Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2002(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0307/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0307/2005

Συζήτηση :

PV 26/10/2005 - 2

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2005 - 5.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0410

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 399kWORD 109k
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2005 - Στρασβούργο
Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2006: Τμήματα I, II, IV, V, VI, VII και VIII
P6_TA(2005)0410A6-0307/2005

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, Τμήμα Ι – Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο, Τμήμα II – Συμβούλιο, Τμήμα IV – Δικαστήριο, Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο, Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών, Τμήμα VIII(Α) – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Τμήμα VIII(Β) – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (C6-0300/2005 – 2005/2002(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2000 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2005 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα Τμήματα II, IV, V, VI, VII, VIII(Α) και VIII (B) και σχετικά με το προσχέδιο προβλεπομένων εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τμήμα I) για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2006(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2005 σχετικά με τις προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2006 (2005/2012(BUD))(4),

–   έχοντας υπόψη το προσχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006 που υπέβαλε η Επιτροπή στις 27 Απριλίου 2005 (COM(2005)0300),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006 που κατάρτισε το Συμβούλιο στις 15 Ιουλίου 2005 (C6-0300/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 69 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Αναφορών (A6-0307/2005),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, με τις ισχύουσες δημοσιονομικές προοπτικές, το ανώτατο όριο της κατηγορίας 5 (Διοικητικές δαπάνες) για το οικονομικό έτος 2006 ορίζεται σε 6 708 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσχέδιο προϋπολογισμού (ΠΣΠ) αφήνει περιθώριο περίπου 10,2 εκατομμυρίων ευρώ κάτω από το ανώτατο όριο της κατηγορίας 5 των δημοσιονομικών προοπτικών για το οικονομικό έτος 2006,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο προϋπολογισμού του Συμβουλίου (ΣΠ) αφήνει περιθώριο περίπου 130,1 εκατομμυρίων ευρώ κάτω από το ανώτατο όριο της κατηγορίας 5 για το 2006, μειώνοντας έτσι τις δαπάνες κατά 119,9 εκατoμμύρια ευρώ,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβλέψεις του Κοινοβουλίου είχαν ορισθεί σε 1 341,6 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο ανώτατο επίπεδο 20% της κατηγορίας 5,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο προαναφερθέν ψήφισμα της 12ης Μαΐου 2005 σχετικά με τις ετήσιες προβλέψεις του Κοινοβουλίου υπογραμμιζόταν η σημασία της εφαρμογής των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της δημοσιονομικής πειθαρχίας στις διοικητικές δαπάνες του Κοινοβουλίου,

Γενικό πλαίσιο

1.   επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να παράσχει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ τα αναγκαία μέσα για την εδραίωση της διεύρυνσης του 2004, την προετοιμασία της προσεχούς διεύρυνσης και την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας τους·

2.   καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να χρησιμοποιήσουν τις διαθέσιμες πιστώσεις κατά τρόπο ορθολογικό, ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των κύριων δραστηριοτήτων τους και να επιτευχθούν οι στόχοι προτεραιότητας που έχουν θέσει·

3.   πιστεύει ότι πρέπει να ικανοποιηθούν τα αιτήματα όσον αφορά την επίτευξη του αναγκαίου επιπέδου προσλήψεων προσωπικού από τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση το 2004· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να αναλύσουν τους λόγους των όποιων καθυστερήσεων στις προσλήψεις και στην κάλυψη των κενών θέσεων και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα με συγκεκριμένα μέτρα·

4.   κρίνει ότι μπορεί να συνταχθεί με τη θέση του Συμβουλίου για την επιβολή δημοσιονομικής πειθαρχίας στις διοικητικές δαπάνες, πιστεύει όμως ότι η δημοσιονομική πειθαρχία θα πρέπει να συνοδεύεται από αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών κάθε θεσμικού οργάνου χωριστά· επικρίνει το Συμβούλιο για τη χρήση της μεθόδου των αδιάκριτων και γενικευμένων περικοπών στις θέσεις και τις πιστώσεις και διαφοροποιεί, κατά συνέπεια, την προσέγγισή του από εκείνην του Συμβουλίου·

5.   υποστηρίζει τη διατήρηση κατάλληλου περιθωρίου κάτω από το ανώτατο όριο της κατηγορίας 5 (διοικητικές δαπάνες)· προτείνει την αποκατάσταση περίπου 7,7 εκατομμυρίων ευρώ από τη συνολική περικοπή των 15,1 περίπου εκατομμυρίων ευρώ από τους προϋπολογισμούς των άλλων (πλην του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) θεσμικών οργάνων, στην οποία προέβη το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση·

Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Μέγεθος του προϋπολογισμού

6.   σημειώνει την πρόταση του Προεδρείου να ορισθεί το μέγεθος του προϋπολογισμού στο ανώτατο επίπεδο του 20% της κατηγορίας 5, το οποίο αντιστοιχεί σε συνολική αύξηση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου κατά 6,1% εν συγκρίσει προς τον προϋπολογισμό 2005, ποσοστό υψηλότερο από την κατά 4,5% μέση αύξηση στις δαπάνες διοικητικής λειτουργίας στην κατηγορία 5 στο σχέδιο προϋπολογισμού· επιβεβαιώνει το καθιερωμένο μερίδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό, που αντιστοιχεί στο 20% της κατηγορίας 5· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει τηρήσει επιτυχώς αυτό το αυτοεπιβληθέν ανώτατο όριο και έχει επιτύχει σημαντικές εξοικονομήσεις χάρις στην επίσπευση καταβολών για τα κτίρια·

7.   υπενθυμίζει ότι τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται συστηματικά υψηλά ποσά στη "συγκέντρωση υπολοίπων", ή ακόμη και ακυρώσεις πιστώσεων· πιστεύει ότι αυτός ο τρόπος κατάρτισης του προϋπολογισμού δεν είναι ορθός· υπενθυμίζει ότι, για το 2004, το ποσόν της "συγκέντρωσης υπολοίπων" ξεπέρασε τα 150 εκατ. ευρώ, ενώ οι ακυρώσεις πιστώσεων έφθασαν τα 27 εκατ. ευρώ, καθώς και ότι για το 2005 το πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 98 εκατομμύρια ευρώ·

8.   αποφασίζει να εγγράψει στο αποθεματικό "Προσωρινή πίστωση για τις επενδύσεις του θεσμικού οργάνου σε ακίνητα" (θέση 2009) ποσό 15 εκατ. ευρώ ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η συνεχιζόμενη απόκτηση κτιρίων·

9.   συμφωνεί ότι για να καταστούν δυνατές οι καταβολές κεφαλαίων για την αγορά κτιρίων, η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα υποστηρίξει πλήρως οιοδήποτε μη χρησιμοποιηθέν ποσό εντός ποσοστού 20% της κατηγορίας 5·

10.   υπενθυμίζει ότι στην παράγραφο 27 του προαναφερθέντος ψηφίσματος της 12ης Μαΐου 2005 σχετικά με τις προβλέψεις του Κοινοβουλίου, διατυπώνεται η άποψη πως το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου θα πρέπει να προσδιορίζεται στη βάση των δικαιολογημένων πραγματικών αναγκών του, μετά από προσεκτική εξέτασή τους· εκτιμά ότι κατόπιν συνετής αποτίμησης για τον προϋπολογισμό 2006 θα μπορούσε να υπάρξει μείωση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου κατά 20 εκατ. ευρώ κάτω από το 20% της κατηγορίας 5 χωρίς να εμποδίζεται η αποτελεσματική λειτουργία του Κοινοβουλίου· ως εκ τούτου αποφασίζει να ορίσει τον προϋπολογισμό 2006 του Κοινοβουλίου στο ποσό των 1 321, 6 εκατ. ευρώ· τονίζει ότι τούτο δεν συνιστά προηγούμενο προκειμένου να περιοριστεί το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να χρησιμοποιεί το 20% της κατηγορίας 5 τα μετέπειτα έτη·

11.   πιστεύει ότι θα πρέπει να τηρηθεί συνετή στάση κατά τη λήψη των αποφάσεων όσον αφορά τις νέες προτεραιότητες, ώστε να εξασφαλισθεί η μακροπρόθεσμη κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του Κοινοβουλίου· σημειώνει την έναρξη ισχύος, από τα μέσα του 2009, του νέου καθεστώτος των βουλευτών, το οποίο εκτιμάται ότι θα κοστίζει περί τα 100 εκατ. ευρώ ετησίως·

Πολιτική Πληροφόρησης και Επικοινωνίας

12.   πιστεύει ότι η πρόταση του Προεδρείου να τεθεί ποσόν 50 εκατ. ευρώ σε ένα αποθεματικό "Πληροφόρησης" και επιπλέον ποσόν 17,2 εκατ. ευρώ στο αποθεματικό απροβλέπτων, δεν είναι συμβατό με το τρέχον στάδιο ανάπτυξης νέων πολιτικών προτεραιοτήτων, ούτε και με την αρχή της δημοσιονομικής πειθαρχίας·

13.   επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η πολιτική για την πληροφόρηση και επικοινωνία αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου και υποστηρίζει την επένδυση στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και του Κοινοβουλίου· δηλώνει ότι έχει αποφασίσει να εγγράψει ποσόν 20 εκατ. ευρώ σε ένα αποθεματικό "Πληροφόρησης και Επικοινωνίας", το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της επικοινωνίας του Κοινοβουλίου με τους πολίτες·

14.   διαπιστώνει ότι η μεγαλύτερη προβολή του έργου του προϋποθέτει εντατικότερη χρήση των σύγχρονων (οπτικοακουστικών) μέσων, καθώς και περισσότερο κατανοητή και ελκυστική διάρθρωση των συζητήσεων στην Ολομέλεια·

15.   υπενθυμίζει τις προτεραιότητες που επισημαίνονται στις παραγράφους 11 και 12 του ψηφίσματός του της 12ης Μαΐου 2005 σχετικά με τις εκτιμήσεις του Κοινοβουλίου, ιδίως τη βελτίωση της Υπηρεσίας Επισκεπτών και την ενίσχυση του ρόλου των Γραφείων Πληροφοριών, ώστε οι δραστηριότητες πληροφόρησης να αποκεντρωθούν προς τα κράτη μέλη, με στόχο, ιδίως, τη διευκόλυνση της επαφής των βουλευτών με τους πολίτες·

16.   πιστεύει ότι οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με το οικονομικό κόστος και τις μεσοπρόθεσμες οικονομικές ανάγκες τους· επισημαίνει ότι τα νέα σχέδια όσον αφορά την πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας θα πρέπει να διασφαλίζουν την εφαρμογή κατάλληλων ρυθμίσεων εποπτείας εκ μέρους των διοικητικών οργάνων του Κοινοβουλίου και των πολιτικών ομάδων·

Διεύρυνση

17.   υποστηρίζει την περαιτέρω βελτίωση της προσφοράς γλωσσικών υπηρεσιών στους βουλευτές· εκφράζει την ανησυχία του για τον υψηλό αριθμό κενών θέσεων στον συγκεκριμένο τομέα και πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί η αναγκαία προσοχή στο πρόβλημα αυτό· αναμένει ότι η Διοίκηση θα παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις, όχι αργότερα από την 30ή Νοεμβρίου 2005·

18.   επιβεβαιώνει τα εξής μέτρα που σχετίζονται με τη διεύρυνση:

   - όπως αποφασίσθηκε πρωτύτερα στις προβλέψεις, δημιουργία 113 θέσεων (77 A*, 14 B* και 22 C*) για τη γραμματεία του Κοινοβουλίου και 22 θέσεων (10 Α*, 4 Β* και 8 C*) για τις πολιτικές ομάδες στο οργανόγραμμα του 2006·
   - σε σχέση με τις θέσεις που δημιουργήθηκαν για τη διεύρυνση του Μαΐου 2004, μετατροπή 12 θέσεων D* σε C*·
   - αναβάθμιση πέντε θέσεων Α*5 σε Α*9 και πέντε θέσεων Α*5 σε Α*12, ώστε να γίνει δυνατή η πρόσληψη υπαλλήλων από τις χώρες της διεύρυνσης του Μαΐου 2004 στο μεσαίο διοικητικό επίπεδο·

19.   αποφασίζει να διαθέσει, επιπλέον των 13,8 εκατ. ευρώ που είχαν εγγραφεί στις προοπτικές του, πιστώσεις συνολικού ύψους 9 726 000 ευρώ σε σχέση με τις προετοιμασίες για την ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας:

   - να εγγράψει 3 850 000 ευρώ στο κονδύλιο 1400 "Λοιπό προσωπικό".
   - να εγγράψει 900 000 ευρώ στο κονδύλιο 1402 "Διερμηνείς συνεδριάσεων",
   - να εγγράψει 440 000 ευρώ στο κονδύλιο 1420 "Υπηρεσίες εκτός οργάνου",
   - να εγγράψει 1 136 000 ευρώ στο κονδύλιο 2001 "Ετήσιες πληρωμές μισθωμάτων",
   - να εγγράψει 1 400 000 ευρώ στο κονδύλιο 2007 "Διαρρύθμιση των χώρων",
   - να εγγράψει 2 000 000 ευρώ στο κονδύλιο 4000 "Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων μελών'·

Συνεκτικότερη παρουσίαση του προϋπολογισμού

20.   ζητεί τη βελτίωση της παρουσίασης των εσόδων που προέρχονται από δάνεια ή εκμισθώσεις ή από την παροχή υπηρεσιών, τα οποία θα πρέπει να σημειώνονται σαφώς στη δήλωση εσόδων του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

21.   προτείνει τη δημιουργία χωριστού κονδυλίου για τα γραφεία πληροφοριών και ζητεί ο αριθμός των υπαλλήλων που σχετίζονται με αυτά να αναγράφεται σε υποσημείωση, στο οργανόγραμμα του Κοινοβουλίου·

22.   ζητεί οι δαπάνες αποστολών που σχετίζονται με δραστηριότητες κατάρτισης να παρουσιάζονται σε χωριστό κονδύλιο του προϋπολογισμού·

Πολιτική ακινήτων

23.   εκφράζει τη λύπη του διότι το Προεδρείο δεν απάντησε στο αίτημά του να υποβάλει ενημερωμένο σχέδιο για την απόκτηση ακινήτων, περιλαμβανομένων των δυνατοτήτων αγοράς χώρων για τα γραφεία πληροφοριών· ζητεί να του διατεθούν οι πληροφορίες αυτές όχι αργότερα από την 30ή Νοεμβρίου 2005· πιστεύει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαθέτει σαφή πολιτική ακινήτων, ώστε να γίνει δυνατός ο κατάλληλος οικονομικός σχεδιασμός·

Πολιτική προσωπικού

24.   εκφράζει τη λύπη του διότι η πρόταση του Προεδρείου για 112 νέες θέσεις προσωπικού μη σχετιζόμενου με τη διεύρυνση δεν λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες ανακατανομής του υπάρχοντος προσωπικού, όπως αναφερόταν στην παράγραφο 6 του προαναφερθέντος ψηφίσματός του της 12ης Μαΐου 2005 σχετικά με τις εκτιμήσεις του Κοινοβουλίου·

25.   επαναλαμβάνει το αίτημά του για την εκπόνηση έκθεσης που θα περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον σημερινό αριθμό συμβασιούχων και έκτακτων υπαλλήλων, καθώς και σύγκριση της κατάστασης πριν και μετά την αλλαγή καθεστώτος, όχι αργότερα από την 30ή Νοεμβρίου 2005· θεωρεί τις πληροφορίες που περιείχε η προηγούμενη έκθεση υπερβολικά σύντομες και γενικόλογες·

26.   ζητεί από τη Διοίκηση του Κοινοβουλίου να περιλάβει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό προσωπικού επί συμβάσει στη Γραμματεία του Κοινοβουλίου και τις πολιτικές ομάδες, καθώς και όλου του προσωπικού στα Γραφεία Πληροφοριών στην πρόταση προσχεδίου προβλεπομένων εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου·

27.   αποφασίζει να λάβει τα ακόλουθα μέτρα σε σχέση με το οργανόγραμμα:

   α) τη δημιουργία 18 θέσεων Α* στον τομέα των δημοσιεύσεων στο Διαδίκτυο, ώστε να διασφαλισθεί η πολυγλωσσικότητά του·
   β) τη δημιουργία 46 θέσεων (21 Α*, 1 προσωρινή Α*, 19 Β*, 5 C*) για όλους τους τομείς προτεραιότητας, περιλαμβανομένων του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS), της Μονάδας Ασφάλειας, της Διεύθυνσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας, της υποστήριξης κοινοβουλευτικών υπηρεσιών, της ΓΔ Εξωτερικών Πολιτικών, της ΓΔ Πληροφόρησης, της ΓΔ Προσωπικού, της ΓΔ Υποδομών και Διερμηνείας, της ΓΔ Οικονομικών, την παράταση ισχύος 4 θέσεων εκτάκτων υπαλλήλων (3 A* και 1 C*) στη Νομική Υπηρεσία και τη μετατροπή 6 θέσεων A* στη ΓΔ Πληροφόρησης από θέσεις εκτάκτων σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων·
   γ) την αποδοχή της τεχνικής αναβάθμισης 60 θέσεων Α*5 σε Α*12, 39 θέσεων Β*3 σε Β*11 και 91 θέσεων C*1 σε C*7 για τη διευκόλυνση διοργανικών μεταθέσεων·
   δ) την εγγραφή των απαραίτητων αναβαθμίσεων για την εφαρμογή της πολιτικής προαγωγών του προσωπικού του Κοινοβουλίου και την ορθή εφαρμογή του νέου κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, που εισήγαγε νέα δομή βαθμών, με την ακόλουθη κατανομή: 245 βαθμού A*, 87 βαθμού B*, 573 βαθμού C* και 35 βαθμού D*·
  ε) την πρόβλεψη πρόσθετων αναβαθμίσεων στις γραμματείες των πολιτικών ομάδων για τον ίδιο λόγο:
   - 6 θέσεις A*12 σε A*13, 4 A*11 σε A*12, 6 A*10 σε A*11, 1 A*9 σε A*10, 1 A*8 σε A*9, 10 A*6 σε A*7, 1 A*5 σε A*7, 7 A*5 σε A*6, 2 B*10 σε B*11, 1 B*8 σε B*10, 3 B*8 σε B*9, 5 B*7 σε B*8, 2 B*6 σε B*7, 2 B*5 σε B*6, 13 B*3 σε B*4, 2 C*6 σε C*7, 1 C*5 σε C*6, 1 C*3 σε C*4, 5 C*1 σε C*2, 1 D*4 σε C*4, 1 D*3 σε C*4·
   - τη διαγραφή των εξής αναβαθμίσεων που είχαν περιληφθεί στις προβλέψεις: 2 θέσεις A*6 σε A*9·
   στ) την πρόβλεψη προαγωγής επί προσωπικής βάσεως από Α*14 σε Α*15 για έναν υπάλληλο με μακροχρόνια υπηρεσία·
  ζ) την πρόβλεψη των εξής αναβαθμίσεων για θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων:
   - Γραμματεία του Κοινοβουλίου: 1 Α*12 σε Α*13 για την Ιατρική Υπηρεσία,
   - Γραμματεία των Μη Εγγεγραμμένων: 3 C* σε 3 B*·
  η) να επιτραπεί τεχνική προσαρμογή σε σχέση με το τελευταίο ειδικό πρόγραμμα πρόωρων συνταξιοδοτήσεων:
   - Γραμματεία του Κοινοβουλίου: 1 B*7 σε B*8, 3 B*3 σε B*5 και 1 C*5 σε C*6·
   - Πολιτικές ομάδες: 1 A*5 σε A*12, 1 B*10 σε B*8, 1 B*7σε B*6 και 1 C*1 σε B*3·

28.   σημειώνει ότι η Διοίκηση του Κοινοβουλίου πρέπει να τηρεί πλήρως τον κώδικα καλής πρακτικής για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία·

Διάφορα

29.   αποφασίζει την πραγματοποίηση μιας εγγραφής "προς υπόμνηση" για τη συζήτηση σχετικά με "Το μέλλον της Ευρώπης", εν αναμονή των διαβουλεύσεων στη Διάσκεψη των Προέδρων·

30.   ζητεί από τη Διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εξετάσει τη δυνατότητα ανάπτυξης προγράμματος μαθητείας που θα επιτρέψει σε ορισμένο αριθμό ασκουμένων να αποκομίσουν οφέλη από πρόγραμμα κατάρτισης εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να παρουσιάσει έκθεση επί του θέματος· εκφράζει την πρόθεσή του να δημιουργήσει στο αποθεματικό 5 (1 A* και 4 B*) θέσεις για τη Μονάδα Επαγγελματικής Κατάρτισης και νέα θέση 1407 "Αποζημίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης (Πρόγραμμα μαθητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)" με εγγραφή "προς υπόμνηση'·

31.   καλεί τις νεοθεσπισθείσες θέσεις για το EMAS να εξετάσουν τη χρήση από το Κοινοβούλιο οχημάτων που ρυπαίνουν λιγότερο το περιβάλλον·

32.   αποφασίζει να πραγματοποιήσει προσαρμογές σε άλλους τομείς, στους οποίους υπήρξαν εξελίξεις μετά την έγκριση των προβλέψεων:

   - να προβεί σε εγγραφή προς υπόμνηση στο κονδύλιο 3222/02 (Δαπάνες για υλικό των αρχείων: διαχείριση των εγγράφων που προσέφεραν βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό μορφή δωρεάς ή κληροδοτήματος), όπου οι πιστώσεις θα μπορούσαν να μεταφερθούν στο κονδύλιο, μόλις το Προεδρείο ολοκληρώσει την αξιολόγησή του όσον αφορά την πολιτική για τα ιστορικά αρχεία·
   - να αυξήσει τις πιστώσεις για το κονδύλιο 3200/02 (Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης: εμπειρογνώμονες και άλλα συνεργαζόμενα πρόσωπα στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ) κατά 65 000 ευρώ·

33.   επισημαίνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης "Για την ενίσχυση της απόδοσης" όσον αφορά την επικούρηση των βουλευτών στο νομοθετικό τους έργο στην διευρυμένη Ένωση· καλεί τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να εξετάζουν σε τακτική βάση τη λειτουργία των γραμματειών των επιτροπών και ζητεί να δοθεί πλήρης υποστήριξη στους προέδρους των επιτροπών για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων τους· ενθαρρύνει τον Γενικό Γραμματέα να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα, προκειμένου οι βουλευτές και οι κοινοβουλευτικές επιτροπές να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ευθύνες τους για την άσκηση του νομοθετικού ρόλου του Κοινοβουλίου·

34.   ζητεί από το Προεδρείο να μελετήσει τρόπους για να περιορίσει την αύξηση του ενεργειακού κόστους, π.χ. στα πρότυπα της ιαπωνικής πρωτοβουλίας "χωρίς γραβάτα", μειώνοντας τον κλιματισμό το καλοκαίρι·

35.   επισημαίνει τη σημασία της καθημερινής φυσικής άσκησης για την υγεία των βουλευτών και του προσωπικού· ζητεί από το Προεδρείο να προβεί σε αξιολόγηση της λειτουργίας του αθλητικού κέντρου, ιδίως των παρεχομένων υπηρεσιών και της τιμολογιακής πολιτικής του, λαμβανομένων υπόψη των ωρών λειτουργίας·

36.   ζητεί από το Προεδρείο να επιδιώξει περαιτέρω βελτίωση της πολιτικής του στον τομέα της κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της γλωσσικής κατάρτισης των βουλευτών·

Λοιπά όργανα

37.   δημιουργεί νέες θέσεις σε σχέση με την επόμενη διεύρυνση, ώστε να εξασφαλισθεί η κάλυψη των αναγκών των οργάνων στο πεδίο αυτό· αποκαθιστά μέρος των πιστώσεων που περιέκοψε το Συμβούλιο, ώστε να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των οργάνων·

38.   εγκρίνει τις αναβαθμίσεις για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, σύμφωνα με τα αιτήματα των θεσμικών οργάνων που έγιναν δεκτά από το Συμβούλιο στο σχέδιο προϋπολογισμού·

Τμήμα II - Συμβούλιο

39.   εκφράζει την ανησυχία του, όσον αφορά τις πιστώσεις που προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες δραστηριοτήτων της ΚΕΠΠΑ, καθώς και για την εισαγωγή πολλαπλών νέων κονδυλίων στον προϋπολογισμό για δραστηριότητες που σχετίζονται με την ΕΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ· υπενθυμίζει ότι οι προϋπολογισμοί των άλλων θεσμικών οργάνων θα πρέπει να καλύπτουν τις διοικητικές δαπάνες·

40.   σημειώνει τη δημιουργία 161 νέων θέσεων (1 A*15, 4 A*12, 6 A*11, 1 A*10 T, 8 A*9, 12 A*7, 58 A*5, 2 B*7, 6 B*6, 17 B*3, 23 C*4 και 23 C*1) και τη μεταφορά μίας θέσης C*1 στην Επιτροπή·

Τμήμα IV - Δικαστήριο

41.   καλεί το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να τροποποιήσει έως την 1η Νοεμβρίου 2005 τη διοικητική απόφασή του της 31ης Μαρτίου 2004 κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται η ιδιωτική χρήση υπηρεσιακών αυτοκινήτων·

42.   αποφασίζει να λάβει τα ακόλουθα μέτρα σε σχέση με το οργανόγραμμα:

   - τη δημιουργία 5 νέων μόνιμων θέσεων (4 B*3 και 1 C*1), επιπλέον των 22 νέων θέσεων (2 A*14 T, 2 A*12 T, 3 A*11 T, 1 A*10 T, 4 A*6, 1 A*5, 1 B*5 T, 3 B*3, 3 B*3 T και 2 C*1, εκ των οποίων οι 18 για το νέο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης) που είχε ήδη εγκρίνει το Συμβούλιο στο σχέδιο προϋπολογισμού·
   - τη δημιουργία 16 μόνιμων θέσεων για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία (10 A*7, 2 B*3 και 4 C*1)·

43.   υπογραμμίζει ότι η απόφαση σχετικά με τον οριστικό αριθμό των θέσεων για το νέο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης επιταχύνεται και θα ληφθεί εντός του 2005·

44.   αποφασίζει να αυξήσει τις πιστώσεις που διέθεσε το Συμβούλιο στο ΣΠ κατά 3 398 000 ευρώ, κυρίως για πιστώσεις μισθοδοσίας, μεταφράσεις εξωτερικών συνεργατών και τεχνολογίες πληροφορικής·

Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο

45.   καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να τροποποιήσει έως την 1η Νοεμβρίου 2005 τη διοικητική απόφασή του της 15ης Ιουνίου 2004 κατά τρόπο ώστε να αποκλείεται η ιδιωτική χρήση υπηρεσιακών αυτοκινήτων·

46.   αποφασίζει να λάβει τα ακόλουθα μέτρα σε σχέση με το οργανόγραμμα:

   - τη δημιουργία 4 νέων μόνιμων θέσεων (4 Β*3), επιπλέον των 11 νέων θέσεων (10 A*6 και 1 B*3) που είχε ήδη εγκρίνει το Συμβούλιο στο σχέδιο προϋπολογισμού, και τη διαγραφή μιας θέσης εκτάκτου Α*12·

47.   αποφασίζει να αυξήσει κατά 1 555 000 ευρώ τις πιστώσεις που προβλέπει το Συμβούλιο στο σχέδιο προϋπολογισμού, κυρίως για πιστώσεις μισθοδοσίας·

Τμήμα VΙ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

48.   αποφασίζει να λάβει τα ακόλουθα μέτρα σε σχέση με το οργανόγραμμα:

   - τη δημιουργία 7 νέων μόνιμων θέσεων (7 B*3), επιπλέον των 28 νέων θέσεων (1 A*12, 23 A*6 και 4 B*3) που είχε ήδη εγκρίνει το Συμβούλιο στο σχέδιο προϋπολογισμού·

49.   αποφασίζει να αυξήσει τις πιστώσεις που διέθεσε το Συμβούλιο στο ΣΠ κατά 1 190 000 ευρώ, κυρίως για πιστώσεις μισθοδοσίας και για προσαρμογές στις δαπάνες σχετικά με τα κτίρια·

Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών

50.   επισημαίνει με ικανοποίηση την ολοκλήρωση του κτιρίου Belliard στις 15 Ιουνίου 2004 και εκτιμά το γεγονός ότι η Επιτροπή των Περιφερειών και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ενημέρωναν από κοινού σε τακτική βάση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο των οικοδομικών εργασιών· ζητεί από τις δύο επιτροπές να ζητήσουν από την εταιρία συμβούλων Sicabel, που επέβλεψε τις εργασίες από την αρχή του έργου ανακαίνισης, να υποβάλει έκθεση με την οποία να επιβεβαιώνει ότι το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τη σύμβαση και τα παραρτήματά της· ζητεί να του διαβιβαστεί η έκθεση αυτή πριν από την 1η Μαρτίου 2006·

51.   αποφασίζει να λάβει τα ακόλουθα μέτρα σε σχέση με το οργανόγραμμα:

   - τη δημιουργία 11 νέων θέσεων (6 μόνιμων B*3, 2 έκτακτων B*3 και 3 C*1), επιπλέον των 20 θέσεων (1 A*12, 18 A*6, εκ των οποίων 14 στον γλωσσικό τομέα, και 1 θέση εκτάκτου Α*6) που είχε ήδη εγκρίνει το Συμβούλιο στο σχέδιο προϋπολογισμού·

52.   αποφασίζει να αυξήσει τις πιστώσεις που διέθεσε το Συμβούλιο στο ΣΠ κατά 1 259 500 ευρώ, κυρίως για πιστώσεις μισθοδοσίας και για προσαρμογές στις δαπάνες σχετικά με τα κτίρια·

Τμήμα VIII (Α) - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

53.   αποφασίζει να λάβει τα ακόλουθα μέτρα σε σχέση με το οργανόγραμμα:

   - δημιουργία 2 νέων έκτακτων θέσεων (2 B*3), επιπλέον των τεσσάρων μόνιμων θέσεων (3 A*5 και μία C*1) για τις οποίες έχει ήδη συμφωνήσει το Συμβούλιο στο σχέδιο προϋπολογισμού που ενέκρινε·

54.   αποφασίζει να αυξήσει κατά 173 056 ευρώ τις πιστώσεις που το Συμβούλιο προβλέπει στο σχέδιο προϋπολογισμού·

Τμήμα VIII (Β) - Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων

55.   αποφασίζει να λάβει τα ακόλουθα μέτρα σε σχέση με το οργανόγραμμα:

   - δημιουργία 2 νέων μόνιμων θέσεων (1 B*8 και 1 C*6), επιπλέον των 3 νέων θέσεων (3 A*8) για τις οποίες έχει ήδη συμφωνήσει το Συμβούλιο στο σχέδιο προϋπολογισμού που ενέκρινε·

56.   αποφασίζει να αυξήσει κατά 136 600 ευρώ τις πιστώσεις που το Συμβούλιο προβλέπει στο σχέδιο προϋπολογισμού·

o
o   o

57.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, μαζί με τις τροπολογίες στα τμήματα Ι, ΙΙ, ΙV, V, VΙ, VII, VΙΙΙ(Α) και VΙΙΙ(Β) του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά και άλλα όργανα.

(1) ΕΕ L 253 της 7.10.2000, σ. 42.
(2) EE C 172 της 18.6.1999, σ. 1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2003/429/ΕΚ (ΕΕ L 147 της 14.6.2003, σ. 25).
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0067.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0181.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου