Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0003(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0277/2005

Teksty złożone :

A6-0277/2005

Debaty :

PV 25/10/2005 - 14

Głosowanie :

PV 26/10/2005 - 3.6

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0405

Teksty przyjęte
PDF 504kWORD 127k
Środa, 26 października 2005 r. - Strasburg
Zwalczanie przestępczości zorganizowanej *
P6_TA(2005)0405A6-0277/2005

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (COM(2005)0006 – C6-0061/2005 –2005/0003(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji (COM(2005)0006)(1),

–   uwzględniając art. 34 ust. 2 literę b) Traktatu UE,

–   uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0061/2005),

–   uwzględniając artykuły 93 i 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Prawnej (A6-0277/2005),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o zmianę jej wniosku, zgodnie z art.  250 ust. 2 Traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne zmienić w sposób znaczący wniosek Komisji;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
Punkt 3 preambuły
(3)  W rozumieniu ppkt 3.3.2 Programu Haskiego, zbliżenie prawa karnego materialnego dotyczy obszarów szczególnie poważnych przestępstw o wymiarze transgranicznym. Należy traktować priorytetowo obszary przestępczości wyraźnie wymienione w traktatach. Definicja przestępstw związanych z udziałem w organizacji przestępczej powinna więc być zbliżona we wszystkich Państwach Członkowskich. Z drugiej strony, w stosunku do osób fizycznych i prawnych, które popełniły takie przestępstwa lub są za nie odpowiedzialne, powinny zostać przewidziane kary i sankcje odpowiadające powadze popełnionych przestępstw.
(3)  W rozumieniu ppkt 3.3.2 Programu Haskiego, zbliżenie prawa karnego materialnego służy tym samym celom i dotyczy obszarów szczególnie poważnych przestępstw o wymiarze transgranicznym. Należy traktować priorytetowo obszary przestępczości wyraźnie wymienione w traktatach. Definicja przestępstw związanych z udziałem w organizacji przestępczej powinna więc być zbliżona we wszystkich Państwach Członkowskich. Państwom Członkowskim wolno jednak zdefiniować również inne organizacje jako organizacje przestępcze, np. takie, których celem nie jest osiągnięcie korzyści finansowych bądź innych korzyści materialnych lub które dopuszczają się czynów karalnych pozbawieniem wolności lub nakazem zatrzymania maksymalnie na okres krótszy od czterech lat. Z drugiej strony, w stosunku do osób fizycznych i prawnych, które popełniły takie przestępstwa lub są za nie odpowiedzialne, powinny zostać przewidziane kary i sankcje odpowiadające powadze popełnionych przestępstw.
Poprawka 2
Punkt 4 preambuły
(4)  "Kierowanie organizacją przestępczą" należy określić jako specjalne przestępstwo, a także włączyć przepisy mające na celu ułatwienie współpracy między władzami sądowymi i koordynację ich działań za pośrednictwem Eurojust.
(4) "Wspieranie, tworzenie, organizowanie lub kierowanie organizacją przestępczą" należy określić jako specjalne przestępstwo, a także włączyć przepisy mające na celu ułatwienie współpracy między władzami sądowymi i koordynację ich działań za pośrednictwem Eurojust.
Poprawka 3
Punkt 4 a preambuły (nowy)
(4a) W zależności od przyjęcia instrumentu ochrony danych w ramach trzeciego filaru, współpraca między Interpolem a Europolem powinna zostać wzmocniona na potrzeby wymiany informacji w celu prowadzenia dochodzeń w sprawie zorganizowanej przestępczości o zasięgu transgranicznym.
Poprawka 4
Punkt 4 b preambuły (nowy)
(4b) W zależności od przyjęcia decyzji ramowej Rady .../.../... z dnia .... w sprawie Europejskiego Wniosku Dowodowego do otrzymywania dowodów, dokumentów i danych do użycia w sprawach karnych1, Państwa Członkowskie powinny ułatwić wzajemne uznawanie dowodów zgromadzonych przeciw zorganizowanej przestępczości o zasięgu transgranicznym.
________________________
1 Dz.U. L ...
Poprawka 5
Punkt 5 a preambuły (nowy)
(5a) Ponieważ rozwój oraz struktury dobrze funkcjonujących i mobilnych międzynarodowych organizacji przestępczych spowalniają czynności dochodzeniowe, ze względu na potrzebę odpowiedniejszej reakcji na to zjawisko oraz poprawy skuteczności współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi należy zastanowić się nad środkami, dzięki którym możliwe byłoby wspieranie skoordynowanych inicjatyw na szczeblu Państw Członkowskich w celu wprowadzenia stosownych instrumentów, takich jak specjalne metody dochodzeniowe oraz metody i techniki infiltracji, a także zasady dotyczące skruszonych przestępców udzielających informacji policji, które istnieją już w niektórych Państwach Członkowskich.
Poprawka 6
Punkt 6 a preambuły (nowy)
(6a) Niniejsza decyzja ramowa ma na celu stworzenie podstawy dla przekonania państw trzecich do wprowadzenia podobnych regulacji. Państwa Członkowskie powinny stanowić przykład wykazując się znaczną determinacją.
Poprawka 7
Punkt 7 a preambuły (nowy)
(7a) Organizacje przestępcze bezkarnie przekraczają wewnętrzne granice Unii Europejskiej, dzięki czemu odnoszą znaczące korzyści, podczas gdy policja, której kompetencje ograniczają się jedynie do własnego Państwa Członkowskiego, nie może tego czynić (wyjątek stanowią niektóre przypadki działań ograniczonych do krótkiego okresu).
Poprawka 8
Punkt 8 preambuły
(8)  Niniejsza decyzja ramowa respektuje prawa podstawowe i zasady uznane w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 6 i 49,
(8)  Niniejsza decyzja ramowa respektuje prawa podstawowe, zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i wynikające ze wspólnych dla Państw Członkowskich tradycji konstytucyjnych, stanowiących zasady prawa wspólnotowego. Unia przestrzega zasad określonych w art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej i odzwierciedlonych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w rozdziale VI Karty. Żadne postanowienia niniejszej decyzji ramowej nie mogą być interpretowane jako postanowienia mające na celu ograniczenie praw podstawowych lub wolności, takich jak prawo do strajku, wolności gromadzenia się i stowarzyszania się lub wolności wypowiedzi, w tym powszechnego prawa do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych z innymi osobami w celu ochrony swoich interesów oraz związanego z tym prawa do demonstracji.
Poprawka 44
PunktPPunkt PP 8a preambuły (nowy)
8a. Gwarancje przewidziane w projekcie decyzji ramowej w sprawie niektórych praw proceduralnych w postępowaniu karnym w Unii Europejskiej1, obecnie na etapie przyjmowania w Radzie, odnoszą się do powyższej decyzji ramowej.
________________________
1 COM(2004)0328
Poprawka 9
Artykuł 1 ustęp 1
Dla celów niniejszej decyzji ramowej przez "organizację przestępczą" rozumie się zorganizowaną grupę powołaną na pewien okres, składającą się z więcej niż dwóch osób działających wspólnie w celu popełnienia przestępstw podlegających karze pozbawienia lub ograniczenia wolności na okres przynajmniej czterech lat lub karze surowszej w celu bezpośredniego lub pośredniego osiągnięcia korzyści finansowej lub innej korzyści materialnej.
Dla celów niniejszej decyzji ramowej przez "organizację przestępczą" rozumie się zorganizowaną grupę składającą się z więcej niż dwóch osób działających wspólnie w celu popełnienia przestępstw podlegających karze pozbawienia lub ograniczenia wolności na okres przynajmniej czterech lat lub karze surowszej w celu bezpośredniego lub pośredniego osiągnięcia korzyści finansowej lub innej korzyści materialnej.
Poprawka 10
Artykuł 1 ustęp 2
Określenie "zorganizowana grupa" oznacza grupę, która nie jest przypadkowo sformowana w celu natychmiastowego dokonania przestępstwa, oraz w której nie ma potrzeby formalnego określenia ról członków grupy, ciągłości członkostwa ani rozwiniętej struktury.
Określenie "zorganizowana grupa" oznacza grupę, która nie jest przypadkowo sformowana w celu natychmiastowego dokonania, działając w porozumieniu, jednego lub kilku przestępstw, oraz w której nie ma potrzeby formalnego określenia ról członków grupy, ciągłości członkostwa ani hierarchicznej struktury.
Poprawka 45
Artykuł 1a (nowy)
Artykuł 1a
Zapobieganie i kontrola przestępczości
Państwa Członkowskie zagwarantują wzmocnienie roli Europolu, jako organu informacyjnego przeciw przestępczości, aby mógł wypełnić zadanie dostarczania Państwom Członkowskim informacji i "wiedzy" pozwalających na osiągniecie bardziej skutecznych rezultatów w zapobieganiu i walce z przestępczością zorganizowaną.
Wzmocnienie Europolu będzie możliwe jedynie pod warunkiem, że stanie się on organem Unii Europejskiej poddanym demokratycznej kontroli Parlamentu Europejskiego.
Poprawka 12
Artykuł 2 litera a)
(a) fakt kierowania organizacją przestępczą,
(a) fakt wspierania, tworzenia, organizowania lub kierowania organizacją przestępczą,
Poprawka 13
Artykuł 2 litera b)
b) zachowanie każdej osoby, która, w sposób zamierzony i mając świadomość albo celu i ogólnej działalności przestępczej organizacji, albo zamiaru popełnienia konkretnych przestępstw przez organizację, aktywnie bierze udział w działaniach przestępczych organizacji, w tym w dostarczaniu informacji lub środków materialnych, rekrutacji nowych członków, a także wszelkich formach finansowania jej działalności, ze świadomością, że udział ten przyczyni się do działalności przestępczej tej organizacji.
b) zachowanie każdej osoby, która, w sposób zamierzony i mając świadomość albo celu i ogólnej działalności przestępczej organizacji, albo zamiaru popełnienia konkretnych przestępstw przez organizację, aktywnie bierze udział w działaniach przestępczych organizacji, w tym w dostarczaniu informacji lub środków materialnych, zachęcaniu do prowadzenia działalności przestępczej, rekrutacji nowych członków, a także wszelkich formach finansowania jej działalności, ze świadomością, że udział ten przyczyni się do działalności przestępczej tej organizacji.
Poprawka 14
Artykuł 2 ustęp 1 a (nowy)
Niniejsza decyzja ramowa skutkuje zmianą obowiązku poszanowania praw podstawowych i podstawowych zasad prawa określonych w art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej.
Poprawka 15
Artykuł 3 ustęp 2 a (nowy)
2a. Każde Państwo Członkowskie podejmuje niezbędne środki zapewniające, że wobec osób, które popełniły przestępstwo, o którym mowa w art. 2, oprócz sankcji wymienionych w ustępach 1 oraz 2 mogą zostać zastosowane następujące sankcje:
a) konfiskata przedmiotów, których użyto do popełnienia danego przestępstwa lub które były do tego celu przeznaczone, jak również przedmiotów stanowiących zapłatę, dochód, zysk bądź przedmiot przestępstwa;
b) konfiskata mienia, narzędzi oraz wyrobów pochodzących z danego przestępstwa;
c) zniszczenie mienia;
d) publikacja decyzji sądowych;
e) tymczasowy lub stały zakaz wykonywania określonej działalności zawodowej lub gospodarczej;
f) pozbawienie praw publicznych oraz niemożność podejmowania się zadań politycznych lub kandydowania na urzędy publiczne.
Poprawka 16
Artykuł 3 ustęp 2 b (nowy)
2b. Każde Państwo Członkowskie podejmuje niezbędne środki zapewniające, że przestępstwa, o których mowa w art. 2 podlegają karom pozbawienia wolności w wymiarze wyższym niż kary pozbawienia wolności przewidziane w ust. 1 niniejszego artykułu, jeżeli:
a) celem organizacji przestępczej są działania terrorystyczne;
b) organizacja przestępcza zajmuje się nielegalnym handlem ludźmi;
c) organizacja przestępcza ma struktury mafijne, czyli wykorzystuje element zastraszenia wynikający z faktu związania się z organizacją, stawia warunek podporządkowania się i zachowania tajemnicy w celu popełniania przestępstw, uzyskania pośredniego lub bezpośredniego wpływu kierowniczego lub co najmniej kontroli nad działalnością gospodarczą, koncesjami, zezwoleniami, zamówieniami publicznymi i usługami, uzyskania dla siebie lub innych nieuczciwych zysków bądź korzyści lub też w celu przeszkodzenia lub niedopuszczenia do nieskrępowanego korzystania z prawa głosu czy też przysporzenia głosów sobie lub innym.
Poprawka 17
Artykuł 3 ustęp 2 c (nowy)
2c. Każde Państwo Członkowskie podejmuje niezbędne środki zapewniające, że zyski ze zorganizowanej działalności o charakterze przestępczym mogą zostać skonfiskowane lub zniszczone.
Poprawka 18
Artykuł 4 litera a)
a) rezygnuje z działalności przestępczej oraz
a) rezygnuje z działalności przestępczej, wykazuje chęć resocjalizacji, oraz
Poprawka 19
Artykuł 4 litera b) tiret pierwsze
- zapobieganiu lub ograniczaniu skutków przestępstwa;
- zapobieganiu, przerwaniu działania lub łagodzeniu skutków przestępstwa;
Poprawka 20
Artykuł 4 litera b) tiret drugie
- identyfikacji lub postawieniu przed wymiarem sprawiedliwości innych sprawców przestępstwa;
- identyfikacji lub zatrzymaniu sprawców przestępstw, o których mowa w art. 2;
Poprawka 21
Artykuł 4 litera b) tiret trzecie
- znalezieniu dowodów;
- znalezieniu dowodów dotyczących przestępstw, o których w art. 2;
Poprawka 24
Artykuł 5 ustęp 1, część wprowadzająca
1.  Każde Państwo Członkowskie podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia, że osoby prawne mogą być uznawane za odpowiedzialne za jedno z przestępstw określonych w art. 2 popełnianych na ich korzyść przez jakąkolwiek osobę działającą albo indywidualnie, albo jako część organu osoby prawnej zajmującej kierownicze stanowisko w strukturze osoby prawnej, na jednej z następujących podstaw:
1.  Każde Państwo Członkowskie podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia, że osoby prawne mogą być uznawane za odpowiedzialne za jedno z przestępstw określonych w art. 2, w celu popełnienia których grupa została stworzona, popełnianych na ich korzyść przez jakąkolwiek osobę działającą albo indywidualnie, albo jako część organu osoby prawnej zajmującej kierownicze stanowisko w strukturze osoby prawnej, na jednej z następujących podstaw:
Poprawka 25
Artykuł 5 ustęp 1 litera a)
a) upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej;
a) upoważnienie do reprezentowania, w tym faktycznego, osoby prawnej;
Poprawka 26
Artykuł 5 ustęp 1 litera b)
b) upoważnienie do podejmowania decyzji w imieniu osoby prawnej;
b) upoważnienie do podejmowania decyzji, w tym upoważnienie faktyczne, w imieniu osoby prawnej;
Poprawka 27
Artykuł 5 ustęp 3
3.  Odpowiedzialność osób prawnych na mocy ust. 1 i 2 nie wyklucza wszczęcia postępowania karnego przeciwko osobom fizycznym będącym sprawcami lub współsprawcami jednego z przestępstw określonych w art. 2.
3.  Odpowiedzialność osób prawnych na mocy ust. 1 i 2 nie wyklucza wszczęcia postępowania karnego przeciwko osobom fizycznym będącym sprawcami jednego z przestępstw, o których mowa w art. 2, w celu popełnienia których grupa została stworzona.
Poprawka 28
Artykuł 6 litera b)
b) czasowe lub trwałe pozbawienie uprawnień do prowadzenia działalności handlowej;
b) czasowe lub trwałe pozbawienie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej;
Poprawka 29
Artykuł 6 litera e a) (nowa)
ea) konfiskata mienia oraz narzędzi użytych lub przeznaczonych do użycia przy popełnieniu przestępstwa, o którym mowa w art. 2, oraz przedmiotów będących nagrodą za nie, jego wynikiem lub korzyścią z niego, bądź też stanowiących jego przedmiot.
Poprawka 30
Artykuł 6 litera e b) (nowa)
(eb) zniszczenie mienia;
Poprawka 31
Artykuł 6 litera e c) (nowa)
(ec) publikacja decyzji sądowych.
Poprawka 32
Artykuł 7 akapity 2 i 3
Jeżeli przestępstwo, o którym mowa w art. 2, podlega jurysdykcji więcej niż jednego Państwa Członkowskiego i jeżeli którekolwiek z tych państw może zgodnie ze swoim prawem krajowym wszcząć postępowanie na podstawie tego samego stanu faktycznego, zainteresowane Państwa Członkowskie współpracują w celu podjęcia decyzji, które z nich będzie ścigać sprawców przestępstwa, mając na celu, w miarę możliwości, skoncentrowanie procedury sądowej jedynie na terenie jednego Państwa Członkowskiego. W tym celu Państwa Członkowskie mogą zwracać się do Eurojust.
Jeżeli przestępstwo, o którym mowa w art. 2, podlega jurysdykcji więcej niż jednego Państwa Członkowskiego i jeżeli którekolwiek z tych państw może zgodnie ze swoim prawem krajowym wszcząć postępowanie na podstawie tego samego stanu faktycznego, zainteresowane Państwa Członkowskie współpracują w celu podjęcia decyzji, które z nich będzie ścigać sprawców przestępstwa, mając na celu, w miarę możliwości, skoncentrowanie procedury sądowej jedynie na terenie jednego Państwa Członkowskiego. W tym celu Państwa Członkowskie mogą zwracać się do Eurojust. Jeżeli Państwa Członkowskie w ciągu dwóch miesięcy nie podejmą wspólnej decyzji, decyzję podejmuje Eurojust.
W takiej sytuacji uwzględnia się, kolejno, następujące czynniki:
W takiej sytuacji uwzględnia się, kolejno, następujące czynniki:
(a)  Państwo Członkowskie, na terytorium którego przestępstwa zostały popełnione;
(a)  Państwo Członkowskie, na terytorium którego przestępstwa zostały popełnione;
(b)  Państwo Członkowskie, którego obywatelem lub rezydentem jest sprawca;
(b)  Państwo Członkowskie pochodzenia ofiar;
(c)  Państwo Członkowskie pochodzenia ofiar;
(c)  Państwo Członkowskie, którego obywatelem lub rezydentem jest sprawca;
(d)  Państwo Członkowskie, na terytorium którego został znaleziony sprawca.
(d)  Państwo Członkowskie, na terytorium którego został znaleziony sprawca.
Poprawka 33
Artykuł 7 ustęp 3 litera d a) (nowa)
da)  Państwo Członkowskie, które jako pierwsze wszczęło postępowanie karne.
Poprawka 34
Artykuł 8 ustęp 1
1)  Państwa Członkowskie zapewniają, że dochodzenia i ściganie przestępstw objętych niniejszą decyzją ramową nie zależą od oświadczenia lub oskarżenia wniesionego przez osobę będącą ofiarą przestępstwa, przynajmniej w przypadku, gdy przestępstwa zostały popełnione na terytorium danego Państwa Członkowskiego.
1)  Państwa Członkowskie zapewniają, że dochodzenia i ściganie przestępstw objętych niniejszą decyzją ramową są prowadzone możliwie najskuteczniej z pełnym poszanowaniem praw człowieka oraz nie zależą od oświadczenia lub oskarżenia wniesionego przez osobę będącą ofiarą przestępstwa, przynajmniej w przypadku, gdy przestępstwa zostały popełnione na terytorium danego Państwa Członkowskiego.
Poprawka 35
Artykuł 8 ustęp 2
2)  Poza środkami przewidzianymi w decyzji ramowej Rady 2001/220/WSiSW z dnia 5 marca 2001 r. o pozycji ofiary w postępowaniu karnym, każde Państwo Członkowskie podejmuje, jeśli okaże się to konieczne, wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia rodzinie ofiary właściwej pomocy w ramach postępowania karnego.
2)  Poza środkami przewidzianymi w decyzji ramowej Rady 2001/220/WSiSW z dnia 15 marca 2001 r. o pozycji ofiary w postępowaniu karnym, każde Państwo Członkowskie podejmuje, jeśli okaże się to konieczne, wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia ofiarom i ich rodzinom właściwej ochrony i pomocy w ramach postępowania karnego.
Poprawka 36
Artykuł 8 a (nowy)
Artykuł 8a
Jednostka ds. poważnej przestępczości zorganizowanej i Jednostka ds. odzyskiwania mienia
Każde Państwo Członkowskie ustanawia jednostkę ds. poważnej przestępczości zorganizowanej, a także jednostkę odzyskiwania mienia, dla zapewnienia koordynacji na szczeblu krajowym oraz w celu działania w charakterze jedynego punktu kontaktowego.
Poprawka 37
Artykuł 8 b (nowy)
Artykuł 8b
Ochrona świadków i informatorów
Każde Państwo Członkowskie podejmuje niezbędne środki zapewniające osobom dostarczającym informacji przydatnych do zapobiegania, wykrywania i/lub ukarania przestępstw popełnianych przez organizacje przestępcze oraz ich rodzinom odpowiednią ochronę ze względu na niebezpieczeństwo odwetu, gróźb oraz bezpośredniego zastraszenia niezależnie od tego, czy osoby te występują w charakterze świadków, czy też sprawców, o których mowa w art. 4.
Poprawka 38
Artykuł 8 c (nowy)
Artykuł 8c
Współpraca międzynarodowa
Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne kroki w celu zagwarantowania międzynarodowej współpracy, także poprzez utworzenie wspólnych grup dochodzeniowych.
Poprawka 39
Artykul 10 ustęp 1 a (nowy)
1a. Państwa Członkowskie gromadzą statystyki dotyczące liczby przestępstw, o których mowa art. 2, i przekazują te statystyki Komisji, która przygotowuje ujednolicone i porównywalne statystyki począwszy od roku 2006.
Poprawka 40
Artykuł 10 ustęp 2
2.  Państwa Członkowskie przekazują, najpóźniej dnia (…) r., Sekretariatowi Generalnemu Rady oraz Komisji, tekst przepisów transponujących do ich prawa krajowego zobowiązania wynikające z niniejszej decyzji ramowej. Na podstawie sprawozdania sporządzonego w oparciu o te informacje oraz pisemnego sprawozdania Komisji, najpóźniej do dnia (…) r. Rada zbada, czy Państwa Członkowskie podjęły niezbędne środki w celu dostosowania się do niniejszej decyzji ramowej.
2.  Państwa Członkowskie przekazują, najpóźniej dnia (…) r., Sekretariatowi Generalnemu Rady oraz Komisji, tekst przepisów transponujących do ich prawa krajowego zobowiązania wynikające z niniejszej decyzji ramowej. Na podstawie sprawozdania sporządzonego w oparciu o te informacje oraz pisemnego sprawozdania Komisji, skierowanego do Parlamentu Europejskiego i do Rady, najpóźniej do dnia (…) r., Parlament Europejski i Rada zbadają, czy Państwa Członkowskie podjęły niezbędne środki w celu dostosowania się do niniejszej decyzji ramowej.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności