Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/2002(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0307/2005

Predkladané texty :

A6-0307/2005

Rozpravy :

PV 26/10/2005 - 2

Hlasovanie :

PV 27/10/2005 - 5.3

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0410

Prijaté texty
PDF 406kWORD 107k
Štvrtok, 27. októbra 2005 - Štrasburg
Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2006 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII)
P6_TA(2005)0410A6-0307/2005

Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2006, oddiel I - Európsky parlament, oddiel II - Rada, oddiel IV - Súdny dvor, oddiel V - Dvor audítorov, oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor, Oddiel VII - Výbor regiónov, oddiel VIII(A) - Ombudsman, oddiel VIII(B) - Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (C6-0300/2005 – 2005/2002(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 272 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(1),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 6. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a o zlepšení rozpočtového postupu(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2005 o usmerneniach pre oddiely II, IV, V, VI, VII, VIII(A) a VIII(B) a opredbežnom návrhu odhadu rozpočtu Európskeho parlamentu (oddiel I) pre rozpočtový postup na rok 2006(3),

–   so zreteľom na uznesenie z 12. mája 2005 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2006(4),

–   so zreteľom na predbežný návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2006, ktorý Komisia predložila 27. apríla 2005 (KOM(2005)0300),

–   so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2006 ustanovený Radou 15. júla 2005 (C6-0300/2005),

–   so zreteľom na článok 69 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre rozpočtovú kontrolu, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre petície (A6-0307/2005),

A.   keďže súčasný finančný výhľad stanovil strop okruhu 5 (administratívne výdavky) v rozpočtovom roku 2006 na 6 708 miliónov EUR v súčasných cenách,

B.   keďže predbežný návrh rozpočtu (PNR) na rok 2006 ponecháva rezervu vo výške približne 10,2 mil. EUR pod stropom okruhu 5 finančného výhľadu na rozpočtový rok 2006,

C.   keďže návrh rozpočtu (NR) ustanovený Radou na rok 2006 ponecháva rezervu vo výške približne 103,1 mil. EUR pod stropom okruhu 5 finančného výhľadu, čím sa znižujú výdavky o 119,9 mil. EUR,

D.   keďže odhady Parlamentu boli stanovené na 1 341,6 mil. EUR, čo zodpovedá najvyššej úrovni 20 % okruhu 5,

E.   keďže Európsky parlament v uvedenom uznesení z 12. mája 2005 o odhadoch Európskeho parlamentu zdôraznil význam uplatňovania zásad správneho finančného hospodárenia a rozpočtovej disciplíny v oblasti administratívnych výdavkov Európskeho parlamentu,

Všeobecný rámec

1.   opätovne vyjadruje svoj záväzok poskytovať európskym inštitúciám dostatok prostriedkov na konsolidáciu rozšírenia v roku 2004, na prípravu ďalšieho rozšírenia a zabezpečenie riadneho fungovania inštitúcií;

2.   žiada všetky inštitúcie, aby dostupné rozpočtové prostriedky využívali racionálne na zlepšenie efektivity ich kľúčových činností a na splnenie stanovených priorít;

3.   zastáva názor, že treba vyhovieť žiadostiam o prijatie požadovaného počtu zamestnancov z členských štátov, ktoré do EÚ vstúpili v roku 2004; žiada všetky inštitúcie, aby analyzovali príčiny akýchkoľvek oneskorení pri prijímaní zamestnancov do služobného pomeru alebo trvalo neobsadených pracovných miest a situáciu riešili prostredníctvom osobitných opatrení;

4.   stotožňuje sa s pozíciou Rady o uplatňovaní rozpočtovej disciplíny na administratívne výdavky, zastáva však názor, že počas jej uplatňovania treba osobitne vyhodnotiť potreby každej inštitúcie; kritizuje Radu za použitie metódy celoplošného znižovania počtu pracovných miest a rozpočtových prostriedkov a preto svoj prístup považuje v porovnaní s prístupom Rady za odlišný;

5.   je za zachovanie primeranej rezervy pod stropom okruhu 5 (administratívne výdavky); navrhuje vrátiť späť 7,7 mil. EUR z 15,1 milióna EUR, o ktoré Rada v prvom čítaní znížila rozpočty iných inštitúcií (okrem Parlamentu a Rady);

Oddiel I - Európsky parlament
Úroveň rozpočtových prostriedkov

6.   berie na vedomie návrh predsedníctva stanoviť rozpočet na úroveň 20 % okruhu 5, čo zodpovedá celkovému zvýšeniu rozpočtu Európskeho parlamentu o 6,1 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2005, čo je viac ako 4,5 % priemerné zvýšenie administratívnych výdavkov okruhu 5 návrhu rozpočtu; potvrdzuje obvyklý podiel Európskeho parlamentu v rozpočte vo výške 20 % okruhu 5; zdôrazňuje že Európsky parlament sa úspešne pridŕžal vlastného návrhu hornej hranice a uskutočnil dôležité úsporné opatrenia prostredníctvom zrýchlených platieb na politiku v oblasti správy budov;

7.   pripomína, že v nedávnych rokoch došlo k významným objemom zberných prenosov "ramassage" a dokonca aj k systematickému rušeniu rozpočtových prostriedkov; zastáva názor, že ide o nesystémový spôsob tvorby rozpočtu; pripomína, že v roku 2004 predstavoval objem zberných prnosov vyše 150 miliónov EUR a 27 miliónov EUR bolo zrušených, a že na rok 2005 sa odhaduje prebytok vo výške 98 miliónov EUR;

8.   rozhodol sa zapísať sumu 15 miliónov EUR do rezervy "Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na investície do nehnuteľností" (položka 2009), ktorá umožní pokračovať v nákupe budov;

9.   súhlasí, aby Výbor pre rozpočet podporil prostredníctvom opravných rozpočtov použitie akákoľvek nevyužitej sumy v rámci 20 % okruhu 5 ako finančnú injekciu na nákup budov;

10.   pripomína odsek 27 uvedeného uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2005 o odhadoch Európskeho parlamentu, podľa ktorého by sa celková úroveň rozpočtu Parlamentu mala určiť na základe odôvodnených, skutočných potrieb po podrobnom posúdení; odhaduje, že po obozretnom vyhodnotení týkajúcom sa rozpočtu na rok 2006 existuje potenciál znížiť rozpočet Parlamentu o 20 miliónov EUR pod úrovňou 20 % okruhu 5 bez toho, aby vznikla prekážka v efektívnom fungovaní Parlamentu; rozhodol sa preto stanoviť rozpočet Parlamentu na rok 2006 na 1 321,6 mil. EUR; zdôrazňuje, že to nevytvára precedens na obmedzenie práva Parlamentu využiť 20 % okruhu 5 v nasledujúcich rokoch;

11.   zastáva názor, že by sa pri rozhodovaní o nových prioritách mal využiť prezieravý postup s cieľom zabezpečiť dlhodobé pokrytie finančných potrieb Parlamentu; pripomína zavedenie nového štatútu poslancov od polovice roka 2009, pričom náklady naň sa odhadujú na 100 miliónov EUR ročne;

Informačná a komunikačná politika

12.   zastáva názor, že návrh predsedníctva na zapísanie sumy 50 miliónov EUR do informačnej rezervy a zachovanie dodatočnej sumy 17,2 milióna EUR v rezerve pre mimoriadne prípady nie je v súlade ani so súčasným stavom výboja nových politických priorít, ani so zásadou rozpočtovej disciplíny;

13.   opakuje svoje stanovisko, že informačná a komunikačná politika je jednou z priorít Európskeho parlamentu, a preto je potrebné investovať do zlepšovania komunikácie medzi občanmi EÚ a Parlamentom; rozhodol sa začleniť 20 miliónov EUR do tzv. informačnej a komunikačnej rezervy, ktorá sa využije na zlepšenie komunikácie Parlamentu s občanmi;

14.   poznamenáva, že širšie využitie moderných audiovizuálnych médií a zrozumiteľnejšia a atraktívnejšia štruktúra rozpráv na plenárnych schôdzach sú predpokladom kvalitnejšieho sprostredkovania práce Parlamentu;

15.   pripomína priority zdôraznené v článkoch 11 a 12 uvedeného uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2005 o odhadoch Európskeho parlamentu, konkrétne zlepšenie služby pre návštevy a posilnenie úlohy informačných kancelárií s cieľom decentralizovať informačné aktivity na členské štáty s cieľom uľahčiť kontakt poslancov s občanmi;

16.   zastáva názor, že akýkoľvek návrh by mal poskytnúť jasné informácie o finančných nákladoch a o strednodobých finančných požiadavkách; konštatuje, že nové projekty súvisiace s informačnou a komunikačnou politikou by mali zabezpečiť primeraný dohľad, ktorý zahŕňa riadiace orgány Parlamentzu a politické skupiny;

Rozširovanie

17.   podporuje ďalšie zlepšovanie poskytovania jazykových služieb pre poslancov; je znepokojený vysokým počtom neobsadených pracovných miest v tejto konkrétnej oblasti a zastáva názor, že tejto téme treba venovať primeranú pozornosť; očakáva, že administratíva predloží do 30. novembra 2005 konkrétne návrhy;

18.   potvrdzuje tieto opatrenia v súvislosti s rozšírením:

   v súlade s predchádzajúcim rozhodnutím v odhadoch, vytvorenie 113 pracovných miest (77 A*, 14 B* a 22 C*) na sekretariáte Parlamentu a 22 pracovných miest (10 A*, 4 B* a 8 C*) v politických skupinách v pláne stavu zamestnancov na rok 2006;
   zmena 12 pracovných miest kategórie D* na C* v súvislosti s rozšírením v máji 2004;
   povýšenie piatich pracovných miest A*5 na A*9 a piatich pracovných miest A*5 na A*12 s cieľom prijať úradníkov zo štátov pristupujúcich v máji 2004 na úrovni stredného manažmentu;

19.   rozhodol, že sumu 13 800 000 milióna EUR, uvedenej vo svojich odhadoch, navýši o ďalšie rozpočtové prostriedky vo výške 9 726 000 EUR v spojení s prípravami na pristúpenie Rumunska a Bulharska:

   suma 3 850 000 EUR sa vloží do položky 1400 "ostatní zamestnanci";
   suma 900 000 EUR sa vloží do položky 1402 "konferenční tlmočníci";
   suma 440 000 EUR sa vloží do položky 1420 "vonkajšie služby";
   suma 1 136 000 EUR sa vloží do položky 2001 "ročné splátky nájomného"
   suma 1 400 000 EUR sa vloží do položky 2007 "úprava priestorov";
   suma 2 000 000 EUR sa vloží do položky 4000 "bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov";

Podrobnejší spôsob tvorby rozpočtu

20.   vyzýva na zlepšenie uvádzania príjmov z pôžičiek, nájmov alebo z poskytovania služieb, ktoré by sa mali jasne uvádzať vo výkaze príjmov rozpočtu Európskeho parlamentu;

21.   navrhuje vytvorenie samostatnej položky pre informačné kancelárie a žiada, aby sa počet ich pracovníkov uvádzal v poznámke pod čiarou v pláne stavu zamestnancov Európskeho parlamentu;

22.   žiada, aby sa náklady na služobné cesty v súvislosti so školeniami uvádzali v samostatnej rozpočtovej položke;

Politika v oblasti nehnuteľností

23.   ľutuje, že predsedníctvo neodpovedalo na žiadosť o predloženie aktualizovaného plánu obstarávania nehnuteľností vrátane možností na nákup priestorov pre informačné kancelárie; žiada o poskytnutie týchto informácií do 30. novembra 2005; zastáva názor, že Európsky parlament by mal mať jasnú politiku v oblasti nehnuteľností, ktorá by umožnila náležité finančné plánovanie;

Politika v oblasti zamestnancov

24.   ľutuje, že v žiadosti predsedníctva o 112 nových pracovných miest nesúvisiacich s rozšírením sa nezohľadnila možnosť presunu existujúcich zamstnancov, ktorá bola vyslovená v odseku 6 uvedeného uznesenia z 12. mája 2005 o odhadoch Európskeho parlamentu;

25.   opätovne vyslovuje žiadosť, aby bola do 30. novembra 2005 vypracovaná správa s podrobnými informáciami o súčasnom počte zmluvných a dočasných zamestnancov a porovnanie pred a po zmene štatútu; zastáva názor, že informácie uvedené v predchádzajúcej správe boli príliš krátke a všeobecné;

26.   žiada administratívu Európskeho parlamentu o zahrnutie podrobných informácií o počte zmluvných zamestnancov na sekretariáte Európskeho parlamentu a v politických skupinách, ako aj zamestnancov v informačných kanceláriách do predbežného návrhu odhadu rozpočtu;

27.   rozhodol o týchto opatreniach v súvislosti s plánom stavu zamestnancov:

   a) vytvoriť 18 A*pracovných miest v oddelení pre publikovanie na internete s cieľom zabezpečiť jeho viacjazyčnosť;
   b) vytvoriť 46 (21 A*, 1 dočasné A*, 19 B*, 5 C*) pracovných miest vo všetkých iných prioritných oblastiach vrátane Systému environmentálneho manažmentu a auditu (EMAS), oddelenia pre bezpečnosť, riaditeľstva pre informačné technológie, podpory služieb Parlamentu, GR pre vonkajšie politiky, GR pre informácie, GR pre personál, GR pre infraštruktúru a tlmočenie, GR pre financie, predĺžiť 4 dočasné pracovné miesta (3 A* a 1 C*) na právnom oddelení a zmeniť 6 A* pracovných miest na GR pre informácie z dočasných na stále;
   c) schváliť povýšenia 60 pracovných miest A*5 na A*12, 39 pracovných miest B*3 na B*11 a 91 pracovných miest C*1 na C*7 s cieľom uľahčiť medziinštitucionálne presuny;
   d) schváliť povýšenia potrebné na vykonávanie politiky povyšovania zamestnancov v Európskom parlamente a korektne uplatňovať nový služobný poriadok, ktorý zavádza novú štruktúru tried: 245 pracovných miest A*, 87 pracovných miest B*, 573 pracovných miest C* a 35 pracovných miest D*;
  e) zabezpečiť financovanie na ďalšie povýšenia na sekretariátoch politických skupín z rovnakého dôvodu:
   6 A*12 na A*13, 4 A*11 na A*12, 6 A*10 na A*11, 1 A*9 na A*10, 1 A*8 na A*9, 10 A*6 na A*7, 1 A*5 na A*7, 7 A*5 na A*6, 2 B*10 na B*11, 1 B*8 na B*10, 3 B*8 na B*9, 5 B*7 naB*8, 2 B*6 na B*7, 2 B*5 na B*6, 13 B*3 na B*4, 2 C*6 na C*7, 1 C*5 na C*6, 1 C*3 na C*4, 5 C*1 na C*2, 1 D*4 na C*4, 1 D*3 na C*4;
   zrušiť tieto povýšenia uvedené v odhadoch: 2 A*6 na A*9;
   f) zabezpečiť financovanie pre jedno povýšenie dlhodobo slúžiaceho úradníka ad personam z kategórie A*14 na A*15;
  g) zabezpečiť financovanie týchto povýšení dočasných pracovných miest:
   sekretariát Parlamentu: 1 A*12 na A*13 v lekárskej službe;
   sekretariát nezaradených poslancov: 3 C* na 3 B*;
  h) povoliť technické úpravy v súvislosti s najnovším systémom osobitného predčasného odchodu do dôchodku:
   sekretariát Parlamentu: 1 B*7 na B*8, 3 B*3 na B*5, a1 C*5 na C*6;
   politické skupiny: 1 A*5 na A*12, 1 B*10 na B*8, 1 B*7 na B*6, a 1 C*1 na B*3;

28.   poznamenáva, že administratíva Európskeho parlamentu by mala byť plne v súlade s kódexom riadnych postupov na zamestnávanie postihnutých osôb;

Ďalšie témy

29.   rozhodol o zapísaní symbolického záznamu v súvislosti s rozpravou o budúcnosti Európy, v očakávaní záverov rokovaní konferencie predsedov;

30.   žiada administratívu Európskeho parlamentu o preskúmanie možnosti vytvorenia programu odborného vzdelávania, ktorý by určitému počtu stážistov umožnil využiť vzdelávacie programy v Európskom parlamente; vyzýva generálneho tajomníka, aby predložil správu o tejto otázke; navrhuje vytvoriť rezervu 5 (1 A* a 4 B*) pracovných miest pre jednotku odborného vzdelávania a nový rozpočtový riadok 1407 – Príspevok na vzdelávanie (program odborného vzdelávania Európskeho parlamentu) ako symbolický záznam;

31.   vyzýva, aby zamestnanci na novo vytvorených pracovných miestach v EMAS preskúmali využitie vozidiel v Európskom parlamente, ktoré menej znečisťujú životné prostredie;

32.   rozhodol upraviť iné oblasti, v ktorých sa od prijatia odhadov uskutočnili zmeny:

   zapísanie p.m. do položky 3222/02 (Výdavky na archívne fondy; spracovanie dokumentov poslancov Európskeho parlamentu postúpených formou darov alebo dedičstiev) ak by sa rozpočtové prostriedky mohli previesť do rozpočtového riadku vtedy, keď predsedníctvo dokončí vyhodnotenie politiky historických archívov;
   zvýšenie sumy na položku 3200/02 (získavanie znaleckých posudkov; odborníci a iné osoby zainteresované vo vonkajších politikách EÚ) o 65 000 EUR;

33.   upozorňuje na pokrok, ktorý sa dosiahol v súvislosti s administratívnou reformou s názvom Raising the Game (Vyššie ciele ) pokiaľ ide o pomoc poslancom pri ich legislatívnej činnosti v rozšírenej Európskej únii; vyzýva generálneho tajomníka a predsedníctvo, aby pravidelne kontrolovali fungovanie sekretariátov výborov a žiada, aby sa predsedom výborov pri plnení ich úloh poskytla plná podpora; povzbudzuje generálneho tajomníka k prijatiu opatrení zodpovedajúcim zvýšenému množstvu povinností poslancov a parlamentných výborov, ktorí nesú zodpovednosť za legislatívnu úlohu Parlamentu;

34.   vyzýva predsedníctvo, aby preskúmalo možnosti zníženia nárastu energetických nákladov, napr. podľa vzoru japonskej iniciatívy "bez kravát" - teda znížením výkonu klimatizácie v letnom období;

35.   poukazuje na význam dennej fyzickej aktivity pre zdravie poslancov a personálu; žiada predsedníctvo, aby uskutočnilo hodnotenie fungovania športového centra, najmä poskytovaných služieb a cenovej politiky centra, s prihliadnutím na otváracie hodiny;

36.   vyzýva predsedníctvo, aby sa usilovalo o ďalšie zdokonalenie politiky odborného vzdelávania vrátane jazykového vzdelávania poslancov;

Iné inštitúcie

37.   vytvoril nové pracovné miesta v súvislosti s ďalším rozšírením, aby tak boli splnené príslušné potreby inštitúcií; obnovil časť rozpočtových prostriedkov, ktoré skrátila Rada, aby tak mohli inštitúcie riadne fungovať;

38.   schvaľuje povýšenia na rozvoj kariéry v rámci ustanovení nového služobného poriadku, ako o ne požiadali inštitúcie a schválené Radou v návrhu rozpočtu;

Oddiel II - Rada

39.   je znepokojený v súvislosti s rozpočtovými prostriedkami pridelenými na pokrytie výdavkov SZBP a so zavedením niekoľkých rozpočtových riadkov týkajúcich sa činností spojených s EBOP/SZBP; pripomína, že rozpočty iných inštitúcií by mali pokrývať administratívne výdavky;

40.   berie na vedomie vytvorenie 161 nových pracovných miest (1 A*15, 4 A*12, 6 A*11, 1 A*10 T, 8 A*9, 12 A*7, 58 A*5, 2 B*7, 6 B*6, 17 B*3, 23 C*4, 23 C*1) a presunutie jedného pracovného miesta C*1 do Komisie;

Oddiel IV - Súdny dvor

41.   vyzýva Súdny dvor Európskych spoločenstiev, aby do 1. novembra 2005 zmenil a doplnil svoje administratívne rozhodnutie z 31. marca 2004 tak, aby sa vylúčilo používanie služobných vozidiel na súkromné účely;

42.   rozhodol o týchto opatreniach v súvislosti s plánom stavu zamestnancov:

   vytvoriť 5 nových trvalých pracovných miest (4 B*3 a 1 C*1), ktoré dopĺňajú 22 nových pracovných miest (2 A*14 T, 2 A*12 T, 3 A*11 T, 1 A*10 T, 4 A*6, 1 A*5, 1 B*5 T, 3 B*3, 3 B*3 T, 2 C*1 z toho 18 v novom Súde pre verejnú službu), ktoré už Rada schválila v návrhu rozpočtu;
   vytvoriť 16 trvalých pracovných miest pre Rumunsko a Bulharsko (10 A*7, 2 B*3 a 4 C*1);

43.   konštatuje, že bolo predložené rozhodnutie o konečnom počte pracovných miest v novom Súde pre verejnú službu a že bude prijaté v priebehu roka 2005;

44.   rozhodol zvýšiť rozpočtové prostriedky, ktoré dala k dispozícii Rada v návrhu rozpočtu, o 3 398 000 EUR najmä na platy, externé tlmočenie a informačné technológie;

Oddiel V - Dvor audítorov

45.   vyzýva Dvor audítorov, aby do 1. novembra 2005 zmenil a doplnil svoje administratívne rozhodnutie z 15. júna 2004 tak, aby sa vylúčilo používanie služobných vozidiel na súkromné účely.

46.   rozhodol o týchto opatreniach v súvislosti s plánom stavu zamestnancov:

   vytvoriť 4 nové trvalé pracovné miesta (4 B*3), ktoré dopĺňajú 11 nových pracovných miest (10 A*6 a 1 B*3), ktoré už Rada schválila v návrhu rozpočtu, a odstrániť 1 dočasné pracovné miesto A*12;

47.   rozhodol zvýšiť rozpočtové prostriedky ktoré dala k dispozícii Rada v návrhu rozpočtu, o 1 555 000 EUR najmä na platy;

Oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor

48.   rozhodol o týchto opatreniach v súvislosti s plánom stavu zamestnancov:

   vytvoriť 7 nových trvalých pracovných miest (7 B*3), ktoré dopĺňajú 28 nových pracovných miest (1 A*12, 23 A*6 a 4 B*3), ktoré už Rada schválila v návrhu rozpočtu;

49.   rozhodol zvýšiť rozpočtové prostriedky, ktoré dala k dispozícii Rada v návrhu rozpočtu, o 1 190 000 EUR najmä na platy a na úpravu výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami;

Oddiel VII - Výbor regiónov

50.   s uspokojením konštatuje, že výstavba budovy Belliard bola ukončená 15. júna 2004 a oceňuje skutočnosť, že Výbor regiónov spolu s  Európskym hospodárskym a sociálnym výborom pravidelne informovali Európsky parlament o postupe stavebných prác; žiada oba výbory aby požiadali o správu poradenskej spoločnosti Sicabel, ktorá dozerala na stavebné práce od začiatku modernizačného projektu, aby sa potvrdilo, že projekt bol uskutočnený v súlade so zmluvou a jej dodatkami; žiada, aby sa správa predložila Európskemu parlamentu do 1. marca 2006;

51.   rozhodol o týchto opatreniach v súvislosti s plánom stavu zamestnancov:

   vytvoriť 11 nových pracovných miest (6 trvalých B*3, 2 dočasných B*3 a 3 C*1), ktoré dopĺňajú 20 nových pracovných miest (1 A*12, 18 A*6, z čoho 14 v súvislosti s jazykovými službami a 1 dočasného A*6), ktoré už Rada schválila v návrhu rozpočtu;

52.   rozhodol zvýšiť rozpočtové prostriedky, ktoré dala k dispozícii Rada v návrhu rozpočtu, o 1 259 500 EUR najmä na mzdy a na úpravu výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami;

Oddiel VIII (A) - Ombudsman

53.   rozhodol o týchto opatreniach v súvislosti s plánom stavu zamestnancov:

   vytvoriť 2 nové dočasné pracovné miesta (2 B*3), ktoré dopĺňajú 4 nové pracovné miesta (3 A*5 a 1 C*1), ktoré už Rada schválila v návrhu rozpočtu;

54.   rozhodol zvýšiť rozpočtové prostriedky, ktoré dala k dispozícii Rada v návrhu rozpočtu, o 173 056 EUR;

Oddiel VIII (B) - Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

55.   rozhodol o týchto opatreniach v súvislosti s plánom stavu zamestnancov:

   vytvoriť 2 nové dočasné pracovné miesta (1 B*8 a 1 C*6), ktoré dopĺňajú 3 nové pracovných miesta (3 A*8), ktoré už Rada schválila v návrhu rozpočtu;

56.   rozhodol zvýšiť rozpočtové prostriedky, ktoré dala k dispozícii Rada v návrhu rozpočtu, o 136 600 EUR;

o
o   o

57.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie, spolu s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi k oddielom I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) a VIII (B) návrhu všeobecného rozpočtu, Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom.

(1) Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) Ú. v. ES C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda zmenená rozhodnutím 2003/429/ES (Ú. v. EÚ L 147, 14.6.2003, s. 25).
(3) Prijaté texty, P6_TA(2005)0067.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2005)0181.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia