Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0558/2005

Forhandlinger :

PV 26/10/2005 - 12

Afstemninger :

PV 27/10/2005 - 5.4

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 25kWORD 50k
Torsdag den 27. oktober 2005 - Strasbourg
Situationen i Aserbajdsjan umiddelbart før valgene
P6_TA(2005)0411RC-B6-0558/2005

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Aserbajdsjan umiddelbart før valgene

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Aserbajdsjan og det sydlige Kaukasus, særlig beslutningen af 9. juni 2005(1),

-   der henviser til sin beslutning af 20. november 2003 om det bredere europæiske naboskab: en ny ramme for forbindelserne med vores naboer i øst og syd(2),

-   der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen med Aserbajdsjan, der trådte i kraft den 1. juli 1999,

-   der henviser til Rådets afgørelse af 14. juni 2004 om at lade Aserbajdsjan omfatte af den europæiske naboskabspolitik (ENP) sammen med Armenien og Georgien,

-   der henviser til sluterklæring og henstillinger fra det sjette møde i Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Aserbajdsjan den 18.-19. april 2005,

-   der henviser til landerapporten af 2. marts 2005 om Aserbajdsjan,

-   der henviser til EU-erklæringen af 6. oktober 2005 om Aserbajdsjan,

-   der henviser til Aserbajdsjans medlemskab af Europarådet, til den europæiske menneskerettighedskonvention og til de talrige resolutioner fra Europarådets Parlamentariske Forsamling om Aserbajdsjan, særlig dets resolution af 22. juni 2005,

-   der henviser til interimsrapporter fra OSCE-valgobservatørernes besøg i september og oktober 2005,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.   der henviser til, at parlamentsvalget den 6. november 2005 vil sætte den aserbajdsjanske regerings løfter om at fortsætte den demokratiske proces på en prøve,

B.   der henviser til, at Rådets afgørelse efter anmodning fra Europa-Parlamentet om at udvide ENP til de tre lande i det sydlige Kaukasus giver Aserbajdsjan nye instrumenter til at knytte forbindelser med EU og en ramme, som kan bruges til at integrere landet i EU's politikker på en måde, der rækker længere end den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale,

C.   der henviser til, at Aserbajdsjans europæiske ambitioner og betydning som et land med stærke historiske, kulturelle og økonomiske forbindelser til EU anerkendes i ENP, og at et ægte og afbalanceret partnerskab kun kan udvikles på grundlag af de fælles værdier demokrati, retsstatsprincipper, respekt for menneskerettighederne og respekt for mindretal samt borgerlige frihedsrettigheder,

D.   der er dybt bekymret over de begivenheder, som fandt sted den 25. september samt 1. og 9. oktober 2005, da politiet med vold forhindrede tusinder af oppositionsaktivister tilhørende Azadliq-blokken i at afholde et møde i Baku til trods for et forbud fra regeringen, tævede journalister og arresterede snesevis af protesterende,

E.   der henviser til, at Rasul Guliyev, som er ledende oppositionspolitiker og opstillet som kandidat ved valget, den 17. oktober 2005 på vej tilbage til Baku blev midlertidigt tilbageholdt i Ukraine på grundlag af en international arrestordre fra aserbajdsjansk side med anklage for underslæb, og at det aserbajdsjanske politi den 16. og 17. oktober tilbageholdt ca. 200 oppositionsaktivister og arresterede mange af dem i forbindelse med Rasul Guliyev planlagte tilbagevenden til Baku,

F.   der er bekymret over situationen for oppositionsmedierne og over tilfælde af misbrug og angreb på journalister såvel som trusler og bagvaskelse, pression og chikane mod menneskerettighedsforkæmpere,

G.   der henviser til, at OSCE's valgobservatører i deres første interimsrapport om besøget i september 2005 giver udtryk for bekymring over beskæringen af forsamlingsfriheden og bekræfter, at henstillingerne fra Venedig-Kommissionen om forbedring af lovrammerne for afholdelse af valg og gennemførelse af væsentlige sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at øge offentlighedens tillid kun delvis er blevet fulgt,

H.   der henviser til, at OSCE's valgobservatører i deres anden interimsrapport fra besøget i oktober 2005 ganske vist erkender, at der er sket visse forbedringer med hensyn til adgangen til medierne for alle partier, men understreger, at regeringsvenlige kræfter fortsat pålægger oppositionskandidaters valgkampagner uforholdsmæssig strenge restriktioner, og at nogle valgkommissioner ikke håndhæver valgloven retfærdigt og upartisk,

I.   der henviser til, at præsident Ilham Aliyev med henblik på parlamentsvalget i november 2005 den 11. maj 2005 udstedte et dekret om forbedring af valgpraksis i Republikken Aserbajdsjan,

J.   der henviser til, at den fælles amerikanske, russiske og franske ledelse af OSCE-Minsk-Gruppen for nylig mødtes i Washington for at se på, hvor langt Nagorno-Karabakh-fredsprocessen er nået, og navnlig drøfte deres planlagte møde i Ljubljana med den aserbajdsjanske og den armenske udenrigsminister,

1.   beklager, at de aserbajdsjanske myndigheder har nægtet at give tilladelse til oppositionsmøder på de ønskede steder i Bakus centrum, og fordømmer politiets uforholdsmæssig hårde og voldsomme fremfærd over for demonstranter siden september 2005;

2.   opfordrer til en omgående løsladelse af alle tilbageholdte, anmoder om en tilbundsgående og retfærdig undersøgelse af de nævnte hændelser, herunder af politistyrkernes ansvar, og opfordrer indtrængende Aserbajdsjan til at garantere de tilbageholdte personers grundlæggende menneskerettigheder;

3.   opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til at sørge for samt respektere forsamlingsfriheden og sikre, at det kommende parlamentsvalg fuldt ud kommer til at leve op til internationalt anerkendte normer samt de mangeårige henstillinger fra OSCE/ODIHR og Venedig-Kommissionen, samt opfordrer alle partier, der deltager i det kommende valg, til at føre deres valgkampagner på fredelig vis; understreger, at den nuværende valglov kunne være udgangspunkt for afholdelse af demokratiske valg, hvis den gennemføres korrekt;

4.   glæder sig over, at de ukrainske domsmyndigheder har løsladt Rasul Guliyev efter en afgørelse om, at de aserbajdsjanske myndigheders argument for udlevering ikke var tilstrækkeligt; fremhæver den modstridende holdning, som regeringen i Baku har indtaget ved at tillade ham at opstille som valgkandidat og samtidig forhindre ham i at deltage i valget;

5.   opfordrer indtrængende myndighederne til i særlig grad at være opmærksomme på journalisters og mediers sikkerhed og frihed og straks at træffe foranstaltninger for at beskytte journalister efter en bølge af vold mod medierepræsentanter;

6.   opfordrer indtrængende de aserbajdsjanske myndigheder til at gøre alt, hvad der står i deres magt, for at retsforfølge dem, der er ansvarlige for mordet på Elmar Huseynov, der var chefredaktør på oppositionsnyhedsmagasinet Monitor;

7.   beklager anholdelsen af lederne af ungdomsbevægelsen Yeni Fikir (Ny Idé), der er blevet anklaget for at forberede et statskup, og kræver, at de øjeblikkelig løslades;

8.   gentager sin opfordring til Aserbajdsjan om at sikre domstolenes uafhængighed og garantere tilbageholdte personers grundlæggende menneskerettigheder; opfordrer myndighederne til at tage initiativ til at afhjælpe de mangler, der er konstateret i forbindelse med retssager, og henstiller på baggrund af udbredte og troværdige påstande om tortur og mishandling i den forbindelse indtrængende til regeringen at følge Europarådets henstillinger om behandling af politiske fanger;

9.   understreger, at den samlede vurdering af valgets demokratiske troværdighed vil få indflydelse på beslutningen om at påbegynde arbejdet med en ny handlingsplan for Aserbajdsjan, som bør fokusere på udviklingen af et ægte demokrati og respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincipperne; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at koordinere sin indsats med Europarådet og gøre alt for at støtte og styrke civilsamfundet;

10.   glæder sig over Kommissionens henstillinger om en betydelig intensivering af forbindelserne med Aserbajdsjan og opfordrer indtrængende Kommissionen til fortsat at yde den nødvendige bistand til den aserbajdsjanske regering, så den gennemfører de retlige og institutionelle reformer med hensyn til menneskerettigheder og retsstatsprincipper;

11.   opfordrer indtrængende de aserbajdsjanske myndigheder til effektivt at nedkæmpe korruptionen i landet, navnlig ved at øge midlerne til uddannelsesprogrammer og indføre de nødvendige lovrammer til at fremme koordineringen af bestræbelserne fra regeringens og den civile sektors side på at bekæmpe korruption;

12.   opfordrer den aserbajdsjanske regering til at løse problemet omkring åbningen af direkte flyforbindelse mellem Baku og den nordlige del af Cypern i overensstemmelse med Den Internationale Organisation for Civil Luftfarts normer, så det sikres, at ENP videreføres med deltagelse af alle lande i det sydlige Kaukasus;

13.   er stærkt overbevist om, at Minsk-gruppen sidder inde med den bedste mekanisme til at afklare spørgsmålet om Nagorno-Karabakh, og støtter fuldt ud den aserbajdsjanske og den armenske regerings bestræbelser siden årets begyndelse på at forbedre dialogen;

14.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Republikken Aserbajdsjans præsident, regering og parlament, foruden regering og parlament i Rusland, Tyrkiet og De Forenede Stater, samt OSCE's og Europarådets Parlamentariske Forsamlinger.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0243.
(2) EUT C 87 E af 7.4.2004, s. 506.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik