Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/2627(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0548/2005

Teksty złożone :

B6-0548/2005

Debaty :

PV 25/10/2005 - 4

Głosowanie :

PV 26/10/2005 - 3.7

Teksty przyjęte :

P6_TA(2005)0406

Teksty przyjęte
PDF 224kWORD 56k
Środa, 26 października 2005 r. - Strasburg
Strategia walki z pandemią grypy
P6_TA(2005)0406B6-0548/2005

Rezolicja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii przeciw rozprzestrzenianiu się pandemii grypy

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 152 Traktatu WE,

–   uwzględniając pytania ustne O-0089/2005 Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zgodnie z art. 108 Regulaminu

–   uwzględniając oświadczenie Komisji,

–   uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała ostrzeżenie dotyczące możliwości wybuchu w niedalekiej przyszłości pandemii grypy;

B.   mając na uwadze, że wirus grypy może rozprzestrzenić się w ciągu kilku dni z kontynentu na kontynent;

C.   mając na uwadze fakt, że skuteczne zwalczenie wirusa grypy wymaga odpowiednich, przeznaczonych dla ludzi i zwierząt, szczepionek i środków przeciwwirusowych w dostatecznych ilościach;

D.   mając na uwadze, że prawdopodobnym źródłem pandemii jest wysoce patogenetyczny wirus ptasiej grypy (H5N1), który po mutacji bądź połączeniu z wirusem ludzkiej grypy mógłby spowodować pojawienie się wysoce agresywnego rodzaju grypy, przeciwko której nie istnieją szczepionki, a zatem wymagającej stworzenia "nowej" szczepionki;

E.   mając na uwadze to, że kraje azjatyckie stanowią największe źródło zagrożenia pandemią grupy, gdyż od dwóch lat rozprzestrzenia się w nich szczep wirusa HPAI pomimo nieustających wysiłków odpowiednich władz, aby powstrzymać rozwój choroby, oraz mając na uwadze, że wobec tego we własnym interesie UE jak również społeczności międzynarodowej jest dostarczenie większego wsparcia tym krajom;

F.   mając na uwadze, że proces tworzenia i produkcji nowych szczepionek jest trudny i drogi oraz że trwa on co najmniej 6 miesięcy od chwili wyizolowania i przebadania wirusa;

G.   mając na uwadze, że potencjalne zagrożenie połączenia wirusa ptasiej grypy ze zwykłą grypą może być zredukowane poprzez uodpornienie wszystkich osób w wysokim stopniu zagrożonych narażeniem na działanie ptasiej grypy przeciw zwykłej grypie;

H.   mając na uwadze istniejące i wysokie ryzyko nieodpowiedniej, nierównej i opóźnionej dostawy szczepionek do krajów, które ich nie produkują;

I.   mając na uwadze fakt, że wybuch pandemii poza granicami UE, byłby równoznaczny z poważnym zagrożeniem zdrowia obywateli Unii Europejskiej;

J.   mając na uwadze, że Państwa Członkowskie są odpowiedzialne za podjęcie środków koniecznych do zapobieżenia i przygotowania się do pandemii grypy, przy jednoczesnej koordynującej funkcji Komisji,

1.   uważa, że ostrzeżenia WHO i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) dotyczące możliwego wybuchu pandemii grypy należy traktować bardzo poważnie; zwraca uwagę, że wybuch epidemii w jednym z Państw Członkowskich lub na obszarach sąsiadujących z UE spowodowałby natychmiastowe zagrożenie zdrowia w całej Unii Europejskiej;

2.   nalega, aby Państwa Członkowskie podjęły konieczne kroki w celu zapobieżenia rekombinacji wirusa H5N1 w formę, która może być przenoszona z człowieka na człowieka. W związku z powyższym nalega, aby osoby zatrudnione w sektorze drobiowym i z nim związane zostały zaszczepione w pierwszej kolejności;

3.   zaznacza, że w związku z powyższym należy odpowiednio wcześniej ustalić plan awaryjny w przypadku zakażenia ludzi; działania związane z planem awaryjnym mają na celu:

   zapewnienie koniecznej koordynacji między Państwami Członkowskimi,
   zapewnienie koniecznych konsultacji i wymiany informacji z państwami nie będącymi Państwami Członkowskimi UE,
   uniknięcie paniki wśród ludności,
   zwalczenie wszelkiego rodzaju ewentualnego przemytu ptaków w przypadku faktycznego pojawienia się poważnego zagrożenia,
   określenie obszarów, które należy odizolować w pierwszej kolejności,
   określenie grup populacji, które należy zaszczepić w pierwszej kolejności,
   zapewnienie sprawiedliwego i powszechnego podziału środków przeciw pandemii grypy ludzkiej;
   zapewnienie skutecznej publicznej strategii komunikacji i informacji;

4.   wyzwa Radę do wypracowania porozumienia w sprawie planów gotowości na wypadek grypy, gwarantującego udział wszystkich Państw Członkowskich. Niniejsze plany powinny zawierać umowy zakupu rezerw celem zapewnienia odpowiednich zasobów szczepionek i środków przeciwwirusowych wobec pojawiających się potrzeb pandemii, a także antybiotyków do leczenia wtórnych infekcji. Wzywa do bezzwłocznego podjęcia ww. działań i powiadomienia o nich Komisji; nalega, aby wszystkie Państwa Członkowskie aktualizowały swoje plany zgodnie z wynikami symulacji w czasie rzeczywistym i z nowymi zaleceniami WHO i ECDC oraz do powiadomienia o tym Komisji;

5.   wzywa Komisję do wzmocnienia jej koordynującej roli w ścisłej współpracy z ECDC oraz do wspierania wysiłków Państw Członkowskich, oferując im doradztwo techniczne konieczne do przygotowania planu gotowości; wzywa Komisję do regularnego informowania Parlamentu Europejskiego o bieżącej sytuacji oraz rzeczywistych zapasach szczepionek;

6.   nalega na wdrożenie przez Komisję, we współpracy z ECDC, szeroko zakrojonej strategii komunikacji w przypadku wybuchu pandemii;

7.   zwraca uwagę, że głównym elementem skutecznej gotowości jest terminowość wykonanych prac oraz odpowiednia ilościowo produkcja szczepionek i środków przeciwwirusowych; wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do współpracy z przemysłem farmaceutycznym w celu podjęcia kroków niezbędnych do produkcji nowych szczepionek w możliwie najkrótszym czasie, która to produkcja, zdaniem naukowców, zajmie od trzech do ośmiu miesięcy;

8.   nalega, aby Państwa Członkowskie zwiększyły zasięg szczepień przeciw grypie w obliczu pandemii, zgodnie z zaleceniami WHO, co zachęci również przemysł farmaceutyczny do zwiększenia możliwości produkcyjnych celem zaspokojenia oczekiwanego zapotrzebowania na szczepionki w obliczu pandemii; wzywa Państwa Członkowskie do wyodrębnienia hodowców drobiu jako grupy, którą w pierwszym rzędzie należy poddać szczepieniu, w celu ograniczenia szans mutacji między wirusem ludzkiej i ptasiej grypy w obszarze, który potencjalnie stanowi jedną z najważniejszych płaszczyzn ich zetknięcia; przypomina Państwom Członkowskim, że gromadzenie szczepionek i środków przeciwwirusowych na wypadek wybuchu pandemii będzie mniej kosztowne od strat poniesionych na skutek braku szczepionek po wybuchu pandemii;

9.   zauważa, że Państwa Członkowskie dysponują rozmaitymi środkami finansowymi przeznaczonymi na przechowywanie szczepionek i środków przeciwwirusowych, a także na umowy z przemysłem farmaceutycznym dotyczące zakupu rezerw; sugeruje rozważenie przez Komisję możliwości wykorzystania Funduszu Solidarności UE jako instrumentu zapobiegawczego, zezwalającego na podjęcie działań prewencyjnych w ramach przygotowań do pandemii grypy; w tym produkcję nowych szczepionek i rozwój nowych metod testowania;

10.   nalega, aby Komisja zapewniła stałą wymianę informacji z państwami dotkniętymi wirusem; jest zdania, że Unia Europejska powinna zapewnić pomoc państwom dotkniętym wirusem w celu zwiększenia ich zdolności oceny ryzyka oraz powstrzymania choroby;

11.   zauważa, że głównym źródłem infekcji nadal pozostają państwa Azji Południowo-Wschodniej; w związku z czym wzywa Komisję Europejską i Radę do współpracy gospodarczej i naukowej z tymi państwami w celu zlikwidowania tego źródła, w szczególności mając na uwadze wysokie ryzyko mutacji wirusa;

12.   wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do zwiększenia ich wsparcia dla krajów obecnie w największym stopniu dotkniętych wirusem ptasiej grypy, oraz dostarczenia wystarczającej pomocy technicznej w celu powstrzymania wirusa i zmniejszenia ryzyka jego mutacji lub połączenia z wirusem ludzkiej grupy w formę, która mogłaby dać początek pandemii;

13.   wzywa Komisję i Państwa Członkowskie, aby wsparły program szczepienia hodowców drobiu w krajach dotkniętych ptasią grypą, zwracając uwagę na fakt, że ta grupa pracowników stanowi jedną z najważniejszych płaszczyzn zetknięcia się wirusa ludzkiej i ptasiej grypy, co może dać początek szczepowi, który doprowadzi do pandemii na światową skalę;

14.   wzywa Komisję do przedstawienia planu zapewniającego szybką i skuteczną dystrybucję szczepionek i środków przeciwwirusowych na wypadek wybuchu epidemii, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się, biorąc w szczególności pod uwagę te Państwa Członkowskie, które nie produkują szczepionek i środków przeciwwirusowych;

15.   zwraca uwagę na fakt, że kontrole, wyrywkowe badania zwierząt i szczepienia przeciw ptasiej grypie stanowią skuteczne narzędzie uzupełniające metody monitorowania choroby; zwraca uwagę na fakt, że kontrole, badanie przebiegu szlaków migracyjnych ptaków, wyrywkowe badania zwierząt i szczepienia przeciw ptasiej grypie stanowią skuteczne narzędzie uzupełniające metody monitorowania choroby; z zadowoleniem przyjmuje w związku z powyższym ostatnio zaproponowany przez Komisję wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie wspólnotowych środków zwalczania ptasiej grypy, w którym większą rolę w zwalczaniu tej choroby odgrywają szczepienia; wzywa Państwa Członkowskie do wykorzystania w jak największym stopniu tego instrumentu, tak by zmniejszyć, jak to tylko możliwe, konieczność masowego wybijania zwierząt oraz wzywa wszystkie podmioty sektora mięsnego do wypełnienia ich obowiązku w tym względzie, przez zagwarantowanie sprzedaży produktów pochodzących z zaszczepionych zwierząt;

16.   zwraca się do Rady o przyjęcie planu zapobiegającego rozprzestrzenieniu się grypy z kraju do kraju poprzez ustanowienie ograniczeń w zakresie międzynarodowych podróży oraz określenie zasad kontroli zdrowotnej prowadzonej w portach i na lotniskach;

17.  wzywa Radę ds. Zdrowia do upoważnienia Komisji do podjęcia w ciągu 24 godzin nadzwyczajnych środków, jeśli pandemia grypy dotarłaby do krajów UE lub sąsiadujących, na przykład kwarantanny i dezynfekcji na lotniskach w odniesieniu do lotów z zarażonych regionów, bądź też ograniczeń podróży;

18.  wzywa Komisję do zapewnienia wsparcia dla środków prewencyjnych i współpracy oraz pomocy technicznej dla krajów trzecich, zwłaszcza tych w Azji, w celu zapewnienia prewencji i diagnostyki w krajach pochodzenia ptasiej grypy;

19.   nalega na udzielenie przez Komisję pomocy Państwom Członkowskim w sporządzeniu planów kwarantanny;

20.   wzywa instytucje Unii Europejskiej do sporządzenia własnych planów gotowości;

21.  wzywa Państwa Członkowskie do skutecznego informowania swych obywateli na temat ryzyka rozpowszechniania się choroby związanego z podróżowaniem;

22.  wzywa Państwa Członkowskie i Komisję do udostępnienia środków na pomoc państwom Azji Południowej w zwalczaniu choroby w zakresie ekspertyz i finansowania;

23.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji i Państwom Członkowskim.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności