Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/2058(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0280/2005

Předložené texty :

A6-0280/2005

Rozpravy :

PV 26/10/2005 - 13

Hlasování :

PV 27/10/2005 - 5.5

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0412

Přijaté texty
PDF 376kWORD 120k
Čtvrtek, 27. října 2005 - Štrasburk
Revidovaný Barcelonský proces
P6_TA(2005)0412A6-0280/2005

Usnesení Evropského parlamentu o hodnocení barcelonského procesu (2005/2058(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na Barcelonskou deklaraci přijatou na eurostředomořské konferenci ve dnech 27. a 28. listopadu 1995 o vytvoření eurostředomořského partnerství s podrobným pracovním programem,

-   s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu "Desáté výročí eurostředomořského partnerství: Pracovní program pro řešení problémů příštích pěti let" (KOM(2005)0139 a jeho přílohy (SEK(2005)0482 a SEK(2005)0483),

-   s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu "Širší Evropa – Sousedství: Nový rámec vztahů s našimi východními a jižními sousedy" (KOM(2003)0104), na strategický dokument Komise o evropské politice sousedství (EPS) (KOM(2004)0373), návrh na zřízení Evropského nástroje sousedství a partnerství (KOM(2004)0628), sdělení Komise o programech v rámci EPS (KOM(2004)0795) a programy pro Izrael, Jordánsko, Maroko, palestinskou samosprávu a Tunisko,

-   s ohledem na závěry všech eurostředomořských ministerských konferencí a oborových ministerských konferencí, které se konaly od zahájení barcelonského procesu, a zejména na závěry VII. eurostředomořské konference ministrů zahraničních věcí konané v Lucemburku ve dnech 30.–31. května 2005,

-   s ohledem na strategické partnerství pro Středomoří a Blízký východ, o němž Evropská rada rozhodla v červnu 2004,

-   s ohledem na prohlášení přijatá na pěti plenárních zasedáních Eurostředomořského parlamentního fóra z období mezi jeho zřízením v listopadu 1998 a jeho přeměnou v eurostředomořské parlamentní shromáždění u příležitosti VI. ministerské konference v Neapoli konané ve dnech 2.–3. prosince 2003,

-   s ohledem na politické priority předsednictví Evropského parlamentu v Eurostředomořském parlamentním shromáždění (vyhlášené dne 21. dubna 2005) prohlubovat dialog v otázkách lidských práv s parlamenty partnerských zemí,

-   s ohledem na usnesení ze dne 15. března 2005 přijaté na prvním zasedání Eurostředomořského parlamentního shromáždění v Káhiře,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 12. února 2004 o "oživení činnosti EU v oblasti lidských práv a demokratizace ve spolupráci se středomořskými partnery"(1),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 20. listopadu 2003 o sdělení "Širší Evropa – Sousedství: Nový rámec vztahů s východními a jižními sousedy"(2),

-   s ohledem na svá dřívější usnesení o středomořské politice Evropské unie,

-   s ohledem na výroční zprávy o zprávách o lidském rozvoji v arabských zemích Rozvojového programu OSN (UNDP) z let 2002, 2003 a 2004,

-   s ohledem na zprávu "Barcelona Plus: Směrem k eurostředomořskému společenství demokratických států", kterou vypracovala Komise pro eurostředomořské studie v dubnu 2005,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0280/2005),

A.   vzhledem k tomu, že prosazování a respektování demokracie, lidských práv, právního státu a základních svobod je ústředním principem a prioritou Evropské unie a je nezbytnou základnou pro rozvoj středomořského regionu,

B.   s přihlédnutím k obsahu eurostředomořských dohod o přidružení, zejména článku 2, který stanoví, že domácí i vnější politiky smluvních stran se řídí respektem k demokratickým zásadám a základním právům a navíc představují neodmyslitelnou součást dohod,

C.   vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 23. února 2005 o eurostředomořském partnerství(3) Parlament vyzývá Radu a Komisi, aby obnovily své snahy o prohloubení demokracie a aby přispěly k rozvoji nutných politických, hospodářských a sociálních reforem ve středomořských zemích,

D.   vzhledem k tomu, že středomořská politika představuje jednu z hlavních priorit zahraniční politiky EU; vzhledem k tomu, že účinnost barcelonského procesu může být posílena pouze důslednou společnou zahraniční a bezpečnostní politikou, která by tak rovněž pozvedla svou důvěryhodnost,

E.   vzhledem k tomu, že rozšířená Evropa má výrazný zájem na vytvoření koherentního systému vztahů se sousedními zeměmi ve středomořském regionu a na Blízkém východě založeném na výše uvedených principech a hodnotách a na dialogu mezi kulturami a náboženstvími a že jejím cílem je komplexní partnerství včetně politické a ekonomické liberalizace, udržitelného hospodářského růstu a všeobecné prosperity,

F.   vzhledem k tomu, že rozvoj eurostředomořského partnerství v duchu demokracie a prosperity závisí podstatnou měrou na vůli partnerských zemí a jejich národů sdílet obecné hodnoty demokracie a respektování lidských práv v duchu symetrické spolupráce, rovnosti, společné účasti, angažovanosti a společné odpovědnosti,

G.   vzhledem k tomu, že evropská politika sousedství je zaměřena na zlepšování tohoto partnerství, poskytování dalších příležitostí k prohloubení vztahů, posilování politického dialogu a začleňování partnerských zemí do politik EU,

H.   vzhledem k tomu, že Barcelonská deklarace ze dne 28. listopadu 1995 znamenala obrat ve vztazích Evropské unie s jejími středomořskými sousedy,

I.   vzhledem k tomu, že eurostředomořské partnerství, které spojuje mechanismy bilaterálních a multilaterálních konzultací s rozhodovacími mechanismy, je svým rozsahem a svou myšlenkou jedinečné, a musí proto být zachováno, oživeno, přehodnoceno ve světle dosažených výsledků a dále rozvíjeno, aby se blížilo ke splnění ambiciózních úkolů, které mu byly původně uloženy,

J.   vzhledem k tomu, že bylo dosaženo malého pokroku v regionálním rozměru partnerství, který by se měl vážně rozvíjet a měly by na něj být přiděleny větší finanční prostředky, jak bylo plánováno na začátku celého procesu,

K.   vzhledem k tomu, že stažení Izraele z Gazy se považuje pouze za jeden, byť důležitý, krok na cestovní mapě ve snaze o úplné urovnání blízkovýchodního konfliktu, který bude za předpokladu, že jej budou následovat další kroky na obou stranách, představovat nový stimul pro barcelonský proces,

L.   vzhledem k tomu, že výsledky hodnocení prvních deseti let partnerství jsou smíšené, neboť na jedné straně existuje mnoho pozitivních výsledků, přičemž na druhé straně je třeba ještě vykonat mnoho práce, má-li být plně rozvinut potenciál Barcelonské deklarace,

M.   vzhledem k tomu, že bilaterální vztahy doposud převládají nad multilaterálním rámcem, mimo jiné i kvůli slabosti partnerských zemí a potížím při rozvíjení a posilování vztahů jih-jih,

N.   vzhledem k tomu, že na vrcholné schůzce v Barceloně ve dnech 27. a 28. listopadu 2005 je třeba stanovit jasné a zvladatelné priority pro blízkou budoucnost s přihlédnutím ke zkušenostem z minulých selhání a patových situací a s cílem dosáhnout konkrétních výsledků v krátkodobém i střednědobém horizontu,

O.   vzhledem k tomu, že spolupráce mezi eurostředomořskými partnery by mohla být prohloubena v oblasti pomoci poskytované reformám vzdělávacích systémů, společného řízení pohybu osob a migrace a posílení dialogu – rovněž mezi různými náboženstvími a pomoci, pokud jde o harmonizované strategie boje proti terorismu,

P.   vzhledem k tomu, že úspěšné první zasedání Eurostředomořského parlamentního shromáždění v březnu 2005 a další institucionální vývoj eurostředomořského partnerství umožní posílení jeho multilaterálního politického rozměru,

Q.   vzhledem k tomu, že je také důležité posílit tento rozměr větší účastí občanské společnosti a nevládních organizací na tomto procesu,

R.   vzhledem k tomu, že vyhlášení roku 2005 rokem Středozemního moře by mělo barcelonský proces zviditelnit a zvýšit informovanost občanů o dění v jeho rámci,

1.   vítá nedávné sdělení Evropské komise, které hodnotí uplynulých deset let partnerství a vyzdvihuje konkrétní oblasti spolupráce – lidská práva a demokracii, udržitelný ekonomický růst a hospodářské reformy a vzdělání, které je třeba v příštích pěti letech dále rozvíjet;

2.   sdílí přesvědčení, že i když partnerství dosud nepřineslo očekávané výsledky a nepřispělo ke snížení napětí v oblasti tak, jak by mohlo, je dosud dostatek prostoru pro zlepšování, a barcelonský proces je tedy nadále vhodným rámcem pro politiku v oblasti Středomoří, v níž je třeba změn k dosažení lepších výsledků;

3.   upozorňuje, že má-li být eurostředomořská politika účinná, musí na ni být přiděleny prostředky přiměřené jejím ambicím;

4.   lituje, že eurostředomořské partnerství nemělo dosud žádný přímý vliv na hlavní nevyřešené konflikty ve středomořské oblasti, ačkoli byl v rámci pracovních skupin zahájen dialog o konkrétní snahách;

5.   upozorňuje, že rozvoj demokracie je jedním z cílů barcelonského procesu a musí být dosažen prosazováním politických reforem za podpory občanské společnosti a všech politických skupin a hnutí, které odmítají použití násilí;

6.   domnívá se, že hlavními otázkami, kterým je třeba se věnovat, jsou zvýšení účasti všech partnerských zemí středomořské oblasti na rozhodování v rámci partnerství, aby byly povzbuzeny společné iniciativy a posílena spoluzodpovědnost;

7.   vítá v této souvislosti vytvoření nevládní platformy EuroMed, jejíž zakládající schůze se konala v souvislosti s občanským fórem v dubnu 2005 v Lucemburku; v této souvislosti zdůrazňuje důležitost udržování vztahů s touto platformou a rozvíjení úzké spolupráce s ní v zájmu rozšiřování účasti v eurostředomořském partnerství a zlepšování povědomí veřejnosti o tomto procesu;

8.   zastává názor, že je důležité, aby byl politický dialog doprovázen užší spoluprací na kulturní a sociální úrovni, a to rovněž v zájmu zesilování důrazu na hlediska a priority objevující se stále častěji v analýzách z arabského a středomořského světa, jak je odráží nedávná výroční zpráva Rozvojového programu UNDP;

9.   vítá vytvoření Eurostředomořského parlamentního shromáždění a vybízí k tomu, aby mu byly v budoucnu poskytnuty zdroje a administrativní struktury potřebné k jeho viditelnému působení a účinnému fungování;

10.   je přesvědčen, že budoucí spolupráce se nesmí řídit jen požadavky bezpečnostní politiky EU nebo jinými souvisejícími potřebami, nýbrž že je třeba zdůraznit souvislost mezi třemi oblastmi spolupráce – mír, obchod a občanská společnost; zejména zde uznává souvislost mezi bezpečností a rozvojem i zvláštní důležitost sociálních a ekonomických otázek pro obyvatele jižního Středomoří;

11.   vyjadřuje politování nad tím, že návrh obsažený v původní Barcelonské deklaraci, aby Komise pořádala každoroční setkání zástupců měst a regionů "aby zvážili společné úkoly a předali si zkušenosti", nebyl nikdy realizován, a vyzývá Komisi, aby tuto iniciativu uskutečnila v rámci revidovaného eurostředomořského partnerství;

12.   domnívá se, že evropská politika sousedství, která vychází z výsledků barcelonského procesu a je založena na zásadách angažovanosti obou stran a diferenciace, by měla prohloubit stávající formy spolupráce v rámci eurostředomořského partnerství s cílem nabídnout partnerským zemím možnost podílet se na programech a politikách EU na základě společně dohodnutých priorit a cílů, prostřednictvím důsledného uplatňování zásad regionální a sub-regionální spolupráce (a také místní a obecní) jak ze strany eurostředomořských partnerů, tak ze strany členských států;

13.   upozorňuje, že regionální integrace jih-jih má zásadní význam pro vytváření stabilního rámce sdílené prosperity, a to je příklad a zkušenost EU;

14.   připomíná, že jedním z hlavních cílů středomořské politiky EU a EPS je podporovat a rozvíjet politické reformy (pokrok v procesu demokratizace, posilování pluralismu a právního státu a většího respektování lidských práv) spolu s ekonomickými a sociálními reformami;

15.   vítá ustavení podvýboru pro lidská práva s Jordánskem a Marokem v rámci příslušných dohod o přidružení a vyzývá k ustavení takovýchto podvýborů pro otázky lidských práv v rámci ostatních dohod o přidružení, aby se tak rozvíjel strukturovaný dialog o lidských právech a demokracii; věří, že tyto podvýbory představují klíčový prvek akčních plánů; zdůrazňuje, že je důležité, aby se tyto podvýbory při své práci radily s občanskou společností a zapojovaly ji do své práce v zájmu lepšího monitorování situace v oblasti lidských práv; zdůrazňuje rovněž potřebu, aby byl Parlament zapojen do práce i průběžné kontroly těchto podvýborů;

16.   připomíná svou podporu obhájcům lidských práv a vítá přijetí pokynů o obhájcích lidských práv; vyzývá v tomto ohledu Radu, aby vyvinula na středomořské partnery nezbytný tlak, aby plnili své závazky v respektování práv obhájců lidských práv a zajistili jejich ochranu;

17.   připomíná, že vytvoření oblasti společné prosperity je i ústředním cílem eurostředomořského partnerství a že tento cíl musí dosáhnout pokroku při zmírňování chudoby v regionu a zmírňování sociálních a ekonomických rozdílů mezi severem a jihem; připomíná, že partnerské země dosáhly značného pokroku, pokud jde o dosažení makroekonomické stability, a že liberalizace obchodu se zbožím se výrazně zlepšuje;

18.   v této souvislosti vítá zřízení nástroje pro eurostředomořské investice a partnerství v rámci Evropské investiční banky v roce 2002, vyzývá však k dalším jednáním mezi členskými státy Unie a jejich eurostředomořskými partnery s cílem přeměnit tuto iniciativu ve skutečný finanční nástroj spolupráce, otevřený účasti zemí eurostředomořského regionu;

19.   zdůrazňuje, že je důležité do roku 2010 vytvořit zónu volného obchodu, a přeje si, aby byla rychle zavedena zásada kumulace původu - systém, který umožní výrobkům zhotoveným z prvků pocházejících ze středomořských zemí volný přístup na trh Společenství a podpoří tak posílení integrace jih-jih;

20.   bere na vědomí pokroky při vytváření oblasti volného obchodu do roku 2010 a zahájení strategie liberalizace obchodu a zemědělství; vyzývá, aby do tohoto procesu byla začleňována kritéria udržitelného rozvoje a aby bylo v každé fázi prováděno správné a důkladné hodnocení vlivů na životní prostředí; vyzývá Komisi, aby vypracovala studii dopadu liberalizace obchodu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu v eurostředomořském regionu;

21.   konstatuje, že zatímco došlo k významnému pokroku trhu se zbožím, obchodní deficit středomořských partnerů Evropské unie roste;

22.   konstatuje, že navzdory očekáváním spojeným se začátkem procesu nepřineslo toto otevření se vůči obchodu partnerským zemím hospodářský blahobyt a jejich hospodářská situace je nadále obtížná a vyznačuje se velmi vysokou nezaměstnaností a nízkou úrovní investic, které vzhledem k nízkému věku obyvatel těchto zemí ovlivňují migraci;

23.   domnívá se, že hospodářská stránka partnerství by se měla zaměřit na sociální soudržnost a trvale udržitelný hospodářský rozvoj, vzhledem k tomu, že liberalizace obchodování nemůže být jeho jediným cílem, a musí probíhat v přiměřeném právním rámci;

24.   žádá, aby se Komise a členské státy ujistily, že příští finanční výhled počítá s dostatečným financováním pro podporu hospodářské transformace středomořských partnerských zemí a že referenční finanční částka určená na nový finanční nástroj sousedství a partnerství umožní zajistit určitou stabilitu a kontinuitu evropské pomoci ve středomořské oblasti (viz bývalý program MEDA);

25.   zastává názor, že je důležité, aby se pracovní program Komise rovněž zaměřil na sociální dopady přechodu v zemích jižního Středomoří a řešil je při respektování rozdílných potřeb a priorit partnerských zemí;

26.   domnívá se, že hospodářská situace partnerských středomořských zemí vyžaduje, aby byla poskytnuta výrazná podpora projektům infrastruktury, zejména v oblasti dopravy, zásobování pitnou vodou a bydlení;

27.   zastává názor, že výnosy pocházející z nálezů ropy a zemního plynu v tomto regionu by měly být ve větším rozsahu dávány k dispozici na hospodářský a sociální rozvoj regionu a využívány s naprostou transparentností v zájmu obyvatelstva jako celku;

28.   vyzývá ke zlepšení nákladní i osobní dopravní infrastruktury v eurostředomořském regionu se zvláštním důrazem na přístavy;

29.   připomíná význam podpory konkrétních malých projektů spolupráce v praxi; má za to, že malé a střední podniky mohou značně přispět k větší prosperitě partnerských zemí, a proto doporučuje přijetí opatření na zvýšení hospodářského růstu a spotřeby, zejména pomocí půjček a mikrokreditů;

30.   zdůrazňuje, že je důležité reagovat na problémy, s nimiž se potýká odvětví textilu, podporou eurostředomořského partnerství, neboť toto partnerství napomáhá spolupráci a konkurenceschopnosti odvětví tím, že cíleně podporuje vzdělávání, výzkum a vývoj, technické inovace, šíření osvědčené praxe a výměny informací o trzích; doporučuje zřízení eurostředomořské sítě škol, vzdělávacích institucí a specializovaných technických středisek v oblasti textilního a oděvního průmyslu pro podporu technického partnerství, vzdělávání a společných výzkumných programů;

31.   zastává názor, že decentralizovaná spolupráce mezi místními a regionálními úřady může přispívat k budování místních institucí a kapacit, jakož i k lepší viditelnosti a vlastnictví partnerství; upozorňuje, že konkrétní projekty drobné spolupráce mezi městy, ať už se jedná o bilaterální, regionální nebo trans-regionální sítě týkající se otázek udržitelného rozvoje měst (např. hospodaření s odpady a vodou, dodávky pitné vody), mohou mít konkrétní dopad na občany a mohou bezprostředně zlepšit kvalitu jejich života;

32.   konstatuje, že v uplynulých letech bylo dosaženo význačného pokroku, pokud jde o urychlení provádění projektů a programů v rámci programu MEDA, zejména díky tomu, že Komise radikálně přepracovala své programy pomoci a že byla přiřčena významná úloha těm, kteří pracují přímo na místě; lituje však, že Rada snížila v návrhu rozpočtu na rok 2006 částku přidělenou na program MEDA a zejména v části určené na institucionální reformy, demokratický rozvoj a lidská práva, hospodářskou a sociální reformu a sub-regionální spolupráci; zastává názor, že takovéto omezení by nebylo v souladu se stimuly, které vyžaduje barcelonský proces;

33.   domnívá se, že nyní je správný okamžik pro pozvednutí činnosti eurostředomořského partnerství na vyšší úroveň a pro využití možností, které nabízí EPS, aby se partnerství přiblížilo lidem;

34.   doporučuje, aby se v budoucnosti kladl zvláštní důraz na činnost ve vybraných oblastech na multilaterální i bilaterální úrovni, na kterých se partneři dohodnou; činnost v těchto oblastech by se měla zrychlit a měla by se více zaměřovat na výsledky;

35.   zastává názor, že růst demokracie v regionu je jednou z klíčových otázek pro Evropu: středomořské partnerství existuje nejen s partnerskými zeměmi, ale rovněž s nestátními účastníky a občanskou společností; doporučuje proto, aby byla více využívána například Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva (EIDHR) – program Společenství, který financuje různé projekty – pro zahájení různých projektů na podporu demokracie;

36.   zastává názor, že spolupráce při civilní ochraně a ochraně životního prostředí a odvracení přírodních katastrof by měla být jednou ze základních priorit; zastává názor, že v tomto rámci by měly být urychleny postupy k zavedení systému včasného varování ve středomořské oblasti k zabránění těmto katastrofám;

37.   upozorňuje, že v posledních letech zaznamenala středomořská oblast a mnohé členské státy pokles rovnováhy životního prostředí, větší znečištění, narůstající nedostatek vody a nekontrolované šíření měst a spekulací, zejména na pobřeží; a zastává názor, že by měly být dány větší pobídky tvorbě politik v oblasti životního prostředí ve středomořské oblasti zejména, když se ukazuje, jak zásadní důležitost má tato oblast pro jakoukoli politiku udržitelného rozvoje;

38.   považuje za jednu z hlavních priorit rozvoj vzdělání a odborné přípravy, jež mají nesmírný význam pro hospodářský a sociální rozvoj zemí středomořské oblasti; vyzývá k tomu, aby byla věnována zvláštní pozornost ženám a znevýhodněným skupinám, jako jsou negramotné skupiny obyvatelstva, studující dívky, uprchlíci a vysídlené osoby a obyvatelstvo ve venkovských a příměstských oblastech; zastává názor, že je třeba strategičtější koncepce podpory úsilí středomořských partnerů o reformu vzdělávacích systémů a modernizaci institucí v této oblasti; zejména vyzývá Radu, členské státy a Komisi, aby vytvářely a podporovaly výměnné programy pro žáky, studenty a učitele a partnerství mezi městy a geografickými oblastmi a posílily výměny na parlamentní úrovni; zdůrazňuje v této souvislosti význam dalšího rozvoje iniciativy Erasmus Mundus a také programu Mládež v akci na léta 2007–2013, aby tak byly posíleny mezikulturní výměny v zemích Středomoří;

39.   vítá zřízení a zahájení činnosti Eurostředomořské nadace Anny Lindhové pro dialog kultur; je přesvědčen, že její činnost může rozhodně přispět k prohloubení vzájemného porozumění a může co nejlépe využít naše společné dědictví;

40.   vyzývá Komisi, členské státy a země eurostředomořského přátelství, aby prozkoumaly způsoby a mechanismy podpory zřizování, posilování a rozvíjení národních sítí nadace Anny Lindhové ve všech 35 partnerských zemích; vyzývá nadaci, aby přispěla k viditelnosti a spoluvlastnictví barcelonského procesu, a tím dala konkrétní podobu eurostředomořskému partnerství na národní i regionální úrovni;

41.   vyzývá k ochraně svobody tisku a svobody myšlení a jejich podpoře ve středomořském regionu, aby mohli pracovníci sdělovacích prostředků vykonávat svou práci svobodně a být tak zárukou určitého demokratického vývoje, který byl v tomto regionu doposud nedostatečný;

42.   je přesvědčen, že vzhledem k současné situaci ve světě musí být mezi partnery navázán vážný mezikulturní dialog, který by měl zahrnovat opatření, jaké ve své zprávě doporučuje poradní skupina na vysoké úrovni pro otázky dialogu mezi národy a kulturami zřízená Romanem Prodim v roce 2003;

43.   zastává názor, že eurostředomořské partnerství, které je založeno na společné odpovědnosti, by mělo prosazovat náboženský dialog mezi křesťanstvím, islámem a judaismem nejen za účelem vzdělávání a šíření vědomostí, ale rovněž jako součást boje proti terorismu, jedné z globálních výzev, které je třeba řešit;

44.   doporučuje společné provádění akademických aktivit odborníky a znalci na roli islámu v demokratických a otevřených společnostech a zvážení důvodů, které mohou někdy vést příslušníky kulturních či náboženských komunit k násilným činům;

45.   zdůrazňuje, že další významnou oblastí působnosti eurostředomořského partnerství je přistěhovalectví a sociální integrace přistěhovalců; zastává názor, že dohody o přidružení a akční plány politiky sousedství jsou vhodnými nástroji podpory společného řízení pohybů obyvatelstva a migračních toků; navrhuje proto, aby se nový nástroj evropské politiky sousedství používal k podpoře přeshraniční spolupráce mezi jednotlivými partnery; zdůrazňuje, že je nutné se zabývat problémem a vážnými negativními důsledky nedovoleného přistěhovalectví, k čemuž neodmyslitelně patří i jednání o dohodách o opětovném přijímání a potřeba rázně zakročit proti obchodování s lidmi, které stojí lidské životy a způsobuje značné utrpení; připomíná potřebu radit se s místními a regionálními úřady v této oblasti vzhledem k jejich zkušenostem s integrací přistěhovalců do společnosti, přijímáním žadatelů o azyl a citlivou otázkou nakládání s rezidenty bez dokladů a odmítnutými žadateli o azyl i vzhledem k jejich odpovědnosti za tyto oblasti;

46.   připomíná, že veškerá spolupráce v oblasti přistěhovalectví musí být v souladu s mezinárodním humanitárním právem a právem v oblasti lidských práv; trvá na tom, že veškeré dohody o opětovném přijímání musejí být veřejné a založené na zásadě nenavracení v souladu s článkem 33 Ženevské konvence z roku 1951 týkající se postavení uprchlíků; odmítá zásadu zřizování "vstupních bran" pro uprchlíky nebo uprchlických táborů v sousedních zemích EU;

47.   zdůrazňuje, že podpora podílu žen v hospodářské, sociální a kulturní a v politické činnosti každé země musí tvořit nezbytný mechanismus upevňování demokracie a řešení otázky diskriminace vůči ženám; a rovněž vyzývá k začlenění hlediska rovnosti pohlaví do všech hlavních činností eurostředomořského partnerství;

48.   vyzývá tedy vlády partnerských zemí, aby uznávaly, dodržovaly a chránily základní práva a postavení ženy tak, jak jsou zakotvena v mezinárodních smlouvách, a obrací se na vlády těchto partnerských zemí se žádostí, aby urychlily legislativní, správní a ostatní reformy k nastolení rovnosti mezi ženami a muži v rodinném a veřejném životě a aby rovnost pohlaví začlenily do všech svých politik a stanovily krátkodobé a dlouhodobé cíle;

49.   žádá Komisi, aby předložila kvalitativní a kvantitativní informace o provádění a konkrétním plnění finančních závazků v rámci dvoustranné spolupráce (dohody o přidružení) i v rámci regionální spolupráce MEDA II (současná fáze) za účelem podpory aktivní účasti žen na politickém, hospodářském a veřejném životě;

50.   vítá nedávné zahájení prvního regionálního programu pro účast žen na hospodářském a veřejném životě a jeho rozvoji (program, o jehož zahájení se rozhodlo již v roce 2001) a žádá Komisi, aby rozšířila působnost a tématiku programu o informační akce a osvětu zaměřené na obraz ženy a význam její úlohy v procesu demokratizace;

51.   vyjadřuje znepokojení nad značnou diskriminací žen na trhu práce, ve vzdělávacích systémech a odborném vzdělávání a nad diskriminací jejich účasti na politickém a občanském životě i nad vážnými problémy, kterým musí čelit, jako je např. násilí; žádá, aby partnerské země projevily skutečnou politickou vůli a schopnost účinně působit na vývoj myšlení a podporovat rovnost mezi ženami a muži;

52.   zdůrazňuje, že eurostředomořští partneři musí zahájit nové programy s cílem rozvíjet spolupráci mezi policejními orgány a mezi soudními orgány a společně postupovat v boji proti organizovanému zločinu a terorismu; vyzývá všechny země k ratifikaci Úmluvy OSN o přeshraniční organizované trestné činnosti a jejích dodatečných protokolů proti obchodování s lidmi a pašování přistěhovalců; zdůrazňuje, že eurostředomořští partneři hájí jak lidská práva, tak i základní svobody, a vyzývá proto Radu, členské státy a Komisi, aby aktivně podporovaly eurostředomořskou dohodu v zájmu zajištění dodržování lidských práv prostřednictvím trvalého politického dialogu s partnerskými zeměmi; taktéž zdůrazňuje, že mají také zkušenosti s terorismem, díky čemuž by mohly společně usilovat o odrazení frustrovaných skupin od volby teroristických metod a od provádění násilných útoků, rozvíjet schopnost států bojovat proti terorismu a bránit lidská práva v boji proti němu; zdůrazňuje, že teroristické činy jakéhokoli druhu nutně zahrnují přímý útok na práva a svobody občanů, jak je stanoví Všeobecná deklarace lidských práv, na demokracii a právní stát;

53.   v této souvislosti opět zdůrazňuje, že boj proti terorismu nesmí být v žádném případě prováděn na úkor občanských a lidských práv; vítá rostoucí spolupráci v této oblasti, vyzývá však k otevřenějším a transparentnějším postupům; v této souvislosti podporuje návrh na kodex chování v této oblasti;

54.   lituje, že nebylo dosaženo žádného významného pokroku v oblasti demokracie a lidských práv, a zdůrazňuje v této souvislosti důležitost akčních plánů evropské politiky sousedství, jejichž cílem je formulovat jasné závazky k akci pro partnerské země v zájmu zkvalitnění demokratizačního procesu i respektování lidských práv; podtrhuje skutečnost, že prioritu budou mít v těchto akčních plánech měřítka, která budou pravidelně monitorována a vyhodnocována;

55.   vyzývá v tomto ohledu Komisi, aby plně zapojila Parlament do hodnocení plnění akčních plánů EPS, které by měly obsahovat jasná ustanovení o pozastavení pro případ, že by uvedená měřítka týkající se demokratizace a lidských práv nebyla respektována;

56.   vyzývá Komisi, aby považovala otázky lidských práv za hodnotící kritérium při hodnocení souladu se smlouvami mezi Evropskou unií a partnerskými zeměmi, a doufá, že Komise bude každoročně předkládat zprávu o svých zjištěních v rámci eurostředomořského partnerství;

57.   vyzývá Radu a Komisi, aby v případě porušování lidských práv a demokratických svobod uplatňovaly ustanovení pozastavující eurostředomořské dohody o přidružení;

58.   vyzývá znovu smluvní strany eurostředomořských dohod o přidružení, aby začlenily do programu činnosti ustanovení o lidských právech v zájmu prohloubení a rozvoje respektování lidských práv a aby zavedly mechanismus pravidelného posuzování souladu s článkem 2 dohody o přidružení; vyzývá v tomto ohledu Komisi k ustavení podvýborů pro lidská práva, jejichž úkolem by bylo monitorovat uplatňování ustanovení o lidských právech, a plně zapojit do těchto podvýborů Evropský parlament a občanskou společnost; s ohledem na 10. výročí barcelonského procesu vyzývá Komisi, aby vypracovala veřejnou zprávu o uplatňování politiky lidských práv a demokracie v zemích středomořského regionu, na jejímž základě se bude rozvíjet další partnerství;

59.   navrhuje, aby spolupráce mezi Evropskou unií a středomořskými zeměmi v bezpečnostních otázkách pokračovala a byla posílena; vítá začlenění ustanovení o nešíření zbraní hromadného ničení do posledních dohod a akčních plánů; upozorňuje, že takováto opatření musejí být uplatňována všemi partnerskými zeměmi bez výjimky s cílem vyhlášení středomořské oblasti oblastí beze zbraní hromadného ničení; vyzývá k dalšímu zapojení partnerských zemí do evropské bezpečnostní a obranné politiky; za tímto účelem vyzývá Radu, aby předem počítala s možností konzultovat s našimi středomořskými partnery aktuální otázky SZBP, které se jich dotýkají, a zapojila je do jednání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy, kdykoli to bude potřebné;

60.   zastává názor, že vzhledem k nedostatkům barcelonského procesu v minulosti je více než kdy jindy základní podmínkou pro úspěch partnerství politická vůle a pragmatická vize;

61.   zdůrazňuje, že EMPA je neodmyslitelným prvkem eurostředomořského politického dialogu a že role rozhodovacích postupů shromáždění v eurostředomořském procesu by měla být v budoucnu posílena;

62.   připomíná účastníkům mimořádného setkání na vysoké úrovni, které se bude konat v Barceloně ve dnech 27.–28. listopadu 2005, že oslavy desátého výročí eurostředomořského partnerství musí být doprovázeny určením nových jasných priorit a plánů pro budoucnost; zastává rovněž názor, že musí opětovně potvrdit základní zásadu barcelonské deklarace a vůli členských států vytvořit společenství demokratických států, jež bude stimulem pro vztahy mezi zeměmi středomořského regionu, a vyzývá zvláště všechny členské státy Evropské unie, aby soustředily své snahy na nový stimul budoucímu vývoji barcelonského procesu;

63.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení nadcházejícímu mimořádnému setkání na vysoké úrovni, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a partnerských zemí účastnících se barcelonského procesu a Eurostředomořskému parlamentnímu shromáždění.

(1) Úř. věst. C 97 E, 22.4.2004, s. 656.
(2) Úř. věst. C 87 E, 7.4.2004, s. 506.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2005)0046.

Právní upozornění - Ochrana soukromí