Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0003(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0277/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0277/2005

Συζήτηση :

PV 25/10/2005 - 14

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2005 - 3.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0405

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 491kWORD 150k
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2005 - Στρασβούργο
Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος *
P6_TA(2005)0405A6-0277/2005

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου που αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (COM(2005)0006 – C6-0061/2005 – 2005/0003(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2005)0006)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο β), της Συνθήκης ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0061/2005),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0277/2005),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Σύμφωνα με το σημείο 3.3.2 του προγράμματος της Χάγης, η προσέγγιση του ουσιαστικού ποινικού δικαίου αφορά τομείς ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων με διασυνοριακές διαστάσεις και θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε τομείς εγκλημάτων που αναφέρονται χαρακτηριστικά στις συνθήκες. Επομένως, πρέπει να υπάρξει προσέγγιση σε όλα τα κράτη μέλη του ορισμού των αξιόποινων πράξεων που αφορούν τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Επίσης, πρέπει να προβλέπονται ποινές και κυρώσεις που να ανταποκρίνονται στη σοβαρότητα αυτών των αξιόποινων πράξεων κατά των φυσικών και νομικών προσώπων που διέπραξαν ανάλογες αξιόποινες πράξεις ή που υπέχουν ευθύνη για αυτές.
(3)  Σύμφωνα με το σημείο 3.3.2 του προγράμματος της Χάγης, η προσέγγιση του ουσιαστικού ποινικού δικαίου αφορά τομείς ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων με διασυνοριακές διαστάσεις και θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε τομείς εγκλημάτων που αναφέρονται χαρακτηριστικά στις συνθήκες. Επομένως, πρέπει να υπάρξει προσέγγιση σε όλα τα κράτη μέλη του ορισμού των αξιόποινων πράξεων που αφορούν τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ωστόσο, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να ορίσουν και άλλες ενώσεις προσώπων ως εγκληματικές οργανώσεις, π.χ. ενώσεις, οι οποίες δεν αποβλέπουν στον προσπορισμό οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους ή οι οποίες διαπράττουν αξιόποινες πράξεις τιμωρούμενες με στερητικές της ελευθερίας ποινές ή κράτηση ανώτατης διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών. Επίσης, πρέπει να προβλέπονται ποινές και κυρώσεις που να ανταποκρίνονται στη σοβαρότητα αυτών των αξιόποινων πράξεων κατά των φυσικών και νομικών προσώπων που διέπραξαν ανάλογες αξιόποινες πράξεις ή που υπέχουν ευθύνη για αυτές.
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Πρέπει να προβλεφθεί ειδική αξιόποινη πράξη για τη "διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης" και να συμπεριληφθούν διατάξεις με στόχο τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών αρχών και το συντονισμό της δράσης τους μέσω της Eurojust.
(4)  Πρέπει να προβλεφθεί ειδική αξιόποινη πράξη για τη "προώθηση, σύσταση, οργάνωση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης" και να συμπεριληφθούν διατάξεις με στόχο τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών αρχών και το συντονισμό της δράσης τους μέσω της Eurojust.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)
(4α) Υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί ένα μέσο προστασίας των δεδομένων του τρίτου πυλώνα, πρέπει να αναπτυχθεί η συνεργασία ανάμεσα στην Interpol και τη Europol, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με σκοπό τη διερεύνηση του υπερεθνικού οργανωμένου εγκλήματος.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 4β (νέα)
(4β) Υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί η απόφαση πλαίσιο .../.../... του Συμβουλίου της... σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τη απόκτηση αντικειμένων, εγγράφων και στοιχείων προς χρήση τους σε δίκες για ποινικές υποθέσεις1, τα κράτη μέλη πρέπει να διευκολύνουν την αμοιβαία αναγνώριση των αποδεικτικών στοιχείων που λαμβάνονται εις βάρος εκείνων που διαπράττουν υπερεθνικά οργανωμένα εγκλήματα.
________________
1 ΕΕ L ...
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)
(5α) Δεδομένου ότι η ανάπτυξη και η διάρθρωση των πολύ αποτελεσματικών και ευέλικτων διεθνών εγκληματικών δικτύων επιβραδύνουν τις έρευνες και προκειμένου να δοθεί καταλληλότερη απάντηση σε αυτό το φαινόμενο και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει προβληματισμός όσον αφορά τα μέσα για την προώθηση των συντονισμένων πρωτοβουλιών σε επίπεδο κρατών μελών για την ανάπτυξη κατάλληλων μέσων, όπως ειδικές μέθοδοι και τεχνικές έρευνας και διείσδυσης καθώς και ρύθμιση για τους ενόχους που συνεργάζονται με τις αρχές ποινικής δίωξης, που υφίστανται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη.
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)
(6a) Η παρούσα απόφαση πλαίσιο αναμένεται να παράσχει τη βάσηπροκειμένου οι τρίτες χώρες να πεισθούν να θεσπίσουν παρόμοιες κανονιστικές διατάξεις. Τα κράτη μέλη πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα δίνοντας μια ισχυρή απόδειξη της αποφασιστικότητάς τους.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)
(7α) Εγκληματικές οργανώσεις διασχίζουν τα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ατιμωρησία και σημαντικό όφελος για αυτές, ενώ οι αστυνομικοί, δεδομένου ότι οι εξουσίες τους περιορίζονται μόνο στο δικό τους κράτος μέλος, δεν μπορούν να εξέρχονται από το συγκεκριμένο κράτος μέλος (εκτός από την περίπτωση ορισμένων καταστάσεων περιορισμένης διάρκειας).
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Η παρούσα απόφαση πλαίσιο σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται από το Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 6 και 49,
(8)  Η παρούσα απόφαση πλαίσιο σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως αυτά διασφαλίζονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και όπως απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών που αποτελούν αρχές του κοινοτικού δικαίου.
Η Ένωση τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκφράζονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το κεφάλαιο VI. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης πλαισίου δεν µπορούν να ερµηνεύονται κατά τρόπο που περιορίζει ή καταργεί θεµελιώδη δικαιώµατα ή ελευθερίες, όπως το δικαίωµα της απεργίας, την ελευθερία του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι ή της έκφρασης, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος κάθε προσώπου να ιδρύει µε άλλους συνδικαλιστικές ενώσεις και να προσχωρεί σε αυτές για την υπεράσπιση των συµφερόντων του και του συναφούς δικαιώµατος διαδηλώσεως.
Τροπολογία 44
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)
(8α) Στην παρούσα απόφαση-πλαίσιο εφαρμόζονται οι εγγυήσεις που προβλέπονται στην απόφαση-πλαίσιο όσον αφορά ορισμένα δικαστικά δικαιώματα στο πλαίσιο της κίνησης ποινικών διαδικασιών στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης1, που τελούν υπό έγκριση σε πλαίσιο Συμβουλίου.
_____________________________
1 COM(2004)0328.
Τροπολογία 9
Άρθρο 1, πρώτο εδάφιο
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης-πλαισίου, ως "εγκληματική οργάνωση" νοείται η εγκαθιδρυμένη επί ένα χρονικό διάστημα και διαρθρωμένη ένωση περισσοτέρων των δύο προσώπων, που δρουν από κοινού προκειμένου να τελέσουν αξιόποινες πράξεις που επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας ή μέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας μεγίστης διαρκείας τουλάχιστον τεσσάρων ετών, ή βαρύτερη ποινή, για τον προσπορισμό, άμεσα ή έμμεσα, οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους.
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης-πλαισίου, ως "εγκληματική οργάνωση" νοείται η διαρθρωμένη ένωση περισσοτέρων των δύο προσώπων, που δρουν από κοινού προκειμένου να τελέσουν αξιόποινες πράξεις που επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας ή μέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας μεγίστης διαρκείας τουλάχιστον τεσσάρων ετών, ή βαρύτερη ποινή, για τον προσπορισμό, άμεσα ή έμμεσα, οικονομικού ή άλλου υλικού οφέλους.
Τροπολογία 10
Άρθρο 1, δεύτερο εδάφιο
Ως "διαρθρωμένη ένωση" νοείται η ένωση που δεν συγκροτείται τυχαία για την άμεση τέλεση μιας αξιόποινης πράξης και η οποία δεν χρειάζεται να έχει τυπικά καθορισμένους ρόλους για τα μέλη της, συνέχεια στη συμμετοχή των μελών αυτών ή ανεπτυγμένη διάρθρωση.
Ως "διαρθρωμένη ένωση" νοείται η ένωση που δεν συγκροτείται τυχαία για την άμεση και κατόπιν συνεννοήσεως τέλεση μιας ή περισσότερων αξιόποινων πράξεων και η οποία δεν χρειάζεται να έχει τυπικά καθορισμένους ρόλους για τα μέλη της, συνέχεια στη συμμετοχή των μελών αυτών ή ιεραρχημένη διάρθρωση.
Τροπολογία 45
Άρθρο 1α (νέο)
Άρθρο 1α
Πρόληψη και έλεγχος του εγκλήματος
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπόλ, ως οργάνου για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με εγκληματικές δραστηριότητες, ώστε η υπηρεσία αυτή να εκπληρώσει το καθήκον της και να προσφέρει στα κράτη μέλη πληροφορίες που θα κάνουν δυνατή την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων όσον αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.
Η ενίσχυση της Ευρωπόλ θα είναι δυνατή μόνον υπό τον όρο ότι η τελευταία θα καταστεί όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα υπόκειται στο δημοκρατικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Τροπολογία 12
Άρθρο 2, στοιχείο α)
(α) το γεγονός της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης
α) το γεγονός της προώθησης, σύστασης, οργάνωσης ή διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης·
Τροπολογία 13
Άρθρο 2, στοιχείο β)
(β) η συμπεριφορά κάθε προσώπου, το οποίο εκ προθέσεως και εν γνώσει είτε του σκοπού και της εν γένει εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης είτε της πρόθεσης της οργάνωσης να τελέσει τις εν λόγω αξιόποινες πράξεις, συμμετέχει ενεργά στις εγκληματικές δραστηριότητες οργάνωσης, οι οποίες εμπίπτουν στο άρθρο 1, ακόμη και αν το πρόσωπο αυτό δεν συμμετέχει στην ίδια την εκτέλεση των εν λόγω αξιοποίνων πράξεων και ακόμα και αν η εκτέλεση των εν λόγω αξιοποίνων πράξεων δεν υλοποιηθεί, ή στις λοιπές δραστηριότητες της οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών ή υλικών μέσων, της στρατολόγησης νέων συμμετεχόντων καθώς και κάθε άλλου είδους χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της, ενώ γνωρίζει ότι η συμμετοχή του συμβάλλει στην υλοποίηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης αυτής.
β) η συμπεριφορά κάθε προσώπου, το οποίο εκ προθέσεως και εν γνώσει είτε του σκοπού και της εν γένει εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης είτε της πρόθεσης της οργάνωσης να τελέσει τις εν λόγω αξιόποινες πράξεις, συμμετέχει ενεργά στις εγκληματικές δραστηριότητες οργάνωσης, οι οποίες εμπίπτουν στο άρθρο 1, ακόμη και αν το πρόσωπο αυτό δεν συμμετέχει στην ίδια την εκτέλεση των εν λόγω αξιοποίνων πράξεων και ακόμα και αν η εκτέλεση των εν λόγω αξιοποίνων πράξεων δεν υλοποιηθεί, ή στις λοιπές δραστηριότητες της οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών ή υλικών μέσων, της υποκίνησης στη διάπραξη αξιόποινων πράξεων, της στρατολόγησης νέων συμμετεχόντων καθώς και κάθε άλλου είδους χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της, ενώ γνωρίζει ότι η συμμετοχή του συμβάλλει στην υλοποίηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης αυτής.
Τροπολογία 14
Άρθρο 2, εδάφιο 1α (νέο)
Η παρούσα απόφαση πλαίσιο δεν θίγει την υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών νομικών αρχών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροπολογία 15
Άρθρο 3, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι, σε πρόσωπα τα οποία κρίθηκαν ένοχα για αξιόποινες πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 2, εκτός των κυρώσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μπορούν να επιβληθούν ποινές όπως:
α) κατάσχεση των αντικειμένων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ή προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης και των αντικειμένων τα οποία αποτελούν την αμοιβή, το προϊόν, το κέρδος ή συνιστούν το αντικείμενο της αξιόποινης πράξης·
β) κατάσχεση αγαθών, εργαλείων και προϊόντων που προέρχονται από την τέλεση της αξιόποινης πράξης·
γ) καταστροφή αγαθών·
δ) δημοσιοποίηση δικαστικών αποφάσεων·
ε) προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση του δικαιώματος άσκησης επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας·
στ) αφαίρεση του δικαιώματος άσκησης πολιτικών και δημοσίων αξιωμάτων και της εκλογιμότητας σε αυτά.
Τροπολογία 16
Άρθρο 3, παράγραφος 2β (νέα)
2β. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 να τιμωρούνται με στερητικές της ελευθερίας ποινές αυστηρότερες από αυτές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εφόσον:
α) η εγκληματική οργάνωση έχει τρομοκρατικό σκοπό·
β) η εγκληματική οργάνωση οργανώνει εμπορία ανθρώπων·
γ) η εγκληματική οργάνωση έχει χαρακτήρα μαφίας, δηλαδή χρησιμοποιεί πρακτικές εκφοβισμού που είναι σύμφυτες με τους δεσμούς ενώσεων, τις συνθήκες υποταγής και τον κώδικα σιωπής και χρησιμοποιούνται στη διάπραξη εγκλημάτων, στην κτήση αμέσως ή εμμέσως της διαχείρισης ή του ελέγχου οικονομικών δραστηριοτήτων, εξουσιοδοτήσεων, αδειών, δημοσίων συμβάσεων και υπηρεσιών ή για την απόκτηση αθέμιτων κερδών ή πλεονεκτημάτων δι' ίδιο ή αλλότριο όφελος ή για το σκοπό της παρεμπόδισης ή παρακώλυσης της ελεύθερης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος ή για τον προσπορισμό ψήφων επ' ευκαιρία εκλογών.
Τροπολογία 17
Άρθρο 3, παράγραφος 2γ (νέα)
2γ. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα κέρδη από το οργανωμένο έγκλημα να μπορούν να κατασχεθούν ή να καταστραφούν.
Τροπολογία 18
Άρθρο 4, στοιχείο α)
(α) παραιτείται από τις εγκληματικές δραστηριότητές του και
α) παραιτείται από τις εγκληματικές δραστηριότητές του, αποδεικνύει τη θέλησή του να επανενταχθεί στην κοινωνία και
Τροπολογία 19
Άρθρο 4, στοιχείο β), πρώτη περίπτωση
- να αποτρέψουν ή να περιορίσουν τα αποτελέσματα της αξιόποινης πράξης·
- να αποτρέψουν, να παύσουν ή να περιορίσουν τα αποτελέσματα της αξιόποινης πράξης·
Τροπολογία 20
Άρθρο 4, στοιχείο β), δεύτερη περίπτωση
- να προσδιορίσουν ή να παραπέμψουν στη δικαιοσύνη τους λοιπούς δράστες της αξιόποινης πράξης·
- να αναγνωρίσουν ή να συλλάβουν τους υπευθύνους για τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2·
Τροπολογία 21
Άρθρο 4, στοιχείο β), τρίτη περίπτωση
- να εξεύρουν αποδεικτικά στοιχεία·
- να εξεύρουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2·
Τροπολογία 24
Άρθρο 5, παράγραφος 1, εισαγωγικό τμήμα
1.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε τα νομικά πρόσωπα να μπορούν να υπέχουν ευθύνη για καθεμία από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν αυτές τελούνται για λογαριασμό τους από οποιοδήποτε πρόσωπο, που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του οικείου νομικού προσώπου, το οποίο ασκεί εντός του νομικού προσώπου διευθυντική εξουσία, η οποία στηρίζεται σε μια από τις εξής βάσεις:
1.  Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε τα νομικά πρόσωπα να μπορούν να υπέχουν ευθύνη για καθεμία από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, για την τέλεση των οποίων συνεστήθη η ένωση, όταν αυτές τελούνται για λογαριασμό τους από οποιοδήποτε πρόσωπο, που ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του οικείου νομικού προσώπου, το οποίο ασκεί εντός του νομικού προσώπου διευθυντική εξουσία, η οποία στηρίζεται σε μια από τις εξής βάσεις:
Τροπολογία 25
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α)
(α) εξουσία αντιπροσώπευσης του νομικού προσώπου·
α) εξουσία αντιπροσώπευσης του νομικού προσώπου, περιλαμβανομένης και της εκ των πραγμάτων εξουσίας·
Τροπολογία 26
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο β)
(β) εξουσία λήψης αποφάσεων εξ ονόματος του νομικού προσώπου·
β) εξουσία λήψης αποφάσεων εξ ονόματος του νομικού προσώπου, περιλαμβανομένης και της εκ των πραγμάτων εξουσίας αντιπροσώπευσης·
Τροπολογία 27
Άρθρο 5, παράγραφος 3
3.  Η ευθύνη των νομικών προσώπων δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 δεν αποκλείει την ποινική δίωξη των φυσικών προσώπων που είναι δράστες ή συνεργοί μιας από τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2.
3.  Η ευθύνη των νομικών προσώπων δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 δεν αποκλείει την ποινική δίωξη των φυσικών προσώπων που διέπραξαν τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 ή τις αξιόποινες δράσεις για την τέλεση των οποίων συνεστήθη η οργάνωση.
Τροπολογία 28
Άρθρο 6, στοιχείο β)
(β) προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της άσκησης εμπορικής δραστηριότητας·
β) προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας·
Τροπολογία 29
Άρθρο 6, στοιχείο εα) (νέο)
εα) κατάσχεση των αντικειμένων και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν ή προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη των αξιόποινων πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 καθώς και των αντικειμένων που αποτελούν το αντίτιμο, το προϊόν, το κέρδος ή που συνιστούν το αντικείμενο της αξιόποινης πράξης·
Τροπολογία 30
Άρθρο 6, στοιχείο εβ) (νέο)
εβ) καταστροφή των αγαθών·
Τροπολογία 31
Άρθρο 6, στοιχείο εγ) (νέο)
εγ) δημοσιοποίηση δικαστικών αποφάσεων.
Τροπολογία 32
Άρθρο 7, δεύτερο και τρίτο εδάφια
Όταν μία αξιόποινη πράξη, που αναφέρεται στο άρθρο 2, υπάγεται στη δικαιοδοσία περισσοτέρων του ενός κράτους μέλους και οποιοδήποτε από αυτά μπορεί εγκύρως να κινήσει δίωξη βάσει των αυτών πραγματικών περιστατικών, τα οικεία κράτη μέλη συνεργάζονται για να αποφασίσουν ποιο από αυτά θα ασκήσει την ποινική δίωξη κατά των δραστών της αξιόποινης πράξης, στοχεύοντας σε συγκέντρωση, ει δυνατόν, της δίωξης σε ένα μόνον κράτος μέλος. Προς τούτο, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ενδεχομένως την Eurojust.
Όταν μία αξιόποινη πράξη, που αναφέρεται στο άρθρο 2, υπάγεται στη δικαιοδοσία περισσοτέρων του ενός κράτους μέλους και οποιοδήποτε από αυτά μπορεί εγκύρως να κινήσει δίωξη βάσει των αυτών πραγματικών περιστατικών, τα οικεία κράτη μέλη συνεργάζονται για να αποφασίσουν ποιο από αυτά θα ασκήσει την ποινική δίωξη κατά των δραστών της αξιόποινης πράξης, στοχεύοντας σε συγκέντρωση, ει δυνατόν, της δίωξης σε ένα μόνον κράτος μέλος. Προς τούτο, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν ενδεχομένως την Eurojust. Εάν, εντός δύο μηνών, τα κράτη μέλη δεν καταλήξουν σε κοινή απόφαση, τότε αποφασίζει η Eurojust.
Λαμβάνονται υπόψη, διαδοχικά, τα εξής στοιχεία σύνδεσης:
Λαμβάνονται υπόψη, διαδοχικά, τα εξής στοιχεία σύνδεσης:
(α) το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου έλαβαν χώρα τα πραγματικά περιστατικά·
α) το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου έλαβαν χώρα τα πραγματικά περιστατικά·
(β) το κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοος ή κάτοικος ο δράστης·
β) το κράτος μέλος καταγωγής των θυμάτων·
(γ) το κράτος μέλος καταγωγής των θυμάτων·
γ) το κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοος ή κάτοικος ο δράστης·
(δ) το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου ανακαλύφθηκε ο δράστης.
δ) το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου ανακαλύφθηκε ο δράστης.
Τροπολογία 33
Άρθρο 7, τρίτο εδάφιο, στοιχείο δα) (νέο)
δα) το κράτος μέλος το οποίο πρώτο κίνησε την ποινική δίωξη.
Τροπολογία 34
Άρθρο 8, παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η διεξαγωγή ανακρίσεων ή η άσκηση δίωξης για τις αξιόποινες πράξεις, οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα απόφαση-πλαίσιο, να μην εξαρτώνται από καταγγελία ή κατηγορία προερχομένη από θύμα της αξιόποινης πράξης, τουλάχιστον εάν τα γεγονότα διεπράχθησαν στο έδαφος του κράτους μέλους.
1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η διεξαγωγή ανακρίσεων ή η άσκηση δίωξης για τις αξιόποινες πράξεις, οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα απόφαση-πλαίσιο, να πραγματοποιούνται κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να μην εξαρτώνται από καταγγελία ή κατηγορία προερχομένη από θύμα της αξιόποινης πράξης, τουλάχιστον εάν τα γεγονότα διεπράχθησαν στο έδαφος του κράτους μέλους.
Τροπολογία 35
Άρθρο 8 , παράγραφος 2
2.  Πέρα από τα μέτρα που προβλέπει η απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες, κάθε κράτος μέλος λαμβάνει, εφόσον χρειάζεται, κάθε δυνατό μέτρο για να εξασφαλίσει πρόσφορη αρωγή προς την οικογένεια του θύματος στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.
2.  Πέρα από τα μέτρα που προβλέπει η απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες, κάθε κράτος μέλος λαμβάνει, εφόσον χρειάζεται, κάθε δυνατό μέτρο για να εξασφαλίσει πρόσφορη προστασία και αρωγή προς τα θύματα και τις οικογένειές τους στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.
Τροπολογία 36
Άρθρο 8α (νέο)
Άρθρο 8α
Μονάδα κατά του Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος και Μονάδα Ανάκτησης των Περιουσιακών Στοιχείων
Κάθε κράτος μέλος προβαίνει στη σύσταση μονάδας κατά του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος και μονάδας ανάκτησης των περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να διασφαλίσει τον συντονισμό σε εθνικό επίπεδο και να λειτουργεί ως ενιαίο σημείο επαφής.
Τροπολογία 37
Άρθρο 8β (νέο)
Άρθρο 8β
Προστασία μαρτύρων και συνεργατών της δικαιοσύνης
Κάθε κράτος μέλος εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου αυτοί που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την πρόληψη, εξιχνίαση και/ή την τιμωρία των αξιοποίνων πράξεων που έχουν τελεσθεί από εγκληματικές οργανώσεις, είτε αυτοί είναι μάρτυρες ή δράστες των εγκλημάτων που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 4, να προστατεύονται κατά πρόσφορο τρόπο από κινδύνους αντιποίνων, απειλών ή άμεσου εκφοβισμού που αντιμετωπίζουν αυτοί ή οι συγγενείς τους.
Τροπολογία 38
Άρθρο 8γ (νέο)
Άρθρο 8γ
Διεθνής συνεργασία
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζουν τη διεθνή συνεργασία, μεταξύ άλλων μέσω της σύστασης κοινών ομάδων ερευνών.
Τροπολογία 39
Άρθρο 10, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Τα κράτη μέλη συλλέγουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 και τα διαβιβάζουν στην Επιτροπή, η οποία καταρτίζει στη συνέχεια εναρμονισμένα και συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για το 2006.
Τροπολογία 40
Άρθρο 10, παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων με τις οποίες μεταφέρονται στο οικείο εθνικό δίκαιο οι υποχρεώσεις τους βάσει της παρούσας απόφασης-πλαισίου. Βάσει έκθεσης που συντάσσεται συναρτήσει των πληροφοριών αυτών και γραπτής έκθεσης της Επιτροπής, το Συμβούλιο εξετάζει πριν την (…) αν τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο.
2.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων με τις οποίες μεταφέρονται στο οικείο εθνικό δίκαιο οι υποχρεώσεις τους βάσει της παρούσας απόφασης-πλαισίου. Βάσει έκθεσης που συντάσσεται συναρτήσει των πληροφοριών αυτών και γραπτής έκθεσης της Επιτροπής, που διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξετάζουν πριν την (…) αν τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου