Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/2002(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0307/2005

Indgivne tekster :

A6-0307/2005

Forhandlinger :

PV 26/10/2005 - 2

Afstemninger :

PV 27/10/2005 - 5.3

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0410

Vedtagne tekster
PDF 243kWORD 115k
Torsdag den 27. oktober 2005 - Strasbourg
Forslag til det almindelige budget 2006 (sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII)
P6_TA(2005)0410A6-0307/2005

Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006, sektion I - Europa-Parlamentet, sektion II - Rådet, sektion IV - Domstolen, sektion V - Revisionsretten, sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, sektion VII - Regionsudvalget, sektion VIII (A) - Den Europæiske Ombudsmand, sektion VIII (B) - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (C6-0300/2005 - 2005/2002(BUD))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 272,

-   der henviser til Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(1),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren(2),

-   der henviser til sin beslutning af 9. marts 2005 om retningslinjerne for 2006-budgetproceduren for sektion II, IV, V, VI, VII, VIII (A) og VIII (B) og foreløbigt forslag til Europa-Parlamentets budgetoverslag (sektion I)(3),

-   der henviser til sin beslutning af 12. maj 2005 om overslag over Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2006(4),

-   der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006, forelagt af Kommissionen den 27. april 2005 (KOM(2005)0300),

-   der henviser til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006, vedtaget af Rådet den 15. juli 2005 (C6-0300/2005),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 69 og bilag IV,

-   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Udvalget om International Handel, Budgetkontroludvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Udvalget for Andragender (A6-0307/2005),

A.   der henviser til, at der i de nuværende finansielle overslag er fastsat et loft for udgiftsområde 5 (administrationsudgifter) for regnskabsåret 2006 på 6 708 mio. EUR i løbende priser,

B.   der henviser til, at der i det foreløbige forslag til budget var en margen på ca. 10,2 mio. EUR under loftet for udgiftsområde 5 i de finansielle overslag for regnskabsåret 2006,

C.   der henviser til, at der i Rådets budgetforslag var en margen på ca. 130,1 mio. EUR under loftet for udgiftsområde 5 for regnskabsåret 2006, hvilket svarer til en nedskæring i bevillingerne på 119,9 mio. EUR,

D.   der henviser til, at Parlamentets overslag fastsattes til 1 341,6 mio. EUR, hvilket svarer til det maksimale niveau på 20 % i udgiftsområde 5,

E.   der henviser til betydningen af, at anvendelsen af principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning og stram budgetpolitik på Parlamentets administrationsudgifter blev understreget i ovennævnte beslutning af 12. maj 2005 om Parlamentets overslag,

Generelt

1.   gentager, at det er indstillet på at give EU-institutionerne de nødvendige midler til at konsolidere udvidelsen fra 2004, og forberede den næste udvidelse og sikre, at institutionerne fungerer korrekt;

2.   opfordrer alle institutioner til at bruge de disponible bevillinger på en rationel måde til at øge effektiviteten af deres aktiviteter og gennemføre de prioriteringer, som de har sat;

3.   mener, at anmodningerne om at nå et passende niveau for ansættelse af personale fra de medlemsstater, som tiltrådte i 2004, skal imødekommes; anmoder alle institutioner om at undersøge årsagerne til eventuelle forsinkelser eller fortsat ubesatte stillinger og at finde løsninger ved hjælp af specifikke initiativer;

4.   kan tilslutte sig Rådets holdning om at anvende en stram budgetpolitik på administrationsudgifter, men mener, at selv om der anvendes en stram budgetpolitik, bør alle institutionernes behov vurderes individuelt; kritiserer Rådet for at anvende en udifferentieret metode til at foretage generelle nedskæringer for antallet af stillinger og bevillinger, og anvender derfor en differentieret metode i forhold til Rådets;

5.   går ind for, at der skal være en passende margen under loftet for udgiftsområde 5 (administrationsudgifter); foreslår genopførelse af ca. 7,7 mio. EUR af de nedskæringer på 15,1 mio. EUR, Rådet har foretaget under førstebehandlingen af de øvrige institutioners budgetter (undtagen Parlamentets og Rådets budgetter);

Sektion I - Europa-Parlamentet
Budgetniveau

6.   bemærker Præsidiets forslag om at budgettere op til det maksimale niveau på 20 % i udgiftsområde 5, hvilket svarer til en samlet forhøjelse af Parlamentets budget på 6,1 % i forhold til 2005-budgettet, som ligger over den gennemsnitlige forhøjelse på 4,5 % i administrationsudgifter i udgiftsområde 5 i budgetforslaget; bekræfter, at Parlamentets normale andel af budgettet svarer til 20 % af udgiftsområde 5; understreger, at Parlamentet med succes har overholdt det loft, som det har pålagt sig selv, og har gennemført betydelige besparelser ved at fremskynde betalinger til bygninger;

7.   minder om, at der systematisk i de seneste år har været et betydeligt beløb i "opsamlingsoverførsler" og endog annullerede bevillinger; mener ikke, at dette er en konsekvent måde at budgettere på; minder om, at "opsamlingsoverførslen" i 2004 var på mere end 150 mio. EUR, og at 27 mio. EUR i bevillinger blev annulleret, og at overskuddet i 2005 anslås til at være på 98 mio. EUR;

8.   har vedtaget at opføre 15 mio. EUR i den "formålsbestemte reserve i forbindelse med institutionens investeringer i fast ejendom" (konto 2009) for at gøre det muligt fortsat at erhverve bygninger;

9.   tilslutter sig, at Budgetudvalget ved hjælp af ændringsbudgetter fuldt ud vil støtte ethvert uanvendt beløb inden for loftet på 20 % i udgiftsområde for at gøre det muligt at tilføre kapital til erhvervelse af bygninger;

10.   fastholder sit synspunkt, som anført i punkt 27 i ovennævnte beslutning af 12. maj 2005 om Parlamentets overslag, om at Parlamentets samlede budgetniveau bør fastsættes på grundlag af begrundede, reelle behov, efter at de er blevet nøje undersøgt; skønner efter nøje vurdering, at det i forbindelse med 2006-budgettet er muligt at nedskære Parlamentets budget med 20 mio. EUR under de 20 % i udgiftsområde 5, uden at Parlamentet forhindres i at fungere effektivt; har derfor vedtaget at fastsætte Parlamentets budget for 2006 til 1 321,6 mio. EUR; understreger, at dette ikke udgør en præcedens til at begrænse Parlamentets ret til at bruge de 20 % i udgiftsområde 5 i de efterfølgende år;

11.   mener, at der bør anvendes en forsigtig fremgangsmåde, når der træffes afgørelse om nye prioriteringer for at sikre, at Parlamentets økonomiske behov er dækket på lang sigt; henviser til indførelsen af den nye statut for medlemmerne fra i midten af 2009, hvilket anslås til at koste omkring 100 mio. EUR årligt;

Informations- og kommunikationspolitik

12.   mener, at Præsidiets beslutning om at afsætte 50 mio. EUR til en "informationsreserve" og desuden opføre 17,2 mio. EUR til uforudsete udgifter hverken er i overensstemmelse med den nuværende udvikling med de nye politiske prioriteringer eller princippet om budgetdisciplin;

13.   gentager sin holdning om, at informations- og kommunikationspolitik er en af Parlamentets prioriteringer og støtter investeringer til at forbedre kommunikationen mellem EU's borgere og Parlamentet; har vedtaget at opføre 20 mio. EUR i en "informations- og kommunikationsreserve", der skal anvendes til at forbedre Parlamentets kommunikation med borgerne;

14.   fastslår, at en forbedret formidling af dets arbejde forudsætter, at moderne (audiovisuelle) medier udnyttes bedre, såvel som at plenarforsamlingens debatter struktureres på en mere forståelig og attraktiv måde;

15.   minder om de prioriteringer, som er fremhævet i punkt 11 og 12 i ovennævnte beslutning af 12. maj 2005 om Parlamentets overslag, hovedsagelig om forbedring af Besøgstjenesten og styrkelse af informationskontorernes rolle for at decentralisere informationsaktiviteterne til medlemsstaterne, navnlig med henblik på at lette medlemmernes kontakt med borgerne;

16.   mener, at ethvert forslag bør indeholde klare oplysninger om finansieringsudgifter og de finansielle krav på mellemlang sigt; påpeger, at der i forbindelse med nye projekter vedrørende informations- og kommunikationspolitik bør sikres passende overvågningsordninger, som inddrager Parlamentets ledelsesorganer og politiske grupper;

Udvidelse

17.   støtter en yderligere forbedring af sprogtjenester til medlemmerne; er bekymret over det høje niveau for ubesatte stillinger på dette særlige område, og mener, at dette spørgsmål bør tildeles den nødvendige opmærksomhed; forventer, at administrationen inden den 30. november 2005 forelægger specifikke forslag;

18.   bekræfter de følgende udvidelsesrelaterede foranstaltninger:

   - som vedtaget tidligere i overslagene opføres der i 2006 på stillingsfortegnelsen 113 stillinger (77 A*, 14 B* og 22 C*) til Parlamentets sekretariat og 22 stillinger (10 A*, 4 B* og 8 C*) til de politiske grupper;
   - at der i forbindelse med de stillinger, der oprettedes til udvidelsen i maj 2004, omdannes 12 D*-stillinger til C * stillinger;
   - at opnormere 5 A*5-stillinger til A*9 og 5 A*5-stillinger til A*12, for at tjenestemænd fra udvidelseslandene i 2004 kan ansættes på mellemlederniveau;

19.   har vedtaget at afsætte yderligere bevillinger - ud over de 13,8 mio. EUR, der var opført i dens overslag - i alt 9 726 000 EUR i forbindelse med Rumæniens og Bulgariens tiltrædelse:

   - at opføre 3 850 000 EUR under konto 1400 "Øvrige ansatte";
   - at opføre 900 000 EUR under konto 1402 "Konferencetolke";
   - at opføre 440 000 EUR under konto 1420 "Eksterne ydelser";
   - at opføre 1 136 000 EUR under konto 2001 "Acontobetalinger";
   - at opføre 1 400 000 EUR under konto 2007 "Indretning af lokaler";
   - at opføre 2 000 000 EUR under konto 400 "De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde";

Mere omfattende budgettering

20.   kræver en forbedret præsentation af indtægter fra lån eller lejemål eller levering af tjenester, som klart bør fremgå af oversigten over indtægter i Parlamentets budget;

21.   foreslår, at der oprettes en særlig konto til informationskontorer og anmoder om, at der i en fodnote i Parlamentets stillingsfortegnelse angives antallet af de ansatte, der er relateret til disse;

22.   anmoder om, at udgifter til tjenesterejser i forbindelse med uddannelse opføres i en separat budgetpost;

Ejendomspolitik

23.   beklager, at Præsidiet ikke har imødekommet anmodningen om at forelægge en ajourført oversigt over erhvervelse af ejendomme, herunder forkøbsret på bygninger til informationskontorer; anmoder om, at disse oplysninger forelægges inden den 30. november 2005; mener, at Parlamentet bør have en klar ejendomspolitik for at gøre det muligt at foretage en passende finansiel planlægning;

Personalepolitik

24.   beklager, at der i Præsidiets anmodninger om 112 nye ikke-udvidelsesrelaterede stillinger ikke blev taget hensyn til muligheden for omrokering af eksisterende personale som nævnt i punkt 6 i sin ovennævnte beslutning af 12. maj 2005 om Parlamentets overslag;

25.   gentager sin anmodning om, at der inden den 30. november 2005 forelægges en rapport med detaljerede oplysninger om det nuværende antal kontraktansatte og midlertidigt ansatte og en sammenligning af situationen før og efter ændringen af deres status; mener, at oplysningerne i den tidligere rapport var for korte og generelle;

26.   anmoder Parlamentets administration om at forelægge detaljerede oplysninger om antallet af kontraktansatte i Parlamentets sekretariat og politiske grupper såvel som om alle ansatte på informationskontorerne i forslaget til Parlamentets foreløbige forslag til budgetoverslag;

27.   har vedtaget følgende foranstaltninger på stillingsfortegnelsen:

   a) at oprette 18 A*-stillinger i "Web-publishing" for at sikre dets flersprogethed;
   b) at oprette 46 stillinger (21 A*, 1 midlertidig A*, 19 B*, 5 C*) til alle prioriterede områder, herunder ordningen for miljøstyring og miljørevision (EMAS), Sikkerhedsenheden, Direktoratet for Informationsteknologier, bistand til den parlamentariske virksomhed, GD Eksterne Politikker, GD Information, GD Personale, GD Infrastruktur og Tolkning, GD Økonomi og at udvide med 4 midlertidige stillinger (3 A* og 1 C*) i Juridisk Tjeneste og omdanne 6 midlertidige A*-stillinger i GD Information til faste stillinger;
   c) at godkende tekniske opnormeringer af 60 A*5-stillinger til A*12, 39 B*3-stillinger til B*11 og 91 C*1-stillinger til C*7 for at fremme interinstitutionelle overførsler;
   d) at foretage de nødvendige opnormeringer for at gennemføre Parlamentets personaleforfremmelsespolitik og sikre en korrekt anvendelse af den nye personalevedtægt, der har medført en ny indplaceringsstruktur med følgende fordeling: 245 i kategori A*, 87 i kategori B*, 573 i kategori C* og 35 i kategori D*;
  e) at træffe foranstaltninger af samme årsag til supplerende opnormeringer i de politiske gruppers sekretariater:
   - 6 A*12 til A*13, 4 A*11 til A*12, 6 A*10 til A*11, 1 A*9 til A*10, 1 A*8 til A*9, 10 A*6 til A*7, 1 A*5 til A*7, 7 A*5 til A*6, 2 B*10 til B*11, 1 B*8 til B*10, 3 B*8 til B*9, 5 B*7 til B*8, 2 B*6 til B*7, 2 B*5 til B*6, 13 B*3 til B*4, 2 C*6 til C*7, 1 C*5 til C*6, 1 C*3 til C*4, 5 C*1 til C*2, 1 D*4 til C*4, 1 D*3 til C*4;
   - at lade følgende opnormeringer, der var opført i dets overslag, udgå: 2 A*6 til A*9;
   f) at træffe foranstaltninger med henblik på en forfremmelse med personlig indplacering fra A*14 til A*15 for lang og tro tjeneste;
  g) at foretage følgende opnormeringer af midlertidige stillinger:
   - Parlamentets sekretariat: 1 A*12 til A*13 til Lægetjenesten;
   - Løsgængernes sekretariat: 3 C* til 3 B*;
  h) at tillade en teknisk opnormering i forbindelse med den sidste særlige førtidspensioneringsordning:
   - Parlamentets sekretariat: 1 B*7 til B*8, 3 B*3 til B*5 og 1 C*5 til C*6;
   - Politiske grupper: 1 A*5 til A*12, 1 B*10 til B*8, 1 B*7 til B*6 og 1 C*1 til B*3;

28.   bemærker, at Parlamentets administration fuldt ud bør overholde kodeksen for god praksis i forbindelse med ansættelse af personer med handicap;

Andre spørgsmål

29.   har vedtaget at opføre et p.m. til debatten om "Europas fremtid", indtil Formandskonferencen har truffet en afgørelse om dette;

30.   anmoder Parlamentets administration om at undersøge muligheden for at indføre et elevprogram, som vil gøre det muligt for et vist antal praktikanter at nyde godt af et uddannelsesprogram i Parlamentet; opfordrer generalsekretæren til at forelægge en rapport om dette; foreslår at oprette 5 stillinger (1 A* og 4 B*) i reserven til enheden for faglig uddannelse og en ny budgetpost 1 4 0 7 Elevløn (Europa-Parlamentets elevprogram) med et p.m ;

31.   opfordrer til, at der oprettes nye stillinger til EMAS for at undersøge Parlamentets brug af køretøjer, som forurener miljøet mindre;

32.   har vedtaget at foretage tilpasninger på andre områder, hvor der er sket en udvikling, efter at overslagene vedtoges:

   - at opføre et p.m. under konto 3222/02 (Udgifter til arkivsamlinger: behandling af arkivmateriale, som Europa-Parlamentets medlemmer har overdraget i form af gaver eller ved testamente) hvor bevillinger kan overføres til budgetposten, når Præsidiet er færdig med sin vurdering af politikken for historiske arkiver;
   - at forhøje bevillingen til konto 3200/02 (Køb af ekspertise: eksperter og andre personer, som deltager i EU's eksterne politikker) med 65 000 EUR;

33.   bemærker de fremskridt, der er gjort i forbindelse med den administrative reform "Raising the Game" med at yde bistand til medlemmerne i deres lovgivningsarbejde i det udvidede EU; opfordrer generalsekretæren og Præsidiet til regelmæssigt at undersøge udvalgssekretariaternes funktion og kræver, at udvalgsformændene får støtte i fuldt omfang til at udføre deres opgaver; opfordrer generalsekretæren til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at tage højde for medlemmernes og udvalgenes øgede ansvar i forbindelse med varetagelsen af Parlamentets lovgivende rolle;

34.   opfordrer Præsidiet til at undersøge måder til at reducere de stigende energiudgifter, f.eks. ved at følge det japanske initiativ med "ingen slips", hvilket vil reducere behovet for aircondition i sommerperioder;

35.   påpeger, at daglig motion er vigtig for medlemmers og personalets sundhed; anmoder Præsidiet om at foretage en vurdering af, hvordan sportscentret fungerer, navnlig med hensyn til de leverede ydelser og centrets prispolitik under hensyntagen til centrets åbningstider;

36.   opfordrer Præsidiet til at undersøge mulighederne for yderligere at forbedre sin uddannelsespolitik, herunder sprogundervisning for medlemmer;

Øvrige institutioner

37.   har oprettet nye stillinger i forbindelse med den næste udvidelse for at sikre, at institutionernes behov i denne forbindelse opfyldes; har genopført en del af de bevillinger, som Rådet har nedskåret, for at gøre muligt, at institutionerne kan fungere hensigtsmæssigt;

38.   godkender de opnormeringer med henblik på karriereudvikling efter bestemmelserne i den nye personalevedtægt, som institutionerne har anmodet om, og som Rådet har godkendt i budgetforslaget;

Sektion II ‐ Rådet

39.   er bekymret med hensyn til bevillinger, der er afsat til at dække udgifterne til FUSP-aktiviteter såvel som indførelsen af adskillige nye budgetposter til aktiviteter inden for ESFP/FUSP; minder om, at de øvrige institutioners budgetter bør omfatte administrationsudgifter;

40.   bemærker oprettelsen af 161 nye stillinger (1 A*15, 4 A*12, 6 A*11, 1 A*10 T, 8 A*9, 12 A*7, 58 A*5, 2 B*7, 6 B*6, 17 B*3, 23 C*4, 23 C*1) og overførslen af 1 C*1-stilling til Kommissionen;

Sektion IV ‐ Domstolen

41.   opfordrer EF-Domstolen til inden den 1. november 2005 at ændre sin administrative afgørelse af 31. marts 2004, således at ikke-tjenstlig benyttelse af tjenestebiler udelukkes;

42.   har vedtaget følgende foranstaltninger på stillingsfortegnelsen:

   - oprettelse af 5 nye faste stillinger (4 B*3 og 1 C*1) ud over de 22 nye stillinger (2 A*14 T, 2 A*12 T, 3 A*11 T, 1 A*10 T, 4 A*6, 1 A*5, 1 B*5 T, 3 B*3, 3 B*3 T, 2 C*1, hvoraf 18 er til den nye ret for EU-personalesager), som Rådet allerede har vedtaget i budgetforslaget;
   - oprettelse af 16 faste stillinger med henblik på Rumæniens og Bulgariens tiltrædelse (10 A*7, 2 B*3 og 4 C*1);

43.   påpeger, at afgørelsen om det endelige antal stillinger til den nye ret for EU-personalesager er blevet forelagt og vil blive truffet i løbet af 2005;

44.   har vedtaget at forhøje de bevillinger, Rådet havde stillet til rådighed i budgetforslaget, med 3 398 000 EUR, hovedsagelig bevillinger til vederlag, freelanceoversættelse og informationsteknologi;

Sektion V ‐ Revisionsretten

45.   opfordrer Revisionsretten til inden den 1. november 2005 at ændre sin administrative afgørelse af 15. juni 2004, således at ikke-tjenstlig benyttelse af tjenestebiler udelukkes;

46.   har vedtaget følgende foranstaltninger på stillingsfortegnelsen:

   - oprettelse af 4 nye faste stillinger (4 B*3) ud over de 11 stillinger (10 A*6, og 1 B*3), således som det allerede er godkendt af Rådet i budgetforslaget og fjernelsen af 1 midlertidig A*12-stilling;

47.   har vedtaget at forhøje de bevillinger, Rådet havde stillet til rådighed i budgetforslaget, med 1 555 000 EUR; hovedsagelig bevillinger til vederlag;

Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

48.   har vedtaget følgende foranstaltninger på stillingsfortegnelsen:

   - oprettelse af 7 nye faste stillinger (7 B*3) ud over de 28 stillinger (1 A*12, 23 A*6 og 4 B*3), således som det allerede er godkendt af Rådet i budgetforslaget;

49.   har vedtaget at forhøje de bevillinger, Rådet havde stillet til rådighed i budgetforslaget, med 1 190 000 EUR; hovedsagelig bevillinger til vederlag og foretage tilpasninger i udgifter til bygninger;

Sektion VII - Regionsudvalget

50.   bemærker med tilfredshed, at arbejdet med Belliard-Bygningen blev afsluttet den 15. juni 2004, og glæder sig over, at både Regionsudvalget og Det Økonomiske og Sociale Udvalg regelmæssigt har orienteret Parlamentet om udviklingen i bygningsarbejdet; anmoder om, at de to udvalg anmoder om en rapport fra konsulentvirksomheden Sicabel, der førte tilsyn med bygningsarbejdet fra begyndelsen af istandsættelsesprojektet, for at sikre sig, at projektet blev gennemført i overensstemmelse med kontrakten og dens bilag; anmoder om, at rapporten sendes til Parlamentet inden den 1. marts 2006;

51.   har vedtaget følgende foranstaltninger på stillingsfortegnelsen:

   - oprettelse af 11 nye faste stillinger (6 faste B*3-stillinger og 2 midlertidige B*3-stillinger og 3 midlertidige C*1-stillinger) ud over de 20 stillinger (1 A*12, 18 A*6, hvoraf 14 er sprogrelaterede stillinger og 1 midlertidig stilling A*6), således som det allerede er godkendt af Rådet i budgetforslaget;

52.   har vedtaget at forhøje de bevillinger, Rådet havde stillet til rådighed i budgetforslaget, med 1 259 500 EUR; hovedsagelig bevillinger til vederlag og foretage tilpasninger i udgifter til bygninger;

Sektion VIII (A) - Den Europæiske Ombudsmand

53.   har vedtaget følgende foranstaltninger på stillingsfortegnelsen:

   - oprettelse af 2 nye midlertidige stillinger (2 B*3) ud over de 4 nye stillinger (3 A*5, 1 C*1), således som det allerede er godkendt af Rådet i budgetforslaget;

54.   har vedtaget at forhøje de bevillinger, Rådet havde stillet til rådighed i budgetforslaget, med 173 056 EUR;

Sektion VIII (B) - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

55.   har vedtaget følgende foranstaltninger på stillingsfortegnelsen:

   - oprettelse af 2 nye faste stillinger (1 B*8 og 1 C*6) ud over de 3 nye stillinger (3 A*8), således som det allerede er godkendt af Rådet i budgetforslaget;

56.   har vedtaget at forhøje de bevillinger, Rådet havde stillet til rådighed i budgetforslaget, med 136 600 EUR;

o
o   o

57.   pålægger sin formand at sende denne beslutning, ledsaget af ændringerne til sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) og VIII (B) i budgetforslaget, til Rådet og Kommissionen og til de øvrige berørte institutioner og organer.

(1) EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42.
(2) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1. Aftale ændret ved afgørelse 2003/429/EF (EUT L 147 af 14.6.2003, s. 25).
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0067.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0181.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik