Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0003(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0277/2005

Predkladané texty :

A6-0277/2005

Rozpravy :

PV 25/10/2005 - 14

Hlasovanie :

PV 26/10/2005 - 3.6

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0405

Prijaté texty
PDF 589kWORD 150k
Streda, 26. októbra 2005 - Štrasburg
Boj proti organizovanému zločinu *
P6_TA(2005)0405A6-0277/2005

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o boji proti organizovanému zločinu (KOM(2005)0006 – C6-0061/2005 – 2005/0003(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie (KOM(2005)0006)(1),

–   so zreteľom na článok 34 ods. 2 písm. b) Zmluvy o EÚ,

–   so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Parlamentom (C6-0061/2005),

–   so zreteľom na články 93 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre právne veci (A6-0277/2005),

1.   schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúcim spôsobom zmenila svoj návrh, v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby informovala Parlament, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   vyzýva Radu, aby opätovne konzultovala Parlament, ak mieni podstatne zmeniť a doplniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 3
(3)  V zmysle bodu 3.3.2. Haagského programu sa zbližovanie trestného práva hmotného týka oblastí obzvlášť závažnej trestnej činnosti, ktorá ma cezhraničný rozmer a je potrebné uprednostniť oblasti trestnej činnosti, ktoré sú konkrétne uvedené v zmluvách. Definícia trestných činov, ktoré sa vzťahujú na účasť na zločineckej organizácii by sa mala zblížiť vo všetkých členských štátoch. Na druhej strane by sa mali stanoviť tresty a sankcie, ktoré zodpovedajú vážnosti týchto trestných činov, voči fyzickým a právnickým osobám, ktoré spáchali takéto trestné činy alebo sú za ne zodpovedné.
(3)  V zmysle bodu 3.3.2. Haagskeho programu aproximácia trestného práva hmotného slúži rovnakým účelom a týka sa oblastí obzvlášť závažnej trestnej činnosti, ktorá ma cezhraničný rozmer a je potrebné uprednostniť oblasti trestnej činnosti, ktoré sú konkrétne uvedené v zmluvách. Definícia trestných činov, ktoré sa vzťahujú na účasť na zločineckej organizácii, by sa mala aproximovať vo všetkých členských štátoch. Členské štáty však majú tiež možnosť klasifikovať ako zločinecké organizácie aj iné skupiny osôb, a to napríklad také skupiny, ktorých účelom nie je získanie finančnej alebo inej materiálnej výhody, alebo tie,ktoré páchajú trestné činy, za ktoré je možné uložiť trest odňatia slobody alebo opatrenie obmedzujúce slobodu s hornou hranicou sadzby menej ako štyri roky. Na druhej strane by sa mali stanoviť tresty a sankcie, ktoré zodpovedajú závažnosti týchto trestných činov, voči fyzickým a právnickým osobám, ktoré spáchali takéto trestné činy alebo sú za ne zodpovedné.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 4
(4)  Bolo by vhodné stanoviť špecifické obvinenie za "vedenie zločineckej organizácie" a zahrnúť sem ustanovenia za účelom zjednodušenia spolupráce medzi súdnymi orgánmi a koordináciu ich činnosti prostredníctvom Eurojust.
(4)  Bolo by vhodné stanoviť špecifický trestný čin "podporovania, zakladania, organizovania a vedenia zločineckej organizácie" a zahrnúť sem ustanovenia na účely zjednodušenia spolupráce medzi súdnymi orgánmi a koordinácie ich činnosti prostredníctvom Eurojustu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a) S prihliadnutím na prijatie nástroja na ochranu údajov v rámci tretieho piliera by sa mala medzi Interpolom a Europolom rozvíjať spolupráca na účely výmeny informácií s cieľom vyšetrovať nadnárodný organizovaný zločin.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 4 b (nové)
(4b) S prihliadnutím na prijatie rámcového rozhodnutia Rady .../.../... z ... o Európskom príkaze na zabezpečenie predmetov, písomností a údajov pre účely konaní v trestných veciach1 by mali členské štáty uľahčiť vzájomné uznávanie dôkazov získaných proti páchateľom nadnárodného organizovaného zločinu.
_____________
1 Ú. v. EÚ L ...
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a) S ohľadom na to, že rozvoj a štruktúra vysoko efektívnych a mobilných medzinárodných zločineckých sietí spomaľuje vyšetrovanie, a s cieľom vhodnejšie reagovať na tento jav a zvýšiť efektívnosť spolupráce medzi členskými štátmi, by bolo vhodné zvážiť možnosti podporovania koordinovaných iniciatív na úrovni členských štátov zameraných na vytvorenie primeraných nástrojov, napríklad osobitných vyšetrovacích a infiltračných metód a techník, ako aj pravidiel pre konfidentov, ktoré už v niektorých členských štátoch existujú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a) Očakáva sa, že toto rámcové rozhodnutie bude základom pre presviedčanie tretích krajín, aby zaviedli podobnú právnu úpravu. Členské štáty by mali byť príkladom a podať pevný dôkaz o svojej odhodlanosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a) Zločinecké organizácie beztrestne a so značným ziskom prekračujú vnútorné hranice Európskej únie, zatiaľ čo policajní úradníci, ktorých právomoci sú obmedzené výlučne na ich domovský členský štát, to nemôžu (s výnimkou niekoľkých krátkodobých prípadov).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 8
(8)  Toto rámcové rozhodnutie dodržuje základné práva a princípy, ktoré uznáva charta základných práv Európskej únie, najmä jej články 6 a 49.
(8)  Toto rámcové rozhodnutie dodržuje základné práva tak, ako ich zaručuje Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ako vyplývajú z ústavných tradícií spoločných pre členské štáty ako zásad práva Spoločenstva. Únia dodržiava zásady uznané v článku 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a uvedené v Charte základných práv Európskej únie, najmä v jej kapitole VI. Toto rámcové rozhodnutie sa v žiadnom prípade nemôže vykladať v zmysle znižovania alebo obmedzovania základných práv alebo slobôd, ako napríklad práva na štrajk, slobody zhromažďovania, združovania alebo prejavu vrátane práva každého človeka založiť alebo vstúpiť do odborov spolu s ostatnými na ochranu svojich záujmov a súvisiaceho práva na demonštráciu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Odôvodnenie 8a (nové)
(8a) Záruky stanovené v návrhu rámcového rozhodnutia o určitých procesných právach udeľovaných v rámci trestných konaní v Európskej únii1, ktorý Rada v súčasnosti posudzuje, sa budú vzťahovať na toto rámcové rozhodnutie.
___________
1KOM (2004)0328.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 1 odsek 1
Pre účely tohto rámcového rozhodnutia sa pod pojmom "zločinecká organizácia" rozumie štruktúrované združenie viac než dvoch osôb, existujúce po dlhšiu dobu, ktoré koná v zhode s cieľom páchať protiprávnu činnosť, za ktorú je možné uložiť trest odňatia slobody alebo opatrenie obmedzujúce slobodu s hornou hranicou sadzby najmenej štyri roky alebo závažnejšiu sankciu, aby takto získala finančnú výhodu alebo inú materiálnu výhodu.
Pre účely tohto rámcového rozhodnutia sa pod pojmom "zločinecká organizácia" rozumie štruktúrované združenie viac než dvoch osôb, ktoré koná v zhode s cieľom páchať protiprávnu činnosť, za ktorú je možné uložiť trest odňatia slobody alebo opatrenie obmedzujúce slobodu s hornou hranicou sadzby najmenej štyri roky alebo závažnejšiu sankciu, aby takto získala finančnú výhodu alebo inú materiálnu výhodu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 1 odsek 2
Termín "štruktúrovaná skupina" označuje skupinu, ktorá bola vytvorená nie náhodne na účel bezprostredného spáchania trestného činu a v ktorej nemusia byť formálne rozdelené úlohy jej členov, pokračovanie členstva alebo vytvorená rozvinutá štruktúra.
Pojem "štruktúrovaná skupina" označuje skupinu, ktorá bola vytvorená nie náhodne na účel bezprostredného spáchania jedného alebo viacerých činov, ktoré vedú k niekoľkým rôznym, alebo k sérii, trestných činov, a v ktorej nemusia byť formálne rozdelené úlohy jej členov, pokračovanie členstva alebo vytvorená hierarchická štruktúra.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 1a (nový)
Článok 1a
Prevencia a kontrola kriminality
Členské štáty dbajú o posilnenie úlohy Europolu ako orgánu, ktorý zhromažďuje informácie o zločine, aby tento mohol naplniť svoju misiu spočívajúcu v poskytovaní informačných a spravodajských služieb členským štátom, čo umožňuje dosahovať účinnejšie výsledky v prevencii a boji proti organizovanému zločinu.
Posilnenie Europolu je možné len pod podmienkou, že sa tento stane orgánom Európskej únie, ktorý bude podliehať demokratickej kontrole Európskeho parlamentu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 2 písmeno a)
a) vedenie zločineckej organizácie
a) podporovanie, zakladanie, organizovanie alebo vedenie zločineckej organizácie,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 2 písmeno b)
b) správanie každej osoby, ktorá sa zámerne a pri plnom vedomí, či už s cieľom celkovej zločineckej aktivity organizácie alebo so zámerom organizácie spáchať príslušné trestné činy, aktívne zúčastní na zločineckých činnostiach organizácie, ktoré vyplývajú z článku 1, aj keď sa táto osoba nezúčastní na realizácii v pravom zmysle slova príslušných trestných činov, aj keď sa vykonanie príslušných trestných činov nezrealizuje, alebo pri iných aktivitách organizácie, vrátane poskytovania informácií alebo materiálnych prostriedkov, získavaním nových členov, ako aj akoukoľvek formou financovania jej aktivít pri uvedomení si, že táto účasť prispieva k realizácii zločineckých činností tejto organizácie.
b) správanie každej osoby, ktorá sa zámerne a pri plnom vedomí, či už s cieľom celkovej zločineckej aktivity organizácie alebo so zámerom organizácie spáchať príslušné trestné činy, aktívne zúčastní na zločineckých činnostiach organizácie vrátane poskytovania informácií alebo materiálnych prostriedkov, navádzaním na páchanie zločineckých aktivít, získavaním nových členov, ako aj akoukoľvek formou financovania jej aktivít s vedomím, že táto účasť prispieva k realizácii zločineckých aktivít tejto organizácie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 2 odsek 1 a (nový)
Účinkom tohto rámcového rozhodnutia nie je zmena úpravy povinnosti dodržiavať základné práva a základné právne zásady, ako sa uvádza v článku 6 Zmluvy o Európskej únii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 3 odsek 2 a (nový)
2a. Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na to, aby sa zabezpečilo, že osoby uznané vinnými za spáchanie trestných činov uvedených v článku 2 by mohli okrem trestov stanovených v odsekoch 1 a 2 podliehať aj trestom:
a) zabavenia predmetov, ktoré sa použili alebo sa mali použiť na spáchanie daného trestného činu, a predmetov, ktoré predstavujú odmenu, výťažok alebo zisk z trestného činu alebo ktoré predstavujú jeho účel;
b) zhabania tovaru, nástrojov a výrobkov pochádzajúcich zo spáchania daného trestného činu;
c) zničenia tovaru;
d) uverejnenia súdnych rozhodnutí.
e) dočasného alebo trvalého zákazu vykonávania určitého povolania alebo podnikateľskej činnosti;
f) zbavenia politickej a verejnej funkcie a spôsobilosti pre jej vykonávanie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 3 odsek 2 b (nový)
2b. Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na to, aby sa zabezpečilo, že na trestné činy uvedené v článku 2 vzťahovali tresty odňatia slobody, ktoré sú prísnejšie ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1 tohto článku, pokiaľ:
a) zločinecká organizácia sleduje teroristické ciele;
b) zločinecká organizácia vyvíja aktivity v oblasti obchodovania s ľuďmi;
c) zločinecká organizácia má štruktúru mafie, t.j. využíva zastrašovanie vlastné pre väzby v organizácii a z toho vyplývajúcu podmienku podriadenia a povinnosť zachovávať mlčanlivosť s cieľom páchať trestné činy a priamo alebo nepriamo dosiahnuť riadenie či kontrolu hospodárskych aktivít, licencií, povolení, verejných zákaziek a služieb na účely zabezpečenia pre seba alebo pre iných neoprávnené obohatenie alebo výhodu alebo brániť či mariť slobodný výkon hlasovacieho práva alebo získať hlasy vo voľbách pre svojich členov alebo pre iných.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 3 odsek 2 c (nový)
2c. Členské štáty zabezpečia, že zisky z organizovaného zločinu sa môžu zhabať alebo zničiť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 4 písmeno a)
a) ukončí svoje zločinecké aktivity a
a) ukončí svoje zločinecké aktivity, preukáže ochotu opätovne sa začleniť do spoločnosti a
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 4 písmeno b) zarážka 1
- predísť trestnému činu alebo obmedziť jeho následky;
- predísť trestnému činu, ukončiť alebo obmedziť jeho následky;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 4 písmeno b) zarážka 2
- identifikovať alebo predviesť pred súd ostatných páchateľov trestného činu;
- identifikovať alebo zadržať osoby zodpovedné za trestné činy uvedené v článku 2;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 4 písmeno b) zarážka 3
- nájsť dôkazy;
- nájsť dôkazy súvisiace s trestnými činmi uvedenými v článku 2;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 5 odsek 1 úvodné ustanovenie
1.  Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na to, aby právnické osoby mohli niesť zodpovednosť za jeden z trestných činov uvedených v článku 2, keď spácha tieto trestné činy ktorákoľvek z osôb, ktoré konajú buď samostatne alebo ako člen orgánu príslušnej právnickej osoby a sú poverené riadením v rámci svojich činností, na základe jedného z nasledujúcich bodov:
1.  Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na to, aby právnické osoby mohli niesť zodpovednosť za ktorýkoľvek z trestných činov uvedených v článku 2, z dôvodu spáchania ktorých bola organizácia založená, keď spácha tieto trestné činy v prospech týchto právnických osôb ktorákoľvek z osôb, ktoré konajú buď samostatne alebo ako člen orgánu príslušnej právnickej osoby a sú poverené riadením v rámci právnickej osoby, na základe jedného z nasledujúcich bodov:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 5 odsek 1 písmeno a)
c) právomoc zastupovania právnickej osoby;
a) právomoc zastupovania právnickej osoby vrátane faktickej právomoci;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 5 odsek 1 písmeno b)
d) právomoc prijímať rozhodnutia v mene právnickej osoby;
b) právomoc prijímať rozhodnutia v mene právnickej osoby vrátane faktickej právomoci;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 5 odsek 3
3.  Zodpovednosť právnických osôb na základe odsekov 1 a 2 nevylučuje trestné stíhania proti fyzickým osobám, ktoré sú páchateľmi alebo spolupáchateľmi jedného z trestných činov uvedených v článku 2.
3.  Zodpovednosť právnických osôb na základe odsekov 1 a 2 nevylučuje trestné stíhania proti fyzickým osobám, ktoré sú páchateľmi ktoréhokoľvek z trestných činov uvedených v článku 2, z dôvodu spáchania ktorých bola organizácia založená.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 6 písmeno b)
b) opatrenia dočasného alebo trvalého zákazu vykonávania obchodnej činnosti;
b) opatrenia dočasného alebo trvalého zákazu vykonávania podnikateľskej činnosti;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 6 písmeno e a) (nové)
ea) zabavenie predmetov a nástrojov, ktoré sa použili, alebo sa mali použiť na spáchanie trestných činov uvedených v článku 2, a predmetov, ktoré predstavujú odmenu, výnos alebo zisk z trestných činov alebo ktoré predstavujú účel trestných činov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 6 písmeno e b) (nové)
eb) zničenie tovaru;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 6 písmeno e c) (nové)
ec) uverejnenie súdnych rozhodnutí.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 7 odseky 2 a 3
Keď trestný čin uvedený v článku 2 spadá do kompetencie viac ako jedného členského štátu a keď môže ktorýkoľvek z týchto štátov právoplatne začať trestné stíhanie na základe rovnakých skutočností, príslušné členské štáty budú spolupracovať, aby rozhodli, ktorý z nich bude stíhať páchateľov trestného činu s cieľom centralizovať trestné stíhania len do jedného členského štátu, ak to bude možné. Za týmto účelom členské štáty v prípade potreby využívajú Eurojust.
Keď trestný čin uvedený v článku 2 spadá do jurisdikcie viac ako jedného členského štátu a keď môže ktorýkoľvek z týchto štátov právoplatne začať trestné stíhanie na základe rovnakých skutočností, príslušné členské štáty budú spolupracovať, aby rozhodli, ktorý z nich bude stíhať páchateľov trestného činu s cieľom centralizovať trestné stíhania len do jedného členského štátu, ak to bude možné. Na tento účel členské štáty v prípade potreby využívajú Eurojust.
Ak členské štáty neprijmú spoločné rozhodnutie do dvoch mesiacov, rozhodne o tom Eurojust.
Postupne sa budú zohľadňovať nasledujúce skutočnosti:
Postupne sa budú zohľadňovať nasledujúce skutočnosti:
a)  Členský štát, na území ktorého boli skutky spáchané;
a) členský štát, na území ktorého boli skutky spáchané;
b)  Členský štát, ktorého je autor priestupku občanom alebo obyvateľom;
b) členský štát, z ktorého pochádzajú obete;
c)  Členský štát, z ktorého pochádzajú obete;
c) členský štát, ktorého je páchateľtrestného činu občanom alebo v ktorom má miesto pobytu;
d)  Členský štát, na území ktorého bol páchateľ trestného činu nájdený.
d) členský štát, na území ktorého bol páchateľ trestného činu nájdený.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 7 odsek 3 písmeno d a) (nové)
da) členský štát, ktorý ako prvý začal trestné konanie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 8 odsek 1
1.  Členské štáty sa uistia, že vyšetrovania alebo trestné stíhania, ktoré sa vzťahujú na trestné činy uvedené v tomto rámcovom rozhodnutí, nezávisia od výpovede alebo obvinenia obete trestného činu, minimálne ak boli skutky spáchané na území členského štátu.
1.  Členské štáty zabezpečia, že vyšetrovania alebo trestné konania, ktoré sa vzťahujú na trestné činy uvedené v tomto rámcovom rozhodnutí, sa uskutočňujú najúčinnejším spôsobom, pričom sa plne rešpektujú ľudské práva a nezávisia od výpovede alebo obvinenia obete trestného činu, minimálne ak boli skutky spáchané na území členského štátu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 8 odsek 2
2.  Okrem opatrení uvedených v rámcovom rozhodnutí Rady 2001/220/SVV z 15. marca 2001 o postavení obetí v trestnom konaní, každý členský štát v prípade potreby prijme všetky možné opatrenia, aby zabezpečil vhodnú pomoc rodine obetí v rámci trestného konania.
2.  Okrem opatrení uvedených v rámcovom rozhodnutí Rady 2001/220/SVV z 15. marca 2001 o postavení obetí v trestnom konaní, každý členský štát v prípade potreby prijme všetky možné opatrenia, aby zabezpečil vhodnú ochranu a pomoc obetiam a ich rodinám.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 8 a (nový)
Článok 8a
Jednotka pre závažnú trestnú činnosť a organizovaný zločin a jednotka pre navrátenie majetku
Každý členský štát vytvorí jednotku pre závažnú trestnú činnosť a organizovaný zločin a jednotku pre navrátenie majetku, aby sa zabezpečila koordinácia na národnej úrovni a aby tieto pôsobili ako jednotné kontaktné miesto.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 8 b (nový)
Článok 8b
Ochrana svedkov a informátorov polície
Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na to, aby sa osobám, ktoré poskytnú informácie slúžiace na predchádzanie, odhalenie a/alebo potrestanie trestných činov spáchaných zločineckými organizáciami, bez ohľadu na to, či sú svedkami alebo páchateľmi trestných činov, ako je uvedené v článku 4, zabezpečila primeraná ochrana pred nebezpečenstvom odplaty, hrozbami alebo priamym zastrašovaním zameraným na nich alebo ich rodiny.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 8 c (nový)
Článok 8c
Medzinárodná spolupráca
Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie medzinárodnej spolupráce, okrem iného prostredníctvom vytvorenia spoločných vyšetrovacích tímov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 10 odsek 1 a (nový)
1a. Členské štáty vedú štatistiku o trestných činoch uvedených v článku 2 a postúpia ju Komisii, ktorá bude od roku 2006 vypracovávať harmonizovanú a porovnateľnú štatistiku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 10 odsek 2
2.  Členské štáty najneskôr (...) oznámia generálnemu sekretariátu Rady a Komisii text ustanovení, ktoré do ich národného práva prenáša povinnosti, ktoré im stanovuje toto rámcové rozhodnutie. Na základe správy vypracovanej podľa týchto informácií a na základe písomnej správy Komisie Rada najneskôr do (...) preverí, či členské štáty prijali opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rámcovým rozhodnutím.
2.  Členské štáty najneskôr do [...] oznámia generálnemu sekretariátu Rady a Komisii text ustanovení, ktoré do ich národného práva prenáša povinnosti, ktoré im stanovuje toto rámcové rozhodnutie. Na základe správy vypracovanej podľa týchto informácií a na základe písomnej správy Komisie Európskemu parlamentu a Rade, Európsky parlament a Rada najneskôr do [...] preveria, či členské štáty prijali opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rámcovým rozhodnutím.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia