Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2005/2001(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0309/2005

Előterjesztett szövegek :

A6-0309/2005

Viták :

PV 26/10/2005 - 2

Szavazatok :

PV 27/10/2005 - 5.2

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2005)0409

Elfogadott szövegek
PDF 429kWORD 100k
2005. október 27., Csütörtök - Strasbourg
2006-os általános költségvetési tervezet: III. szakasz
P6_TA(2005)0409A6-0309/2005

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről, III. szakasz - Bizottság (C6-0299/2005 – 2005/2001(BUD))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom Szerződés 177. cikkére,

–   tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2000. szeptember 29-i 2000/597/EK, Euratom tanácsi határozatra(1),

–   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(2),

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodásra(3),

–   tekintettel a Bizottság éves politikai stratégiai (APS) jelentéséről szóló, 2005. április 13-i állásfoglalására(4),

–   tekintettel a 2006. évi, a Tanács első olvasata előtti költségvetési egyeztetési eljárással kapcsolatos megbízásról szóló, 2005. július 6-i állásfoglalására(5),

–   tekintettel a Bizottság által 2005. április 27-én előterjesztett, az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó előzetes általános költségvetési tervezetére (COM(2005)0300),

–   tekintettel a Tanács által 2005. július 15-én megállapított, az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetére (C6-0299/2005),

–   tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére és IV. mellékletére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére, valamint a többi érintett bizottság véleményére (A6-0309/2005),

Általános megfontolások és prioritások

1.   megismétli azon kötelezettségvállalását, hogy megfeleljen a 2006-os kulcsfontosságú politikai célkitűzéseknek, valamint, hogy egy hitelt érdemlő hidat képezhessen az új pénzügyi tervhez; e tekintetben sajnálattal töltik el a Tanács költségvetési tervezetének általános csökkentései, amelyekre minden külön megfontolás nélkül került sor;

2.   úgy határozott, hogy növeli különösen a lisszaboni és a göteborgi stratégiára, az információs politikára és a külpolitikai fellépésekre vonatkozó költségvetési kötelezettségvállalásokat a fontos EU-intézkedések védelme érdekében, összhangban a 2006-os költségvetésről szóló korábbi állásfoglalásaival, ami az uniós polgárok számára érezhető különbséget jelent majd; sürgeti a Tanácsot, hogy maradéktalanul működjön együtt a Parlamenttel egy kielégítő megoldás elérése érdekében, beleértve az 1999. május 6-i intézményközi megállapodás keretében előírt intézkedések hasznosítását;

3.   fenntartja az álláspontját a kifizetési előirányzatokat illetően, és úgy véli, hogy a Tanács által elfogadott, a bruttó nemzeti jövedelemre vonatkoztatott 111,4 milliárd EUR-s (a GNI 1,01%-a) szint nem megfelelő a már megállapodásba foglalt politikák és a szükséges új intézkedések hatékony végrehajtásához; ezért úgy határozott, hogy a kifizetéseket a költségvetésen belül 115,4 milliárd EUR-s szintre (a GNI 1,04%-ára) növeli; hangsúlyozza, hogy ez még mindig összhangban van az egyes tagállamok gazdasági problémáival összefüggő költségvetési szigorral;

4.   ragaszkodik ahhoz, hogy az EU-költségvetés járuljon hozzá hatékonyabb intézkedésekhez az európai polgárok javára, elsősorban a foglalkoztatásra, a szociális, gazdasági és környezetvédelmi kohézióra, valamint az Európa versenyképességére koncentráló, javított lisszaboni stratégiához; kijelenti, hogy a fiatalok részvétele kulcsfontosságú egy érzékelhető európai stratégia számára, és osztja a Tanács politikai ambícióit, amelyek egy fiatalokkal kötött szövetségre irányulnak; alapvetően nem ért egyet az e területet érintő csökkentésekkel, és úgy határozott, hogy a hangsúlyt a lisszaboni programra helyezi, beleértve az együttdöntéssel érintett pénzügyi keretek növelését a Socrates és Youth javára, valamint a kutatási, a LIFE programmal és az intelligens energiával kapcsolatosan; sürgeti a Tanácsot, hogy egyezzen bele ezen prioritások megerősítésébe abban a formában, ahogyan azt a legutolsó programozási időszak végén tette;

1. fejezet

5.   örömmel üdvözli a Parlament és a Tanács között a 2005. július 15-i egyeztetésen létrejött megállapodást, amely az 1. fejezet részleges felső határainak felülvizsgálatára vonatkozik a KAP-reformmal kapcsolatos, megállapodás szerinti modulációs intézkedések lehetővé tétele érdekében;

6.   emlékeztet azon álláspontjára, miszerint a Bizottság költségvetési javaslatában előterjesztett összegeket a szükséges minimumnak kell tekinteni, és ezért úgy határozott, hogy elutasítja a Tanács csökkentéseit; úgy véli, hogy ezek az előirányzatok szükségesek az ágazat folyamatban lévő reformintézkedéseinek maradéktalan támogatása érdekében;

7.   hangsúlyozza az EU megreformált mezőgazdasági politikáján belüli innováció és megújítás jelentőségét, különösen a képzés és a fiatal mezőgazdasági termelőkkel kapcsolatos intézkedések területén;

8.   figyelemmel kívánja kísérni az 1b. alfejezetben (vidékfejlesztés) szereplő költségvetési összegek felhasználását, és különösen a környezetvédelem és a vidéki területek fenntartható fejlesztésének erősítésére irányuló intézkedéseket, valamint a strukturális alapokból társfinanszírozott, a vidéki és természetes élőhelyek – sajnálatos módon az utóbbi években az EU egyik fő kihívását jelentő – elsivatagosodásának és tűzvészben történő elpusztulásának megelőzésével és az ez elleni küzdelemmel kapcsolatos intézkedéseket; felhívja a Bizottságot, hogy tegye hozzáférhetővé a vidékfejlesztési források e téren történő felhasználásának áttekintését; emlékeztet továbbá a segélyek és a szolidaritás fontosságára az 1. fejezetben, ami többek között annak révén valósul meg, hogy az intervenciós készletekből élelmiszereket biztosítanak bizonyos szervezeteknek a Közösség legjobban rászoruló csoportjai részére történő kiosztás céljából;

2. fejezet

9.   tudomásul veszi a strukturális intézkedések nemrégiben tett kifizetési előrejelzéseit és a Bizottság tájékoztatását összhangban a közös nyilatkozattal, amelyről 2005-ben állapodtak meg; ugyancsak tudomásul veszi a tagállamok kifizetési előrejelzései és a Bizottság EKT-e közötti jelentős eltérést; ezért úgy határoz, hogy a kifizetési előirányzatokat 39,2 milliárd EUR-ra emeli; ugyanakkor aggódik a legtöbb, közelmúltban tagállammá vált ország általános felvevőképességének szintje miatt, ezért fel kívánja deríteni, hogy szükség lehet-e egy áthidaló megoldásra a jelenlegi és a következő tervezési időszak között annak biztosítása érdekében, hogy azok ne legyenek veszélyben;

10.   ragaszkodik ahhoz, hogy az Észak-Írországgal kapcsolatos PEACE program továbbra is támogatásban részesüljön, emlékeztet azonban arra, hogy az "innovatív intézkedések" alól átcsoportosítandó összegről a Bizottság jelenlétében a Parlament és a Tanács között közös megállapodás született a 2004. november 25-i költségvetési egyeztetésen; ezért úgy határozott, hogy visszaállítja ezt a szintet, és kéri a Tanácsot, hogy adja beleegyezését az 1999. május 6-i intézményközi megállapodásban előirányzott valamennyi eszköz keretén belül egy olyan megoldáshoz, amely a PEACE-re vonatkozó fennmaradó 12 millió EUR finanszírozása okozta probléma megoldásához vezet;

3. fejezet

11.   elutasítja a Tanács válogatás nélkül alkalmazott csökkentési gyakorlatát, amely ellentétben áll a halasztást nem tűrő politikai prioritásokkal, mindenekelőtt annak szükségességével, hogy a megújított lisszaboni stratégiára vonatkozó ambícióknak a 2005-ben már rendelkezésre álló előirányzatoknál valamivel jobban megfeleljenek;

12.   úgy véli, hogy a 2006-os költségvetés hidat képez egy új programozási időszak irányába, és éppen ezért be kell töltenie átmeneti szerepét és elő kell irányoznia a tervezett magasabb szintű finanszírozást 2007-től a kulcsfontosságú politikai területeken; ezért úgy határoz, hogy megerősíti a kutatásra és innovációra, a KKV-kra, a versenyképességre, a Socrates és Youth programokra, a belső piac fejlesztésére, a Life, az intelligens energia és a Leonardo da Vinci programra vonatkozó fontos költségvetési sorok csoportját; ezenfelül kész megegyezni a Tanáccsal a prioritások megfelelő, objektív és tartósan fennmaradó körülmények közötti finanszírozásáról az 1999. május 6-i intézményközi megállapodásban, különösen annak 33. és 34. pontjában foglalt rendelkezések, vagy az EKSz. 272. cikkének alkalmazása alapján;

13.   nagyobb hangsúlyt kíván helyezni az eljárások egyszerűsítésére az EU programok szintjén az uniós támogatásban részesülő emberek és szervezetek érdekében; ezért megszavazott több olyan egyszerűsítő módosítást, amely összhangban van a költségvetési rendelet kiigazítására irányuló jelenleg folyó munkával; gyorsabb előrelépéseket sürget azonban a belső eljárások egyszerűsítése alapján;

14.   úgy véli, hogy az EU információs politikájára előirányzott összegek nem megfelelőek, és úgy döntött, hogy növeli ezt az összeget; hangsúlyozza, hogy sürgősen szükséges, hogy a Bizottság előterjessze az információs politikáról szóló fehér könyvét; ugyanakkor úgy döntött, hogy az előirányzatok egy részét tartalékba helyezi;

15.   maradéktalanul támogatja a "Munkavállalók mobilitása" elnevezésű új fellépés fontosságát és ambícióit, amelyet kísérleti projektnek javasoltak; mindazonáltal azt javasolja, hogy ezt a fellépést a Bizottság saját intézményi előjogai közé tartozó speciális éves eseményként finanszírozzák; emlékezteti ugyanakkor a Bizottságot, hogy a Parlament által támogatott valamennyi kísérleti projektet hatékonyan hajtsa végre;

16.   reméli, hogy a munkavállalók mobilitásának európai évére szánt pénzösszegeket polgárközeli decentralizált kampányokra költik el, és hogy a meglévő eszközök, mint az EURES és az EUROPASS, ismertségét fokozzák és alkalmazását bővítik, illetve felhasználhatóságuk körét kiterjesztik a harmadik országokból érkező bevándorlókra is, hiszen az öregedő népesség miatt egyre inkább folyamatos bevándorlásra lesz szükség ahhoz, hogy az uniós munkaerő-piaci igényeket ki lehessen elégíteni;

17.   hangsúlyozza a harmadik pillérbe tartozó adatvédelmi kérdések jelentőségét, és támogatja a tagállamok adatvédelmi hatóságainak képviselőit, valamint a megoldandó speciális problémáknak megfelelő egyéb szerveket bevonó ad hoc szerveződés hivatalossá alakítását;

4. fejezet

18.   megerősíti azon meggyőződését, hogy az EU külső fellépései új feladatokra terjednek ki, és ezek az utóbbi öt évben a szükséges pénzügyi források párhuzamos kiigazítása nélkül kerültek bővítésre; hangsúlyozza e tekintetben a koszovói, szerbiai, afganisztáni és iraki jelenlét, a KKBP területén jelentkező növekvő ambíciók, illetve a legutóbb a szökőár-katasztrófa áldozatai javára létrehozott szolidaritási alap finanszírozására vonatkozó kötelezettségvállalásokat;

19.   eltökélt szándéka, hogy a Tanácsnak el kell fogadnia az érveket és késznek kell lennie arra, hogy új prioritásokat finanszírozzon a folyamatban lévő intézkedések veszélyeztetése nélkül; ezért úgy határozott, hogy elutasítja a Tanács csökkentésre irányuló szándékát az emberi jogokra és demokráciára vonatkozó sorban, a szomszédsági politikát magában foglaló földrajzi együttműködés és a millenniumi fejlesztési célok szempontjából fontos intézkedések területén; úgy határozott, hogy olyan szinten vesz fel előirányzatokat, amely az ilyen politikákat védelemben részesíti, miközben helyet biztosít az újaknak; a fenti okokból ezért úgy döntött, hogy a meglévő kereten túl finanszírozza az iraki és a szökőárral érintett országokban folyó újjáépítési programokat, valamint támogatást nyújt a cukorról szóló jegyzőkönyvet aláíró országoknak; felkéri a Tanácsot, hogy adja beleegyezését egy, az 1999. május 6-i intézményközi megállapodásban, különösen annak 19. és 24. pontjában előirányzott valamennyi eszköz keretében, vagy a Szerződés megfelelő rendelkezései alapján megvalósítandó pénzügyi megoldáshoz;

20.   kitart amellett, hogy a Bizottság és a Tanács továbbra is támogassa az "Európai kezdeményezést a demokráciáért és az emberi jogokért", és úgy határoz, hogy megfelelő szintű finanszírozást biztosít; megismétli a Bizottsághoz intézett azon felhívását, hogy terjesszen elő az emberi jogokra vonatkozó külön jogi eszköz létrehozására irányuló javaslatot a 2007 és 2013 közötti programozási időszakra; hangsúlyozza továbbá, hogy jelentősen javítani kell a Parlament részvételét a 2007 és 2013 közötti időszak új programjainak végrehajtásával kapcsolatos prioritások meghatározásában (komitológiai eljárások);

21.   emlékeztet az iraki helyzetről szóló, a Tanácshoz intézett 2003. szeptember 24-i ajánlására(6) és az Európai Unió és Irak közötti kötelezettségvállalási keretről szóló 2005. július 6-i parlamenti állásfoglalásra(7), amelyek kérik, hogy az EK iraki újjáépítésre fordított forrásait az ENSZ kezelje; bírálja a Bizottságot, amiért elfogadta, hogy a közösségi hozzájárulás jelentős részét a Világbank kezelje; megjegyzi, hogy a bank a 2004. és 2005. év költségvetéseinek előirányzatait csupán elenyésző mértékben tudta igénybe venni, és ezért úgy véli, hogy 2006-ban a bank nem igényel további anyagi forrásokat; emlékezteti a Bizottságot, hogy a Világbank programjai megvalósításában az iraki hatóságokra támaszkodik; e tekintetben rámutat az iraki adminisztratív struktúra gyengeségére és az ismételten előforduló korrupciós esetekre; ezért kéri, hogy további forrásokat ne irányítsanak a Világbankhoz, és fontolják meg más európai közvetítők megbízását e források elosztására; felhívja a Bizottságot, hogy 2006-ban hajtson végre független ellenőrzést a közösségi forrásoknak az ENSZ és a Világbank általi felhasználásáról;

22.   ismételten megjegyzi, hogy a Bizottságnak minden erőfeszítést meg kell tennie annak érdekében, hogy elérje a Parlament által a fejlesztési együttműködésre vonatkozó teljes éves kötelezettségvállalások keretén belül a szociális infrastruktúrára meghatározott 35%-os, illetve az alapvető egészségügyi ellátásra és az alapoktatásra meghatározott 20%-os teljesítménymutatókat; tartalékba helyezi számos földrajzi sor 10%-nyi részét, hogy sürgesse a Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a 20%-os teljesítménymutató elérése érdekében az alapvető egészségügyi ellátás és az alapoktatás terén;

23.   elutasítja a Tanács általi, az Európai Parlamenttel való kötelező konzultáció nélküli azon növelést, amely a KKBP területén két további különleges képviselővel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál; megjegyzi, hogy a 2002. november 25-i közös nyilatkozat alapján az ír és a holland elnökség jelentős előrelépést ért el a Parlamenttel való politikai tájékoztatási és konzultációs folyamat kialakítása terén; sajnálattal veszi tudomásul, hogy noha ilyen üléseket évente körülbelül öt ízben kellene tartani, idén (2005 szeptemberéig) csupán egy ülésre került sor; ezért a ragaszkodik hozzá, hogy e politikai párbeszéd a két intézmény közötti megállapodás értelmében folytatódjon és minőségében is fejlődjön;

24.   hangsúlyozza a magánszektornak a szegénység elleni küzdelemhez való hozzájárulása fontosságát, és felhívja a Bizottságot és az Európai Beruházási Bankot (EBB), hogy közösen vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy kamattámogatást biztosítsanak az EBB által a fejlődő országok KKV-szektorának nyújtott, saját forrásként szolgáló hitelekhez;

25.   felhívja a Bizottságot, hogy a 4. fejezetben meghatározott közösségi segítségnyújtást ne biztosítson olyan kormányzat, szervezet vagy program számára, amely emberi jogi visszaéléseket – így például kényszerabortuszt, kényszersterilizációt vagy csecsemőgyilkosságot – magával hozó programok irányításában vesz részt vagy ilyen programok irányítását támogatja, mivel ez érvényre juttatja a kairói ICPD speciális tilalmát szexuális és reproduktív egészségügyi kérdésekben az erőszak vagy kényszer alkalmazására vonatkozólag;

26.   úgy véli, hogy szükség van a "kereskedelmi segítségnyújtás" nevű új költségvetési sorra annak érdekében, hogy:

   i. jobb legyen az átláthatóság és ezáltal a demokratikus ellenőrzés egy nagy költségvetés felett;
   ii. láthatóbbá váljon a kereskedelmi vonatkozású segítségnyújtás; és
   iii. nagyobb legyen a rugalmasság a pénzeszközök gyors és megfelelő többoldalú kezdeményezéseken keresztüli mobilizálásával;

5. fejezet

27.   tudatában van a Bizottság új tagállamokból érkező tisztviselők toborzásával kapcsolatos nyilatkozatainak, és úgy véli, hogy ez egy jogos prioritás; úgy érzi, hogy elfogadhatatlanok a Tanács horizontális csökkentései, és úgy határoz, hogy a Tanács 94,4 milliós EUR-ós csökkentéséből első olvasata során a Bizottság részére visszaállít egy 90,4 millió EUR-s összeget; úgy dönt, hogy egy 16 millió EUR-s, fizetésekre szolgáló előirányzatokat jelentő összeget tartalékba helyez az alábbiakban kifejtett okokból;

28.   úgy határozott, hogy biztosítja a Bizottság által kért valamennyi álláshelyet és az álláshelyek tartalékból való felszabadítására akkor kerül sor, ha a Bizottság az alábbiakat teljesítette:

   • a felvétellel kapcsolatos helyzet és a bővítéssel kapcsolatos álláshelyek betöltése lehetőségeinek tisztázása;
   • a függőben lévő valamennyi javasolt rendelkezés teljes felülvizsgálata (beleértve a 2005-ös jogalkotási és munkaprogram rendelkezéseit) annak biztosítása érdekében, hogy a Bizottság valamennyi jelenlegi és tervezett jogalkotási javaslata megfeleljen a versenyképesség erősítésére vonatkozó kritériumoknak, a szubszidiaritás tiszteletben tartása mellett, valamint a bürokrácia és a végrehajtási költségek csökkentésével; ezen elemzést 2005. novemberig kéri elkészíteni;
   • a Parlament és a Bizottság közötti megállapodás létrehozása a 2006. évi jogalkotási és munkaprogramról;
   • részletes ismertetés valamennyi jogalkotási javaslat többéves programozásáról a következő pénzügyi keret tekintetében;
   • világos kötelezettségvállalás arra nézve, hogy a Bizottság tiszteletben tartja a pénzügyi programozásról szóló közös nyilatkozatot, amelyről a 2004. július 13-i egyeztetés során született megállapodás, valamint benyújtja a Parlamentnek a lényeges információkat és adatokat;
   • kötelezettségvállalás a második olvasat előtt arra vonatkozóan, hogy javaslatot nyújt be, amely az ügynökségek számára személyzeti politika, előmeneteli struktúra és a legjobb gyakorlatok kidolgozására irányul;
   • fehér könyv benyújtása a jövőbeli információs és kommunikációs programjáról;
   • a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok felülvizsgálatára irányuló javaslat 2005. október 31-ig történő előterjesztése;
   • az emberi jogokkal kapcsolatos külön eszköz előterjesztése, amint azt a Parlament kérte "A kibővített Európai Unió 2007–2013 közötti politikai kihívásai és költségvetési eszközei" című, 2005. június 8-i állásfoglalásában(8);

29.   felhívja a Bizottságot, hogy, vizsgálja felül a második olvasat előtt a megtakarítások lehetőségét, beleértve a költségvetési igényeinek kritikus felülvizsgálatát is;

7. fejezet

30.   ragaszkodik a nagyobb költségvetési átláthatósághoz a tagjelölt vagy előtagjelölt országoknak nyújtott közösségi támogatásokkal kapcsolatban; emlékeztet ennek fontosságára, tekintettel a különféle földrajzi és tematikus programokat egy egységes jogi aktusban egyesítő új előcsatlakozási eszköz hatályba lépésére;

Horizontális ügyek
Ügynökségek

31.   úgy véli, hogy az Ügynökségeket egyéni alapon kell kezelni és, hogy a becsléseiket, illetve a Bizottság által szorgalmazott változásokat a költségvetési hatóságnak figyelembe kell vennie; ezért általában úgy határozott, hogy visszaállítja az EKT szintjét úgy, hogy az egyes finanszírozási szükségleteket eseti alapon a szükséges indokolást követően tüntetik fel; felkéri a Bizottságot, hogy terjessze elő a tervezett előmeneteli struktúrát és az egyéb kért információkat;

Támogatások

32.   emlékeztet arra, hogy a korábbi A-30 sorok azon alapvető jogi aktusok és korlátozott pénzügyi keretek alá tartoznak, amelyek 2006-ban járnak le; hangsúlyozza ezért azt, hogy ebben az ágazatban rendkívül korlátozott a mozgástér; kiemeli a testvérvárosi kapcsolatok fontosságát és úgy határozott, hogy az előirányzatokat a 2005-ös szintjen tartja; megjegyzi egyúttal, hogy a pályáztatás elve 2006-ban valamennyi program tekintetében teljes mértékben hatályba lép, és hogy a meghatározott rendeltetésre történő elkülönítés a továbbiakban már nem lehetséges; felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot bármilyen szükséges áthidaló megoldásra a kedvezményezettek finanszírozásában a két rendszer között esetlegesen előforduló hézagok elkerülése érdekében;

33.   megjegyzi, hogy az Európai Parlament évek óta számos sikeres kulturális szervezetet támogatott, többek között az Európai Unió Ifjúsági Zenekarát, az Európai Unió Barokk Zenekarát, a Nemzetközi Yehudi Menuhin Alapítványt; hangsúlyozza, hogy e szervezetek 2007-től várhatóan az új többéves pénzügyi keretben folytatják majd tevékenységüket; aggodalommal veszi tudomásul, hogy fennáll a valós veszélye annak, hogy e szervezetek 2006-ben nem folytathatják tevékenységüket átmeneti támogatás biztosítása nélkül, amelynek célja a két pénzügyi tervezési időszak áthidalása; ezért kész megállapodni a Tanáccsal e prioritást élvező tevékenységek finanszírozása számára elegendő forrás biztosításáról ezen objektív és tartósan fennmaradó körülmények között, az 1999. május 6-i intézményközi megállapodásban, különösen annak 33. és 34. pontjában foglalt rendelkezések, vagy az EKSz. 272. cikkének alkalmazása alapján;

Kísérleti projektek, előkészítő intézkedések és tanulmányok

34.   üdvözli a kísérleti projektek, előkészítő intézkedések és tanulmányok tekintetében a Bizottsággal folytatott együttműködés javulását, miközben sajnálattal tölti el, hogy bizonyos projektek továbbra is végrehajtási nehézségekkel küzdenek;

35.   úgy határozott, hogy prioritásaival összhangban számos fontos új kezdeményezést indít útjára, többek között a következőket: a természeti katasztrófák esetén folytatandó, határokon átnyúló együttműködés, amely jobban tudatosítaná a szorosabb együttműködés fontosságát a polgári védelmi intézkedések terén az ilyen katasztrófák következményeinek megelőzése vagy legalább a lehető legkisebbre való csökkentése érdekében, egyedi mobilitási programok a középiskolák felső tagozatos tanulói részére, kísérleti projekt a transzeurópai hálózat biztonságával kapcsolatosan, az európai szintű cseréket támogató mobilitási programok fiatal vállalkozók részére, a "kiválóság európai célpontjai", valamint a jobb jogalkotást és a nyilvánosság részvételét szolgáló, valamint a Natura 2000 programhoz kapcsolódó internet alapú rendszer létrehozására irányuló előkészítő intézkedések;

Tevékenység alapú költségvetés-tervezés

36.   emlékeztet arra, hogy a 2005-ös tevékenységi beszámolóknak a Parlament által az elmúlt évben készített felülvizsgálatát követően a Bizottságot felhívták arra, hogy javítsa a 2006-os költségvetési eljárással kapcsolatos beszámolóiban szereplő információk minőségét; megállapítja, hogy bár történt némi előrelépés, további javításokra van szükség az információk költségvetési relevanciájának növelése érdekében, különösen a célkitűzések és a mutatók tekintetében; megállapítja, hogy a tevékenységi beszámolóknak hasznos munkaeszközül kellene szolgálniuk a Parlament bizottságai számára és azokat kiterjedtebben kellene használni; felkéri ezért a Bizottságot, hogy tegyen újabb erőfeszítéseket annak érdekében, hogy jobb és releváns tevékenységi beszámolókat készítsen a következő költségvetési eljáráshoz kapcsolódóan;

37.   hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak biztosítania kell, hogy a költségvetés végrehajtásakor figyelembe vegyék a nemek közötti esélyegyenlőséget, és hogy az intézkedéseket a férfiakra és nőkre gyakorolt hatásuk közötti különbség nézőpontjából értékeljék;

o
o   o

38.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást az általános költségvetési tervezet III. szakaszához fűzött módosításokkal és javasolt változtatásokkal együtt a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a többi érintett intézménynek és szervnek.

(1) HL L 253., 2000.10.7., 42. o.
(2) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(3) HL C 172., 1999.6.18., 1. o. A 2003/429/EK határozattal módosított megállapodás (HL L 147., 2003.6.14., 25. o.).
(4) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0126.
(5) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0286.
(6) HL C 77. E, 2004.3.26., 226. o.
(7) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0288.
(8) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0224.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat