Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/2002(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0307/2005

Předložené texty :

A6-0307/2005

Rozpravy :

PV 26/10/2005 - 2

Hlasování :

PV 27/10/2005 - 5.3

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0410

Přijaté texty
PDF 506kWORD 118k
Čtvrtek, 27. října 2005 - Štrasburk
Návrh souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2006 : Oddíly I, II, IV, V, VI, VII a VIII
P6_TA(2005)0410A6-0307/2005

Usnesení Evropského parlamentu o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2006, Oddíl I: Evropský parlament, Oddíl II: Rada, Oddíl IV: Soudní dvůr, Oddíl V: Účetní dvůr, Oddíl VI: Evropský hospodářský a sociální výbor, Oddíl VII: Výbor regionů, Oddíl VIII (A) - Evropský veřejný ochrnánce práv, Oddíl VIII (B): Evropský inspektor ochrany údajů (C6-0300/2005 – 2005/2002(BUD))

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(1),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu(2),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2005 o pokynech pro oddíly II, IV, V, VI, VII, VIII-(A) a VIII-(B) a k předběžnému odhadu příjmů a výdajů Parlamentu (oddíl I) pro rozpočtový proces pro rok 2006(3),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 12. května 2005 o odhadu příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2006(4),

-   s ohledem na předběžný návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2006, který předložila Komise dne 27. dubna 2005 (KOM(2005)0300),

-   s ohledem na návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2006, který sestavila Rada dne 15. července 2005 (C6-0300/2005),

-   s ohledem na článek 69 a přílohu IV jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a na stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod, Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Petičního výboru (A6-0307/2005),

A.   vzhledem k tomu, že současný finanční výhled stanoví strop pro okruh 5 (Správa) na rozpočtový rok 2006 ve výši 6 708 milionů EUR v současných cenách,

B.   vzhledem k tomu, že předběžný návrh rozpočtu sestavený Radou ponechal pod stropem okruhu 5 finančního výhledu pro rozpočtový rok 2006 prostor ve výši přibližně 10,2 milionů EUR,

C.   vzhledem k tomu, že návrh rozpočtu sestavený Radou ponechal pod stropem okruhu 5 finančního výhledu pro rozpočtový rok 2006 prostor ve výši přibližně 130,1 milionů EUR, což znamená snížení výdajů o 119,9 milionů EUR,

D.   vzhledem k tomu, že odhady Parlamentu dosáhly výše 1 341,6 milionů EUR, což odpovídá maximální výši 20 % okruhu 5;

E.   vzhledem k tomu, že ve výše uvedeném usnesení ze dne 12. května 2005 o odhadu příjmů a výdajů Parlamentu byl vyzdvižen význam uplatňování zásad řádného finančního řízení a rozpočtové kázně v souvislosti se správními výdaji Parlamentu;

Obecný rámec

1.   opakuje svůj závazek poskytnout evropským institucím prostředky nezbytné pro zvládnutí rozšíření v roce 2004, pro přípravu na příští rozšíření a pro zajištění řádného fungování institucí;

2.   vyzývá všechny instituce, aby využívaly dostupné prostředky racionálně v zájmu zvýšení efektivity svých hlavních aktivit a pro dosažení prioritních cílů, které si vytkly;

3.   domnívá se, že žádostem o přijetí požadovaného počtu pracovníků z členských států, které vstoupily do Unie v roce 2004, je třeba vyhovět; žádá, aby všechny instituce provedly analýzu příčin, které způsobily zpoždění při přijímání pracovníků a které mohou za to, že řada míst je dosud neobsazena, a aby přijaly zvláštní opatření k jejich odstranění;

4.   souhlasí s postojem Rady uplatňovat v případě administrativních výdajů rozpočtovou kázeň, ale domnívá se, že skutečné potřeby každé z institucí je při uplatňování rozpočtové kázně třeba posuzovat individuálně; kritizuje Radu za to, že postupuje metodou paušálních a plošných škrtů, pokud jde o počet pracovních míst a výši finančních prostředků, a proto zaujímá postoj odlišný od stanoviska Rady;

5.   považuje za vhodné ponechat pod stropem v okruhu 5 (Správní výdaje) dostatečný prostor; navrhuje obnovit přibližně 7,7 milionů EUR z částky 15,1 milionů EUR, o kterou Rada snížila prostředky v prvním čtení rozpočtů ostatních institucí (kromě Parlamentu a Rady);

Oddíl I – Evropský parlament
Výše rozpočtu

6.   bere na vědomí návrh předsednictva stanovit rozpočet na úrovni 20 % okruhu 5, což odpovídá celkovému zvýšení v rozpočtu Parlamentu o 6,1 % oproti rozpočtu na rok 2005, tedy o více, než je celkové 4,5% zvýšení správních výdajů v okruhu 5 v návrhu rozpočtu; potvrzuje, že podíl Parlamentu na rozpočtu odpovídá tradičně 20 % okruhu 5; zdůrazňuje, že se Parlamentu podařilo dodržet horní hranici výdajů, kterou si sám stanovil, a že díky dřívějším platbám za nemovitosti dosáhl výrazných úspor;

7.   připomíná, že v minulých letech docházelo k výrazným "sběrným" převodům a dokonce k systematickému stornování prostředků; je přesvědčen, že takovýto způsob sestavování a plnění rozpočtu je značně nekonzistentní; připomíná, že v roce 2004 proběhly "sběrné" převody ve výši přes 150 milionů EUR, stornováno bylo 27 milionů EUR a přebytek v roce 2005 dosáhl výše přibližně 98 milionů EUR;

8.   rozhodl se zapsat do rezervy "Předběžné položky na úhradu investic orgánu do nemovitostí" (kapitola 2009) částku 15 milionů EUR, která umožní pokračovat v nákupu nemovitostí s dřívějšími splátkami;

9.   souhlasí s tím, aby Rozpočtový výbor plně podpořil použití veškerých nevyužitých částek v rámci 20 % okruhu 5 na kapitálové vklady do nákupu budov;

10.   připomíná své vyjádření v bodě 27 výše uvedeného usnesení ze dne 12. května 2005 o odhadech příjmů a výdajů Parlamentu, že celková výše rozpočtu Parlamentu by měla být stanovena na základě odůvodněných, skutečných potřeb, které byly pečlivě posouzeny; domnívá se, že po pečlivém posouzení existuje v rozpočtu na rok 2006 potenciál pro snížení rozpočtu Parlamentu o 20 milionů pod hranici 20 % okruhu 5, aniž by došlo k narušení řádného chodu Parlamentu; stanovuje proto rozpočet Parlamentu na rok 2006 ve výši 1 312,6 milionů EUR; zdůrazňuje, že to neznamená precedens pro omezování práva Parlamentu využívat 20 % okruhu 5 v následujících letech;

11.   domnívá se, že při rozhodování o nových prioritách je třeba postupovat obezřetně, aby bylo zajištěno krytí finančních potřeb Parlamentu v dlouhodobém horizontu; poukazuje na to, že v polovině roku 2009 by měl již platit nový statut poslanců, který povede podle odhadů k nákladům ve výši přibližně 100 milionů EUR ročně;

Informační a komunikační politika

12.   domnívá se, že návrh předsednictva zapsat částku 50 milionů EUR do rezervy určené na "informace" a ponechat částku 17,2 milionů v pohotovostní rezervě není v souladu se současným vývojem nových politických priorit ani se zásadou rozpočtové kázně;

13.   opakuje svůj postoj, že informační a komunikační politika je jednou z priorit Parlamentu, a podporuje investice, které mají zlepšit komunikaci mezi občany EU a Parlamentem; rozhodl se zapsat 20 milionů EUR do rezervy určené na "informační a komunikační politiku", která bude použita na zlepšování komunikace Parlamentu s občany;

14.   konstatuje, že má-li být činnost Parlamentu lépe zprostředkována, je třeba více využívat moderní (audiovizuální) média a strukturovat rozpravy v plénu srozumitelnějším a atraktivnějším způsobem;

15.   připomíná priority uvedené o bodech 11 a 12 výše uvedeného usnesení ze dne 12. května 2005 o odhadu příjmů a výdajů Parlamentu, zejména zkvalitnění služeb pro návštěvníky a posílení úlohy informačních kanceláří za účelem decentralizace informační aktivity v členských státech, což by zejména usnadnilo styk poslanců s občany;

16.   domnívá se, že každý návrh by měl obsahovat jednoznačné údaje o finančních nákladech a střednědobých finančních požadavcích; zdůrazňuje, že na nové projekty informační a komunikační politiky by měly vhodným způsobem dohlížet řídící orgány Parlamentu a politické skupiny;

Rozšíření

17.   podporuje další zlepšování jazykových služeb poskytovaných poslancům; je znepokojen vysokým počtem neobsazených míst v této oblasti a domnívá se, že této otázce by měla být věnována náležitá pozornost; očekává, že správa předloží do 30. listopadu 2005 konkrétní návrhy;

18.   potvrzuje následující opatření související s rozšířením:

   - v souladu s rozhodnutím přijatým ve fázi odhadů vytvořit v rámci plánu pracovních míst na rok 2006 113 míst (77 míst třídy A*, 14 míst třídy B* a 22 míst třídy C*) v sekretariátu Parlamentu a 22 míst (10 míst třídy A*, 4 místa třídy B* a 8 míst třídy C*) u politických skupin;
   - pokud jde o místa vytvořená v souvislosti s rozšířením v květnu 2004, převést 12 míst z třídy D* do třídy C*;
   - převést pět míst třídy A*5 do třídy A*9 a pět míst třídy A*5 do třídy A*12, aby bylo možné přijímat zaměstnance z nových členských států na úrovni středního stupně řízení;

19.   rozhodl se poskytnout v rámci příprav na vstup Rumunska a Bulharska dalších 9 726 000 EUR kromě částky 13,8 milionů EUR uvedené v odhadech;

   - do bodu 1400 "Ostatní zaměstnanci" zapsat 3 850 000 EUR;
   - do bodu 1402 "Konferenční tlumočníci" zapsat 900 000 EUR;
   - do bodu 1420 "Externí služby" zapsat 440 000 EUR;
   - do bodu 2001 "Roční splátky" zapsat 1 136 000 EUR;
   - do bodu 2007 "Zařízení prostor" zapsat 1 400 000 EUR;
   - do bodu 4000 "Běžné správní výdaje a výdaje spojené s politickou a informační činností politických skupin a nezařazených poslanců" zapsat 2 000 000 EUR;

Komplexnější způsob sestavování rozpočtu

20.   nabádá ke zlepšení způsobu zobrazení příjmů plynoucích z půjček nebo pronájmů nebo z poskytování služeb a k tomu, aby tyto příjmy byly jasně uvedeny ve výkazu příjmů rozpočtu Parlamentu;

21.   navrhuje, aby byl vytvořen zvláštní bod pro informační kanceláře a žádá, aby byl počet pracovníků ve vztahu k informačním kancelářím uveden v poznámce pod čarou v plánu pracovních míst Parlamentu;

22.   žádá, aby byly výdaje spojené se školícími aktivitami uvedeny ve zvláštním bodě;

Nemovitosti

23.   lituje, že předsednictvo dosud neodpovědělo na žádost o předložení aktualizace plánu nákupu nemovitostí, včetně jednotlivých možností koupě nemovitostí pro informační kanceláře; žádá, aby byly tyto informace poskytnuty do 30. listopadu 2005; domnívá se, že Parlament by měl mít v oblasti nemovitostí jasnou koncepci, která by umožnila přiměřené finanční plánování;

Personální politika

24.   lituje, že žádosti předsednictva o 112 nových míst, která nesouvisejí s rozšířením, neberou v potaz možnost přesunu stávajících pracovníků, jak je uvedeno v bodě 6 výše zmíněného usnesení ze dne 12. května 2005 o odhadu příjmů a výdajů Parlamentu;

25.   opakuje svou žádost, aby byla do 30. listopadu 2005 předložena zpráva obsahující jednak podrobné údaje o současném počtu smluvních a dočasných zaměstnanců a jednak srovnání situace před a po změně statusu; domnívá se, že údaje uvedené v předchozí zprávě byly příliš stručné a obecné;

26.   žádá správu Parlamentu, aby v přípravném návrhu předběžného odhadu příjmů a výdajů Parlamentu uvedla podrobné informace o počtu smluvních zaměstnanců v sekretariátu Parlamentu a v politických skupinách a o počtu pracovníků v informačních kancelářích;

27.   rozhodl se přijmout tato organizační opatření:

   a) vytvořit 18 míst kategorie A* v oddělení pro publikaci na internetu v zájmu zajištění jeho mnohojazyčnosti;
   b) vytvořit 46 míst (21 míst kategorie A*, 1 dočasné místo kategorie A*, 19 míst kategorie B*, 5 míst kategorie C*) ve všech ostatních prioritních oblastech včetně systému řízení a auditu z hlediska životního prostředí (EMAS), oddělení bezpečnosti, ředitelství pro informační technologie, oddělení zajišťujících technické zázemí pro ostatní služby Parlamentu, GŘ pro vnější politiky, GŘ pro informace, GŘ pro personální záležitosti, GŘ pro infrastrukturu a tlumočení, GŘ pro finance a právní služby; rozšířit 4 dočasná místa (3 místa třídy A* a 1 místo kategorie C*) v právní službě a přeměnit 6 míst třídy A* v GŘ pro informace z dočasných na stálá;
   c) schválit formální přesun 60 míst třídy A*5 do třídy A*12, 39 míst třídy B*3 do třídy B*11 a 91 míst třídy C*1 do třídy C*7 za účelem zjednodušení přesunů mezi institucemi;
   d) provést nezbytné přesuny do vyšších tříd v rámci uplatňování politiky platového postupu zaměstnanců EP a v zájmu správného uplatňování nového služebního řádu, který zavedl novou platovou strukturu rozdělenou následujícím způsobem: 245 míst kategorie A*, 87 míst kategorie B*, 573 míst kategorie C* a 35 míst kategorie D*;
  e) z téhož důvodu umožnit další přesuny do vyšších tříd v sekretariátech politických skupin:
   - 6 míst třídy A*12 do třídy A*13, 4 místa A*11 do třídy A*12, 6 míst A*10 do třídy A*11, 1 místo A*9 do třídy A*10, 1 místo A*8 do třídy A*9, 10 míst A*6 do třídy A*7, 1 místo A*5 do třídy A*7, 7 míst A*5 do třídy A*6, 2 místa B*10 do třídy B*11, 1 místo B*8 do třídy B*10, 3 místa B*8 do třídy B*9, 5 míst B*7 do třídy B*8, 2 místa B*6 do třídy B*7, 2 místa B*5 do třídy B*6, 13 míst B*3 do třídy B*4, 2 místa C*6 do třídy C*7, 1 místo C*5 do třídy C*6, 1 místo C*3 do třídy C*4, 5 míst C*1 do třídy C*2, 1 místo D*4 do třídy C*4, 1 místo D*3 do třídy C*4;
   - zrušit 2 přesuny z třídy A*6 do třídy A*9 uvedené v odhadech;
   f) zajistit jeden přesun z třídy A*14 do A*15 v individuálním případě dlouholetého úředníka;
  g) umožnit přesun těchto dočasných míst do vyšších tříd:
   - sekretariát Parlamentu: 1 místo A*12 do třídy A*13 ve zdravotní službě;
   - sekretariát nezařazených poslanců: 3 C* do 3 B*;
  h) schválit formální úpravu v souvislosti s nejnovějším systémem mimořádného včasného odchodu do důchodu:
   - sekretariát Parlamentu: 1 místo B*7 do B*8, 3 místa B*3 do B*5 a 1 místo C*5 do C*6;
   - politické skupiny: 1 místo A*5 do A*12, 1 místo B*10 do B*8, 1 místo B*7 do B*6 a 1 místo C*1 do B*3;

28.   připomíná, že správa Parlamentu by měla přísně dodržovat kodex správných postupů pro zaměstnávání osob s tělesným postižením;

Ostatní otázky

29.   rozhodl se zapsat do položky určené na diskusi o budoucnosti Evropy "p.m.", dokud neproběhne jednání Konference předsedů;

30.   žádá správu Parlamentu, aby zvážila možnost vypracování programu odborného vzdělávání, který by umožnil určitému počtu účastníků získat prostředky z programu vzdělávání v Parlamentu; vyzývá generálního tajemníka, aby předložil zprávu o této problematice; navrhuje vytvořit 5 míst v rezervě (1 místo kategorie A* a 4 místa kategorie B*) v oddělení pro odborné vzdělávání a zavést novou rozpočtovou položku 1407 "Příspěvek na vzdělávání (program odborné přípravy Evropského parlamentu)" s označením "p.m.";

31.   vyzývá pracovníky na nově zřízených místech v rámci systému pro EMAS, aby posoudili, zda by Parlament nemohl používat vozidla méně škodící životnímu prostředí;

32.   rozhodl se provést úpravy v ostatních oblastech, v nichž došlo od doby, kdy byl přijat odhad příjmů a výdajů, k určitému vývoji:

   - bod 3222/02 (Výdaje na archivní fond: zpracování dokumentů poslanců Evropského parlamentu předaných ve formě daru nebo odkazu) bude označen "p.m.", neboť do této položky by mohly být převedeny prostředky, jakmile předsednictvo dokončí své hodnocení koncepce historických archivů;
   - prostředků v bodu 3200/02 (Získávání odborného poradenství: odborníci a další osoby v rámci vnějších politik EU) budou zvýšeny o 65 000 EUR;

33.   bere na vědomí pokrok dosažený v souvislosti se správní reformou "Raising the Game" ("Nastavit vyšší laťku"), pokud jde o pomoc poslancům při jejich zákonodárné práci v rozšířené Evropské unii; vyzývá generálního tajemníka a předsednictvo, aby pravidelně kontrolovali chod sekretariátů výborů a žádá, aby byla předsedům výborů poskytována veškerá pomoc při plnění jejich úkolů; doporučuje generálnímu tajemníkovi přijmout nezbytná opatření s cílem vytvořit podmínky pro rostoucí odpovědnost poslanců a parlamentních výborů, kteří na sebe berou zákonodárnou roli Parlamentu;

34.   vyzývá předsednictvo, aby zvážilo možnosti snižování spotřeby energie, např. po vzoru japonské iniciativy "bez kravat", jejímž cílem je omezit používání klimatizace v letním období;

35.   zdůrazňuje význam každodenního cvičení pro zdraví poslanců a zaměstnanců; žádá předsednictvo, aby provedlo hodnocení fungování sportovního centra, zejména pokud jde o poskytované služby a cenovou politiku centra, přičemž vezme v úvahu otevírací dobu;

36.   vyzývá předsednictvo, aby se zabývalo možnostmi dalšího zlepšení politiky v oblasti školicích aktivit, včetně jazykového vzdělávání pro poslance;

Ostatní instituce

37.   vytvořil nová pracovní místa v souvislosti s příštím rozšířením s ohledem na potřeby institucí v tomto ohledu; obnovil výši prostředků, kterou Rada snížila, aby zajistil řádné fungování institucí;

38.   schvaluje přesuny pracovníků do vyšších tříd na základě nového služebního řádu, jak instituce žádaly a jak Rada schválila ve svém návrhu rozpočtu;

Oddíl II – Rada

39.   je znepokojen výší prostředků určených na krytí výdajů spojených s činností v rámci SZBP a zavedením více nových položek pro činnosti spojené s EBOP/SZBP; připomíná, že z rozpočtů ostatních institucí by měly být financovány i administrativní výdaje;

40.   bere na vědomí vytvoření 161 nových míst (1 místo třídy A*15, 4 místa třídy A*12, 6 míst třídy A*11, 1 místo třídy A*10 T, 8 míst třídy A*9, 12 míst třídy A*7, 58 míst třídy A*5, 2 místa třídy B*7, 6 míst třídy B*6, 17 míst třídy B*3, 23 míst třídy C*4, 23 míst třídy C*1) a převod 1 místa třídy C*1 do Komise;

Oddíl IV – Soudní dvůr

41.   vyzývá Soudní dvůr Evropských společenství, aby do 1. listopadu 2005 pozměnil své správní rozhodnutí ze dne 31. března 2004 tak, aby bylo vyloučeno používání služebních vozů pro soukromé účely.

42.   rozhodl se přijmout tato organizační opatření:

   - vytvoření 5 nových stálých míst (4 místa třídy B*3 a 1 místo třídy C*1) kromě 22 nových míst (2 místa třídy A*14 T, 2 místa třídy A*12 T, 3 místa třídy A*11 T, 1 místo třídy A*10 T, 4 místa třídy A*6, 1 místo třídy A*5, 1 místo třídy B*5 T, 3 místa třídy B*3, 3 místo třídy B*3 T, 2 místa třídy C*1, z nichž 18 je pro nový Soud pro veřejnou službu), které již Rada schválila ve svém návrhu rozpočtu;
   - vytvoření 16 stálých míst pro Rumunsko a Bulharsko (10 míst třídy A*7, 2 místa třídy B*3 a 4 místa třídy C*1);

43.   zdůrazňuje, že návrh rozhodnutí o konečném počtu pracovních míst v nově zřízeném Soudu pro veřejnou službu již byl předložen a rozhodnutí bude přijato v průběhu roku 2005;

44.   rozhodl se zvýšit objem prostředků, které Rada vyčlenila v návrhu rozpočtu, o částku 3 398 000 EUR, určenou zejména na platy, externí překlady a výpočetní techniku;

Oddíl V – Účetní dvůr

45.   vyzývá Evropský účetní dvůr, aby do 1. listopadu 2005 pozměnil svá správní rozhodnutí ze dne 15. června 2004 tak, aby bylo vyloučeno používání služebních vozů pro soukromé účely.

46.   rozhodl se přijmout tato organizační opatření:

   - vytvoření 4 nových stálých míst (4 místa třídy B*3) kromě 11 nových míst (10 míst třídy A*6 and 1 místo třídy B*3), které již Rada schválila ve svém návrhu rozpočtu, a odstranění 1 dočasného místa A*12;

47.   rozhodl se zvýšit objem prostředků, které vyčlenila Rada v návrhu rozpočtu, o částku 1 555 000 EUR, určenou zejména na platy;

Oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor

48.   rozhodl se přijmout tato organizační opatření:

   - vytvoření 7 nových stálých míst (7 míst třídy B*3) kromě 28 nových míst (1 místo třídy A*12, 23 míst třídy A*6 and 4 místa třídy B*3), které již Rada schválila ve svém návrhu rozpočtu;

49.   rozhodl se zvýšit objem prostředků, které vyčlenila Rada v návrhu rozpočtu, o částku 1 190 000 EUR, určenou zejména na platy a na úpravy spojené s výdaji na nemovitosti;

Oddíl VII – Výbor regionů

50.   s uspokojením bere na vědomí, že dne 15. června 2004 byla dokončena budova Belliard, a váží si toho, že Výbor regionů spolu s Evropským hospodářským a sociálním výborem pravidelně informovaly Parlament o průběhu stavebních prací; žádá, aby si oba tyto výbory vyžádaly od poradenské firmy Sicabel, která dohlížela na stavební práce od počátku projektu renovace, zprávu o tom, zda byl projekt realizován v souladu se smlouvou a jejími přílohami; žádá, aby byla tato zpráva předložena Parlamentu do 1. března 2006;

51.   rozhodl se přijmout tato organizační opatření:

   - vytvoření 11 nových míst (6 stálých míst B*3, 2 dočasná místa B*3 a 3 místa C*1) kromě 20 nových míst (1 A*12, 18 A*6, z čehož je 14 míst pro jazykové pracovníky, 1 dočasné místo A*6), které již Rada schválila ve svém návrhu rozpočtu;

52.   rozhodl se zvýšit objem prostředků, které vyčlenila Rada v návrhu rozpočtu, o částku 1 259 500 EUR, určenou zejména na platy a na úpravy spojené s výdaji na nemovitosti;

Oddíl VIII (A) – Evropský veřejný ochránce práv

53.   rozhodl se přijmout tato organizační opatření:

   - vytvoření 2 nových dočasnýchch míst (2 místa třídy B*3) kromě 4 nových míst (3 místa třídy A*5 a 1 místo třídy C*1), které již Rada schválila ve svém návrhu rozpočtu;

54.   rozhodl se zvýšit objem prostředků, které vyčlenila Rada v návrhu rozpočtu, o částku 173 056 EUR;

Oddíl VIII (B) – Evropský inspektor ochrany údajů

55.   rozhodl se přijmout tato organizační opatření:

   - vytvoření 2 nových stálých míst (1 místo třídy B*8 a 1 místo třídy C*6) kromě 3 nových míst (3 místa třídy A*8), které již Rada schválila ve svém návrhu rozpočtu;

56.   rozhodl se zvýšit objem prostředků, které vyčlenila Rada v návrhu rozpočtu, o 136 600 EUR;

o
o   o

57.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení, k němuž jsou připojeny změny k oddílům I, II, IV, V, VI, VII, VIII(A) a VIII(B) návrhu souhrnného rozpočtu, předal Radě, Komisi a ostatním dotčeným orgánům a institucím.

(1) Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda ve znění rozhodnutí 2003/429/ES (Úř. věst. L 147, 14.6.2003, s. 25).
(3) Přijaté texty, P6_TA(2005)0067.
(4) Přijaté texty, P6_TA(2005)0181.

Právní upozornění - Ochrana soukromí