju;

50.   wzywa Radę i Komisję do jak najszybszego wysłania specjalnej grupy nadzoru do Chorwacji, aby dostarczyła ona na przyszłe spotkanie Rady wiarygodne wyniki, które staną się podstawą do podjęcia decyzji;

Zagadnienia ogólne

51.   wzywa do międzynarodowych działań w regionie, aby był on lepiej koordynowany; zauważa, iż przy udziale wielu podmiotów odgrywających rolę w regionie, potrzebne jest określenie/podział kompetencji pomiędzy nich; kieruje szczególną uwagę na potrzebę jasnego rozdziału odpowiedzialności / kompetencji pomiędzy Europejską Agencją Odbudowy i "zdecentralizowanymi" delegacjami Komisji Europejskiej w regionie;

52.   wzywa Radę i Komisję do sporządzenia jasnych wytycznych i strategii akcesyjnej dla krajów regionu zachodnich Bałkanów na najbliższe lata oraz, szczególnie w perspektywie rozpoczęcia negocjacji z Chorwacją, zwraca się do UE o przekazanie jednoznacznego sygnału innym państwom Europy Południowo-Wschodniej;

53.   wskazuje, iż proces PSS w regionie Bałkanów Zachodnich stanowi podstawowe ramy dla przystąpienia przez kraje tego regionu do UE;

54.   wskazuje, iż rola procesu PSS oraz Porozumienia o Stabilizacji i Stowarzyszeniu powinna zostać wzmocniona, a UE powinna przedstawić jasny kalendarz etapów integracji;

55.   wzywa Unię Europejską do zachęcania i wspierania wszystkich rządów w regionie w przygotowywaniu wstępnych Krajowych Planów Rozwoju, zgodnych z normami UE i podobnych do planu opracowanego przez Turcję, w celu wykształcenia instytucji zdolnych do przyjęcia przyszłej pomocy unijnej, przede wszystkim przeznaczonej na rozwój regionów wiejskich, infrastruktury i zasobów ludzkich;

56.   podkreśla, że przeszkodę w wolnym handlu między krajami Europy Południowo-Wschodniej a rynkiem UE stanowi system reguł pochodzenia, ponieważ w większości przypadków państwa te nie podpisały paneuropejskiego porozumienia o regułach pochodzenia; wzywa Komisję do nadania priorytetowego znaczenia dla pomocy tym krajom w prowadzeniu negocjacji oraz koniecznych procedurach;

57.   zauważa, że środki budżetowe przeznaczone na stosunki z Bałkanami Zachodnimi stale i znacząco ulegały corocznemu zmniejszeniu poczynając od 2002 r.; wyraża zdecydowaną wolę dostarczenia odpowiednich funduszy dla regionu w ramach następnej Perspektywy Finansowej, biorąc pod uwagę kluczowe wyzwania stojące przed regionem, stopniowe przechodzenie od odbudowy "fizycznej" do tworzenia struktury instytucjonalnej oraz pomocy przedakcesyjnej oraz zwracając uwagę na strategiczną rolę regionu dla Unii Europejskiej;

58.   w świetle konieczności objęcia całego społeczeństwa, a zwłaszcza jednostek opiniotwórczych, procesem zbliżania się regionu do Unii Europejskiej, wzywa Radę i Komisję do podjęcia pilnych działań w celu wzmocnienia współpracy w zakresie kontroli granicznej, jako części szerszej strategii wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych dla regionu, które powinny obejmować opracowanie przez Komisję analizy skutków stopniowego łagodzenia wymagań wizowych dla krajów regionu, z której wnioski zostałyby przedstawione pod koniec 2005 r.; analiza powinna położyć szczególny nacisk na możliwości przemieszczania się studentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, a także przedstawicieli instytucji politycznych oraz przedsiębiorców;

59.   wzywa władze państw regionu do wzmocnienia ich wysiłków w celu doprowadzenia przed sądy krajowe wszystkich odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne bez względu na pochodzenie etniczne ofiar i sprawców, oraz do jednoczesnego przestrzegania uznanych, międzynarodowych standardów uczciwego procesu, jak również o współpracę z MTKJ;

60.   podkreśla, że kraje regionu mogą same podjąć wiele działań, które ułatwią osiąganie dalszych postępów na drodze do integracji z UE poprzez spełnienie następujących warunków:

   - współpraca z MTKJ,
   - wdrożenie skutecznej polityki w zakresie powrotu uchodźców i przesiedleńców,
   - poszanowanie praw człowieka i praw mniejszości,
   - wdrożenie aktywnej polityki przeciwko korupcji, przestępczości zorganizowanej, handlowi ludźmi, bronią i narkotykami,
   - skuteczną współpracę gospodarczą;

61.   z zadowoleniem przyjmuje deklarację z Sofii w sprawie Dziesięciolecia na rzecz Włączenia Społeczności Romów i zwraca się do Komisji o pomoc dla krajów regionu w wysiłkach w celu zdecydowanego polepszenia sytuacji społeczności Romów;

62.   zauważa, że najważniejsze cele polityki Unii Europejskiej powinny obejmować systematyczne i stopniowe przenoszenie odpowiedzialności w zakresie wdrażania i zarządzania pomocą UE, podniesienie roli władz lokalnych i krajowych, a także systematyczny wzrost zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego i sił demokratycznych w granicach możliwości zainteresowanych krajów;

63.   zwraca się z prośbą do Komisji Europejskiej, aby włączyła instytucje tych krajów bezpośrednio do Systemu Zarządzania Finansowego Pomocą UE, zgodnie z programem CARDS;

64.   wzywa wszystkie kraje w regionie, aby współpracowały nad koordynacją infrastruktury regionalnej, ponieważ rozwój tego sektora jest bardzo ważny dla integracji gospodarczej regionu;

65.   wyraża żal z powodu wciąż nie w pełni przeprowadzonego powrotu uchodźców i osób przesiedlonych w obrębie terytorium danego kraju;

66.   wyraża swoje ciągłe zaniepokojenie odpływem z regionu młodych ludzi oraz osób wykształconych z regionu oraz związanym z tym poziomem biedy i bezrobocia;

67.   zwraca uwagę na fakt, że pola minowe na Bałkanach nadal stanowią główną przeszkodę dla rozwoju i integracji regionów Europy Południowo-Wschodniej, oraz że działania przeciwminowe UE mimo znaczącej pracy wykonanej w minionych latach muszą być kontynuowane w krajach regionu w celu określenia obszarów wolnych od min do 2010 r., zgodnie z Konwencją Ottawską;

68.   jest zdania, że rozwój i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego jest czynnikiem koniecznym dla wzmocnienia instytucji demokratycznych i wytyczenia drogi dla pełnego porozumienia między stronami;

69.   wzywa Komisję do dalszych wysiłków na rzecz pomocy państwom regionu w celu pełnego odzwierciedlenia ich wieloetnicznej spuścizny w systemach edukacyjnych oraz zapewnienia ich udziału w programach wymian edukacyjnych Unii Europejskiej;

70.   wzywa Komisję, aby przedstawiła konkretny projekt stworzenia obszarów zwiększonej swobody przepływu pomiędzy regionami sąsiadującymi, tym samym rozszerzając rozwój współpracy transgranicznej i regionalnej;

71.   wzywa Komisję, aby promowała i wspierała tworzenie programów bliźniaczych na poziomie miast oraz popierała wszelkie działania ułatwiające tworzenie sieci między różnymi uczestnikami w krajach Unii Europejskiej i krajach objętych procesem PSS;

72.   proponuje, aby UE, działając w porozumieniu z ONZ, odegrała decydującą rolę w stworzeniu platformy dla podjęcia natychmiastowych rozmów przez wszystkich znaczących uczestników politycznych w sprawie statusu Kosowa i oczekuje owocnego wyniku tych rozmów;

73.   wzywa kraje Bałkanów Zachodnich, aby przyjęły i wdrożyły Kodeks Postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni;

74.   wzywa Komisję oraz Agencję Odbudowy do dalszego zachęcania i wspierania procesu ujawniania prawdy i pojednania, uzupełniającego proces wymiaru sprawiedliwości, w którym powinno uczestniczyć społeczeństwo obywatelskie, podmioty z obszaru polityki i kultury, oraz do położenia podwalin dla trwałego pokoju i stabilności w regionie; uznaje, że ów proces pojednania musi w szczególności mieć na celu młodzież oraz zawierać dokładny przegląd podręczników szkolnych oraz programów studiów na kierunkach historycznych;

o
o   o

75.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom Państw Członkowskich i krajów kandydujących, wszystkim rządom i parlamentom w regionie, Specjalnemu Koordynatorowi z ramienia UE ds. Paktu Stabilności dla Europy Południowo - Wschodniej, Specjalnym Przedstawicielom UE w regionie, Specjalnemu Przedstawicielowi ONZ w Kosowie (UNMIK), OBWE i Radzie Europy.

(1) Dz.U. C 87 E z 7.4.2004, str. 521.
(2) P6_TA(2004)0056.
(3) Patrz Konkluzje Rady w dniach 17-18 czerwca 2004 r. (10679/2/04 REV 2).


Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (2003 r.)
PDF 339kWORD 101k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie raportu rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego głównych aspektów i podstawowych wyborów Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wskazań finansowych dla budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich - 2003 r. (8412/2004 - 2004/2172(INI))
P6_TA(2005)0132A6-0062/2005

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy podpisany w Rzymie dnia 29 października 2004 r.,

–   uwzględniając Strategię Bezpieczeństwa Europejskiego (ESB) przyjętą przez Radę Europejską dnia 12 grudnia 2003 r.,

–   uwzględniając Raport Roczny Rady dla Parlamentu Europejskiego w sprawie głównych aspektów i podstawowych wyborów WPZB, w tym skutków finansowych dla budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (8412/2004),

–   uwzględniając Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. zawarte między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej(1), ust. 40,

–   uwzględniając art. 21 Traktatu UE,

-   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 stycznia 2005 r. dotyczącą Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy(2),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2003 r. dotyczącą postępu osiągniętego przy wykonywaniu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa(3),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 stycznia 2004 r. dotyczącą relacji między Unią Europejską i Organizacją Narodów Zjednoczonych(4),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 listopada 2003 r. "Szersza Europa – sąsiedztwo: nowe ramy dla relacji z naszymi wschodnimi i południowymi sąsiadami"(5),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 kwietnia 2003 r. dotyczącą nowej europejskiej architektury bezpieczeństwa i obrony – jej priorytetów i braków(6),

–   uwzględniając swoje zalecenia dla Rady z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie stosunków UE - Rosja(7),

–   uwzględniając swoje rezolucje z dnia 22 kwietnia 2004 r. dotyczącą stanu Partnerstwa Transatlantyckiego w przededniu szczytu UE-USA w Dublinie w dniach 25-26 czerwca 2004 r.(8) i z dnia 13 stycznia 2005 r. dotyczącą stosunków transatlantyckich(9),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2003 r. dotyczącą pokoju i godności na Bliskim Wschodzie(10),

–   uwzględniając swoje zalecenia dla Rady z dnia 24 września 2003 r. w sprawie sytuacji w Iraku(11),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 lutego 2004 r. dotyczącą Afganistanu: wyzwania i perspektywy(12),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2001 r. dotyczącą światowego partnerstwa i wspólnej strategii na rzecz relacji między Unią Europejską i Ameryką Łacińską(13),

-   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 stycznia 2005 r. dotyczącą niedawnego kataklizmu tsunami na Oceanie Indyjskim(14),

–   uwzględniając wnioski Prezydencji z Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 16-17 grudnia 2004 r. i w szczególności jej decyzje w sprawie terroryzmu i spraw zewnętrznych,

–   uwzględniając art. 112 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i opinię Komisji Budżetowej (A6-0062/2005),

A.   mając na uwadze, że Parlament jest zdania, iż prowadzono z nim niewystarczające konsultacje, jak to przewiduje art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej, w związku z obecną praktyką Rady polegającą na zwykłym przekazywaniu opisowej listy działań za poprzedni rok zamiast konsultowania się z Parlamentem w sprawie głównych aspektów i podstawowych wyborów na następny rok,

B.   mając na uwadze, że w związku z tym należy zaprzestać dotychczasowej praktyki i zastąpić ją inną, zapewniającą rzeczywiste konsultacje z Parlamentem, jak jest o tym mowa wyżej, prowadząc do jego większego zaangażowania,

C.   mając na uwadze, że duch i treść Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy podpisanego w Rzymie dnia 29 października 2004 r., choć jeszcze nie ratyfikowanego, powinny już wywierać istotny wpływ odnośnie realizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE (WPZB) na rok 2005 i lata następne,

D.   mając na uwadze, że Parlament wielokrotnie wyrażał swoje poglądy dotyczące sposobu, w jaki powinny być zorganizowane stosunki z niektórymi regionami i krajami, oraz opinię, iż powinny być one lepiej zrównoważone w celu rozszerzenia globalnego charakteru działań zewnętrznych Unii,

E.   mając na uwadze, że obecne finansowanie WPZB i Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBO) jest zupełnie nieodpowiednie, zarówno pod względem ilości, jak i jakości, oraz w odniesieniu do odpowiedzialności demokratycznej,

1.   mimo, iż wyraża zadowolenie ze sposobu, w jaki Wysoki Przedstawiciel/Sekretarz Generalny Rady w pełnym zakresie informował Parlament o postępach dotyczących głównych kwestii WPZB, dobitnie odrzuca podejście a posteriori prezentowane do tej pory przez Radę, polegające na przedstawianiu opisowej listy działań w zakresie WPZB realizowanych w poprzednich latach i uważa, że taka praktyka stanowi wyraźne naruszenie art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej i Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. w zakresie konsultacji z Parlamentem Europejskim;

2.   żąda zatem od Rady, aby zaprzestała dotychczasowej praktyki i zastąpiła ją podejściem a priori, w ramach którego Rada będzie konsultować się z Parlamentem na początku każdego roku w sprawie głównych aspektów i podstawowych wyborów przewidywanych przez Radę na ten rok, w kwestiach globalnych i przekrojowych, a także w sprawie priorytetów planowanych dla różnych obszarów geograficznych; równocześnie zwraca się do Rady, aby przedstawiała sprawozdania czy uwzględniony został wkład Parlamentu, a jeżeli tak, to w jaki sposób;

3.   zamierza przyczynić się do wysiłków zmierzających do wzrostu odpowiedzialności demokratycznej dotyczącej zagadnień związanych z WPZB poprzez organizowanie regularnych dyskusji z parlamentami krajowymi w ramach kwartalnej wymiany poglądów z Wysokim Przedstawicielem/Sekretarzem Generalnym Rady i Komisarzem ds. stosunków zewnętrznych, w tym dyskusji dotyczących poprawek proponowanych przez parlamenty krajowe do Raportu Rocznego Parlamentu dotyczącego WPZB;

4.   zachęca Radę i Wysokiego Przedstawiciela/Sekretarza Generalnego Rady do aktywnego uczestniczenia w dorocznej debacie na temat Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa z Parlamentem Europejskim oraz parlamentami krajowymi;

5.   zachęca zarówno Radę, jak i Państwa Członkowskie do dalszego zwiększenia parlamentarnego nadzoru EPBO na poziomie krajowym poprzez wzmocnienie roli, jaką parlamenty krajowe odgrywają w zatwierdzaniu działań podejmowanych w ramach EPBO, oraz na poziomie europejskim poprzez przyznanie Parlamentowi znaczącej roli w nadzorowaniu całego budżetu WPZB;

6.   nalega, by Rada zadbała o większy rygor i polityczne zaangażowanie we wdrażaniu swoich instrumentów politycznych, takich jak polityka sankcji;

Główne aspekty i podstawowe wybory WPZB na 2005 r. po podpisaniu Traktatu Konstytucyjnego

7.   jest zdania, że duch (i treść) postanowień nowego Traktatu w kwestiach dotyczących WPZB powinny być stosowane już teraz, tak jak to już stało się w przypadku utworzenia Europejskiej Agencji Obrony, koncepcji "grupy bojowej", stworzenia rozwiniętej Polityki Sąsiedztwa UE, która powinna mieć znacznie większe znaczenie niż aktualna Polityka Sąsiedztwa, i zastosowania klauzuli politycznej solidarności w celu przeciwdziałania zagrożeniom i atakom terrorystycznym; ich konsekwencje powinny być rozwiązywane poprzez skuteczną koordynację odpowiednich działań, w tym zarówno obecnych, jak i przyszłych środków obrony cywilnej, odnosi się to również do zobowiązania wzajemnej solidarności dotyczącego udzielenia pomocy w przypadku napaści zbrojnej na którekolwiek z Państw Członkowskich Unii Europejskiej;

8.   w związku z tym zwraca się z prośbą o informowanie go na równi z Radą oraz o większe zaangażowanie go we wszystkie przyszłe projekty przedstawiane przez Wiceprzewodniczącego Komisji/Ministra Spraw Zagranicznych UE, dotyczących przygotowania Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa na 2005 r.;

9.   wyraża pragnienie, aby przyszła Europejska Służba Działań Zewnętrznych odgrywała kluczową rolę w obszarze działań zewnętrznych, wspierając Ministra Spraw Zagranicznych UE/Wiceprzewodniczącego Komisji; w każdym wypadku przypomina o potrzebie zachowania uprawnień Parlamentu i odpowiedzialności nowej Służby jako całości wobec Parlamentu, a szczególnie w odniesieniu do włączenia elementów Komisji do nowej Służby (DG ds. Stosunków Zewnętrznych, Delegacji WE itp.); zwraca się z prośbą o perspektywę dalszego rozwoju elementów międzyrządowych (którą powinny przedstawić w szczególności Państwa Członkowskie), tak aby przyszła Służba mogła działać według zintegrowanego modelu wspólnotowego jako część Komisji, przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej lojalności wobec Rady w kwestiach międzyrządowych;

10.   zwraca się do Rady, aby dołożyła wszelkich starań w celu nadania realnego znaczenia klauzuli solidarności w dziedzinie obrony przewidzianej w Traktacie Konstytucyjnym, kiedy tylko Traktat ten wejdzie w życie i zostanie wprowadzona rzeczywista i skuteczna wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa;

11.   uważa, że konieczne jest, aby Komisarz ds. Stosunków Zewnętrznych i Wysoki Przedstawiciel ds. WPZB, w sytuacji gdy podpisano już Traktat Konstytucyjny, stosowali nowe standardy poprzez pełne informowanie, konsultowanie i większe angażowanie Parlamentu we wszelkie kwestie dotyczące WPZB i EPBO; podkreśla szczególnie potrzebę zapewnienia odpowiedzialności demokratycznej za wszystkie działania podejmowane przez Europejską Agencję Obrony;

12.   z zadowoleniem przyjmuje fakt utworzenia Europejskiej Agencji Obrony i wstępnych działań Komisji w zakresie badań nad bezpieczeństwem; uważa, że w średnioterminowym planie finansowym należy rocznie przewidzieć odpowiednią kwotę na badania nad bezpieczeństwem, z uwzględnieniem aspektów cywilnych;

13.   zwraca się do Rady, aby również regularnie konsultowała się z Parlamentem i angażowała go w sprawy głównych aspektów i podstawowych wyborów w związku z polityką EPBO oraz informowała Parlament na temat jej rozwoju zgodnie z art. I-41 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy; takie konsultacje powinny odbywać się w ten sam sposób, jaki jest wymagany wyżej dla WPZB;

Szczegółowe propozycje dotyczące zagadnień globalnych i przekrojowych na 2005 r.

14.   z zadowoleniem przyjmuje Strategię Bezpieczeństwa Unii Europejskiej przyjętą w dniu 12 grudnia 2003 r.; w pełni zgadza się z jej całościowym podejściem cywilno-wojskowym i najistotniejszymi koncepcjami prewencyjnego zaangażowania i skutecznego multilateralizmu, które muszą również charakteryzować WPZB i EPBO, oraz odwołuje się do raportu na temat strategii sporządzanego obecnie przez Komisję Spraw Zagranicznych; podkreśla potrzebę rozwoju zdolności do szybkiego reagowania w przypadku kataklizmów i katastrof humanitarnych;

15.   podkreśla w związku z powyższym - podobnie jak to uczyniono w Strategii Bezpieczeństwa - potrzebę stworzenia odpowiedniej kultury bezpieczeństwa, i dlatego w pełni popiera rozpoczęte obecnie prace nad wdrożeniem koncepcji unijnego systemu kształcenia w dziedzinie EPBO. Utworzenie i rozwój Kolegium Europejskiego Bezpieczeństwa i Obrony musi zapewnić w przyszłości instytucjom UE i Państwom Członkowskim dobrze wykształcony personel, który będzie mógł skutecznie pracować w dziedzinie EPBO. W tym celu Kolegium musi posiadać solidne podstawy organizacyjne i zapewnione odpowiednie finansowanie;

16.   w pełni popiera podejmowane obecnie wspólne wysiłki na rzecz wdrożenia Strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, pamiętając o zmianie w 2005 r. Traktatu ONZ w sprawie nierozprzestrzeniania broni jądrowej (Traktat NBJ) oraz aktywnej roli, jaką powinna odgrywać UE w tym kontekście i w zakresie wdrożenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1540 (2004); odnosi się do swych poprzednich stanowisk na temat broni strzeleckiej, jak również do swojej rezolucji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie rewizji Konwencji Ottawskiej dotyczącej min przeciwpiechotnych(15); ponawia swoje wsparcie dotyczące zaostrzenia Kodeksu Postępowania w dziedzinie Eksportu Broni tak, aby stał się on prawnie wiążący, oraz orędownictwa UE na rzecz Międzynarodowego Traktatu o Handlu Bronią;

17.   podkreśla swą silną wiarę w to, że rozbrojenie jądrowe w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia międzynarodowego bezpieczeństwa i strategicznej stabilności oraz zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania broni jądrowej; wzywa te Państwa Członkowskie, które dysponują arsenałem broni jądrowej do wypełnienia zobowiązań nałożonych na nie przez art. 6 Traktatu NBJ; nalega, by na zbliżającej się konferencji przeglądowej Traktatu NBJ Państwa Członkowskie poparły nową międzynarodową inicjatywę dotyczącą nowych zagrożeń jądrowych, jak zaproponował Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan oraz Mohammed El Baradei, dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, rozbrojenia jądrowego i aktywizacji Konferencji Rozbrojeniowej ONZ;

18.   podziela pogląd Rady Europejskiej, że walka z terroryzmem będzie nadal priorytetem UE i kluczowym elementem jej polityki stosunków zewnętrznych, jednak ponownie zaznacza, że nie może to nastąpić kosztem praw człowieka i swobód obywatelskich oraz proponuje, by zwiększyć spójność i stanowczość polityki unijnej w zakresie zwalczania terroryzmu wobec krajów trzecich poprzez:

   a) rozszerzenie dialogu politycznego na temat terroryzmu z partnerami zewnętrznymi,
   b) wzmocnienie współpracy z organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi (a w szczególności z Komitetem Antyterrorystycznym ONZ i z NATO) i w szczególności przywrócenie autorytetu systemu ONZ,
   c) wdrożenie deklaracji UE-USA z 2004 r. dotyczącej zwalczania terroryzmu,
   d) wzmocnienie strategii Komisji w zakresie pomocy celowej, określonej już w takich programach jak CARDS, TACIS, MEDA itp., i charakteryzującej się podejściem opierającym się na współpracy, obejmującym obszary priorytetowe określone w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1373 (2001),
   e) wzmocnienie wykorzystania Mechanizmów Szybkiego Reagowania Cywilnego/Wojskowego,
   f) ścisłe przestrzeganie klauzuli antyterrorystycznej zawartej w umowach z krajami zagrożonymi ryzykiem terroryzmu lub konkretnymi działaniami związanymi z terroryzmem, takimi jak rekrutacja, szkolenie lub finansowanie, lub z jakimkolwiek innym krajem stanowiącym potencjalne ryzyko dla Unii; uważa, że w związku z tym należy zwrócić uwagę na propozycję złożoną przez Parlament w 2002 r. dotyczącą stworzenia Międzyinstytucjonalnego Kodeksu Postępowania dotyczącego polityki zewnętrznej Unii,
   g) pełne wykorzystanie w razie konieczności poszczególnych działań EPBO,
   h) zapewnienie zgodności z międzynarodowym prawem humanitarnym i prawami człowieka w odniesieniu do wszelkich podejmowanych działań,
   i) zapewnienie aktywnego udziału Unii Europejskiej w pokojowym i sprawiedliwym rozwiązywaniu nagromadzonych przez lata problemów regionalnych, przy poszanowaniu decyzji ONZ i roli tej organizacji na arenie międzynarodowej oraz stawienie czoła najważniejszym problemom społecznym (biedzie, wykluczeniu społecznemu), które są pożywką dla przemocy i terroryzmu;

19.   przywiązuje najwyższą wagę do własnego wkładu w walkę z terroryzmem; wzywa zatem Komisję Spraw Zagranicznych oraz Komisję Wolności Obywatelskich do ustalenia odpowiedniej procedury, w celu przygotowania zaleceń w tej materii, które będą kierowane zarówno do Rady, jak i Komisji; w związku z powyższym wzywa Radę do szczegółowego informowania i konsultowania Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych na temat unijnej listy organizacji terrorystycznych; w związku z powyższym z zadowoleniem przyjmuje pozytywną reakcję Prezydencji Luksemburskiej;

20.   uważa, że w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych należy udostępnić możliwości stworzone przez Radę i Komisję w sferze cywilno-wojskowej, w tym cywilno-wojskową komórkę planowania i narzędzia takie, jak GALILEO i GMES;

Priorytety Parlamentu dla różnych obszarów geograficznych na 2005 r.

21.   zwraca się do Rady, aby niezwłocznie podjęła ona kroki w celu poprawy istniejącego braku równowagi pod względem geograficznym, odzwierciedlonego w aktach WPZB przyjętych w trakcie ostatnich dziesięciu lat, tak by było możliwe osiągnięcie lepszej równowagi pomiędzy różnymi regionami, zgodnie z globalnymi ambicjami Unii; zwraca się do Rady, aby w szczególności osiągnęła równowagę pod względem geograficznym pomiędzy wysiłkami skierowanymi na Wschód w związku z rozszerzeniem a ponownymi wysiłkami skierowanymi na południowy obszar Morza Śródziemnego; podkreśla jednak, że nie powinna przy tej okazji doprowadzić do powodującego ochłodzenie stosunków zmniejszonego zainteresowania osiągniętymi przez UE postępami przynajmniej w regionie Zachodnich Bałkanów, na Ukrainie i na Kaukazie Południowym;

22.   w związku z tym zaleca, aby Rada podjęła niezbędne kroki umożliwiające UE wykorzystanie istniejących dobrych stosunków z niektórymi regionami geograficznymi (poprzez międzyregionalne, wielostronne lub dwustronne umowy stowarzyszeniowe itp.) w celu wzmocnienia jej wielostronnej siły przy działaniach z innymi krajami wschodzącymi i regionami, z którymi takie dobre stosunki nie zostały jeszcze nawiązane; podkreśla też, że zwiększenie znaczenia stosunków sąsiedzkich UE nie może nastąpić kosztem kluczowych stosunków i solidarności pomiędzy UE a krajami rozwijającymi się na całym świecie;

23.   przywiązuje jednak najwyższą wagę przede wszystkim do sukcesywnego rozszerzania Unii, zgodnie z decyzją Rady Europejskiej w dniach 16-17 grudnia 2004 r., a po drugie do rozwoju Europejskiej Polityki Sąsiedztwa jako najwyższego priorytetu Unii w jej politycznym planie działań na 2005 r., w tym również Europejskiego Obszaru Gospodarczego dla krajów europejskich; zwraca uwagę na najwyższą wagę podejmowania wszelkich wysiłków w celu osiągnięcia pokojowego i godnego rozwiązania konfliktu bliskowschodniego na podstawie mapy drogowej ustanowionej przez tzw. kwartet bliskowschodni (USA, UE, ONZ i Rosję) i wdrożenia Strategicznego Partnerstwa z krajami basenu Morza Śródziemnego i Bliskiego Wschodu, zgodnie z decyzją Rady Europejskiej z czerwca 2004 r.; przyjmuje z zadowoleniem niedawne spotkanie pomiędzy Arielem Sharonem i Abu Mazenem w Sharm el-Sheikh; nalega również, aby podejmowano natężone wysiłki w celu przyczynienia się do rozwiązania innych dotychczasowych lub przewidywalnych konfliktów i kryzysów, takich jak konflikty w Kosowie, Czeczenii, Darfurze, Somalii, regionie Wielkich Jezior Afrykańskich, Iranie i Korei Północnej (KRLD) oraz aby dążyć do postępu społecznego na świecie, zgodnie z Milenijnymi Celami Rozwoju ONZ;

24.   przywiązuje najwyższe znaczenie do kontynuacji i dalszego rozwijania Europejskiej Strategii dla Bałkanów Zachodnich, mając na uwadze stopniową integrację państw tego regionu z instytucjami europejskimi, szczególnie w świetle kluczowych decyzji, jakie zostaną podjęte w drugim półroczu 2005 r. w sprawie statusu Kosowa;

25.   jest gotów do współpracy z Radą i Komisją w zakresie długoterminowego strategicznego procesu zmian w Serbii i Czarnogórze, łącznie z Kosowem, w celu stworzenia dla ludności tego regionu w przyszłości możliwości wspólnego życia w pokoju w Unii Europejskiej;

26.   oczekuje ścisłej współpracy z Radą i Komisją w celu politycznego i gospodarczego zabezpieczenia rozpoczętego procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie;

27.   uważa za istotne, by UE i USA konstruktywnie kształtowały wzajemne stosunki, a NATO stało się ponownie miejscem równorzędnej debaty politycznej, w której instrumenty prewencji, zarządzania kryzysowego i potencjału militarnego powinny znajdować się w rozsądnej równowadze; wyraża przekonanie, że przyjęcie wspólnego stanowiska (EP - Kongres Amerykański) w sprawie wspólnych kwestii globalnych (walka z terroryzmem, konflikty regionalne, rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, rozbrojenie, prawo międzynarodowe, skuteczne stosunki multilateralne, współpraca w dziedzinie energetyki, zmiany klimatyczne, itd.) ma zasadnicze znaczenie i wyraża przekonanie, że szczególnie obecnie w 2005 r., w dziesiątą rocznicę deklaracji madryckiej, stosunki transatlantyckie powinny nabrać nowego rozmachu: zakończenie tworzenia rynku transatlantyckiego do 2015 r. - uaktualnienie Nowej Agendy Transatlantyckiej przy wprowadzeniu w życie Porozumienia o Partnerstwie Transatlantyckim, które powinno nastąpić jak najszybciej, najpóźniej za dwa lata;

28.   podkreśla potrzebę ścisłej współpracy między UE i USA odnośnie globalnych gospodarczych, politycznych i związanych z bezpieczeństwem zagadnień; wzywa do stworzenia nowego transatlantyckiego programu, w celu nadania struktury dialogowi dotyczącemu globalnych zagadnień;

29.   nalega, by Rada omówiła z Parlamentem Europejskim koncepcję "strategicznego partnerstwa" z krajami trzecimi, opartego obowiązkowo na podzielaniu i promocji wspólnych wartości; w związku z powyższym wzywa do przeprowadzenia ogólnej oceny strategicznego partnerstwa z Federacją Rosyjską oraz Chinami;

30.   zwraca się zarówno do Rady, jak i do Komisji, aby dołożyły wszelkich starań w celu zapewnienia bliskich stosunków z Rosją, odzwierciedlających nasze wspólne interesy i wartości i opartych na pełnym poszanowaniu praw człowieka, rządów prawa i demokracji;

31.   w związku z powyższym popiera propozycję Rady dotyczącą wspólnego zarządzania kryzysami przez UE i Rosję w odniesieniu do konfliktów w regionie Naddniestrza i Południowego Kaukazu; zwraca uwagę, że wojna w Czeczenii komplikuje ustanowienie prawdziwego partnerstwa i ponawia swoje wezwanie do politycznego rozwiązania konfliktu, przy zaangażowaniu wszystkich demokratycznych warstw czeczeńskiego społeczeństwa;

32.   wyraża ubolewanie nad faktem, że stosunki z Chinami polepszyły się wyłącznie w dziedzinie handlu i gospodarki, natomiast na polu praw człowieka i w kwestii demokracji nie dokonano żadnych znaczących postępów; podtrzymuje swoje żądanie przyjęcia przez UE wiążącego kodeksu w dziedzinie eksportu broni i w związku z powyższym wzywa Radę do utrzymania embarga na broń oraz do znalezienia rozwiązania ułatwiającego dialog, zmniejszającego napięcie i zachęcającego do rozbrojenia przy jednoczesnym wsparciu Tajwanu jako modelu demokracji dla całych Chin;

33.   wyraża głębokie zaniepokojenie wywołane znaczną liczbą rakiet rozmieszczonych w południowych Chin, wymierzonych w kierunku Cieśniny Tajwańskiej, jak i tzw. ustawą antysecesyjną Chińskiej Republiki Ludowej, która w nieuzasadniony sposób zaostrza sytuację po obu stronach Cieśniny; wzywa Chińską Republikę Ludową oraz władze Republiki Chińskiej na Tajwanie do ponownego podjęcia rozmów politycznych w oparciu o obustronne zrozumienie i uznanie, w celu promowania stabilności, demokracji, praw człowieka i rządów prawa w Azji Wschodniej;

34.   popiera wysiłki podejmowane przez Wielką Brytanię, Francję, Niemcy oraz Radę i Komisję na rzecz zachęcenia Iranu do bycia aktywnym i pokojowym partnerem w regionie, okazującym pełne poszanowanie dla kwestii praw człowieka oraz do nie rozwijania programu broni jądrowej; podkreśla też, że dowody na dalsze rozwijanie programu dotyczącego tego typu broni będą miały bardzo poważne konsekwencje dla stosunków między UE a Iranem;

35.   opowiada się za dalszym zwiększeniem zaangażowania Europy w Afganistanie oraz rzetelnym i dającym się zaplanować średnioterminowo finansowaniem tego zadania; jest za podjęciem wzmocnionych wysiłków zmierzających do odbudowy międzynarodowej wspólnoty; szczególne znaczenie przywiązuje przy tym do organizacji systemu oświaty, poprawy sytuacji kobiet i dzieci, rozbrojenia i procesu ponownej integracji oraz rozwoju i wprowadzania rozwiązań gospodarczych stanowiących alternatywę do uprawy opium;

36.   wzywa Radę do jak najszybszego rozpoczęcia procedury mającej na celu przyjęcie w ramach WPZB wspólnego stanowiska w sprawie Iraku;

37.   w tym kontekście wyraża swoje głębokie zaniepokojenie oświadczeniem wydanym przez Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną dnia 10 lutego 2005 r., w którym wyraża ona swój zamiar zawieszenia na czas nieokreślony uczestnictwa Korei w wielostronnych rozmowach na temat jej programu jądrowego;

38.   powołuje się na swoje liczne rezolucje i sprawozdania dotyczące różnych obszarów geograficznych, które zawierają cenny wkład w debatę na temat sposobu, w jaki polityka Unii wobec tych obszarów geograficznych powinna się rozwijać w celu osiągnięcia właściwej równowagi, o której mowa powyżej;

39.   raz jeszcze podkreśla aktywną rolę, jaką Unia musi odgrywać w swoich stosunkach z krajami trzecimi w zakresie wspierania praw człowieka i zapewnienia realizacji Milenijnych Celów Rozwoju, jako ważnych i integralnych elementów WPZB oraz EPBO;

40.   wskazuje na zgodne działania podjęte przez UE podczas ostatnich wyborów na Ukrainie jako dobry przykład sposobu, w jaki różne instytucje europejskie, działając razem z Państwami Członkowskimi, powinny reagować i odgrywać wiodącą rolę, kiedy w grę wchodzą wspólne europejskie interesy i wartości; zobowiązuje się do popierania dalszych działań dotyczących Ukrainy, bowiem niedawne wypadki stanowią wyraźnie poważne wyzwanie również dla Unii;

41.   wzywa Radę, Komisję oraz Państwa Członkowskie do rozważenia, poza środkami przewidzianymi w planie działań w ramach Wspólnej Polityki Sąsiedztwa, innych form stowarzyszenia z Ukrainą, przedstawiając temu państwu jasną perspektywę europejską i odpowiadając na aspiracje wykazane przez ogromną większość narodu ukraińskiego, prowadząc być może w efekcie do wstąpienia tego kraju do UE;

Pogląd Parlamentu na rolę Unii w niektórych wielostronnych organizacjach

42.   w oczekiwaniu na wejście w życie nowego Traktatu Konstytucyjnego, który wyraźnie nadaje Unii osobowość prawną, zaleca, aby podjęto konieczne kroki w celu zwiększenia reprezentacji Unii w różnych wielostronnych organizacjach, a szczególnie w ONZ, Międzynarodowym Trybunale Karnym (MTK), Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Radzie Europy i wszystkich innych odpowiednich forach; wzywa Radę i Komisję do zaangażowania w przypadkach, w których okaże się to stosowne, posłów do Parlamentu Europejskiego, aby osiągnąć ten cel; podkreśla w szczególności potrzebę nasilenia stosunków UE z OBWE i Radą Europy, jak również z ONZ; prosi, aby Parlamentowi przydzielono rolę odpowiadającą wysokiemu szczeblowi dyplomacji parlamentarnej, dzięki której przyczynia się on do rozwoju WPZB;

43.   jest zdania, że Unia jako całość powinna odgrywać główną rolę w ramach systemu ONZ że UE powinna mieć w przyszłości zagwarantowane miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ jako najprawdziwszy wyraz prawdziwej i skutecznej wspólnej polityki bezpieczeństwa, i że Unia powinna wspierać reformę ONZ zgodnie z propozycjami zawartymi w sprawozdaniu Panelu Wysokiego Szczebla ds. Zagrożeń, Wyzwań i Zmian;

44.   z zadowoleniem przyjmuje historyczną decyzję Rady Bezpieczeństwa ONZ o przedstawieniu, w związku z inicjatywą własną niektórych Państw Członkowskich, sprawy zbrodni popełnionych w Darfurze Oskarżycielowi z ramienia Miedzynarodowego Trybunału Karnego; wyraża przekonanie, że jest to istotny krok na drodze ku niezawisłemu wymiarowi sprawiedliwości działającemu w obronie ofiar zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości; wyraża jednakże żal w związku z wyłączeniem spod jurysdykcji MTK obywateli państw nie będących stronami Statutu Rzymskiego oraz wzywa Radę do dalszego wspierania działań MTK;

Pogląd Parlamentu na finansowanie WPZB w 2005 r.

45.   powtarza, że odpowiedź na pięć głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa europejskiego, zawartych w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa (terroryzm, rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, konflikty regionalne, upadek państw i przestępczość zorganizowana), będzie wymagać długoterminowego zewnętrznego zaangażowania przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych instrumentów, w tym poważnych inwestycji w badania w dziedzinie bezpieczeństwa i zapobiegania konfliktom, obejmującego identyfikację konkretnych i trwałych kompromisów budżetowych, wyraźnie zaznaczonych w przyszłej Perspektywie Finansowej na lata 2007-2013;

46.   podkreśla, że nie jest możliwy dalszy rozdział finansowania wydatków cywilnych i wojskowych, szczególnie w kontekście operacji EPBO, a bardziej szczegółowo – operacji podejmowanych wyłącznie przez Unię i planowanych oraz realizowanych poprzez jej Komórkę Cywilno-Wojskową;

47.   w związku z tym ponownie podkreśla, że łączne koszty operacji wojskowych w ramach EPBO powinny być finansowane z budżetu Wspólnoty (co już ma miejsce w sferze cywilnej w wypadku operacji policyjnych), a nie z budżetu pomocniczego lub funduszu założycielskiego Państw Członkowskich, tak jak to się dzieje obecnie;

48.   w tym celu przypomina o nowych możliwościach, jakie daje finansowanie przyszłych interwencji prowadzonych przez planowane "humanitarne grupy bojowe" w przypadkach klęsk żywiołowych, które wymagają połączenia wojskowych i cywilnych środków pomocowych, jak to miało ostatnio miejsce w przypadku kataklizmu tsunami w Azji Południowej; w związku z powyższym wzywa Radę i Komisję do przedstawienia nowej propozycji, która uwzględniać będzie również propozycję Parlamentu Europejskiego dotyczącą Europejskiego Cywilnego Korpusu Pokojowego oraz utworzenia Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej, zgodnie z art. III-321 Konstytucji;

49.   zwraca się do Rady, aby w wypadku jakichkolwiek przyszłych działań ESDP w walce z terroryzmem, w przeciwieństwie do obecnych reguł takich jak zasada "samodzielnego finansowania swojego udziału przez poszczególne państwa " lub jakichkolwiek ustaleń ad hoc, jak tzw. "mechanizm ATHENA", rozważyła możliwość finansowania łącznego kosztu takich operacji z budżetu Wspólnoty;

o
o   o

50.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, parlamentom Państw Członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, Sekretarzowi Generalnemu NATO i Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy.

(1) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str.1.
(2) P6_TA(2005)0004.
(3) Dz.U. C 82 E z 1.4.2004, str. 599.
(4) Dz.U. C 96 E z 21.4.2004, str. 79.
(5) Dz.U. C 87 E z 7.4.2004, str. 506.
(6) Dz.U. C 64 E z 12.3.2004, str. 599.
(7) Dz.U. C 98 E z 23.4.2004, str. 182.
(8) Dz.U. C 104 E z 30.4.2004, str. 1043.
(9) P6_TA(2005)0007.
(10) Dz.U. C 82 E z 1.4.2004, str. 610.
(11) Dz. U C 77 E z 26.3.2004, str. 226.
(12) Dz.U. C 97 E z 22.4.2004, str. 647.
(13) Dz.U. C 140 E z 13.6.2002, str. 569.
(14) P6_TA(2005)0006.
(15) Dz.U. C 104 E z 30.4.2004, str. 1075.


Europejska Strategia Bezpieczeństwa
PDF 353kWORD 138k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa (2004/2167(INI))
P6_TA(2005)0133A6-0072/2005

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy podpisany w Rzymie dnia 29 października 2004 r.,

–   uwzględniając Europejską Strategię Bezpieczeństwa przyjętą przez Radę Europejską dnia 12 grudnia 2003 r. w wyniku inicjatywy Prezydencji Greckiej, nieformalnej Rady Ministrów Spraw Zagranicznych (Kastellorizon, maj 2003 r.) i konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej w Salonikach (19-20 czerwca 2003 r.),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie stworzenia wspólnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony po szczytach w Kolonii i Helsinkach(1),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie nowej architektury bezpieczeństwa i obrony w Europie – priorytety i wady(2),

-   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie Konferencji Rewizyjnej 2005 dotyczącej Układu o Nierozprzestrzenianiu - Broń jądrowa w Korei Północnej i w Iranie(3),

–   uwzględniając projekt Białej Księgi w sprawie bezpieczeństwa europejskiego przedstawiony przez Europejski Instytut Studiów nad Bezpieczeństwem w maju 2004 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie w sprawie Doktryny Bezpieczeństwa Ludzkiego dla Europy, zaprezentowane Wysokiemu Przedstawicielowi UE do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa dnia 15 września 2004 r.(4),

–   uwzględniając różnorodne programy dotyczące zapobiegania konfliktom ogłaszane przez instytucje europejskie,

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A6-0072/2005),

A.   mając na uwadze krok milowy, jakim było opracowanie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBO), zgodnie z francusko-brytyjską deklaracją z St. Malo przyjętą w dniach 3-4 grudnia 1998 r.;

B.   mając na uwadze kolejny program rozwoju EPBO przedstawiony podczas Szczytów Rady Europejskiej w Kolonii (3-4 czerwca 1999 r.), Helsinkach (10-11 grudnia 1999 r.) i Göteborgu (15-16 czerwca 2001 r.);

C.   uznając potrzebę zwiększenia kontroli eksportu broni w UE i z UE oraz na szczeblu światowym,

D.   uznając ważną rolę, jaką odgrywają różne programy pomocowe Unii Europejskiej oraz ich niezbędny wkład w rozwój gospodarczy, wspieranie rozwoju instytucji demokratycznych, wdrożenie działań odbudowy, sporządzanie programów makroekonomicznych oraz propagowanie praw człowieka;

E.   stwierdzając, że kompleksowe podejście propagowane w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa jest już aktywnie realizowane na Bałkanach, co ilustruje skala instrumentów Unii Europejskiej obecnie wykorzystywanych do stabilizacji sytuacji w regionie: program pomocowy CARDS, misje cywilne PROXIMA i EUPM oraz misja wojskowa ALTHEA;

F.   uznając stały poziom poparcia udowodniony prowadzonymi przez ostatnie dziesięć lat badaniami opinii publicznej, które wykazały, że ponad 60% obywateli UE jest zwolennikami wspólnej polityki zagranicznej UE, a ponad 70% jest zwolennikami wspólnej polityki obronnej; jednakże, świadomy innych badań opinii publicznej, wedle których zwiększenie wydatków wojskowych nie znajduje poparcia;

G.   zwracając uwagę oraz wyrażając ubolewanie, że poziom, do którego Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZB) podlega kontroli Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. III-304 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, nie wzrósł istotnie, oraz że Rada nigdy nie konsultuje i nie konsultowała z Parlamentem wielu swoich decyzji i działań; niemniej jednak uznając dobrą wolę ze strony Wysokiego Przedstawiciela i jego służb w informowaniu Parlamentu oraz w angażowaniu się w dialog z Parlamentem; nakłaniając Wysokiego Przedstawiciela i jego służby, aby kontynuowały i wzmacniały przejrzysty dialog z Parlamentem;

H.   zauważając, bez uszczerbku dla poprzedniego punktu, ciągłą zależność działań podejmowanych w ramach WPZB od parlamentów krajowych, zwłaszcza w odniesieniu do tych Państw Członkowskich, które wymagają zgody parlamentu dla podejmowania jakichkolwiek działań wojskowych;

I.   uznając, że wszystkie działania i czynności podejmowane w ramach WPZiB muszą być wykonywane w ścisłej zgodności z prawem międzynarodowym i z poszanowaniem zasad Karty Narodów Zjednoczonych, zgodnie z art. I-3 i III-292 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy;

J.   zważywszy, że wiele Państw Członkowskich Unii Europejskiej (w tym Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Włochy i Grecja) miało, a w niektórych wypadkach nadal ma, własne doświadczenia z różnymi formami terroryzmu oraz różne filozofie leżące u ich podstawy,

K.   zważywszy, że w najbliższej przyszłości terroryzm islamski stanowić będzie największe wyzwanie dla UE, podobnie jak dla innych regionów, szczególnie jeżeli terrorystom uda się przejąć kontrolę nad bronią masowego rażenia;

L.   zważywszy, że Strategia Bezpieczeństwa Europejskiego stanowi część całościowej polityki WPZB i EPBO, w której może być wykorzystane całe spektrum działań politycznych dostępnych UE, w tym działania o charakterze dyplomatycznym, gospodarczym czy rozwojowym;

Środowisko bezpieczeństwa europejskiego

1.   podkreśla, że tylko całościowe podejście do definicji terminu "bezpieczeństwo" pozwala właściwie uwzględnić zarówno wpływ kwestii polityczno-demokratycznych (np. pogwałcenie praw człowieka, świadoma dyskryminacja określonych grup obywateli, istnienie represyjnych reżimów), jak i szerokie spektrum czynników społecznych, gospodarczych i środowiskowych (np. bieda, problem głodu, choroby, analfabetyzm, niedostatek zasobów naturalnych, degradacja środowiska, niesprawiedliwość w międzynarodowych stosunkach handlowych, itd.) na istniejące konflikty regionalne, upadające państwa i powstawanie sieci przestępczych i terrorystycznych, chociaż działanie tych sieci nie może w żadnym wypadku być tłumaczone jednym z ww. czynników;

2.   w związku z tym, z zadowoleniem przyjmuje całościowe podejście do pojęcia "bezpieczeństwa" zawarte w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa (ESB); podziela pogląd wyrażony w ESB, że najważniejsze zagrożenia dla światowego bezpieczeństwa to terroryzm, rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, nierozwiązane konflikty regionalne, upadłe i upadające państwa i przestępczość zorganizowana; podkreśla, że zagrożenia te nie mogą być rozwiązywane w pierwszej kolejności, ani wyłącznie za pomocą środków militarnych;

3.   w związku z tym dochodzi do tego samego wniosku, który wyrażono w ESB, że połączenie różnych programów i instrumentów pomocowych, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i Państw Członkowskich, w połączeniu z potencjałem dyplomatycznym, cywilnym i wojskowym oraz wiedzą ekspercką, może najlepiej służyć zapewnieniu większego bezpieczeństwa na świecie;

4.   podkreśla zatem pilną potrzebę praktycznego odzwierciedlenia koncepcji środowiska bezpieczeństwa w istniejących strukturach Unii tak, aby była ona w stanie z dużym wyprzedzeniem wykrywać kryzysy i aktywnie im przeciwdziałać; w związku z tym zaleca podjęcie wzmożonych starań w celu utworzenia systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii z cywilnego sektora technologii informacyjnych służącego analizie i ocenie informacji; podkreśla w tym kontekście, że ustanowienie "centrów wykrywania kryzysów", które mogą zostać utworzone zarówno w ramach przyszłej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, jak i przez służby spoza Unii Europejskiej, np. Unię Afrykańską, w regionach szczególnie zagrożonych kryzysami stanowiłoby jeden z wielu rozsądnych sposobów rozpoznawania przyczyn konfliktów, informowania o nich i współpracy w celu ich zażegnania, by móc zapobiegać eskalacji przemocy; ponadto podkreśla w tym kontekście, jak ważne jest włączenie zapobiegania konfliktom, a także walki z terroryzmem, jako składników do wszystkich obszarów polityki unijnej;

Cele strategiczne dla Unii Europejskiej

5.   w pełni zgadza się z celami strategicznymi UE zawartymi w ESB, jakimi są: przeciwdziałanie zagrożeniom, budowanie bezpieczeństwa w sąsiedztwie Unii oraz wzmacnianie porządku międzynarodowego poprzez efektywne działania w ramach struktur wielostronnych; podkreśla, że założenia ESB wykraczają daleko poza wojskowe aspekty Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony;

6.   zwraca uwagę, że przeciwdziałanie zagrożeniom będzie wymagać określenia zagrożeń o charakterze regionalnym i/lub globalnym, co pozwoli Unii na skuteczne wykorzystanie dostępnych instrumentów i zasobów w celu rozwiązania problemu; zwraca uwagę, że dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa w sąsiedztwie Unii w dużym stopniu możliwe będzie przeciwdziałaniu zagrożeniom o charakterze regionalnym, podczas gdy zagrożenia globalne muszą być likwidowane w ramach skutecznych wielostronnych struktur międzynarodowych, których siłą napędową będzie Unia Europejska; zwraca jednak uwagę, że organizacje i struktury wielostronne mogą również pomagać w likwidowaniu zagrożeń na poziomie regionalnym;

7.   w pełni podziela opinię wyrażoną w polityce Nowego Sąsiedztwa Unii i w ESB, że sąsiedztwo Unii powinno być rozumiane szeroko, obejmując nie tylko te kraje Europy Wschodniej, które z nią graniczą, ale również regiony rozciągające się dalej na wschód i południe, takie jak Kaukaz, Bliski Wschód i Afryka Północna; zwraca uwagę na zgodność tej polityki z podejmowanymi przez Unię działaniami zmierzającymi do rozwiązania konfliktu arabsko-izraelskiego, również poprzez Proces Barceloński; podkreśla, że demokracja i państwo prawne są najważniejszymi warunkami pokojowego współistnienia narodów;

8.   podkreśla prymat ONZ w ramach instytucji wielostronnych oraz potrzebę odgrywania przez Unię Europejską wiodącej roli w doprowadzeniu do ponownego ożywienia struktur i możliwości tej niezbędnej instytucji; w związku z tym zwraca uwagę na raport przedstawiony Sekretarzowi Generalnemu ONZ w dniu 21 marca 2005 r. zatytułowany "W większej wolności: w stronę rozwoju, bezpieczeństwa i praw człowieka dla wszystkich"; z zadowoleniem przyjmuje ten raport, bez uszczerbku dla jakiejkolwiek przyszłej szczegółowej oceny Parlamentu, jako punkt wyjścia dla otwartej dyskusji na temat reformy ONZ tak, aby mogła ona sprostać wyzwaniom XXI wieku; nalega, aby Unia Europejska i Państwa Członkowskie skoordynowały swoje stanowiska w ramach tych dyskusji, z pełną świadomością niezmiennego poparcia, jakiego dowodzą badania opinii publicznej, dla silniejszej niż obecnie reprezentacji WPZB / EPBO przez Unię Europejską;

9.   dodatkowo podkreśla potrzebę przyjęcia przez Unię Europejską wiodącej roli w nawiązywaniu i utrzymywaniu współpracy z innymi międzynarodowymi i regionalnymi organizacjami działającymi na rzecz światowego pokoju i bezpieczeństwa; szczególnie podkreśla potrzebę pełnej współpracy z OBWE;

10.   podkreśla wagę realizacji przez Unię Europejską stabilnej i uczciwej polityki rozwoju w celu skutecznego przyczynienia się do ogólnie zaakceptowanych Milenijnych Celów Rozwoju;

Niedawne kroki milowe w EPBO

11.   zwraca uwagę na cenne doświadczenia zdobyte podczas cywilnych i wojskowych misji podejmowanych w ciągu ostatnich dwóch lat, obejmujących: przejęcie kontroli przez Międzynarodowe Siły Policyjne - MSP (obecnie Misja Policyjna Unii Europejskiej, MPUE) w Bośni i Hercegowinie od 2003 r.; PROXIMA w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i EUJUST THEMIS w Gruzji; z zadowoleniem przyjmuje również zbliżające się rozmieszczenie sił policyjnych Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL Kinshasa);

12.   zwraca uwagę na znaczny postęp, jaki został poczyniony w rozszerzaniu potencjału wojskowego Unii; równocześnie dostrzega wagę porozumienia Berlin Plus zawartego z NATO, które umożliwiło powstanie pierwszej misji wojskowej Unii Europejskiej CONCORDIA w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i misję ALTHEA w Bośni i Hercegowinie; docenia korzystną elastyczność ram EPBO w dalszym umożliwianiu realizacji operacji ARTEMIS w Demokratycznej Republice Konga;

13.   podkreśla pozytywny wkład Centrum Interpretacji Danych Satelitarnych Unii Europejskiej (SITCEN) w łączeniu wszystkich dostępnych cywilnych, wojskowych i dyplomatycznych informacji wywiadowczych dla przygotowania wiarygodnych analiz różnych sytuacji; nalega, aby Państwa Członkowskie zintensyfikowały wymianę informacji w ramach SITCEN i nie stawiały niepotrzebnych przeszkód w realizacji ambicji wyrażonych w ESB;

14.   podkreśla, że szczególny charakter i dodatkowa korzyść EPBO leży w połączeniu cywilnych i wojskowych elementów oraz zwraca uwagę, uwzględniając wyżej wymienione osiągnięcia, że w przyszłości Unia Europejska będzie w coraz większym stopniu stawała naprzeciw wyzwaniu znalezienia właściwej równowagi między elementami wojskowymi i cywilnymi, w celu wypełnienia założeń ESB zgodnie z jej duchem; jest zdania, że misja ALTHEA w Bośni i Hercegowinie dostarczy w tym względzie cennych doświadczeń, na tyle na ile Unia Europejska będzie w stanie skoordynować swoje działania wojskowe z operacjami cywilnymi i obecnie realizowanymi programami;

Postępy na drodze do Celu Operacyjnego 2010 i Cywilnego Celu Operacyjnego 2008

15.   zgadza się z celami postawionymi w Celu Operacyjnym 2010, oficjalnie przyjętym przez Radę ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych (GAERC) w dniu 17 maja 2004 r. oraz porozumieniem dotyczącym osiągnięcia Cywilnego Celu Operacyjnego 2008 przyjętym przez GAERC w dniu 13 grudnia 2004 r., jako środkami skoncentrowania wysiłków w celu wyposażenia Unii Europejskiej w niezbędny potencjał, umożliwiający jej realizację celów strategicznych ESB; uważa, że cele te dotyczące treści i czasu powinny przybrać konkretną formę w postaci Białej Księgi;

16.   w związku z tym zwraca uwagę na postęp poczyniony podczas spotkania GAERC w dniu 22 listopada 2004 r. w odniesieniu do dalszego rozwijania koncepcji szybkiego rozmieszczania "grup bojowych" w dużych operacjach wojskowych; zwraca uwagę, że grupy te powinny przede wszystkim wywodzić się z sił dwunarodowych i wielonarodowych, już istniejących w Unii Europejskiej; zwraca również uwagę na porozumienie dotyczące osiągnięcia Cywilnego Celu Operacyjnego 2008, przyjętego przez GAERC, i z zadowoleniem przyjmuje wyrażony w nim zamiar uczynienia istniejących instrumentów cywilnych bardziej kompleksowymi i skutecznymi, tak aby połączenie różnych zintegrowanych sił odbywało się na podstawie konkretnych, rzeczywistych potrzeb; tym samym zauważa, że przyszłe zarządzanie kryzysami cywilnymi w ramach EPBO w efekcie wykroczy poza cztery obszary priorytetowe określone w Feira (policja, państwo prawne, administracja cywilna i ochrona ludności);

17.   podkreśla, w szczególności w odniesieniu do osiągnięcia pełnej mobilności operacyjnej grup bojowych do 2007 r., wagę globalnego podejścia do mobilności (Global Approach on Deployability) i w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje wkłady poczynione przez centra koordynacyjne w Atenach i w Eindhoven w sektorze transportu wojskowego;

18.   równocześnie z zadowoleniem przyjmuje oficjalne przyjęcie przez Radę Europejską projektu Komórki Cywilno-Wojskowej w ramach Sztabu Wojskowego UE; zwraca uwagę, że Komórka Cywilno-Wojskowa będzie odgrywać szczególnie istotną rolę w planowaniu strategicznym wszystkich operacji (cywilnych, wojskowych i łączonych operacji cywilno-wojskowych) oraz – od 2006 r. – w ustanowieniu centrum operacyjnego dla autonomicznych misji Unii Europejskiej w wypadkach, gdy nie zostanie wyznaczona żadna krajowa kwatera główna; dalej podkreśla wagę Komórki Cywilno-Wojskowej w rozwijaniu zasad i modeli zarządzania płaszczyzną stykania się sił cywilnych i wojskowych; uznaje jednak, że wiele z tych zasad i modeli będzie wynikać z bieżących i przyszłych operacji;

19.   zwraca uwagę, w zakresie planowania przyszłych łączonych misji cywilno-wojskowych Unii Europejskiej, na propozycje i pomysły zawarte w raporcie zatytuoanym "Doktryna Bezpieczeństwa Ludzkiego dla Europy"; w związku z tym, z zadowoleniem przyjmuje nie tylko obecne działania w zakresie EPBO, takie jak utworzenie Komórki Cywilno-Wojskowej, które współgrają z ogólnym kierunkiem tego sprawozdania, lecz również przyszłe stworzenie Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej, zgodnie z art. III-321 ust. 5 Traktatu ustanawiającego Konstytucje dla Europy; zauważa jednakże, że Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej przewidziany jest w tym artykule przede wszystkim jako "struktura służąca wspólnemu zaangażowaniu młodych Europejczyków"; w związku z tym domaga się, by struktura ta została poszerzona bądź uzupełniona poprzez stworzenie dodatkowego "Korpusu" wykorzystującego doświadczenia zawodowców w trakcie lub po zakończeniu wykonywania służby, tak aby uzyskać korpus zdolny do funkcjonowania na podobieństwo Europejskiego Cywilnego Korpusu Pokojowego - zgodnie z kilkakrotnie wyrażanymi propozycjami Parlamentu;

20.   zwraca uwagę, że w dniu 7 stycznia 2005 r. również GAERC – częściowo na podstawie wstępnych projektów przedstawionych przez Komisarza Spraw Zagranicznych – wezwała swoje właściwe organy zależne oraz Komisję do oceny zakresu powiększania europejskich sił reakcji kryzysowej w zakresie pomocy w sytuacjach katastrof;

21.   nalega, aby Rada i Komisja zagwarantowały komplementarność i spójność istniejących instrumentów i możliwości oraz przedstawiły nowe projekty, szczególnie w zakresie ścisłego połączenia ochrony w sytuacjach konfliktów i zarządzania kryzysowego; uważa, że wymierny sukces osiągnięty w zakresie tego jeszcze nie nieukończonego zadania może być uznany za krok w kierunku przyszłego ustanowienia Europejskiej Służby Zagranicznej;

22.   z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę niektórych Państw Członkowskich dotyczącą utworzenia Europejskich Sił Żandarmerii oraz ich gotowość do udostępnienia tychże sił na potrzeby EPBO; podkreśla szczególną przydatność tych sił w zapewnieniu przechodzenia z etapu czysto wojskowego do etapu mieszanego lub czysto cywilnego;

23.   podkreśla potrzebę rozwinięcia europejskiej kultury bezpieczeństwa poprzez skuteczne wdrożenie Koncepcji Szkolenia UE w EPBO, która zwiększa interoperacyjność wszystkich podmiotów zaangażowanych w zarządzanie kryzysowe UE; podkreśla w tym kontekście potrzebę utworzenia Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBO), która zapewniałaby organom UE i Państwom Członkowskim zorientowany personel będący w stanie skutecznie pracować nad wszelkimi kwestiami z zakresu EPBO; uważa, że kolegium to powinno zostać oparte na trwałych podstawach organizacyjnych i finansowych;

24.   z zadowoleniem zwraca uwagę na podjęcie szybkich działań w tworzeniu Europejskiej Agencji Obrony (EAO) przed oficjalnym przyjęciem Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy; zwraca uwagę, że Unia powinna skorzystać z działalności EAO nie tylko w dalszym rozwijaniu możliwości obronnych w zarządzaniu kryzysowym, ale również w racjonalizacji kosztów badań i rozwoju w ramach Państw Członkowskich oraz, w perspektywie długoterminowej, w stworzeniu europejskiego rynku uzbrojenia; uważa, że Agencja ds. Uzbrojenia powinna przywiązywać szczególną wagę do zbrojenia i wyposażania grup bojowych oraz że powinna zapewnić ich kompatybilność; nalega, aby w sposób priorytetowy grupom bojowym dostarczano nowe, wspólne wyposażenie; ostrzega jednakże, że wszelkie przyszłe osiągnięcia EAO będą w znacznym zakresie zależne od (politycznego) wsparcia Państw Członkowskich i dostępności wystarczających środków budżetowych; równocześnie zwraca uwagę, że nie można stawiać przeszkód EAO w realizacji celów długoterminowych, wykraczających poza Cel Operacyjny 2010, aby Unia mogła korzystać z realizacji celów ESB;

25.   uważa, że Europejska Polityka Kosmiczna jest jednym z najważniejszych wyzwań strategicznych stojących przed UE w XXI wieku; odnotowuje, że w dziedzinie telekomunikacji i informacji wywiadowczych równolegle opracowywano wiele projektów, co ograniczało wydajność, a zwiększało koszty; nalega, aby przedsięwzięcia takie jak francuski system satelitarny Helios oraz niemiecki system SAR-Lupe zostały połączone w ramach Europejskich Badań nad Bezpieczeństwem;

26.   z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji w propagowaniu badań na rzecz bezpieczeństwa w ramach Unii Europejskiej w najbliższej przyszłości; dlatego opowiada się za utworzeniem niezależnego Europejskiego Programu Badań nad Bezpieczeństwem w obrębie najbliższych ramowych programów badawczych, wyposażonego w instrumenty odpowiednie dla kwestii bezpieczeństwa, zasady i modele finansowania zgodnie z zaleceniami Grupy Osobistości; zwraca jednak uwagę na ryzyko dublowania inicjatyw badawczych EAO; w związku z tym wzywa Komisję, Radę i Państwa Członkowskie, aby utrzymywały ścisłe stosunki robocze w celu uniknięcia tego ryzyka; zaleca w związku z tym - równolegle do badań stymulowanych rozwojem technologicznym - skupienie się na rozwoju wspólnych umiejętności modelowania i zdolności symulacji, a także umiejętności analizy zagrożeń i planów bezpieczeństwa przy wykorzystaniu bieżących porównywalnych korzyści;

Braki w potencjale

27.   zwraca uwagę na następujące trzy kategorie istotnych braków, które mają poważny wpływ na możliwości prowadzenia przez Unię zarówno cywilnych działań zarządzania kryzysowego oraz interwencji humanitarnych w większym wymiarze przy wykorzystaniu głównie środków wojskowych, takich jak zwalczanie skutków katastrof humanitarnych o rozmiarach porównywalnych z wydarzeniami w Rwandzie:

   a) brak wystarczających sił wymaganych dla utrzymania koniecznej rotacji (1/3 – rozmieszczanie, 1/3 – szkolenia, 1/3 – odpoczynek) w takich długoterminowych / intensywnych operacjach;
   b) brak stałych znacznych możliwości transportu powietrznego na dużą skalę w celu transportu sił za granicę;
   c) brak wystarczających sił dowodzenia, kierowania i łączności, a także wywiadu, rozpoznania oraz zwiadu w ramach EPBO;

28.   zwraca uwagę, że ciągły rozwój "grup bojowych" w dużym stopniu rozwiąże pierwszy problem; zwraca uwagę, że planowana budowa transportowców A400 M nie rozwiąże w pełni drugiego problemu i nalega na podjęcie działań w celu dalszej jego naprawy; niemniej jednak nalega, aby zwrócić uwagę na sporządzenie schematu rotacji dla rozmieszczania sił; domaga się, ze względu na taki system rotacji, ustanowienia wspólnych standardów szkolenia, np. w zakresie helikopterów; uważa, że poprzez połączenie szkolenia może zostać zwiększona zdolność do podjęcia działań, a koszty mogą ulec zmniejszeniu; w związku z ostatnim problemem zdecydowanie nalega, aby zostały podjęte działania, które umożliwią Unii Europejskiej prowadzenie misji wymagających wsparcia sił wojskowych bez konieczności korzystania z zasobów NATO lub zasobów któregokolwiek Państwa Członkowskiego; zwraca uwagę, że takie działania mogłyby skutkować zebraniem istniejących zasobów i sił w ramach Państw Członkowskich w celu ustanowienia bazy komunikacyjnej podwójnego wykorzystania lub sieci służącej EPBO;

29.   podkreśla dodatkowo, że cele wyrażone w Celu Operacyjnym 2010 nie będą wystarczające do podejmowania bardziej intensywnych misji lub misji trwających dłużej niż rok; w związku z tym nalega, aby Komisja w ścisłej współpracy z Radą, przedstawiła Białą Księgę w sprawie praktycznych wymogów koniecznych dla rozwoju EPBO i ESB, aby również było możliwe propagowanie debaty dotyczącej rozwoju przyszłej Europejskiej Strategii Obrony;

Kontrola eksportu broni i nierozprzestrzenianie broni masowego rażenia i broni lekkiej;

30.   stwierdza, w ramach WPZB Unii, ogólną zgodność strategii europejskiej przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, oficjalnie przyjętej przez Radę Europejską w grudniu 2003 r., z celami strategicznymi ESB; z zadowoleniem zwraca uwagę na działania podjęte przez Osobistego Przedstawiciela Wysokiego Przedstawiciela w wykonaniu postanowień rozdziału III Strategii, szczególnie zgodnie z tym, co wyrażono w liście priorytetów przyjętej przez Radę Europejską w grudniu 2004 r.;

31.   zgadza się z Europejską Strategią Bezpieczeństwa (ESB), że rozprzestrzenianie broni masowego rażenia jest potencjalnie największym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa i nalega, zgodnie z postanowieniami Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa, aby Unia Europejska wykorzystała pełen wachlarz instrumentów, którymi dysponuje, w zwalczaniu zagrożenia związanego z bronią masowego rażenia, zwracając uwagę w tym zakresie, że możliwe połączenie terroryzmu i broni masowego rażenia wymaga niezwłocznego i odpowiedniego działania;

32.   podkreśla potrzebę przejęcia przez Unię Europejską inicjatywy wzmocnienia międzynarodowej kontroli uzbrojenia, tym samym przyczyniając się do wzmocnienia skutecznego multilateralizmu w ramach porządku międzynarodowego; równocześnie zwraca uwagę na zgodność wysiłków podejmowanych w celu zintegrowania aspektów nierozprzestrzeniania w ramach Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej z aspektami ogólnego celu strategicznego, jakim jest budowanie bezpieczeństwa w ramach sąsiedztwa Unii Europejskiej;

33.   z zadowoleniem przyjmuje zamierzone uwzględnienie postanowień dotyczących nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia w ramach wszystkich przyszłych umów o partnerstwie i współpracy zawieranych między Unią Europejską i krajami trzecimi, jak np. Umowa o Partnerstwie i Współpracy podpisana z Tadżykistanem w dniu 11 października 2004 r.(5) oraz projekt Umowy Stowarzyszeniowej z Syrią, czekający na przyjęcie;

34.   z zadowoleniem przyjmuje fakt, że negocjacje Unii Europejskiej z Iranem jako regionalnym mocarstwem, których celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, były prowadzone w związku z uzasadnionymi interesami bezpieczeństwa gospodarczego i regionalnego; zwraca uwagę, że polityka ta jest wyrażeniem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa opartej na zasadach prawa międzynarodowego i multilateralizmu w najlepiej pojętym interesie wspólnoty międzynarodowej; wyraża zadowolenie z faktu, że stanowiska UE i USA wobec Iranu uległy istotnemu zbliżeniu;

35.   zwraca uwagę na obecnie przeprowadzaną ocenę systemu wzajemnej kontroli eksportu Unii Europejskiej; zwraca uwagę, że wyniki pierwszego etapu oceny przeprowadzonego wiosną 2004 r., wskazywały na potrzebę, by Państwa Członkowskie łącznie (jako Unia Europejska) i indywidualnie przyjmowały bardziej proaktywne podejście przy kontrolowaniu eksportu materiałów podwójnego przeznaczenia; nalega, aby Państwa Członkowskie zastosowały się bez zwłoki do zaleceń opartych na tych wynikach oraz aby w większym stopniu korzystały z Centrum Interpretacji Danych Satelitarnych Unii Europejskiej w tym konkretnym zakresie oraz ogólnie jako platformy do wymiany informacji; przyjmuje z zadowoleniem wysiłki podjęte przez Unię Europejską w celu koordynacji i organizacji w największym możliwym stopniu wspólnego stanowiska Unii Europejskiej w odniesieniu do różnych regulacji kontroli eksportowej, a także z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podjęte w celu włączenia nowych Państw Członkowskich do różnych regulacji kontroli eksportowej;

36.   zwraca uwagę na obecne praktyczne trudności we wdrażaniu strategii przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, szczególnie z powodu różnych źródeł i procedur, poprzez które mają być mobilizowane środki budżetowe; nalega, aby Rada i Komisja wraz z Parlamentem zaangażowały się w dialog dotyczący ulepszenia i uproszczenia tych procedur w celu przyjęcia odpowiednich zmian w ramach odpowiednich nowych instrumentów finansowych na nowy okres budżetowy 2007-2013;

37.   podkreśla potrzebę dalszego wzmacniania Kodeksu Postępowania Unii Europejskiej w dziedzinie Eksportu Broni a także maksymalizowania wkładu UE w zapobieganie rozmieszczania broni ręcznej i lekkiej, szczególnie przez ustanowienie traktatu o międzynarodowym handlu bronią;

38.   wzywa państwa posiadające broń jądrową, wymienione w Układzie o Nierozprzestrzenianiu, w szczególności USA, Chiny i Rosję, w obliczu wzrastającego zagrożenia terroryzmem oraz rozprzestrzenianiem broni masowej zagłady, do zrewidowania własnej polityki nuklearnej w duchu Układu o Nierozprzestrzenianiu; wyraża dlatego niezadowolenie z powodu starań rządu amerykańskiego, które w minionych czterech latach zmierzały do wspierania badań i rozwoju nowych broni nuklearnych, a także z powodu odmowy ratyfikowania przez nie traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych; wyraża zaniepokojenie niedostatecznymi wysiłkami Rosji w celu zabezpieczenia jej zasobów atomowych; jest głęboko zaniepokojony z powodu obszernego podwyższenia przez Chiny wydatków wojskowych (o 12,6 %), rozległej modernizacji chińskich atomowych sił zbrojnych, a także zwiększenia importu nowoczesnych technologii wojskowych;

Wyzwania budżetowe

39.   zwraca uwagę, że największym zagrożeniem dla spójności i sukcesu ESS jest możliwy brak wystarczających środków budżetowych udostępnionych poprzez całe spektrum polityki i instrumentów Unii Europejskiej; w związku z tym zwraca uwagę na szczególną wagę programów pomocowych UE i ich znaczny wkład w proaktywne i kompleksowe podejście wyrażone w ESB; zwraca się z prośbą, aby punkt ten nie został pominięty w bieżących negocjacjach dotyczących Przyszłej Perspektywy Finansowej na lata 2007-2013;

40.   zwraca również uwagę, że skuteczność ESB, a szczególnie EPBO, w dużym stopniu zależy od wydatków Państw Członkowskich poza ramami unijnymi; zaleca w związku z tym, po pierwsze bardziej rozważne i skuteczne wykorzystanie wydatków krajowych w obszarze obrony, co może zostać osiągnięte w niektórych Państwach Członkowskich, np. poprzez szybszą modernizację i restrukturyzację sił zbrojnych, i po drugie, ustanowienie mechanizmu oceny udziału wydatków na obronę Państwa Członkowskiego w jego PKB; dlatego nalega, aby w tym celu Państwa Członkowskie współpracowały z EAO;

41.   wyraża ubolewanie, że art. III-313 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy utrzymał status quo podwójnego przydzielania środków w ramach budżetu dla działań WPZB; dostrzega wysiłki Rady podejmowane w celu zapewnienia większej przejrzystości mechanizmu (ATHENA), w ramach którego zarządzane mają być koszty operacji wojskowych lub obronnych poza budżetem Unii(6); podkreśla jednak swoje silne przekonanie, iż utrzymanie ciągłego rozdziału finansowania kosztów wspólnych w operacjach cywilnych poprzez budżet unijny i skutków operacji wojskowych lub obronnych spoza budżetu Unii będzie niemożliwe ze względu na fakt, że misje prowadzone w ramach WPZB będą coraz częściej misjami mieszanymi, czego dowodem może być ustanowienie Komórki Cywilno-Wojskowej;

42.   w związku z tym zwraca uwagę na istotne problemy, jakie stwarzają obecne procedury przetargowe w związku z podejmowaniem szybkich akcji w ramach EPBO; w związku z tym nalega, aby Rada i Komisja przeprowadziły jak najszybciej szczegółowe badanie w zakresie specjalnych procedur lub wyłączeń na potrzeby przyszłych działań i operacji EPBO w ramach Rozporządzenia Finansowego(7);

Relacje transatlantyckie

43.   zwraca uwagę na zgodność ocen globalnych zagrożeń przedstawionych zarówno w ESB, jak i w Amerykańskiej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego; jest zdania, że ta zgodność powinna stanowić podstawę, na której Unia Europejska i Stany Zjednoczone mogłyby ponownie rozpocząć dialog równych partnerów w celu osiągnięcia porozumienia dla rozwiązania poszczególnych problemów, takich jak autoryzacja i wykorzystanie sił wojskowych w odniesieniu do stosownych postanowień Karty Narodów Zjednoczonych i uznania jej prawnego charakteru, oraz ogólnie w celu ponownego ożywienia współpracy transatlantyckiej w zakresie bezpieczeństwa;

44.   podkreśla, że głównym elementem transatlantyckiego dialogu na temat bezpieczeństwa musi być wzmocnienie kompetencji organizacji międzynarodowych, takich jak OBWE oraz w szczególności Unii Afrykańskiej, aby mogły one mieć swój własny wkład w światowe bezpieczeństwo; w tym zakresie zwraca uwagę na użyteczność nieformalnych wielostronnych formacji, takich jak "Quartet" w osiągnięciu trwałego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego;

45.   wyraża pragnienie silniejszej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie nierozprzestrzeniania i walki z terroryzmem; nalega, aby Unia Europejska i Stany Zjednoczone kontynuowały jednak swój pozytywny dialog w tym zakresie i w pełni realizowały plan działania w celu kontynuowania współpracy, zgodnie z Deklaracjami UE-USA w sprawie zwalczania terroryzmu i w sprawie nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia, podpisanymi podczas szczytu UE-USA w dniu 26 czerwca 2004 r.; uważa, że te zagadnienia muszą stać się stałym elementem wszystkich spotkań UE-USA dotyczących polityki bezpieczeństwa;

NATO

46.   dostrzega, że NATO pozostaje dla wielu Państw Członkowskich podstawą ich bezpieczeństwa w sytuacji zbrojnej agresji; uważa, że współpraca i komplementarność powinny być kluczowymi składnikami, na których opierają się relacje między Unią Europejską i NATO; proponuje podjęcie w tym zakresie rozmów - biorąc pod uwagę inny charakter każdej organizacji - dotyczących lepszej koordynacji wkładu państw w Siły Reagowania NATO oraz Cele Operacyjne UE w celu uniknięcia niepotrzebnego dublowania; nalega, aby Państwa Członkowskie kontynuowały reformy swoich sił zbrojnych, tak aby poprawić ich mobilność, możliwości ich transportu oraz ich trwały charakter; w związku z tym zwraca uwagę, że w najbliższej przyszłości większość Państw Członkowskich będzie nadal przeznaczać do NATO i Unii Europejskiej te same jednostki ze względu na brak jednostek posiadających właściwe umiejętności i możliwości; nalega, aby Państwa Członkowskie nadal poszerzały grupę dostępnych sił, tak aby w przyszłości możliwe było łatwe zaspokojenie potrzeb operacyjnych Unii Europejskiej i NATO;

47.   zwraca uwagę, że obecne problemy, które niestety utrudniają konieczną współpracę między Komitetem Wojskowym UE i NATO, mogą być bardzo szybko rozwiązane przy dobrej woli politycznej ze strony decydentów;

48.   wzywa Turcję, w kontekście NATO, aby stworzyła warunki do promowania lepszej współpracy – która jest pilnie potrzebna – między Komitetem Wojskowym UE i odpowiednimi organami NATO;

49.   zachęca nową Europejską Agencję Obrony, aby zbadała możliwości współpracy z NATO w obszarze uzbrojenia i wyraźnie przewidziała możliwość takiej współpracy w ramach Umowy Administracyjnej, która ma zostać podpisana we właściwym czasie zgodnie z art. 25 Wspólnego Działania Rady 2004/551/WPZB ustanawiającego Europejską Agencję Obrony(8);

50.   zwraca uwagą na komplementarność niektórych polityk i programów NATO (Partnerstwo dla Pokoju i Stambulska Inicjatywa Współpracy i Dialog Śródziemnomorski) i Unii Europejskiej (Polityka Sąsiedztwa i Proces Barceloński); zachęca obydwie strony, aby sprawdziły jak te polityki i programy mogłyby skuteczniej służyć wzajemnemu wzmacnianiu;

Bezpieczeństwo krajowe i walka z terroryzmem

51.   zauważa, że ESB zwraca szczególną uwagę na zatarcie niegdyś niezmiennych granic istniejących w tradycyjnych koncepcjach bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego; zwraca jednak uwagę, że w ESB brakuje łącznika między tymi dwoma kwestiami, który pomógłby w spójnym rozwiązywaniu problemów; niemniej jednak jest świadomy, mimo tego konceptualnego pominięcia, wielu różnych wysiłków podejmowanych przez Radę, Komisję i Państwa Członkowskie w zakresie spraw wewnętrznych i zewnętrznych;

52.   zwraca uwagę, w zakresie zapobiegania terroryzmowi, zarządzania skutkami i zabezpieczenia najważniejszych obiektów infrastruktury, na złożone przez Komisję projekty systemu ARGUS, umożliwiającego obieg informacji i koordynację reakcji, oraz dla jego możliwego połączenia zarówno z centrum kryzysowym, jak i z siecią alarmową (CIWIN) w celu ochrony najważniejszej infrastruktury w ramach Unii Europejskiej;

53.   w związku z tym zwraca uwagę na wezwanie Rady Europejskiej, zawarte w "Programie Haskim" z 4-5 listopada 2004 r., aby Rada i Komisja przygotowały, przy pełnym respektowaniu krajowych uprawnień, zintegrowane i skoordynowane ustalenia Unii Europejskiej w zakresie zarządzania kryzysowego na wypadek kryzysów o konsekwencjach transgranicznych w ramach Unii, które mają być wdrożone najpóźniej do dnia 1 lipca 2006 r.;

54.   z zadowoleniem przyjmuje działania zakończone lub zainicjowane do tej pory na podstawie powyższych projektów i wezwań, a także dużą liczbę innych działań i projektów, które tradycyjnie stanowią część krajowej polityki wewnętrznej; w związku z tym również z zadowoleniem przyjmuje szczególną rolę, jaką SITCEN będzie odgrywać w sporządzaniu ocen ryzyka i analiz w związku z potencjalnymi celami terrorystycznymi; wzywa do nieograniczonej współpracy między wszystkimi wydziałami śledczymi krajowych ministerstw obrony w celu stworzenia odpowiedniego potencjału w ramach SITCEN;

55.   ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje cel uzgodnienia transgranicznej wymiany informacji, którymi dysponują służby wywiadu i bezpieczeństwa, zgodnie z zasadą dostępności zawartej w Programie Haskim – tam gdzie dotyczy to przyszłej wymiany informacji dotyczących egzekwowania prawa – zasadą, zgodnie z którą, biorąc pod uwagę szczególny charakter metod tych służb (np. potrzebę ochrony procedury gromadzenia informacji, źródeł informacji i poufności danych już po wymianie), informacje dostępne służbom w jednym Państwie Członkowskim powinny być udostępnione odpowiadającym im służbom w innym Państwie Członkowskim;

56.   w kwestii polityki bezpieczeństwa wewnętrznego, jest głęboko zaniepokojony niedostatecznym wdrożeniem przez Państwa Członkowskie planu walki z terroryzmem przyjętego w październiku 2001 r.;

57.   zwraca uwagę na raport Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej w sprawie włączenia kwestii walki z terroryzmem do Polityki Zagranicznej UE, przedstawiony Radzie Europejskiej w dniach 16-17 grudnia 2004 r.; w tym raporcie zwraca uwagę na wniosek, że możliwości w kontekście Celu Operacyjnego 2010 oraz Cywilnego Celu Operacyjnego 2008 powinny być dostosowane do wymogów różnych możliwych zagrożeń i scenariuszy terrorystycznych – w tym możliwej interwencji w ramach klauzuli solidarności (art. I-43 Konstytucji);

58.   wzywa, w ramach Nowej Polityki Sąsiedztwa i w kontekście ogólnych stosunków zagranicznych Unii Europejskiej, do ściślejszego dialogu politycznego z państwami trzecimi na temat terroryzmu, obejmującego nie tylko potrzebę ich nieograniczonej współpracy z organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi, ale także ścisłego stosowania postanowień o zwalczaniu terroryzmu zawartych w umowach z państwami trzecimi, tam gdzie istnieją dowody na zagrożenie terroryzmem lub konkretnymi działaniami terrorystycznymi;

59.   wyraża jednak zaniepokojenie – przy pełnym poszanowaniu dotychczas zrealizowanych działań dotyczących próby rozgraniczenia pomiędzy polityką wewnętrzną i polityką zagraniczną – co do spójności i koordynacji tych działań, a także, w szczególności, stopniem, w jakim uwzględnione są swobody demokratyczne i rządy prawa; w związku z tym zachęca Komisję Spraw Zagranicznych oraz Komisję ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych do znalezienia właściwej procedury dla przygotowania zaleceń dla Rady i Komisji w tej kwestii, w celu sprawdzenia spójności i koordynacji tych działań, ale również w celu zapewnienia, że prawa obywatelskie i polityczne obywateli i organizacji nie zostaną w żaden sposób ograniczone i w ten sposób, tam gdzie będzie to właściwe, wydania zaleceń odpowiednim komisjom parlamentarnym, do przekazania Radzie i Komisji;

Służba Działań Zewnętrznych

60.   przyjmuje Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy jako ważną podstawę realizacji ESB i jej bieżącego rozwoju; uważa, że utworzenie nowej służby działań zewnętrznych będzie niezmiernie ważnym instrumentem dla działań zewnętrznych w ramach WPZB, a tym samym również dla ESB; podkreśla, że skuteczna strategia ESB musi w pełni wykorzystywać dostępne służby dyplomatyczne (t.j. Ministra Spraw Zagranicznych UE i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (art. I-28 i art. III-296 ust. 3) oraz, jeśli będzie to konieczne, służby wojskowe (czyli stała współpraca pomiędzy Państwami Członkowskimi) dla przeprowadzania dużych misji wymagających większych sił wojskowych (art. I–41 ust.6, art. III-312 i Protokół Szczegółowy);

61.   nalega, aby Komisja i Rada niezwłocznie podjęły konieczne kroki w celu zintegrowania swoich działań w duchu współpracy przed ostateczną ratyfikacją Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy; podkreśla, że Parlament będzie dążył do oceny tych kroków w pozytywny i konstruktywny sposób oraz podda ocenie wszystkie zaproponowane działania w okresie przejściowym kierując się ich jakością, a nie ich pochodzeniem, w celu stworzenia funkcjonującej i skutecznej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych; podkreśla, że Parlament również podda ocenie te wysiłki pod względem respektowania przez nie wyrażonej w Konstytucji politycznej woli stworzenia wspólnej polityki, która pozwoliłaby Europie przemawiać jednym głosem;

o
o   o

62.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Parlamentom Państw Członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, NATO i OBWE oraz Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy.

(1) Dz.U. C 228 z 13.8.2001, str. 173.
(2) Dz.U. C 64 E z 12.3.2004, str. 599.
(3) Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0075.
(4) Raport Barceloński Grupy Studyjnej w sprawie europejskiego potencjału w dziedzinie obronności.
(5) Dz.U. L 340 z 16.11.2004, str. 21.
(6) Decyzja Rady 2004/197/WPZB z dnia 23 lutego 2004 r. ustanawiająca mechanizm administrowania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających skutki militarne lub obronne (Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 68).
(7) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str.1).
(8) Dz.U. L 245 z 17.7.2004, str. 17.


Doping w sporcie
PDF 115kWORD 39k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania dopingu w sporcie
P6_TA(2005)0134B6-0215/2005

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Deklarację nr 29 w sprawie sportu, dołączoną do Traktatu Amsterdamskiego i art. III-282 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 września 2000 r. w sprawie komunikatu Komisji na temat wspólnotowego planu wsparcia zwalczania dopingu w sporcie(1),

–   uwzględniając konkluzje Rady i Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich, zebranych w Radzie, z dnia 4 grudnia 2000 r. na temat zwalczania dopingu(2),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 września 2000 r. w sprawie sprawozdania Komisji dla Rady Europejskiej w celu zachowania obecnych struktur sportowych i utrzymania społecznej roli sportu w ramach Wspólnoty - sprawozdania helsińskiego w sprawie sportu(3),

–   uwzględniając Światowy Kodeks Antydopingowy przyjęty w dniu 5 marca 2003 r. w Kopenhadze,

–   uwzględniając przesłuchanie publiczne swojej Komisji Kultury i Edukacji z dnia 29 listopada 2004 r. na temat "Stosowanie środków dopingujących w sporcie - przeszkoda dla urzeczywistnienia sportowego ideału ",

–   uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że liczba przypadków dopingu podczas Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 2004 r. po raz kolejny dowiodła, że doping w sporcie niestety ciągle jeszcze jest obecny i że należy go zwalczać,

B.   mając na uwadze, że zdrowie publiczne i ochrona osób małoletnich stanowią priorytety Unii Europejskiej,

C.   mając na uwadze, że doping jest prawdziwym problemem zdrowia publicznego i dotyczy każdego, kto ma do czynienia ze sportem, w tym młodych ludzi i amatorów, którzy zaopatrują się w nielegalne substancje, np. na siłowniach oraz, coraz częściej, przez internet,

D.   mając na uwadze, że w ślad za sukcesem Europejskiego Roku Edukacji przez Sport powinny iść działania Unii Europejskiej w zakresie walki ze wszystkimi aspektami dopingu w sporcie,

E.   mając na uwadze, że Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy zapewnia odpowiednie podstawy prawne do opracowania i wdrożenia działań wspólnotowych w dziedzinie sportu,

F.   mając na uwadze, że coraz silniejsze są naciski na sportowców, którzy muszą stawić czoła ogromnym wymaganiom, presji mediów i presji ekonomicznej,

1.   podkreśla fakt, że stosowanie środków chemicznych zwiększających zdolność do osiągania lepszych wyników w sporcie stoi w sprzeczności z wartościami sportu jako aktywności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej;

2.   zauważa, że chociaż stosowanie środków dopingujących miało miejsce w całej historii sportu, doping przybiera obecnie nowy i coraz bardziej niebezpieczny obrót poprzez stosowanie substancji takich jak hormony wzrostu i erytropoetyny oraz poprzez praktyki takie jak transfuzje krwi;

3.   jest zatroskany o zdrowie fizyczne i psychiczne sportowców zawodowych i amatorów;

4.   podkreśla znaczenie horyzontalnej, niezależnej kontroli medycznej;

5.   wzywa Komisję do podjęcia działań zmierzających do zapewnienia skutecznej kontroli na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej i walki z przemytem substancji niedozwolonych;

6.   wzywa Komisję do wdrożenia skutecznej i zintegrowanej polityki we wszystkich właściwych obszarach, w szczególności w obszarze zdrowia publicznego, prewencji, edukacji i badań farmaceutycznych;

7.   wzywa Komisję do wsparcia stałej kampanii informacyjnej w celu ustanowienia skutecznej polityki prewencyjnej;

8.   wzywa Państwa Członkowskie i Komisję do wzmocnienia wzajemnej współpracy w ramach Światowej Agencji Antydopingowej, Rady Europy i Światowej Organizacji Zdrowia w sposób umożliwiający Unii Europejskiej podjęcie skutecznych działań w dziedzinie prewencji i kontroli dopingu;

9.   wzywa Komisję do włączenia wszystkich stron mających do czynienia ze sportem do procesu podejmowania decyzji związanych z dopingiem w celu skutecznego zajęcia się tym problemem i promowania "czystego wizerunku" sportu i aktywności fizycznej;

10.   wzywa Komisję do zwiększenia koordynacji między Państwami Członkowskimi w celu wspólnego stworzenia skutecznych metod kontroli i certyfikacji stosowania substancji i związków chemicznych na siłowniach oraz w ośrodkach sportowych, które odwiedzają szczególnie osoby młode;

11.   wzywa Komisję, aby zaproponowała w Siódmym Programie Ramowym, dalsze badania nad różnymi metodami wykrywania i kontroli dopingu;

12.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom Państw Członkowskich, rządom państw przystępujących, narodowym i międzynarodowym federacjom sportowym, Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI), Radzie Europy, Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu i Światowej Agencji Antydopingowej.

(1)1 Dz.U. C 135 z 7.5.2001, str. 270.
(2)2 Dz.U. C 356 z 12.12.2000, str. 1.
(3)3 Dz.U. C 135 z 7.5.2001, str. 274.


Różnorodność kulturowa
PDF 213kWORD 55k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie prac nad Konwencją o ochronie różnorodności treści kulturowych i wypowiedzi artystycznych
P6_TA(2005)0135B6-0216/2005

Parlament Europejski,

-   uwzglêdniaj¹c swoj¹ rezolucjê z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zachowania i wspierania ró¿norodnoœci kulturowej: rola regionów Europy i organizacji miêdzynarodowych takich jak UNESCO i Rada Europy(1),

-   uwzglêdniaj¹c komunikat Komisji dotycz¹cy "Miêdzynarodowego instrumentu wspieraj¹cego ró¿norodnoœæ kulturow¹" (COM (2003)0520),

-   uwzglêdniaj¹c swoj¹ rezolucjê z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie Ogólnego Porozumienia o Handlu Us³ugami (GATS) w ramach Miêdzynarodowej Organizacji Handlu, w tym ró¿norodnoœci kulturowej(2),

-   uwzglêdniaj¹c Powszechn¹ Deklaracjê UNESCO w sprawie ró¿norodnoœci kulturowej z dnia 2 listopada 2001 r.,

-   uwzglêdniaj¹c art. 149 ust. 1 oraz art. 151 Traktatu WE,

-   uwzglêdniaj¹c Preambu³ê oraz art. 22 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,

-   uwzglêdniaj¹c artyku³ I-3 ustêp 3 akapit 4 Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla Europy potwierdzaj¹cy, ¿e Unia Europejska szanuje swoj¹ bogat¹ ró¿norodnoœæ kulturow¹ i jêzykow¹ oraz zapewnia ochronê i rozwój dziedzictwa kulturowego Europy oraz artyku³ III-315 ustêp 4 akapit 3, potwierdzaj¹cy wymóg jednomyœlnoœci Rady przy rokowaniach i zawieraniu umów w dziedzinie handlu us³ugami w zakresie kultury i audiowizualnymi, je¿eli mog³yby one zagroziæ ró¿norodnoœci kulturowej i jêzykowej Unii,

-   uwzglêdniaj¹c decyzjê Konferencji Generalnej UNESCO z dnia 17 października 2003 r. o rozpoczêciu prac nad opracowaniem projektu Konwencji o ró¿norodnoœci kulturowej na kolejn¹ sesjê Konferencji Generalnej w 2005 r.,

-   uwzglêdniaj¹c art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.   maj¹c na uwadze, ¿e miêdzy grudniem 2003 r. a majem 2004 r. mia³y miejsce spotkania niezale¿nych ekspertów w celu opracowania pierwszego wstêpnego projektu Konwencji,

B.   maj¹c na uwadze, ¿e od wrzeœnia 2004 r. mia³a miejsce seria spotkañ miêdzyrz¹dowych w celu dokoñczenia prac nad wstêpnym projektem Konwencji oraz sprawozdania,

C.   maj¹c na uwadze, ¿e Powszechna Deklaracja UNESCO o Ró¿norodnoœci Kulturowej, przyjêta w listopadzie 2001 r. by³a po¿¹danym krokiem w kierunku wspó³pracy miêdzynarodowej, jednak okaza³a siê niewystarczaj¹c¹ odpowiedzi¹ na zagro¿enia dla ró¿norodnoœci kulturowej w zglobalizowanym œwiecie,

D.   maj¹c na uwadze, ¿e projekt Konwencji UNESCO ma na celu umo¿liwienie oraz ochronê ró¿norodnoœci treœci kulturowych i wypowiedzi artystycznych; maj¹c na uwadze, ¿e Konwencja ma na celu u³atwienie opracowania i przyjêcia polityk dotycz¹cych kultury oraz odpowiednich œrodków ochrony i promocji ró¿norodnoœci treœci kulturowych, jak równie¿ promowanie szerszej wspó³pracy w ramach miêdzynarodowych wymian kulturalnych,

E.   maj¹c na uwadze, ¿e cel Konwencji odnosi siê do kwestii kultury – obszaru, w którym w œwietle art. 151 Traktatu WE Wspólnota nie dysponuje kompetencjami harmonizacyjnymi oraz ¿e wœród œrodków, za pomoc¹ których te cele s¹ osi¹gane, mog¹ znajdowaæ siê postanowienia naruszaj¹ce dorobek prawny UE; inaczej mówi¹c, ¿e projekt Konwencji UNESCO jest umow¹ mieszan¹, zawieraj¹c¹ szereg postanowieñ, które wchodz¹ w zakres kompetencji Wspólnoty,

F.   zwa¿ywszy, ¿e Rada wyrazi³a w dniu 16 listopada 2004 zgodê na to, aby Komisja uzyska³a kompetencje do negocjowania, w imieniu Wspólnoty, tych fragmentów tekstu projektu UNESCO, które wchodz¹ w zakres kompetencji Wspólnoty,

G.   maj¹c na uwadze, ¿e Pañstwa Cz³onkowskie s¹ zobowi¹zane do œcis³ej wspó³pracy wewn¹trz Wspólnoty, tak by zapewniæ jednoœæ w negocjowaniu i podpisaniu ka¿dego tekstu,

H.   maj¹c na uwadze, ¿e art. 300 Traktatu WE okreœla procedury maj¹ce zastosowanie do umów Wspólnoty i mówi o zasiêganiu opinii Parlamentu Europejskiego w sprawie propozycji zawarcia takiej umowy,

I.   maj¹c na uwadze, ¿e przy umowie mieszanej wa¿ne jest, aby istnia³a œcis³a wspó³praca miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi i wszystkimi instytucjami wspólnotowymi,

1.   przypomina, ¿e Konwencja musi byæ narzêdziem wspó³pracy miêdzynarodowej na rzecz rozwoju kulturowego i jest zdania, ¿e projekt Konwencji stanowi powa¿n¹ próbê sprostania wyzwaniom dla ró¿norodnoœci kulturowej, spowodowanym globalizacj¹ i polityk¹ handlu miêdzynarodowego oraz z zadowoleniem przyjmuje proces tworzenia wi¹¿¹cego instrumentu ustalaj¹cego standardy dzia³ania w zakresie ochrony ró¿norodnoœci kulturowej;

2.   wyra¿a przekonanie, ¿e Pañstwa Cz³onkowskie musz¹ do³o¿yæ wszelkich starañ, aby koordynowaæ swoje stanowiska, zarówno miêdzy sob¹, jak i ze Wspólnot¹;

3.  3 wyra¿a obawê, ¿e brak jednoœci w tym wzglêdzie podwa¿y pozycjê Wspólnoty i jej wiarygodnoœæ podczas rokowañ oraz podkreœla znaczenie jednoœci UE i potrzebê pe³nego zaanga¿owania Parlamentu w zdefiniowanie jasnego mandatu oraz potrzebê uwzglêdnienia opinii spo³eczeñstwa obywatelskiego;

4.   nalega, aby Komisja nie tylko informowa³a na bie¿¹co Radê o negocjacjach z UNESCO, ale aby zagwarantowa³a, by Parlament by³ równie¿ w pe³ni informowany;

5.   wyra¿a przekonanie, ¿e proponowana Konwencja UNESCO musi w sposób czytelny podkreœliæ prawo Pañstw sygnatariuszy do opracowania, utrzymania i wdra¿ania polityk i ustaw maj¹cych na celu wspieranie i ochronê ró¿norodnoœci kulturowej oraz pluralizmu mediów; uwa¿a, ¿e podstawowe znaczenie ma wzmocnienie praw zawartych w Konwencji oraz ¿e nale¿y przeciwdzia³aæ wszelkim próbom rozwodnienia lub os³abienia tych praw przez Konwencjê;

6.   wyra¿a przekonanie, ¿e Konwencja musi uznaæ niezwykle istotn¹ rolê, jak¹ odgrywaj¹ us³ugi publiczne, a w szczególnoœci publiczni nadawcy przy ochronie, wspieraniu i rozwoju ró¿norodnoœci kulturowej i to¿samoœci oraz dostêpu ka¿dego obywatela do treœci i wiedzy wysokiej jakoœci;

7.   podkreœla, ¿e poniewa¿ us³ugi w dziedzinie kultury oraz produkty kultury posiadaj¹ dwojak¹ naturê, gdy¿ stanowi¹ zarówno dobra ekonomiczne, jak i kulturalne, nie mog¹ byæ one porównywane ze zwyk³ym towarem;

8.   podkreśla również, że dostęp do zróżnicowanej oferty treści kulturowych, zarówno krajowych, jak i pochodzących ze wszystkich regionów świata stanowi prawo podstawowe;

9.   nalega, aby Unia Europejska oraz jej Pañstwa Cz³onkowskie w procesie rokowañ i zawierania Konwencji nie robi³y nic, co mog³yby zagroziæ ró¿norodnoœci kulturowej lub os³abiæ zdolnoœæ rz¹dów do wspierania ró¿norodnoœci kulturowej i to¿samoœci;

10.   wzywa Konferencjê Generaln¹ UNESCO oraz wszystkie strony uczestnicz¹ce w rokowaniach do zapewnienia, aby Konwencja odnosi³a siê do wszystkich form wyra¿ania treœci kulturowych;

11.   wzywa wszystkie strony uczestniczące w negocjacjach do uczynienia wszystkiego, co jest w ich mocy w celu ukończenia projektu, tak aby mógł on zostać przyjęty na następnym posiedzeniu Konferencji Generalnej UNESCO, która odbędzie się w Paryżu w październiku 2005 r.;

12.   jest przekonany, i¿ pluralizm mediów powinien stanowiæ podstawow¹ zasadê wyra¿on¹ w Konwencji;

13.   nalega, aby w Konwencji zagwarantowana by³a przejrzystoœæ, zasada proporcjonalnoœci oraz zasada demokracji;

14.  nalega, aby u podstaw Konwencji znalaz³y siê zasady praw jednostki, ustanowione w instrumentach miêdzynarodowych, w tym prawo swobodnego dostêpu do informacji, swobodê wyra¿ania opinii oraz prawo w³asnoœci intelektualnej;

15.   jest zdania, ¿e kwestia relacji pomiêdzy miêdzynarodowym prawem handlowym a przysz³¹ Konwencj¹ UNESCO jest spraw¹ kluczow¹, któr¹ najlepiej by³oby zaj¹æ siê w taki sposób, aby ochrona ró¿norodnoœci kulturowej by³a traktowana przynajmniej tak samo jak inne polityki, a na pewno nie by³a im podporz¹dkowana;

16.   jest zdania, że Konwencja musi przewidywać prosty, jednolity i wiążący mechanizm łagodzenia sporów, tak aby rozwijać w prawie międzynarodowym orzecznictwo dotyczące różnorodności kulturowej;

17.   jest zdania, ¿e jakakolwiek definicja przemys³u kulturowego w Konwencji powinna obejmowaæ nie tylko produkcjê, ale te¿ tworzenie, publikowanie, promocjê, dystrybucjê, wystawianie, udostêpnianie, sprzeda¿, zbieranie, magazynowanie i konserwacjê dóbr kultury i us³ug zwi¹zanych z kultur¹;

18.   uwa¿a, ¿e Konwencja powinna uznaæ znaczenie zarówno bezpoœredniej, jak i poœredniej pomocy finansowej oraz ¿e Pañstwa sygnatariusze mog¹ decydowaæ o charakterze, wysokoœci i beneficjentach takiej pomocy;

19.   uwa¿a, ¿e Pañstwa powinny zachowaæ prawo do organizowania, finansowania i definiowania zakresu zadañ instytucji publicznych, których zadaniem jest zapewnienie ró¿norodnoœci kulturowej i pluralizmu mediów, w szczególnoœci publicznych nadawców, w celu zagwarantowania ich demokratycznego i spo³ecznego znaczenia dla ich spo³eczeñstw, co musi mieæ zastosowanie równie¿ w dobie technologii cyfrowej;

20.   uwa¿a dlatego, ¿e Konwencja musi chroniæ prawa Pañstw sygnatariuszy do poszerzania ich polityk dotycz¹cych kultury o nowe treœci medialne i nowe sposoby dystrybucji oraz ¿e zasada neutralnoœci technologicznej musi byæ jasno wspomniana w Konwencji;

21.  z zadowoleniem przyjmuje projekt utworzenia Centrum obserwacji ró¿norodnoœci kulturowej w ramach UNESCO, które musi wspó³pracowaæ z organizacjami zawodowymi;

22.   zobowi¹zuje swojego Przewodnicz¹cego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rz¹dom Pañstw Cz³onkowskich oraz Pañstw Przystêpuj¹cych, Komitetowi Regionów, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Spo³ecznemu, Radzie Europy i UNESCO.

(1) Dz.U. C 92 E z 16.4.2004, str. 322.
(2) Dz.U. C 61 E z 10.3.2004, str. 289.


Bangladesz
PDF 120kWORD 45k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Bangladeszu
P6_TA(2005)0136RC-B6-0252/2005

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Umowę o Współpracy między Wspólnotą Europejską i Ludową Republiką Bangladeszu dotyczącą partnerstwa i rozwoju(1),

–   uwzględniając wzrost krytycyzmu i coraz poważniejsze naruszenia praw człowieka przez urzędników i fundamentalistyczne organizacje religijne, o których doniosła Rada Gospodarczo-Społeczna ONZ w lutym 2005 r. (E/CN.4/2005/NGO/32), Amerykański Departament Stanu, również w lutym 2005 r. (Sprawozdania krajowe w sprawie sytuacji praw człowieka w Bangladeszu z 2004 r.) oraz Amnesty International (np. Pilne Działanie 061/2005),

–   uwzględniając złożone w imieniu Unii Europejskiej oświadczenie Prezydencji w sprawie ataków na Habiganj w Bangladeszu w dnie 29 stycznia 2005 r.,

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A.   mając na uwadze powtarzające się zamachy bombowe wymierzone w czołowych polityków opozycji, w grupy mniejszości religijnych, w dziennikarzy i przedstawicieli organizacji pozarządowych, a szczególnie ostatnie dwa zamachy z użyciem granatów nakierowane na dwóch prominentnych polityków opozycji - w dniu 21 sierpnia 2004 r. na przewodniczącą Ligi Awami i byłą premier Sheikh Hasina oraz w dniu 27 stycznia 2005 r. na byłego ministra finansów Shaha Mohammada Kibirię, który zginął w jego następstwie,

B.   zaniepokojony ostatnimi wydarzeniami politycznymi w Bangladeszu, rosnącym ryzykiem fundamentalizmu i złymi rządami, korupcją oraz nepotyzmem, które poważnie naruszyły rządy prawa, w tym postanowienia konstytucji chroniące prawa podstawowe w Bangladeszu,

C.   zaniepokojony ograniczonymi osiągnięciami w opanowaniu przez rząd Bangladeszu wybuchów aktów przemocy oraz kontynuowaniem gróźb ze strony grup ekstremistycznych; zauważa, ze grupy paramilitarne w dalszym ciągu działają na obszarach wiejskich, niekiedy ze wsparciem władz lokalnych,

D.   z niepokojem zauważa, że mniejszości religijne, w tym Hindusi, ale także umiarkowani muzułmanie oraz organizacje broniące praw kobiet, stali się ofiarami licznych i gwałtownych ataków i aktów zastraszenia w ostatnich latach,

E.   uznając, że wiążący się z powyższymi faktami klimat strachu powstał wskutek nadużycia władzy ze strony partii fundamentalistów muzułmańskich w rządzie,

F.   mając na uwadze, że mimo iż Bangladesz poczynił pewne postępy w obszarach społeczno-gospodarczych, takich jak zdrowie, dostęp do urządzeń sanitarnych, edukacja, wzmocnienie pozycji kobiet, planowanie rodziny i samowystarczalność żywieniowa, nadal pozostaje w tyle jeśli chodzi o poprawę kwestii związanych z jakością zarządzania i promowaniem praw człowieka, które, gdyby zostały wprowadzone, mogłyby przyczynić się do ożywienia gospodarczego i społecznego,

G.   zaniepokojony niemożnością postawienia przez rząd Bangladeszu osób winnych tych ataków przed sąd oraz ogólnym pogorszeniem prawa i porządku w Bangladeszu w ostatnich latach; zauważając jednocześnie, że w dniu 22 lutego 2005 r. rząd Bangladeszu zakazał działalności i zamroził aktywa dwóch przestępczych organizacji muzułmańskich,

H.   podkreślając, że Umowa o Współpracy między WE a Bangladeszem opiera się na poszanowaniu praw człowieka i demokratycznych zasad oraz że pogwałcenie art. 1 stanowi naruszenie mogące zagrozić kontynuacji Umowy,

I.   mając na uwadze, że Komisja musi zapewnić aby sytuacja praw człowieka w Bangladeszu podlegała kontroli, a Parlament powinien być informowany o jej wynikach,

J.   podkreślając zobowiązania Bangladeszu wynikające z prawa międzynarodowego jako strony zarówno Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, jak i Konwencji NZ przeciwko torturom i innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu, ale i to, że nie zostały one dotychczas uwzględnione w obowiązujących prawach,

1.   potępia powtarzające się zamachy bombowe i wzywa rząd Bangladeszu do zapewnienia pełnego dostępu prowadzącym dochodzenie międzynarodowym śledczym wspomagającym służby specjalne Bangladeszu do wszystkich istniejących dowodów w sprawie ataków, zgodnie z obietnicami złożonymi przez ten rząd, i nalega na opublikowanie przezeń pełnego sprawozdania ze śledztwa;

2.   wzywa rząd Bangladeszu do przestrzegania wydanych przez krajowy Sąd Najwyższy zaleceń o unikaniu nadużywania prawnych środków w celu przetrzymywania demonstrantów oraz do niepodejmowania represyjnych działań w stosunku do pokojowych demonstracji politycznych, w tym stosowania aresztu i tortur;

3.   nalega szczególnie, aby rząd Bangladeszu położył kres tzw. akcjom przeciw zbrodniom prowadzonym przez siły paramilitarne Rapid Action Batalion, które sprowadzają się do samosądów zakończonych zabójstwami. Znana organizacja praw człowieka ODHIKAR ogłosiła, że w roku 2004 ogłoszono publicznie 90 przypadków śmierci wskutek tortur osób pozbawionych wolności;

4.   zachęca rząd Bangladeszu do umożliwienia obywatelom udziału w tradycyjnych wydarzeniach kulturalnych odzwierciedlających tradycyjną tolerancję i świeckość oraz do zapewnienia niezbędnych do bezpiecznego ich przeprowadzenia środków bezpieczeństwa;

5.   nalega na podjęcie przez rząd Bangldeszu kroków prewencyjnych w stosunku do paramilitarnych grup muzułmańskich, które sieją przemoc i zastraszenie na obszarach wiejskich Bangladeszu;

6.   ponawia swoje żądanie, aby doprowadzono do procesu osób uczestniczących w masakrze obywateli Bangladeszu oraz w innych zbrodniach wojennych mających miejsce w czasie wojny wyzwoleńczej w Bangladeszu w 1971 r.;

7.   uznaje, że w perspektywie wyborów parlamentarnych przewidzianych na koniec 2006 r./początek 2007 r. powinny zostać przeprowadzone systematyczne reformy w celu przywrócenia zasad dobrego rządzenia, tak aby komisja wyborcza i przejściowy rząd mogły pracować w atmosferze niezależności;

8.   uznaje, że spójne działanie wszystkich ofiarodawców na całym świecie będzie niezbędne dla wsparcia takich reform;

9.   wzywa wszystkie strony do powstrzymania się od niedemokratycznych praktyk oraz do przeprowadzenia wielostronnego dialogu poprzez pełne uczestnictwo w demokratycznym procesie parlamentarnym; wzywa szczególnie partie opozycyjne do zaprzestania bojkotowania działalności parlamentarnej, ponieważ agitacja i przemoc powodują cierpienia ludności Bangladeszu;

10.   wyraża swoje poparcie dla zasadniczych kroków podjętych przez przedstawicieli UE w zeszłym roku w celu obrony praw mniejszości religijnych w Bangladeszu, takich jak ich fizyczna obecność w kompleksie Ahmadiyya Muslims w październiku 2004 r., kiedy fundamentaliści przygotowywali się do przeprowadzenia masowego ataku na kompleks;

11.   wzywa Radę do przeanalizowania stosowania klauzuli o prawach człowieka i demokracji w Umowie o Współpracy między WE i Bangladeszem oraz do upewnienia się, czy rząd Bangladeszu wkłada odpowiednio duży wysiłek w celu zasadniczej poprawy sytuacji praw człowieka;

12.   zauważa ostatnio podjęte przez rząd Bangladeszu skromne kroki w celu poprawy sytuacji politycznej w kraju, zamierza zachęcać rząd Bangladeszu do zapewnienia sytuacji przestrzegania prawa i porządku oraz wesprzeć każdy istotny postęp w zakresie dobrych rządów i wolności prasy, zwalczania korupcji oraz poszanowania praw człowieka;

13.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie Europejskiej, Komisji, rządom i parlamentom Państw Członkowskich i państw kandydujących, Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych i rządowi Bangladeszu.

(1) Dz.U. L 118 z 27.4.2001, str. 48.


Pomoc humanitarna dla uchodźców z Sahary Zachodniej
PDF 204kWORD 41k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie pomocy humanitarnej dla uchodźców saharyjskich
P6_TA(2005)0137RC-B6-0250/2005

Parlament Europejski,

-   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie Sahary Zachodniej(1), w której "zwraca się do Komisji o zwiększenie pomocy humanitarnej dla uchodźców saharyjskich oraz wzywa ją w szczególności do zwiększenia pomocy humanitarnej dla ludu saharyjskiego, zwłaszcza w sektorze żywnościowym, zdrowotnym i edukacyjnym";

-   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 października 2003 r. w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja III: Komisja(2), w której wzywa Komisję do zapewnienia gwarancji znaczącej i nieprzerwanej pomocy humanitarnej dla uchodźców saharyjskich;<0}

-   mając na uwadze sprawozdania Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych z dnia 20 października 2004 r. w sprawie ewentualnej redukcji personelu MINURSO, w tym personelu cywilnego i administracyjnego (S/2004/827) oraz z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie sytuacji dotyczącej Sahary Zachodniej (S/2005/49), wzywające wspólnotę międzynarodową do dalszego niesienia pomocy humanitarnej uchodźcom saharyjskim aż do rozwiązania konfliktu w Saharze Zachodniej;

-   mając na uwadze projekt Światowego Programu Żywnościowego ONZ (UNWFP) z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie pomocy dla uchodźców w Saharze Zachodniej (WFP/EB.2/2004/4-B/4), który stwierdza pogorszenie warunków życia uchodźców saharyjskich (opóźnienie wzrostu u dzieci, niedożywienie, anemia itp.) na skutek zmniejszenia pomocy;

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że ludność saharyjska znajduje się w obozach dla uchodźców w Algierii z powodu niedokończonej dekolonizacji oraz że przeżycie tej ludności zależy całkowicie od międzynarodowej pomocy humanitarnej;

B.   uwzględniając pogorszenie sytuacji humanitarnej, stwierdzone przez grupę posłów do Parlamentu Europejskiego podczas ich wizyty w dniach 3 - 6 marca 2005 r. w obozach dla uchodźców saharyjskich (położonych w pobliżu Tindoufu, w południowo-zachodniej Algierii);

C.   mając na uwadze apel skierowany do państw ofiarodawców skierowany przez UNWFP w dniu 26 lutego 2005 r., który stwierdza, że począwszy od maja 2005 r. UNWFP nie będzie w stanie zapewnić pełnej dziennej racji żywnościowej 2 100 kcal dla 158 000 uchodźców saharyjskich z powodu braku hojnych składek i pomocy zewnętrznej, co mogłoby mieć poważne skutki dla odżywiania i zdrowia uchodźców, a przede wszystkim kobiet i dzieci;

D.   zaniepokojony faktem, że zapasy skończą się w maju 2005 r., co narazi uchodźców żyjących już teraz w trudnych warunkach, na głęboki kryzys humanitarny, jeśli do tego czasu nie zostaną podjęte kroki w celu zapewnienia znaczącej i szybkiej pomocy, umożliwiającej załagodzenie tej poważnej sytuacji;

E.   mając na uwadze dramatyczne konsekwencje, które mogą wyniknąć z ciągłego zmniejszania pomocy niesionej uchodźcom saharyjskim przez Komisję za pomocą Departamentu pomocy humanitarnej (ECHO) (uszczuplenie racji żywnościowych, pogorszenie sytuacji w dziedzinie zdrowia i edukacji, itp.);

F.   mając na uwadze istotną, szczególną i dodatkową pomoc (żywność, zdrowie, edukacja, mieszkania, higiena, itp.) świadczoną przez Komisję uchodźcom saharyjskim do 2002 r. jako uzupełnienie pomocy polegającej na dostarczeniu podstawowych produktów przez instytucje Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach ich mandatu;

G.  G mając na uwadze, że kryzys humanitarny jest spowodowany między innymi brakiem istotnych postępów w poszukiwaniu sprawiedliwego i trwałego politycznego rozwiązania sytuacji politycznej w Saharze Zachodniej, które mogłoby być zaakceptowane przez wszystkie zainteresowane strony;

1.   wzywa Komisję do przyznania natychmiastowej pomocy, umożliwiającej zaradzenie trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się obecnie uchodźcy saharyjscy;

2.   wzywa Komisję do zwiększenia i zróżnicowania niesionej pomocy, tak aby powrócić przynajmniej do poziomu z 2002 r., zapewniając tym samym uchodźcom saharyjskim możliwą do zaakceptowania, minimalną rację żywnościową, oraz do jednoczesnego dalszego koncentrowania uwagi na takich obszarach jak zdrowie, edukacja, mieszkania i transport;

3.   ponownie zwraca się do Komisji z wezwaniem, zawartym w ust. 66 wymienionej wyżej rezolucji z dnia 23 października 2003 r. o podjęcie właściwych kroków w celu zagwarantowania pomocy dla uchodźców saharyjskich i, w każdym wypadku, o nieprzerywanie tej pomocy, nawet chwilowo, z powodów czysto administracyjnych;

4.   wzywa Komisję do zaangażowania europejskich organizacji pozarządowych, które mają już doświadczenie w terenie, w realizację programów ECHO na rzecz uchodźców saharyjskich w celu zagwarantowania efektywnego i szybkiego wdrożenia pomocy przyznanej przez Unię Europejską;

5.   zwraca się do Komisji o przyczynienie się do zwiększenia potencjału administracyjnego dla pomocy humanitarnej w obozach dla uchodźców poprzez współpracę z organizacjami saharyjskimi powołanymi specjalnie do tego celu;

6.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, rządowi Maroka, Frontowi Polisario i Przewodniczącemu Unii Afrykańskiej.

(1) Dz.U. C 377 z 29.12.2000, str. 354.
(2) Dz.U. C 82 E z 1.4.2004, str. 457.


Lampedusa
PDF 119kWORD 43k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Lampedusy
P6_TA(2005)0138RC-B6-0251/2005

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Powszechną Deklarację Praw Człowieka, w szczególności art. 14,

–   uwzględniając Konwencję Genewską z 1951 r. dotyczącą statusu uchodźców, w szczególności art. 33 ust. 1, który wymaga dokładnego badania indywidualnych przypadków oraz zakazuje wydaleń lub zawracania uchodźców,

–   uwzględniając Europejską Konwencję Praw Człowieka, w szczególności art. 4 Protokołu nr 4 do Konwencji, zgodnie z którym "zbiorowe wydalenia cudzoziemców są zakazane",

–   uwzględniając deklarację z Barcelony, a także program prac przyjęty w trakcie Konferencji Eurośródziemnomorskiej w dniach 27-28 listopada 1995 r., mające na celu promowanie obrony praw podstawowych w strefie śródziemnomorskiej,

–   uwzględniając Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej(1), w szczególności art. 18 dotyczący prawa do azylu,

–   uwzględniając art. 6 Traktatu UE oraz art. 63 Traktatu Wspólnoty Europejskiej,

–   uwzględniając pytania pisemne E-2616/04 i E-0545/05,

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że Lampedusa, położona w Cieśninie Sycylijskiej, jest małą wyspą o powierzchni 20 km2, zamieszkałą przez około 5500 osób, dysponującą jedynie ograniczonymi możliwościami przyjmowania i udzielania schronienia imigrantom i osobom starającym się o azyl, które przybywają regularnie do jej brzegów, często w niezwykle trudnych warunkach;

B.   zaniepokojony zbiorowymi wydaleniami cudzoziemców z włoskiej wyspy Lampedusa do Libii, dokonywanymi przez władze włoskie w okresie od października 2004 r. do marca 2005 r.;

C.   mając na uwadze, że Wysoki Komisarz ds. Uchodźców ONZ skrytykował wydalenie 17 marca 2005 r. 180 osób oraz oświadczył, że nie ma żadnej pewności, iż Włochy zastosowały niezbędne środki, by upewnić się, że nie odsyłają do Libii – która nie może być uznana za kraj bezpieczny – osób, którym należy się status uchodźcy; mając na uwadze, że Wysoki Komisarz ds. Uchodźców ONZ wyraził głęboki żal z powodu braku przejrzystości działań, tak po stronie władz włoskich, jak i libijskich;

D.   zaniepokojony faktem, iż władze włoskie odmówiły Wysokiemu Komisarzowi ds. Uchodźców ONZ wstępu do ośrodka zatrzymań na wyspie Lampedusa 15 marca 2005 r., jednocześnie – według Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców – przyznając prawo do wstępu urzędnikom libijskim;

E.   żywo zaniepokojony losem setek osób starających się o azyl, które są zawracane do Libii, zważywszy, że kraj ten nie jest sygnatariuszem Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców, nie posiada systemu udzielania azylu, nie oferuje rzeczywistych gwarancji praw uchodźców i dokonuje arbitralnych aresztowań, zatrzymań i wydaleń oraz mając na uwadze fakt, iż wydalane osoby są zakuwane w kajdanki i nie są informowane o celu podróży;

F.   zaniepokojony złym traktowaniem i warunkami życiowymi osób przetrzymywanych w obozach w Libii, a także niedawnymi masowymi repatriacjami cudzoziemców z Libii do kraju pochodzenia bez zapewnienia ochrony ich godności oraz życia; zaniepokojony także informacjami pochodzącymi ze źródeł libijskich, według których w wyniku wydaleń śmierć poniosło 106 osób;

G.   mając na uwadze porozumienie dwustronne między Włochami a Libią, którego treść pozostaje niejawna i które powierza władzom libijskim sprawowanie kontroli nad ruchem migracyjnym oraz zobowiązuje je do ponownego przyjmowania osób wydalonych przez Włochy;

H.   zaniepokojony brakiem we Włoszech ustawodawstwa dotyczącego prawa do azylu;

I.   mając na uwadze, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w dniu 6 kwietnia 2005 r. wystosował wniosek pod adresem Włoch, zwracając się o dostarczenie informacji na temat sytuacji na wyspie Lampedusa, w związku ze skargą nr 11593/05 złożoną przez grupę wydalonych cudzoziemców;

1.   zwraca się do władz włoskich i do Państw Członkowskich o powstrzymanie się od zbiorowych wydaleń;

2.   uważa, że zbiorowe wydalenia cudzoziemców do Libii przez władze włoskie – w tym wydalenie dokonane w dniu 17 marca 2005 r. – stanowią pogwałcenie zasady niewydalania, oraz że władze włoskie uchybiły zobowiązaniom międzynarodowym nie upewniając się, że życie wydalanych osób nie jest zagrożone w kraju pochodzenia;

3.   zwraca się do władz włoskich o zagwarantowanie Wysokiemu Komisarzowi ds. Uchodźców ONZ dostępu do ośrodka zatrzymań na wyspie Lampedusa i możliwości spotkania z osobami, które są tam przetrzymywane i które być może potrzebują międzynarodowej ochrony;

4.   zwraca się do Komisji jako strażniczki traktatów o zapewnienie poszanowania prawa do azylu na terenie Unii Europejskiej, zgodnie z art. 6 Traktatu UE i art. 63 Traktatu WE, o powstrzymanie zbiorowych wydaleń i o zobowiązanie Włoch, a także pozostałych Państw Członkowskich, by przestrzegały swych obowiązków wynikających z prawa Unii;

5.   przypomina, że niezbędna jest wspólnotowa polityka w zakresie imigracji i azylu, opierająca się na otwarciu legalnych dróg imigracji i określeniu wspólnych norm ochrony praw podstawowych imigrantów i osób starających się o azyl w całej Unii Europejskiej, zgodnie z ustaleniami Rady Europejskiej w Tampere w 1999 r., potwierdzonymi przez Program Haski;

6.   ponownie zgłasza poważne zastrzeżenia do minimalistycznego podejścia w projekcie dyrektywy Rady dotyczącej procedur przyznawania azylu (COM(2002)0326) i zwraca się do Państw Członkowskich o zapewnienie szybkiej transpozycji dyrektywy 2004/83/WE(2) w sprawie minimalnych norm uznawania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców za uchodźców;

7.   zwraca się do Komisji o prowadzenie przejrzystego dialogu na ten temat, w tym o podanie do publicznej wiadomości rezultatów misji technicznej w Libii w listopadzie i grudniu 2004 r. dotyczącej problemów nielegalnej imigracji;

8.   zwraca się do Libii o umożliwienie dostępu obserwatorom międzynarodowym, położenie kresu wydaleniom i arbitralnym aresztowaniom cudzoziemców, ratyfikowanie Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców i uznanie mandatu Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ; zwraca się o podanie do publicznej wiadomości wszelkich umów o readmisji zawartych z Libią;

9.   zwraca się o wysłanie delegacji złożonej z członków odpowiednich komisji do ośrodka dla uchodźców na wyspie Lampedusa oraz do Libii, celem ocenienia skali problemu oraz upewnienia się o legalności działań władz włoskich i libijskich;

10.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom Państw Członkowskich, rządowi Libii oraz Wysokiemu Komisarzowi ds. Uchodźców ONZ.

(1) Dz.U. C 364 z 18.12.2000, str. 1.
(2) Dz.U. L 304 z 30.9.2004, str. 12.


Susza w Portugalii
PDF 124kWORD 47k
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie suszy w Portugalii
P6_TA(2005)0139RC-B6-0255/2005

Parlament Europejski,

-   uwzględniając art. 2 i 6 Traktatu WE, na mocy których wymagania w zakresie ochrony środowiska muszą zostać zintegrowane z politykami wspólnotowymi w wielu sektorach, w celu trwałego rozwoju gospodarczego z punktu widzenia ochrony środowiska,

-   uwzględniając art. 174 Traktatu WE,

-   uwzględniając Protokół z Kyoto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) z grudnia 1997 r., ratyfikowany przez WE w dniu 4 marca 2002r.,

-   uwzględniając sprawozdanie Komisji w sprawie zmian klimatycznych oraz europejskiej gospodarki wodnej,

-   uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że Europa Południowa, a zwłaszcza Półwysep Iberyjski wielokrotnie była dotknięty ciężką suszą w ostatnich kilku latach,

B.   mając na uwadze, że brak opadów w Portugalii od 1 października 2004 r.do końca marca 2005 r., przy poziomie opadów niższym o 50% od wartości średniej w latach 1961 - 1990 spowodował wyjątkowo niski poziom wód gruntowych, który w niektórych regionach na południu kraju nie przekracza 20%,

C.   mając na uwadze, że do 15 marca 2005 r. blisko 88% powierzchni Portugalii kontynentalnej było pod wpływem dotkliwej czy nawet ekstremalnej suszy, a sytuacja nie zmieniła się w sposób istotny nawet po kilku dniach niewielkich opadów,

D.   mając na uwadze, że odczuwalny niedobór wody powoduje poważne skutki społeczno-ekonomiczne, głównie w rolnictwie, hodowli, leśnictwie - gdzie można zaobserwować bardzo słaby lub zerowy rozwój wegetatywny, przede wszystkim zbóż, roślin pastewnych, łąk naturalnych, zagrażając zbiorom słomy i zbóż i powodując ogromne niedobory paszy dla zwierząt, a rezerwy są już wyczerpane - jak również w zakresie konsumpcji, środowiska, krajowej opieki zdrowotnej, a w konsekwencji, również w portugalskiej turystyce, będącej istotnym sektorem gospodarki,

E.   mając na uwadze, że od maja do początku jesieni nie będą będą miały miejsca nowe opady, i że w związku z tym trzeba będzie kontynuować dożywianie zwierząt nie tylko w okresie letnim, ale również podczas przyszłej zimy,

F.   mając na uwadze, że najbardziej poszkodowane są osoby, które posiadają najniższe zasoby finansowe oraz, że bezpośrednie skutki zostały spotęgowane konsekwencjami dla upraw wiosennych, które są zagrożone w związku z niskim poziomem wód zgromadzonych w głównych tamach - jak również zwiększeniem ryzyka pożarów w okresie letnim, które osiągnęły już katastroficzny wymiar, szcególnie w roku 2003,

G.   mając na uwadze, że według badań, przeprowadzonych nad przewidywanym wpływem suszy w ciągu nadchodzących 11 miesięcy należy liczyć się z tym, że straty w wartości dodanej netto wyniosą 34%, a w najbardziej dotkniętych południowych regionach straty mogą wynieść nawet 40%,

H.   mając na uwadze, że utrzymująca się w Portugalii susza jest kolejnym przejawem negatywnych skutków zmian klimatycznych, podkreśla, iż jest to jeszcze jeden sygnał wskazujący na potrzebę ambitnych działań ogólnoświatowych na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych; mając na uwadze, że UE powinna w dalszym ciągu odgrywać wiodącą rolę w tym procesie i wzmagać wysiłki w kluczowych dziedzinach związanych ze środowiskiem, energią i transportem,

1.   wyraża solidarność z mieszkańcami regionów i sektorów produkcji dotkniętych suszą oraz zaniepokojenie sytuacją, z jaką zmagają się portugalscy rolnicy i hodowcy, a także regiony już cierpiące na braki w dostawach wody, wśród których szczególnie trudna sytuacja panuje w centrum i na południu kraju;

2.   wzywa do interwencji na poziomie wspólnotowym nie tylko w zakresie niesienia pomocy najbardziej dotkniętym, lecz także zapobiegania pogorszeniu się sytuacji i uniemożliwienia spowodowania tak szkodliwych skutków w razie zaistnienia podobnych sytuacji w przyszłości; w związku z tym, na podstawie informacji już dostarczonych przez władze portugalskie, zwraca się do Komisji o:

   - zapewnienie, aby pełna kwota pomocy dla rolników została wypłacona z wyprzedzeniem,
   - ułatwienie, w ramach prawa wspólnotowego i biorąc za przykład działania podjęte w podobnych sytuacjach w przeszłości, wykorzystania zbóż ze wspólnotowej rezerwy interwencyjnej, która powstała w wyniku nadwyżek produkcyjnych w niektórych Państwach Członkowskich,
   - udzielenie pomocy na rzecz zabiegów weterynaryjnych przewidzianych w planie awaryjnym zwalczania epidemii gorączki oskrzelowej (tzw. "niebieski język"), która pojawiła się w czasie suszy i która, poprzez wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się zwierząt, pogarsza w sposób alarmujący sytuację,
   - wyrażenie zgody na odstępstwa od stosowania niektórych przepisów wspólnotowych, szczególnie zezwolenie na zatrawienie odłogów lub powierzchni uprawy zbóż, na których nie można przeprowadzić zbiorów z powodu zaburzenia cyklu produkcyjnego,
   - upoważnienie władz portugalskich do udzielenia pomocy państwowej uzasadnionej zaistniałymi okolicznościami, przede wszystkim na rzecz drobnych rolników, szczególnie w celu uczestnicznia w nadzwyczajnych kosztach paszy dla zwierząt i transportu lub gromadzenia wody, bądź też upraw najbardziej dotkniętych suszą, jak w przypadku ziemniaka czy owoców cytrusowych,
   - przedstawienie Radzie i Parlamentowi Europejskiemu projektu rewizji instrumentów prawnych w celu dostosowania istniejącego prawodawstwa tak, aby mogło ono pomóc w uniknięciu nawrotu tak poważnych skutków powtarzającej się suszy na południu Europy w kolejnych latach;

3.   w tym kontekście alarmuje Komisję i Radę o konieczności niezwłocznego uruchomienia funduszy i zasobów , aby móc na czas zapobiegać wystąpieniu w czasie najbliższego lata większej liczby pożarów lasów spowodowanych suszą;

4.   z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji o zarządzaniu ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi w rolnictwie" (COM (2005)0074), i zachęca Komisję i Radę do pilnego działania na rzecz możliwie jak najszybszego wprowadzenia systemu skutecznej ochrony na poziomie wspólnotowym w celu zapewnienia ochrony europejskim rolnikom w razie ryzyka i kryzysu podobnego do obecnego, wynikającego z suszy sytuacji w Portugalii; uważa, że konieczne jest wprowadzenie państwowych ubezpieczeń rolniczych, finansowanych z funduszy Wspólnoty, w celu zapewnienia rolnikom podstawowego minimum dochodów w przypadku katastrof naturalnych takich jak susza lub pożary;

5.   w celu zminimalizowania wzrostu kosztów i zmniejszenia produkcji rolnej uważa za konieczne stworzenie linii budżetowej zapewniającej wsparcie finansowe, jak również czasowe zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne (bez utraty praw) pełnoetatowych rolników o dochodach poniżej 12 ESU, wraz z przedłużeniem kredytu na poczet przyszłych plonów o dwa lata i bez odsetek;

6.   wzywa Radę i Komisję do przeprowadzenia ponownej analizy możliwości wykorzystania Funduszu Solidarności, szczególnie do zapewnienia, aby fundusz ten mógł również być stosowany w tego typu sytuacjach, które występują szczególnie często w Europie południowej;

7.   zwraca się do Komisji o podjęcie inicjatyw na rzecz zapewnienia poszanowania zobowiązań z Kioto;

8.   wzywa Komisję do przeprowadzenia głębokiej analizy powtarzalności tego typu zjawisk aby określić, czy powstają one w sposób cykliczny czy przypadkowy lub też czy stanowią one kolejny skutek trwałych zmian klimatycznych; zwraca się również o rozpatrzenie wariantów działania, mając na uwadze porozumienie na okres po 2012 r. w ramach procesu ONZ dotyczącego zmian klimatycznych, przy rozwinięciu europejskiej strategii długoterminowej, biorąc pod uwagę zmniejszenie emisji do 2020 r. jako skutecznej metody dla krajów rozwiniętych; nalega, aby UE zachowała wiodącą rolę w międzynarodowych wysiłkach na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi oraz by przedstawiono konkretne propozycje działań strategicznych na okres po 2012 r.;

9.   odnotowuje z zainteresowaniem niedawne sprawozdanie Komisji w sprawie globalnego zjawiska zmian klimatycznych oraz ich bezpośrednich skutków dla zaopatrzenia w wodę i jej jakości oraz dla ekosystemów; z zadowoleniem przyjmuje przede wszystkim projekt dostarczenia odpowiednich narzędzi dla unijnych autorów polityki wodnej w zakresie wpływu sektora wodnego (rolnictwo, centra miejskie, sektory przemysłowy i energetyczny, obrona cywilna, planowanie przestrzenne) w sytuacji zmian klimatycznych;

10.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, parlamentowi i rządowi Portugalii, a także władzom lokalnym dotkniętych suszą terenów.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności