Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/2627(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0548/2005

Predkladané texty :

B6-0548/2005

Rozpravy :

PV 25/10/2005 - 4

Hlasovanie :

PV 26/10/2005 - 3.7

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0406

Prijaté texty
PDF 133kWORD 63k
Streda, 26. októbra 2005 - Štrasburg
Stratégia boja proti chrípkovej pandémii
P6_TA(2005)0406B6-0548/2005

Uznesenie Európskeho parlamentu o stratégii zameranej proti chrípkovej pandémii

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 152 zmluvy,

–   so zreteľom na otázku na ústnu odpoveď O-0089/2005 Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín podľa článku 108 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na vyhlásenie Komisie,

–   so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala upozornenie o možnej chrípkovej pandémii v blízkej budúcnosti,

B.   keďže chrípkový vírus by sa mohol rozšíriť počas niekoľkých dní z jedného kontinentu na druhý,

C.   keďže účinný boj proti chrípkovému vírusu si vyžaduje správne vakcíny a antivirotiká pre ľudí a zvieratá v dostatočných množstvách,

D.   keďže pravdepodobným zdrojom pandémie by mohol byť vysoko patogénny vírus vtáčej chrípky (H5N1), ktorý by po mutácii alebo po novej kombinácii s vírusom ľudskej chrípky mohol vyvolať vysoko agresívnu chrípku, proti ktorej existujúce vakcíny nestačia, a preto si vyžaduje "novú" vakcínu,

E.   keďže najväčšie riziko pandémie chrípky predstavujú ázijské krajiny, v ktorých sa tento kmeň vysoko patogénneho vírusu vtáčej chrípky HPAI rozširuje už dva roky napriek snahám kompetentných orgánov zabrániť šíreniu choroby a že je preto vo vlastnom záujme EÚ, ako aj v prospech medzinárodnej solidarity, poskytnúť väčšiu podporu týmto krajinám;

F.   keďže vývoj a výroba nových vakcín sú náročné a drahé a mohli by trvať najmenej šesť mesiacov po izolovaní a preskúmaní vírusu,

G.   keďže potenciálne nebezpečenstvo vírusu vtáčej chrípky novo kombinovaného so sezónnou chrípkou by sa zmenšilo, ak by všetci ľudia s vysokým rizikom vystavenia sa nákaze vírusom vtáčej chrípky boli očkovaní proti sezónnej chrípke,

H.   keďže v krajinách, ktoré nevyrábajú vakcíny, existuje riziko nedostatočného, nevyváženého a oneskoreného zásobovania týmito vakcínami,

I.   keďže výskyt pandémie mimo EÚ by takisto znamenal vážne ohrozenie zdravia občanov Európskej únie,

J.   keďže členské štáty zodpovedajú za prijímanie nevyhnutných preventívnych opatrení a opatrení na prípravu na chrípkovú pandémiu, ale Komisia má koordinujúcu úlohu,

1.   považuje upozornenie WHO a Európskeho strediska na prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) o potenciálnej chrípkovej pandémii za mimoriadne vážne; upozorňuje, že vypuknutie choroby v jednom členskom štáte alebo susediacich oblastiach EÚ by mohlo znamenať okamžité ohrozenie zdravia v celej Európskej únii;

2.   naliehavo vyzýva členské štáty, aby podnikli všetky potrebné kroky s cieľom vyhnúť sa novej kombinácii vírusu H5N1 na chrípkový vírus, ktorý sa môže prenášať z človeka na človeka. Dôrazne preto žiada, aby ako prvoradý krok boli zaočkovaní pracovníci v hydinovom sektore a v sektoroch s nim spojených;

3.   upozorňuje, že v tejto súvislosti je potrebné pripraviť predbežné núdzové plány pre prípad nakazenia človeka a tieto núdzové plány sa musia zamerať na:

   zabezpečenie potrebnej koordinácie medzi členskými štátmi,
   zabezpečenie potrebnej konzultácie a výmeny informácií so štátmi, ktoré nie sú členmi EÚ,
   zabránenie panike medzi verejnosťou,
   boj proti prípadnému nelegálnemu obchodu s vtákmi, ktorý sa môže vyskytnúť, ak sa naozaj objaví vážne nebezpečenstvo,
   určenie oblastí, ktoré je potrebné izolovať ako prvé,
   určenie skupín obyvateľstva, ktoré je potrebné zaočkovať ako prvé,
   zabezpečenie spravodlivej a univerzálnej distribúcie výrobkov proti pandémii ľudskej chrípky,
   poskytnutie efektívnej komunikačnej a informačnej stratégie pre verejnosť;

4.   vyzýva Radu, aby dospela k dohode týkajúcej sa plánov pripravenosti na chrípku a zabezpečila ich záväznosť pre všetky členské štáty. Tieto plány by mali obsahovať predbežné kúpne zmluvy na zabezpečenie primeraných zásob vakcín a antivirotík na uspokojenie dopytu, ako aj antibiotík na liečenie sekundárnych infekcií, aby tak bezodkladne urobili a oznámili to Komisii; naliehavo vyzýva všetky členské štáty, aby aktualizovali svoje plány podľa výsledkov simulácií v reálnom čase a nových odporúčaní WHO a ECDC a oznámili tieto aktualizácie Komisii;

5.   vyzýva Komisiu, aby posilnila svoju koordinačnú úlohu v úzkej spolupráci s ECDC a podporila úsilie členských štátov poskytnutím technického poradenstva pri vypracúvaní ich plánov pripravenosti; vyzýva Komisiu, aby pravidelne informovala Európsky parlament o aktuálnej situácii a skutočných stavoch zásob vakcín;

6.   naliehavo vyzýva Komisiu, aby spolu s ECDC uplatňovala všeobecnú komunikačnú stratégiu pre prípad pandémie;

7.   poukazuje na skutočnosť, že kľúčovým prvkom pri účinnej pripravenosti je včasný vývoj a kvantitatívne primeraná výroba vakcín a antivirotík; vyzýva Komisiu a členské štáty na spoluprácu s príslušným priemyselným odvetvím, aby sa mohli podniknúť nevyhnutné kroky na výrobu nových vakcín, a to v čo najkratšom čase, ktorý podľa vedcov môže byť tri až osem mesiacov;

8.   naliehavo vyzýva členské štáty, aby pred vypuknutím pandémie zvýšili počet očkovaní proti chrípke v súlade s odporúčaniami WHO, čo súčasne povzbudí priemysel, aby rozšíril svoje výrobné kapacity s cieľom uspokojiť očakávaný dopyt po vakcínach v prípade pandémie; vyzýva členské štáty, aby sa pracovníci v chove hydiny stali súčasťou cieľovej skupiny s najvyššou prioritou pre očkovanie, aby sa tým znížila pravdepodobnosť rekombinácie ľudského vírusu a vírusu vtáčej chrípky na jednom z najdôležitejších potencionálnych rozhraní; pripomína členským štátom, že vytváranie zásob vakcín a antivirotík v súvislosti s pandémiou bude menej nákladné než straty po vypuknutí pandémie bez použitia vakcín;

9.   konštatuje, že členské štáty majú veľmi odlišné finančné zdroje nákup vakcín a antivirotík do zásoby,, ako aj na predbežné kúpne zmluvy s priemyslom; navrhuje, aby Komisia posúdila možnosť použitia fondu solidarity EÚ ako preventívneho nástroja umožňujúceho podniknúť preventívne kroky pri prípravách na chrípkovú pandémiu, vrátane výroby nových vakcín a vývoja nových testovacích metód;

10.   naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila nepretržitú výmenu informácií s postihnutými krajinami; domnieva sa, že Európska únia by mala poskytnúť pomoc postihnutým krajinám pri zlepšovaní ich hodnotenia rizík a kontrolných kapacít;

11.   upozorňuje na to, že hlavný zdroj infekcie stále zostáva v krajinách juhovýchodnej Ázie; žiada preto Komisiu a Radu, aby s nimi spolupracovali po ekonomickej i vedeckej stránke s cieľom odstrániť hlavný zdroj, najmä ak sa berie do úvahy, že pravdepodobnosť mutácie vírusu je veľmi vysoká;

12.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili svoju podporu krajinám, ktoré sú v súčasnosti najviac zasiahnuté vírusom vtáčej chrípky a aby poskytli účinnú technickú pomoc na zabránenie šírenia vírusu a zníženia rizika mutácie a novej kombinácie do formy, ktorá by mohla odštartovať pandémiu;

13.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili program očkovania všetkých chovateľov hydiny v krajinách postihnutých vtáčou chrípkou s vedomím, že títo pracovníci sa nachádzajú na jednom z najvýznamnejších rozhraní medzi vírusom ľudskej a vtáčej chrípky, na ktorom by mohol vzniknúť kmeň spôsobujúci celosvetovú pandémiu;

14.   vyzýva Komisiu, aby predložila plán na zabezpečenia rýchleho a účinného presunu vakcín a antivirotík v prípade vypuknutia pandémie s cieľom predísť jej rozširovaniu, pričom by sa mala venovať osobitná pozornosť členským štátom, ktoré nevyrábajú vakcíny ani antivirotiká;

15.   poukazuje na to, že inšpekcie, skúmanie migračných trás sťahovavého vtáctva, náhodné vyšetrenia zvierat a očkovanie proti vtáčej chrípke môžu byť účinným nástrojom na doplnenie opatrení na kontrolu ochorenia; víta preto nedávny návrh Komisie týkajúci sa novej smernice o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky, v ktorej bola očkovaniu prisúdená dôležitejšia úloha v boji proti tomuto ochoreniu; vyzýva členské štáty na optimálne využitie tohto nástroja, aby sa v najväčšej možnej miere znížila nutnosť masového utrácania zvierat a žiada všetky ostatné zúčastnené strany v mäsospracujúcom sektore, aby si splnili svoju povinnosť v tejto súvislosti a zaručili predaj výrobkov rovnako z očkovaných aj neočkovaných zvierat;

16.   žiada Radu, aby prijala plán na zabránenie šíreniu chrípky z jednej krajiny do druhej, a to prostredníctvom stanovenia obmedzení pre cestovanie do zahraničia a aktivizácie plánov na zdravotné prehliadky v prístavoch a na letiskách;

17.   žiada Radu pre zdravie aby splnomocnila Komisiu na uskutočnenie núdzových opatrení do 24 hodín, ak by pandémia chrípky dosiahla hranice EÚ alebo susedných štátov. Ide napríklad o karanténne a dezinfekčné opatrenia na letiskách pre lety z postihnutých regiónov a o obmedzenia dopravy;

18.   vyzýva Komisiu, aby poskytla podporu na preventívne opatrenia a opatrenia spolupráce a na technickú pomoc tretím krajinám, predovšetkým krajinám v Ázii, ktorých cieľom by malo byť zabezpečenie prevencie a diagnostiky v krajinách vzniku vtáčej chrípky;

19.   naliehavo vyzýva Komisiu, aby pomohla členským štátom pri príprave plánov na karanténne opatrenia;

20.   vyzýva inštitúcie Európskej únie, aby pripravili svoje vlastné plány pripravenosti;

21.   dôrazne vyzýva členské štáty, aby oboznámili svojich občanov s rizikami šírenia tejto choroby počas cestovania;

22.   vyzýva členské štáty a Komisiu, aby uvoľnili prostriedky na odbornú a finančnú pomoc juhoázijským krajinám v boji proti tomuto ochoreniu;

23.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a členským štátom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia