Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2005/0003(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0277/2005

Predložena besedila :

A6-0277/2005

Razprave :

PV 25/10/2005 - 14

Glasovanja :

PV 26/10/2005 - 3.6

Sprejeta besedila :

P6_TA(2005)0405

Sprejeta besedila
PDF 491kWORD 132k
Sreda, 26. oktober 2005 - Strasbourg
Boj proti organiziranemu kriminalu *
P6_TA(2005)0405A6-0277/2005

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Okvirnega sklepa Sveta o boju proti organiziranemu kriminalu (KOM(2005)0006 – C6-0061/2005 – 2005/0003(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije (KOM(2005)0006)(1),

–   ob upoštevanju člena 34(2)(b) Pogodbe EU,

–   ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe EU, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0061/2005),

–   ob upoštevanju členov 93 in 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter mnenj Odbora za zunanje zadeve in Odbora za pravne zadeve (A6-0277/2005),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, da ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Spremembe Parlamenta
Sprememba 1
Uvodna izjava 3
(3)  Točka 3.3.2 Haaškega programa navaja, da zadeva približevanje materialnega kazenskega prava področja določenih hudih kaznivih dejanj s čezmejnimi razsežnostmi in da je treba področja kriminala, ki so posebej omenjena v pogodbah, obravnavati prednostno. Opredelitev kaznivih dejanj, povezanih z udeležbo v hudodelski združbi, je torej treba približati v vseh državah članicah. Nadalje je treba glede na resnost teh kaznivih dejanj predvideti kazni in sankcije za fizične in pravne osebe, ki so jih storile ali so zanje odgovorne.
(3)  Točka 3.3.2 Haaškega programa navaja, da zadeva približevanje materialnega kazenskega prava področja določenih težjih kaznivih dejanj s čezmejnimi razsežnostmi in da je treba področja kriminala, ki so posebej omenjena v pogodbah, obravnavati prednostno. Opredelitev kaznivih dejanj, povezanih z udeležbo v hudodelski združbi, je torej treba približati v vseh državah članicah. Vendar pa lahko države članice za hudodelske združbe prosto določijo tudi druga združenja oseb, recimo takšna, ki niso usmerjena v pridobitev finančnih ali drugih premoženjskih koristi, ali pa takšna, ki storijo kazniva dejanja, ki se kaznujejo z odvzemom prostosti ali z varnostnim ukrepom, ki traja največ štiri leta. Nadalje je treba glede na težo teh kaznivih dejanj predvideti kazni in sankcije za fizične in pravne osebe, ki so jih storile ali so zanje odgovorne.
Sprememba 2
Uvodna izjava 4
(4)  Predvideti je treba posebno kaznivo dejanje "vodenja hudodelske združbe" in vključiti določbe, s katerimi bi olajšali sodelovanje med sodnimi organi in usklajevanje njihovega delovanja prek Eurojusta.
(4)  Predvideti je treba posebno kaznivo dejanje "podpiranja, ustanavljanja, organiziranja ali vodenja hudodelske združbe" in vključiti določbe, s katerimi bi olajšali sodelovanje med sodnimi organi in usklajevanje njihovega delovanja prek Eurojusta.
Sprememba 3
Uvodna izjava 4 a (novo)
(4a) Ob upoštevanju sprejetja instrumenta za varstvo podatkov za tretji steber je treba razviti sodelovanje med Interpolom in Europolom za izmenjavo informacij z namenom preiskovanja mednarodnega organiziranega kriminala.
Sprememba 4
Uvodna izjava 4 b (novo)
(4b) Ob upoštevanju sprejetja Okvirnega sklepa Sveta .../.../PNZ z dne ... o evropskem dokaznem nalogu za pridobitev predmetov, dokumentov in podatkov za uporabo v postopkih v kazenskih zadevah¹ bi morale države članice omogočiti vzajemno priznavanje dokaznih sredstev, pridobljenih proti storilcem kaznivih dejanj na področju mednarodnega organiziranega kriminala.
____________________
¹ UL L....
Sprememba 5
Uvodna izjava 5 a (novo)
(5a) Glede na dejstvo, da razvoj in strukturiranje visoko učinkovitih in mobilnih mednarodnih hudodelskih mrež upočasnjuje preiskave, in da se zagotovi primernejši odgovor na ta pojav ter učinkovitejše sodelovanje med državami članicami, bi bilo koristno razmisliti o načinih spodbujanja usklajenih pobud na ravni držav članic za razvoj ustreznih instrumentov, kakor so posebne preiskovalne metode in tehnike, pa tudi predpisov glede skesancev, ki že obstajajo v nekaterih državah članicah.
Sprememba 6
Uvodna izjava 6 a (novo)
(6a) Ta okvirni sklep naj bi zagotovil osnovo za prepričevanje tretjih držav, da uvedejo podobne predpise. Države članice bi morale biti za zgled z jasnim dokazovanjem svoje odločnosti.
Sprememba 7
Uvodna izjava 7 a (novo)
(7a) Organizirane hudodelske združbe nekaznovano prečkajo notranje meje Evropske unije in s tem pridobijo zase precejšnje koristi, medtem ko policisti, katerih pooblastila so omejena samo na njihovo domačo državo članico, tega (razen v nekaterih kratkotrajnih primerih), ne morejo.
Sprememba 8
Uvodna izjava 8
(8)  Ta okvirni sklep upošteva temeljne pravice in načela, priznana z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije, in zlasti njena člena 6 in 49,
(8)  Ta okvirni sklep upošteva temeljne pravice, ki jih zagotavlja Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in ki izhajajo iz skupne ustavne tradicije držav članic kot načela prava Skupnosti. Unija upošteva načela, ki jih priznava člen 6(2) Pogodbe o Evropski uniji in se odražajo v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije, predvsem v poglavju VI Listine. Ničesar v tem okvirnem sklepu ni mogoče razlagati kot namero za zmanjšanje ali omejevanje temeljnih pravic ali svoboščin, kot so pravica do stavke, svoboda zbiranja, združevanja in izražanja, vključno s pravico, da lahko vsakdo skupaj z drugimi ustanovi sindikat ali se mu pridruži, da bi zaščitil svoje interese, ter z njimi povezano pravico do demonstracij.
Sprememba 44
Uvodna izjava 8 a (novo)
(8a) Za ta okvirni sklep veljajo jamstva, navedena v predlogu Okvirnega sklepa Sveta o določenih porocesnih pravicah pri kazenskih postopkih na celotnem območju Evropske unije, ki so trenutno v postopku sprejemanja v Svetu.
________________________
1 KOM(2004)0328.
Sprememba 9
Člen 1, odstavek 1
Za namen tega okvirnega sklepa "hudodelska združba" pomeni strukturirano združenje več kot dveh oseb, ki obstaja določeno obdobje ter deluje usklajeno in z namenom storitve kaznivih dejanj, ki se kaznujejo z odvzemom prostosti ali varnostnim ukrepom z odvzemom prostosti z maksimalnim trajanjem vsaj štiri leta ali s še strožjo kaznijo, da bi neposredno ali posredno pridobila finančne ali druge premoženjske koristi.
Za namen tega okvirnega sklepa "hudodelska združba" pomeni strukturirano združenje več kot dveh oseb, ki deluje usklajeno za izvrševanje kaznivih dejanj, ki se kaznujejo z odvzemom prostosti ali varnostnim ukrepom, ki traja največ štiri leta ali s še strožjo kaznijo, da bi neposredno ali posredno pridobila finančne ali druge premoženjske koristi.
Sprememba 10
Člen 1, odstavek 2
"Strukturirano združenje" pomeni združenje, ki ni sestavljeno zgolj naključno za takojšnjo izvršitev kaznivega dejanja in ki nima nujno uradno določenih vlog svojih članov, kontinuitete članstva ali razvite strukture.
"Strukturirano združenje" pomeni združenje, ki ni sestavljeno zgolj naključno za takojšnjo izvršitev enega ali več kaznivih dejanj, ki so med seboj usklajena in ki nima nujno uradno določenih vlog svojih članov, kontinuitete članstva ali hierarhične strukture.
Sprememba 45
Člen 1 a (novo)
Člen 1a
Preprečevanje in nadzor kriminala
Države članice zagotovijo okrepitev vloge Europola kot organa za kriminalistično obveščanje, da bi lahko izpolnjeval svojo nalogo zagotavljanja podatkov državam članicam in jih obveščal, kar vodi do učinkovitejših rezultatov pri preprečevanju organiziranega kriminala ter boju proti njemu.
Okrepitev Europola je možna le pod pogojem, da ta postane organ Evropske unije pod demokratičnim nadzorom Evropskega parlamenta.
Sprememba 12
Člen 2, točka (a)
(a) dejanje vodenja hudodelske združbe;
(a) dejanje podpiranja, ustanavljanja, organiziranja ali vodenja hudodelske združbe;
Sprememba 13
Člen 2, točka (b)
(b) ravnanje vsake osebe, ki zavestno in poznavajoč bodisi cilj in splošno kaznivo dejavnost združbe bodisi namen združbe, da bo zagrešila zadevna kazniva dejanja, dejavno sodeluje pri organizaciji kaznivih dejavnosti združbe, vključno z zagotavljanjem informacij ali materialnih sredstev, pridobivanjem novih članov in vseh vrst financiranja njenih dejavnosti, vedoč, da bo to sodelovanje prispevalo k izvršitvi kaznivih dejavnosti združbe.
(b) ravnanje vsake osebe, ki zavestno in poznavajoč bodisi cilj in splošno kaznivo dejavnost združbe bodisi namen združbe, da bo zagrešila zadevna kazniva dejanja, dejavno sodeluje pri organizaciji kaznivih dejavnosti združbe, vključno z zagotavljanjem informacij ali materialnih sredstev, spodbujanjem k izvrševanju kaznivih dejanj, pridobivanjem novih članov in vseh vrst financiranja njenih dejavnosti, vedoč, da bo to sodelovanje prispevalo k izvršitvi kaznivih dejavnosti združbe.
Sprememba 14
Člen 2, odstavek 1 a (novo)
Ta okvirni sklep ne spreminja obveznosti spoštovanja temeljnih pravic in temeljnih pravnih načel, poudarjenih v členu 6 Pogodbe o Evropski uniji.
Sprememba 15
Člen 3, odstavek 2 a (novo)
2a. Vsaka država članica uvede potrebne ukrepe za zagotovitev, da se osebe, ki so bile spoznane za krive kaznivih dejanj iz člena 2, lahko kaznuje s kaznimi, predvidenimi v odstavkih 1 in 2, ter tudi z naslednjimi kaznimi:
(a) zaseg predmetov, uporabljenih ali namenjenih uporabi pri izvršitvi kaznivega dejanja, ter predmetov, ki so plačilo, premoženjska korist, dobiček ali predmet kaznivega dejanja;
(b) zaplemba blaga, sredstev in proizvodov, pridobljenih z izvršitvijo zadevnega kaznivega dejanja;
(c) uničenje blaga;
(d) objava sodnih odločb;
(e) začasna ali trajna prepoved opravljanja poklicne ali poslovne dejavnosti;
(f) začasna ali trajna prepoved opravljanja politične ali javne funkcije in neizvoljivost v navedene funkcije.
Sprememba 16
Člen 3, odstavek 2 b (novo)
2b. Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da se kazniva dejanja iz člena 2 kaznujejo z zapornimi kaznimi, daljšimi, kakor so določene v odstavku 1 tega člena, če:
(a) je cilj hudodelske združbe terorizem;
(b) hudodelska združba organizira trgovino z ljudmi;
(c) je hudodelska združba tipa mafije, t.j. uporablja ustrahovanje na podlagi povezanosti ter posledično podreditev in obvezo molčečnosti za storitev kaznivih dejanj, za neposredno ali posredno pridobitev moči za vodenje ali nadzor gospodarskih dejavnosti, licenc, dovoljenj, javnih naročil in storitev, za pridobitev nepravičnega dobička ali koristi zase ali za druge, za oviranje ali preprečevanje svobodnega izvrševanja pravice do glasovanja, ali za pridobitev volilnih glasov za svoje člane ali za druge.
Sprememba 17
Člen 3, odstavek 2 c (novo)
2c. Države članice zagotovijo, da se dobički od organiziranega kriminala lahko zasežejo ali uničijo.
Sprememba 18
Člen 4, točka (a)
(a) navede, da se odreče teroristični dejavnosti in
(a) navede, da se odreče kriminalni dejavnosti, pokaže željo po ponovni vključitvi v družbo, in
Sprememba 19
Člen 4, točka (b), alinea 1
– preprečiti ali omiliti posledice kaznivega dejanja;
– preprečiti, prekiniti ali omiliti posledice kaznivega dejanja;
Sprememba 20
Člen 4, točka (b), alinea 2
– prepoznati ali privesti pred sodišče druge storilce kaznivega dejanja;
omogočiti identifikacijo ali prijetje odgovornih za kazniva dejanja iz člena 2;
Sprememba 21
Člen 4, točka (b), alinea 3
– poiskati dokaze;
– poiskati dokaze v zvezi s kaznivimi dejanji iz člena 2;
Sprememba 24
Člen 5, odstavek 1, uvodni del
1.  Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da se pravnim osebam lahko določi odgovornost za vsa kazniva dejanja iz člena 2, če jih v njihovo korist stori katera koli oseba, ki deluje bodisi sama bodisi kot del organa pravne osebe, ki ima vodilni položaj v sklopu pravne osebe, in sicer na podlagi:
1.  Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da se pravnim osebam lahko določi odgovornost za vsa kazniva dejanja iz člena 2, za izvršitev katerih je bilo združenje ustanovljeno, ki jih v njihovo korist stori katera koli oseba, ki deluje bodisi sama bodisi kot del organa pravne osebe, ki ima vodilni položaj znotraj pravne osebe, in sicer na podlagi:
Sprememba 25
Člen 5, odstavek 1, točka (a)
a) pooblastila za zastopanje pravne osebe;
(a) pooblastila za zastopanje pravne osebe, vključno z dejanskim zastopanjem;
Sprememba 26
Člen 5, odstavek 1, točka (b)
b) pooblastila za odločanje v imenu pravne osebe;
(b) pooblastila za odločanje v imenu pravne osebe, vključno z dejanskim pooblastilom;
Sprememba 27
Člen 5, odstavek 3
3.  Odgovornost pravnih oseb na podlagi odstavkov 1 in 2 ne izključuje kazenskih postopkov proti fizičnim osebam, ki so storilci ali pomočniki za katero koli kaznivo dejanje iz člena 2.
3.  Odgovornost pravnih oseb na podlagi odstavkov 1 in 2 ne izključuje kazenskih postopkov proti fizičnim osebam, ki so storilci katerega koli kaznivega dejanja iz člena 2, za izvršitev katerih je bilo združenje ustanovljeno.
Sprememba 28
Člen 6, točka (b)
(b) začasna ali trajna prepoved izvajanja gospodarskih dejavnosti;
(b) začasna ali trajna prepoved opravljanja podjetniških dejavnosti;
Sprememba 29
Člen 6, točka (e a) (novo)
(ea) zaseg predmetov in sredstev, uporabljenih ali namenjenih uporabi pri izvršitvi kaznivega dejanja iz člena 2, ter predmetov, ki so plačilo, premoženjska korist, dobiček ali predmet kaznivega dejanja.
Sprememba 30
Člen 6, točka (e b) (novo)
(eb) uničenje blaga;
Sprememba 31
Člen 6, točka (e c) (novo)
(ec) objava sodnih odločb.
Sprememba 32
Člen 7, odstavka 2 in 3
Kadar je za kaznivo dejanje iz člena 2 sodno pristojna več kot ena država članica in kadar lahko katera koli od teh držav učinkovito preganja kaznivo dejanje na podlagi istih dejstev, zadevne države članice sodelujejo pri odločitvi, katera od njih bo preganjala storilce kaznivega dejanja, da bi se postopki po možnosti izvajali v eni sami državi članici. V ta namen se morajo za pomoč obrniti na Eurojust.
Kadar je za kaznivo dejanje iz člena 2 sodno pristojna več kot ena država članica in kadar lahko katera koli od teh držav pravno veljavno preganja kaznivo dejanje na podlagi istih dejstev, zadevne države članice sodelujejo pri odločitvi, katera od njih bo preganjala storilce kaznivega dejanja, da bi se postopki po možnosti izvajali v eni sami državi članici. V ta namen se po potrebi za pomoč obrnejo na Eurojust. Če države članice v dveh mesecih ne dosežejo skupne odločitve, sprejeme odločitev Eurojust.
Posledično se upoštevajo naslednja dejstva:
Posledično se upoštevajo naslednja dejstva:
(a) država članica, na ozemlju katere so bila storjena kazniva dejanja;
(a) država članica, na ozemlju katere so bila storjena kazniva dejanja;
(b) država članica, katere državljan ali prebivalec je storilec kaznivega dejanja;
(b) država članica, iz katere izhajajo žrtve;
(c) država članica, iz katere izhajajo žrtve;
(c) država članica, katere državljan ali prebivalec je storilec kaznivega dejanja;
(d) država članica, na ozemlju katere je bil zasačen storilec kazniva dejanja.
(d) država članica, na ozemlju katere je bil zasačen storilec kaznivega dejanja.
Sprememba 33
Člen 7, odstavek 3, točka (d a) (novo)
(da) država članica, ki je prva začela kazenski postopek.
Sprememba 34
Člen 8, odstavek 1
(1)  Države članice zagotovijo, da preiskave ali pregon kaznivih dejanj, ki jih zajema ta okvirni sklep, niso odvisni od prijave oziroma obtožbe žrtve kaznivega dejanja, vsaj kadar so bila kazniva dejanja storjena na ozemlju države članice.
(1)  Države članice zagotovijo, da so preiskave ali pregon kaznivih dejanj, ki jih zajema ta okvirni sklep, izvedeni na najučinkovitejši način ob popolnem spoštovanju človekovih pravic in niso odvisni od prijave oziroma obtožbe žrtve kaznivega dejanja, vsaj kadar so bila kazniva dejanja storjena na ozemlju države članice.
Sprememba 35
Člen 8, odstavek 2
2.  Poleg ukrepov, ki jih določa Okvirni sklep Sveta 2001/220/PNZ z dne 15. marca 2001 o položaju žrtev v kazenskem postopku, vsaka država sprejme vse potrebne ukrepe, da zagotovi ustrezno pomoč za družine žrtev.
2.  Poleg ukrepov, ki jih določa Okvirni sklep Sveta 2001/220/PNZ z dne 15. marca 2001 o položaju žrtev v kazenskem postopku, vsaka država sprejme vse potrebne ukrepe, da zagotovi ustrezno zaščito in pomoč za žrtve in njihove družine.
Sprememba 36
Člen 8 a (novo)
Člen 8a
Enota za težje oblike kriminala in za organiziran kriminal ter enota za zaseg premoženja
Vsaka država članica ustanovi enoto za težje oblike kriminala in za organiziran kriminal ter enoto za zaseg premoženja, da zagotovi usklajenost na nacionalni ravni in delovanje kakor ena sama kontaktna točka.
Sprememba 37
Člen 8 b (novo)
Člen 8 b
Zaščita prič in skesancev
Vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev, da so osebe, ki nudijo koristne informacije za preprečevanje, odkrivanje in/ali kaznovanje kaznivih dejanj hudodelskih združb, če so priče ali storilci kaznivih dejanj iz člena 4, primerno zaščitene pred maščevanjem, grožnjami ali neposrednim ustrahovanjem, usmerjenim proti njim samim ali njihovim sorodnikom.
Sprememba 38
Člen 8 c (novo)
Člen 8c
Mednarodno sodelovanje
Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev mednarodnega sodelovanja, med drugim z oblikovanjem skupnih preiskovalnih skupin.
Sprememba 39
Člen 10, odstavek 1 a (novo)
1a. Države članice zbirajo statistične podatke o kaznivih dejanjih iz člena 2 in jih posredujejo Komisiji, ki od leta 2006 naprej pripravlja usklajene in primerljive statistike.
Sprememba 40
Člen 10, odstavek 2
(2)  Države članice pošljejo Generalnemu sekretariatu Sveta in Komisiji do najpozneje [ ... ] določbe, s katerimi se v njihovo nacionalno pravo prenašajo obveznosti, ki so jim naložene s tem okvirnim sklepom. Na podlagi poročila, izdelanega na podlagi teh podatkov, in pisnega poročila Komisije, bo Svet do najpozneje [ ... ] ocenil, v kolikšnem obsegu so države članice sprejele vse potrebne ukrepe za uskladitev s tem okvirnim sklepom.
(2)  Države članice pošljejo Generalnemu sekretariatu Sveta in Komisiji najpozneje do [ ... ] določbe, s katerimi se v njihovo nacionalno pravo prenašajo obveznosti, ki so jim naložene s tem okvirnim sklepom. Na podlagi poročila, izdelanega na podlagi teh podatkov, in pisnega poročila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu, bosta Evropski parlament in Svet najpozneje do [ ... ] ocenila, v kolikšnem obsegu so države članice sprejele vse potrebne ukrepe za uskladitev s tem okvirnim sklepom.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov