Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/2001(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0309/2005

Indgivne tekster :

A6-0309/2005

Forhandlinger :

PV 26/10/2005 - 2

Afstemninger :

PV 27/10/2005 - 5.2

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0409

Vedtagne tekster
PDF 49kWORD 77k
Torsdag den 27. oktober 2005 - Strasbourg
Forslag til det almindelige budget 2006 (Sektion III)
P6_TA(2005)0409A6-0309/2005

Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006, Sektion III - Kommissionen (C6-0299/2005 - 2005/2001(BUD))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 272 og Euratom-traktatens artikel 177,

-   der henviser til Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(1),

-   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren(3),

-   der henviser til sin beslutning af 13. april 2005 om 2006-budgettet: Kommissionens årlige politikstrategi (APS)(4),

-   der henviser til sin beslutning af 6. juli 2005 om mandat med henblik på budgetsamrådsproceduren for regnskabsåret 2006 inden Rådets førstebehandling(5),

-   der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006, forelagt af Kommissionen den 27. april 2005 (KOM(2005)0300),

-   der henviser til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006, vedtaget af Rådet den 15. juli 2005 (C6-0299/2005),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 69 og bilag IV,

-   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og til udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A6-0309/2005),

Generelle betragtninger og prioriteringer

1.   gentager sin forpligtelse til at opfylde de vigtigste politiske målsætninger for 2006 og skabe en bæredygtig overgang til de nye finansielle overslag; beklager i den forbindelse de generelle nedskæringer, Rådet har foretaget i budgetforslaget uden at tage individuelle hensyn:

2.   har i tråd med sine tidligere beslutninger om 2006-budgettet vedtaget at forhøje forpligtelsesbevillingerne navnlig til Lissabon- og Göteborg-strategien, informationspolitikken og de eksterne foranstaltninger for at sikre vigtige EU-foranstaltninger i overensstemmelse med sine tidligere beslutninger om 2006-budgettet, og som vil gøre en forskel for borgerne i EU; opfordrer indtrængende Rådet til at samarbejde fuldt ud med Parlamentet for at nå frem til en tilfredsstillende løsning, herunder at gøre brug af foranstaltninger, som der er skabt grundlag for i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999;

3.   indtager samme holdning, for så vidt angår betalingsbevillingerne, og anser det niveau på 111,4 mia. EUR, som Rådet har vedtaget (svarende til 1,01 % af BNI), for utilstrækkeligt til at sikre en effektiv gennemførelse af såvel allerede vedtagne politikker som nye nødvendige foranstaltninger; har derfor vedtaget at forhøje betalingsbevillingerne i budgettet til et niveau på 115,4 mia. EUR (svarende til 1,04 % af BNI); understreger, at dette stadig ligger inden for rammerne af den stramme budgetpolitik, der skal føres af hensyn til de økonomiske problemer, visse medlemsstater står over for;

4.   insisterer på, at EU-budgettet skal bidrage til mere effektive foranstaltninger til gavn for EU's borgere, først og fremmest en forbedret Lissabon-dagsorden med fokus på beskæftigelse, social, økonomisk og miljømæssig samhørighed og EU's konkurrenceevne; understreger, at det er afgørende for enhver fornuftig strategi på EU-plan at inddrage de unge, og deler Rådets politiske ambitioner med hensyn til et ungdomscharter; er fundamentalt uenig i budgetnedskæringerne på dette område og har vedtaget at sætte øget fokus på Lissabon-dagsordenen, herunder at forhøje bevillingsrammerne for Socrates- og Ungdomsprogrammerne, forskningsprogrammerne, Life-instrumentet og programmet Intelligent Energi vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure; henstiller indtrængende til Rådet at tilslutte sig en styrkelse af disse prioriteter ligesom ved udgangen af sidste programmeringsperiode;

Udgiftsområde 1

5.   glæder sig over, at underlofterne for udgiftsområde 1 er blevet ændret for at gøre det muligt at gennemføre allerede vedtagne gradueringsforanstaltninger som led i reformen af den fælles landbrugspolitik, således som Parlamentet og Rådet nåede til enighed om i samrådet den 15. juli 2005;

6.   minder om, at det har indtaget den holdning, at beløbene foreslået af Kommissionen i det foreløbige budgetforslag skal betragtes som de absolut nødvendige mindstebeløb, og har derfor vedtaget af forkaste Rådets nedskæringer; er af den opfattelse, at disse bevillinger er nødvendige, selv om det fuldt ud støtter den igangværende reform af foranstaltningerne i denne sektor;

7.   understreger betydningen af innovation og fornyelse inden for EU's reformerede landbrugspolitik, navnlig inden for erhvervsuddannelse og andre foranstaltninger for unge landmænd;

8.   ønsker at følge op på udnyttelsen af bevillingerne under underudgiftsområde 1b (udvikling af landdistrikter) og især foranstaltninger, der sigter mod at forbedre miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling af landdistrikter samt foranstaltninger, der medfinansieres af andre strukturfonde vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af ørkendannelse og ødelæggelserne efter brande i landdistrikter og naturområder, hvilket desværre har vist sig at være en af EU's større udfordringer gennem de seneste år; opfordrer Kommissionen til at forelægge en oversigt over, hvordan midlerne til udvikling af landdistrikter er blevet anvendt på dette område; gør opmærksom på betydningen af støtte og solidaritet under udgiftsområde 1, blandt andet gennem udlevering af mad til særlige organisationer fra interventionslagre med henblik på uddeling til de mest ugunstigt stillede befolkningsgrupper i Fællesskabet;

Udgiftsområde 2

9.   noterer sig de seneste betalingsprognoser for strukturforanstaltninger og oplysningerne fra Kommissionen i overensstemmelse med fælleserklæringen vedtaget som led i 2005-proceduren; bemærker endvidere den store afvigelse mellem medlemsstaternes betalingsprognoser og Kommissionens FBF; vedtager derfor at forhøje betalingsbevillingerne til 39,2 mia. EUR; er samtidig betænkelig ved de generelle udnyttelsesgrader for de sidste nye medlemsstater og ønsker derfor at undersøge, hvorvidt der kan blive behov for en overgangsløsning mellem den nuværende og den kommende programmeringsperiode for at sikre, at disse ikke sættes på spil;

10.   insisterer på, at der fortsat ydes støtte til Peace-programmet for Nordirland, men minder om, at det beløb, der skal genanvendes fra innovative foranstaltninger, blev fastlagt af Parlamentet og Rådet i fællesskab og med deltagelse af Kommissionen på budgetsamrådet den 25. november 2004; har derfor vedtaget at føre bevillingerne tilbage til dette niveau og opfordrer Rådet til at udnytte alle de muligheder, der er skabt grundlag for i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999, med henblik på at finde en løsning på finansieringen af de resterende 12 mio. EUR til Peace;

Udgiftsområde 3

11.   tager afstand fra Rådets praksis med hensyn til at foretage vilkårlige nedskæringer, som er i modstrid med presserende politiske prioriteringer, og i særdeleshed behovet for at leve op til ambitionerne for den fornyede Lissabon-strategi ved at afsætte flere bevillinger i forhold til de disponible bevillinger i 2005;

12.   mener i betragtning af, at 2006-budgettet markerer overgangen til en ny programmeringsperiode, hvilket der bør tages højde for ved at foregribe det planlagte højere støtteniveau fra 2007 og fremover for de vigtigste politikområder, at forhøje bevillingerne på en række vigtige budgetposter vedrørende forskning og innovation, små og mellemstore virksomheder, konkurrenceevne, Socrates, Ungdom, udvikling af det indre marked, Life-programmet, programmet Intelligent Energi og Leonardo da Vinci-programmet; er endvidere villigt til sammen med Rådet at aftale et tilstrækkeligt støtteniveau til på objektiv vis at kunne finansiere prioriteterne på lang sigt gennem anvendelse af bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999, særlig punkt 33 og 34, eller gennem anvendelse af EF-traktatens artikel 272;

13.   ønsker at der sættes øget fokus på forenkling af procedurerne for EU-programmer til gavn for de mennesker og organisationer, der modtager støtte fra EU; har derfor vedtaget en række forslag til ændring med henblik på forenkling, som er i tråd med det igangværende arbejde med revision af finansforordningen, men slår til lyd for hurtigere fremskridt baseret på forenklingen af de interne procedurer;

14.   mener, at de bevillinger, der er afsat til EU's informationspolitik, er utilstrækkelige og har vedtaget at forhøje dette beløb; understreger, at det er presserende nødvendigt, at Kommissionen forelægger sin hvidbog om informationspolitik; har vedtaget indtil da at opføre en del af bevillingerne i reserven;

15.   bakker fuldt ud op om betydningen af og de ambitiøse planer for den nye indsats for arbejdstageres mobilitet, der er foreslået som et pilotprojekt; foreslår dog at finansiere denne foranstaltning som en særlig årlig begivenhed under Kommissionens egne institutionelle beføjelser; minder samtidig Kommissionen om, at alle pilotprojekter, som Parlamentet har været med til at fremme, skal gennemføres effektivt;

16.   forventer, at de beløb, som er øremærket til det europæiske mobilitetsår for arbejdstagere vil blive brugt på decentraliserede kampagner tæt på borgerne, og at synligheden og funktionen af eksisterende instrumenter som f.eks. Eures og Europass, vil blive udvidet, og at deres dækning vil blive øget til at omfatte indvandrere fra tredjelande, da der, i lyset af den stadig større andel af ældre i befolkningen, i stigende grad vil være krav om en mere vedvarende indvandring for at kunne opfylde kravene fra EU's arbejdsmarked;

17.   fremhæver betydningen af databeskyttelse under den tredje søjle og støtter indførelsen af en formel ad hoc-struktur med deltagelse af medlemsstaternes myndigheder med ansvar for databeskyttelse og andre organer, som har relation til de specifikke problemer, som skal løses;

Udgiftsområde 4

18.   bekræfter, at det er af den opfattelse, at man i forbindelse med EU's eksterne foranstaltninger har påtaget sig nye og øgede forpligtelser i løbet af de sidste fem år, uden at der er foretaget en tilsvarende tilpasning af de nødvendige økonomiske ressourcer; henviser i den forbindelse til forpligtelserne til at yde støtte til Kosovo, Serbien, Afghanistan, Irak, øgede ambitioner på FUSP-området og som den senest tilkomne forpligtelse tilsagnet om at vise solidaritet over for ofrene for tsunami-katastrofen;

19.   er sikker på, at Rådet vil komme til fornuft og vil gå med til at finansiere nye prioriterede opgaver uden at sætte vigtige igangværende foranstaltninger på spil; har derfor vedtaget at forkaste Rådets foreslåede nedskæringer på posterne vedrørende menneskerettigheder og demokrati, geografisk relaterede samarbejdsprogrammer, herunder naboskabspolitikken og aktioner, som er afgørende for millenniumudviklingsmålene; har vedtaget at opføre bevillinger af en størrelsesorden, som sikrer disse politikker og samtidig giver plads for nye; har af ovennævnte årsager besluttet at finansiere genopbygningsprogrammerne i Irak og i lande berørt af tsunamien og at støtte til sukkerprotokollande uden for den eksisterende margen; opfordrer Rådet til at gå med til en finansieringsløsning, som udnytter alle de muligheder, der er skabt grundlag for i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999, særlig punkterne 19 og 24 eller i de relevante bestemmelser i traktaten;

20.   fastholder, at Kommissionen og Rådet fortsat bør støtte det europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder og har vedtaget at yde tilstrækkelige midler, gentager sin anmodning til Kommissionen om at fremlægge forslag til et særskilt juridisk instrument for menneskerettigheder for programmeringsperioden 2007-2013; understreger endvidere, at Parlamentets inddragelse i fastsættelsen af prioriteter for gennemførelsen af de nye programmer for perioden 2007-2013 (komitologiordninger) i høj grad bør forbedres;

21.   henleder opmærksomheden på sin henstilling til Rådet af 24. september 2003 om situationen i Irak(6) og sin beslutning af 6. juli 2005 om "Den Europæiske Union og Irak - Rammen for et engagement"(7), hvori det kræves, at EU-midler til genopbygningen af Irak forvaltes af FN; kritiserer Kommissionen for, at den accepterer, at en betydelig del af Fællesskabets bidrag forvaltes af Verdensbanken; konstaterer, at bevillinger tildelt over 2004- og 2005-budgettet kun i ringe omfang er blevet udnyttet af Verdensbanken, og mener på baggrund heraf ikke, at der er behov for yderligere bevillinger til Verdensbanken i 2006; erindrer Kommissionen om, at Verdensbanken er afhængig af de irakiske myndigheder med hensyn til gennemførelsen af dens programmer; gør i den forbindelse opmærksom på den svage administrative struktur og de gentagne tilfælde af korruption i Irak; kræver derfor, at der ikke kanaliseres yderligere midler til Verdensbanken, og at det overvejes at benytte andre europæiske mellemled til udbetaling af disse midler; opfordrer Kommissionen til i 2006 at gennemføre en uafhængig revision af FN's og Verdensbankens udnyttelse af EU-midler;

22.   gentager, at Kommissionen bør gøre en indsats for at nå de mål, Parlamentet har sat for de samlede årlige forpligtelser inden for udviklingssamarbejde, dvs. at 35 % skal afsættes til social infrastruktur og 20 % til grundlæggende sundhed og grunduddannelse; opfører 10 % af en række geografiske budgetposter i reserven for at opfordre Kommissionen til at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at nå målet på 20 % til grundlæggende sundhed og grunduddannelse;

23.   tager afstand fra, at Rådet har forhøjet bevillingerne til to yderligere særlige repræsentanter inden for FUSP uden at have foretaget den foreskrevne høring af Europa-Parlamentet; bemærker, at det irske og det hollandske formandskab på grundlag af den fælles erklæring af 25. november 2002 har opnået væsentlige fremskridt, hvad angår oprettelsen af et politisk informations- og konsultationskredsløb sammen med Parlamentet; beklager, at der, til trods for at sådanne møder burde afholdes ca. fem gange om året, kun er blevet afholdt et møde i år (frem til september 2005); betoner derfor, at den politiske dialog bør fortsætte som aftalt mellem de to institutioner, og at kvaliteten heraf bør forbedres;

24.   understreger betydningen af, at den private sektor bidrager til bekæmpelse af fattigdom og opfordrer Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) til i fællesskab at undersøge muligheden for at yde rentegodtgørelser for lån af egne midler, som EIB yder til SMV-sektoren i udviklingslande;

25.   henstiller til Kommissionen ikke at yde fællesskabsbistand under udgiftsområde 4 til nogen regeringer, organisationer eller programmer, der støtter eller deltager i forvaltningen af programmer, som kan føre til menneskerettighedskrænkelser såsom tvangsabort, ufrivillig sterilisering eller barnemord, idet dette er i overensstemmelse med det specifikke forbud mod udøvelse af tvang i forbindelse med seksuel og reproduktiv sundhed, som blev vedtaget på Konferencen om Befolkning og Udvikling (ICPD) i Kairo;

26.   mener, at den nye budgetpost for "støtte til handel" er nødvendig med henblik på at:

   i) forbedre gennemsigtigheden og dermed den demokratiske kontrol over et stort budget;
   ii) yde handelsrelateret bistand med større synlighed og
   iii) øge fleksibiliteten med hensyn til at mobilisere økonomiske midler hurtigt og gennem multilaterale initiativer efter omstændighederne;

Udgiftsområde 5

27.   er orienteret om Kommissionens erklæringer om rekruttering af tjenestemænd fra de nye medlemsstater og anser dette for en berettiget prioritering; mener, at den linerære nedskæring, Rådet har foretaget, er uacceptabel og har vedtaget ved førstebehandlingen at genopføre et beløb på 90,4 mio. EUR til Kommissionen af den nedskæring på 94,4 mio. EUR, som Rådet har foretaget; har endvidere vedtaget at opføre et beløb på 16 mio. EUR i reserven til bevillinger til vederlag af nedennævnte årsager;

28.   har besluttet at oprette samtlige stillinger, Kommissionen har anmodet om, og frigive dem fra reserven, når Kommissionen har:

   - afklaret situationen omkring ansættelser og mulighederne for at besætte udvidelsesstillingerne
   - foretaget en fuldstændig gennemgang af alle de ikke færdigbehandlede forslag til retsakt (herunder dem, der indgår i lovgivnings- og arbejdsprogrammet for 2005) med henblik på at sikre, at alle eksisterende og planlagte lovgivningsmæssige forslag fra Kommissionen opfylder kriterierne for subsidiaritet, mindre bureaukrati og lavere gennemførelsesomkostninger; kræver, at denne analyse foreligger senest i november 2005
   - indgået en aftale med Parlamentet om lovgivnings- og arbejdsprogrammet for 2006
   - forelagt detaljerede oplysninger om den flerårige programmering for alle lovgivningsforslag inden for den kommende finansielle ramme
   - erklæret, at den vil respektere den fælleserklæring om finansiel programmering, der blev vedtaget under samrådet den 13. juli 2004, og give Parlamentet de relevante oplysninger og data
   - forpligtet sig til inden andenbehandlingen at forelægge et forslag om fastlæggelse af en personalepolitik, en karriereprofil og bedste praksis for agenturerne
   - forelagt en hvidbog om den fremtidige informations- og kommunikationsstrategi
   - forelagt et forslag til revision af gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen inden den 31. oktober 2005, og
   - forelagt et særskilt instrument for menneskerettigheder, som Parlamentet krævede i sin beslutning af 8. juni 2005 om politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 2007-2013(8).

29.   opfordrer Kommissionen til at undersøge mulighederne for besparelser inden andenbehandlingen, herunder at foretage en kritisk gennemgang af dens bevillingsanmodninger;

Udgiftsområde 7

30.   insisterer på større budgetgennemskuelighed i forbindelse med EU-støtte til kandidatlande eller potentielle kandidatlande; minder om, at dette er meget afgørende i betragtning af det nye førtiltrædelsesinstruments ikrafttrædelse, hvormed en lang række geografiske og tematiske programmer vil blive konsolideret i en enkelt retsakt;

Horisontale spørgsmål
Agenturer

31.   er af den opfattelse, at agenturerne skal behandles individuelt på grundlag af deres overslag og de ændringer, Kommissionen har slået til lyd for, og som budgetmyndigheden skal tage hensyn til; har derfor vedtaget generelt at genopføre de bevillinger, der er foreslået i FBF, og opføre særlige bevillingsbehov sag for sag baseret på de nødvendige begrundelser; opfordrer Kommissionen til at forelægge den planlagte karrierestruktur og andre oplysninger, som der er anmodet om;

Tilskud

32.   henviser til, at de tidligere poster under A-30 er omfattet af basisretsakter og begrænsede finansielle rammer, som udløber i 2006; understreger, at der derfor er en yderst begrænset aktionsmargen i denne sektor; fremhæver betydningen af venskabsbyer og har vedtaget at opretholde bevillingerne på 2005-niveau; påpeger endvidere, at udbudsprincippet vil komme til at gælde i fuldt omfang for alle programmer i 2006, og at det ikke længere vil være muligt at øremærke bevillingerne; opfordrer Kommissionen til at forelægge forslag til en eventuel nødvendig overgangsløsning for at forhindre, at støttemodtagerne udsættes for en afbrydelse i støtten på grund af overgangen til et nyt system;

33.   bemærker, at der er et antal succesrige kulturelle organisationer, såsom Det Europæiske Ungdomsorkester, Det Europæiske Barokorkester, den internationale Yehudi Menuhin-fond m.fl., som Europa-Parlamentet har støttet i mange år; understreger, at det forventes, at disse organisationer kan fortsætte deres aktiviteter inden for den nye flerårige finansielle ramme fra 2007 og fremover; bemærker, at det er foruroligende, at der er en reel fare for, at disse organisationer ikke vil kunne fortsætte deres aktiviteter i 2006, hvis der ikke bliver stillet overgangsstøtte til rådighed med henblik på at sikre en glidende overgang mellem de to finansielle programmeringsperioder; er derfor villigt til sammen med Rådet at aftale et tilstrækkeligt støtteniveau til på objektiv vis at kunne finansiere disse prioriteter på lang sigt gennem anvendelse af bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999, særlig punkt 33 og 34, eller gennem anvendelse af EF-traktatens artikel 272;

Pilotprojekter, forberedende foranstaltninger og undersøgelser

34.   glæder sig over det forbedrede samarbejde med Kommissionen, for så vidt angår pilotprojekter, forberedende foranstaltninger og undersøgelser, men beklager, at et ganske vist begrænset antal projekter stadig lider under gennemførelsesproblemer;

35.   har vedtaget at iværksætte en række vigtige nye initiativer i tråd med sine prioriteringer, herunder grænseoverskridende samarbejde i kampen mod naturkatastrofer, som kunne øge bevidstheden om behovet for tættere samarbejde om civilbeskyttelsesforanstaltninger med henblik på at forebygge eller i det mindste mindske konsekvenserne af sådanne katastrofer, individuel mobilitet for elever inden for ungdomsuddannelserne, pilotprojekter vedrørende sikkerheden langs transeuropæiske net, mobilitetsforanstaltninger for unge iværksættere for at fremme udvekslinger på europæisk plan, fremtrædende europæiske turistmål og forberedende foranstaltninger til et internetbaseret system for bedre lovgivning og borgerdeltagelse og for Natura 2000;

Aktivitetsbaseret budgettering

36.   minder om, at Kommissionen efter Parlamentets gennemgang af aktivitetsredegørelserne for 2005 blev opfordret til at forbedre kvaliteten af oplysningerne i sine redegørelser for 2006-budgetproceduren; bemærker, at selv om der er opnået visse fremskridt, er der behov for yderligere forbedringer for at øge oplysningernes relevans for budgettet, navnlig med hensyn til målsætninger og indikatorer; bemærker, at aktivitetsredegørelserne bør udgøre et nyttigt instrument for Parlamentets udvalg og anvendes i øget omfang; opfordrer derfor Kommissionen til at forny sin indsats ved at forelægge bedre og mere relevante aktivitetsredegørelser til den næste budgetprocedure;

37.   fremhæver endvidere, at Kommissionen skal sikre, at der tages højde for ligestillingsaspektet i forbindelse med gennemførelsen af budgettet, og at alle foranstaltninger skal evalueres ud fra deres forskellige konsekvenser for mænd og kvinder;

o
o   o

38.   pålægger sin formand at sende denne beslutning, ledsaget af ændringerne og ændringsforslagene til sektion III i budgetforslaget, til Rådet og Kommissionen og til de øvrige berørte institutioner og organer.

(1) EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1. Aftale ændret ved afgørelse 2003/429/EF (EUT L 147 af 14.6.2003, s. 25).
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0126.
(5) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0286.
(6) EUT C 77 E af 26.3.2004, s. 226.
(7) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0288.
(8) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0224.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik