Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2005/2015(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0276/2005

Előterjesztett szövegek :

A6-0276/2005

Viták :

PV 27/10/2005 - 3

Szavazatok :

PV 27/10/2005 - 5.6

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2005)0413

Elfogadott szövegek
PDF 224kWORD 67k
2005. október 27., Csütörtök - Strasbourg
Az európai ombudsman tevékenysége (2004)
P6_TA(2005)0413A6-0276/2005

Az Európai Parlament állásfoglalása az európai ombudsman 2004-es tevékenységéről szóló jelentésről (2005/2136(INI))

Az Európai Parlament,

—  ‐ tekintettel az európai ombudsman 2004-es tevékenységéről szóló éves jelentésre,

—  ‐ tekintettel az EK-Szerződés 195. cikkére,

—  ‐ tekintettel az alapjogi charta 43. cikkére,

—  ‐ tekintettel 1993. november 17-i állásfoglalására(1) a demokráciáról, az átláthatóságról, a szubszidiaritásról és a szubszidiaritás elvének megvalósítására irányuló eljárásokra vonatkozó intézményközi megállapodásról, az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről, illetve az egyeztetőbizottság működéséről az EK-Szerződés 189 b. cikke alapján,

—  ‐ tekintettel az európai ombudsman tevékenységéről szóló korábbi állásfoglalásaira,

—  ‐ tekintettel eljárási szabályzata 112. cikke (1) bekezdésére és 195. cikke (2) bekezdésére,

—  ‐ tekintettel a Petíciós Bizottság jelentésére (A6-0276/2005)

A.   mivel az alapjogi chartát 2000. december 7-én Nizzában ünnepélyesen kihirdették, és politikai akarat van arra, hogy jogilag kötelező jelleggel ruházzák fel,

B.   mivel az alapjogi charta 41. cikke szerint "mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit az Unió intézményei, szervei és hivatalai részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék",

C.   mivel az alapjogi charta 43. cikke szerint: "bármely uniós polgár, valamint valamely tagállamban lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerint székhellyel rendelkező bármely természetes vagy jogi személy jogosult az európai ombudsmanhoz fordulni az Unió intézményeinek, szerveinek vagy hivatalainak ‐ kivéve az igazságszolgáltatási hatáskörében eljáró Európai Unió Bíróságát ‐ tevékenysége során felmerülő hivatali visszásságok esetén",

D.   mivel az idei év a jelenlegi ombudsman, Nikiforosz Diamandurosz második hivatali idejének kezdete, szeptemberben pedig az európai ombudsmani intézmény tizedik évfordulóját ünnepeljük,

E.   mivel az európai ombudsman 2004-es éves jelentését 2005. március 8-án hivatalosan benyújtotta a Parlament elnökének, és mivel Nikiforosz Diamandurosz 2005. május 10-én bemutatta jelentését Strasbourgban a Petíciós Bizottságnak is,

F.   mivel 2004-ben az előző évhez képest az ombudsmanhoz benyújtott panaszok száma jelentős mértékben nőtt (53%-kal) és a különbözetnek csupán fele (51%) származik abból, hogy az Unió tíz új tagállam állampolgáraival bővült,

G.   mivel az európai ombudsman pártatlan szerv, ugyanakkor az Európai Unión belül bíróságon kívüli utat kínál az állampolgárok számára, és 2004-ben tényleges segítséget nyújtott a hatáskörébe tartozó, a visszautasított panaszokat is magában foglaló összes ügy mintegy 70%-ában,

H.   mivel 2004-ben az ombudsman 251 vizsgálatot zárt le, amiből 247-et a beérkezett panaszok alapján, 4-et pedig hivatalból nyitottak meg, 65 ügyet az érintett intézmények, illetve szervek tisztáztak az ombudsmanhoz beérkezett panasz nyomán, 12 esetben pedig békés megoldást javasoltak,

I.   mivel az ombudsman úgy határozott, hogy különjelentést (OI/2/2003/GG) nyújt be az Európai Parlamenthez válaszul egy panaszra, amely ügyben az ombudsman véleménye szerint a panaszost a Bizottságnál diszkriminatív feltételekkel alkalmazták, és amelyben nem született békés megoldás, a Bizottság nem fogadta el az ombudsman ajánlástervezetét,

J.   mivel a különjelentés benyújtása az Európai Parlamentnek fontos eszköz, amellyel az ombudsman az Európai Parlament és a Petíciós Bizottság segítségét kérheti annak érdekében, hogy elégtételt nyújtsanak a jogsérelmet szenvedő állampolgároknak és előmozdítsák az európai közigazgatás színvonalának javulását,

K.   mivel az ombudsman vizsgálatai gyakran kedvező eredményt nyújtanak a panasztevőnek, és hozzájárulhatnak az igazgatás minőségének javításához,

L.   mivel a hivatali visszásságokkal kapcsolatban az ombudsman által a 2004-es jelentésében megfogalmazott bírálatok hozzájárulhatnak a hibák és a működésbeli zavarok megismétlődésének elkerüléséhez annak révén, hogy az uniós intézmények és más szervek megfelelő intézkedéseket fogadnak el és hajtanak végre,

M.   mivel bírálták az Európai Parlamentet amiatt, hogy hiányoznak a megfelelő intézkedések a helyiségeiben a dohányzásra vonatkozó szabályok betartatásához,

N.   mivel az ombudsman továbbra is építő munkakapcsolatot tart fenn az Unió intézményeivel és szerveivel közös ülések és események rendezésén keresztül, együttműködve a közös célok elérése érdekében,

O.   mivel az éves jelentés tanúságot tesz az ombudsman fáradozásáról, hogy az információcsere fejlesztése és a legjobb gyakorlatok megosztása által szélesítse és dinamizálja az ombudsmanok nemzeti és regionális hálózatát az Unióban, a tagjelölt országokban, Norvégiában és Izlandon; tekintettel arra, hogy az ombudsmanok hatásköre, tevékenységi és felelősségi köre gyakran igen különböző,

P.   mivel az Európai Parlament Petíciós Bizottságának e hálózatban való részvétele ‐ eltérő hatásköreikre való tekintettel ‐ megkönnyíthetné az európai intézmények, valamint a nemzeti és regionális ombudsmanok közötti együttműködést,

Q.   mivel a 2004-ben az ombudsman szélesítette kommunikációs tevékenységét, különösen a tájékoztató látogatásokat, nyilvános rendezvényeket, konferenciákat és a sajtótalálkozókat, annak érdekében, hogy tudatosítsa az állampolgárokban a közösségi közigazgatással szembeni jogaikat,

R.   mivel 2001. szeptember 6-án az Európai Parlament egyhangúlag elfogadta a helyes hivatali magatartás európai kódexét(2), melyet az ombudsman 2000. áprilisi különjelentésében javasolt, és mivel a Bizottság eddig még nem fogadta el ezt a magatartási kódexet,

S.   mivel Diamandurosz úr a Parlament elnökéhez nemrégiben intézett levelében, valamint a Bizottság elnökével és a biztosokkal tartott találkozón azt ajánlotta, hogy az intézmények és szervek közös megközelítést alkalmazzanak a helyes hivatali magatartás európai kódexe tekintetében,

T.   mivel az ombudsman jelentésében megismételte a tevékenységét szabályozó alapokmány felülvizsgálatára vonatkozó kérelmét,

1.   elfogadja az ombudsman 2004-es éves jelentését, és nagyra értékeli a tartalom előadásában és elrendezésében tapasztalható újításokat, valamint azt, hogy a 2004-ben kezelt ügyek és lefolytatott vizsgálatok bemutatásán kívül a jelentés tematikus, egyszerű és világos elemzést is tartalmaz;

2.   elismerését fejezi ki az ombudsman hivatalának, amiért az éves kiadványokat a panasztevők, a parlamenti képviselők, a szakemberek és a nagyközönség igényeihez igazodva változatossá tették és modernizálták;

3.   örömét fejezi ki, hogy az ombudsman a közvélemény tájékoztatása érdekében tevékeny szerepet vállal a közéletben, és úgy ítéli meg, hogy a minőségi tájékoztatás hozzájárulhat az ombudsman hatáskörén kívül eső panaszok csökkenéséhez;

4.   bátorítja az európai ombudsmant eddig tett erőfeszítései folytatására, tevékenységének hatékony és rugalmas fejlesztésére, hogy az állampolgárok az európai intézmények jó közigazgatásának őreként tekintsenek rá;

5.   megállapítja, hogy egyfelől növekedett az ombudsmanhoz beérkezett panaszok száma, másfelől a panaszok 75%-a nem tartozik hatáskörébe, mivel az esetek túlnyomó részében a panaszok a közösségi jog alkalmazásért felelős nemzeti hatóságokra vonatkoznak;

6.   felkéri az ombudsmant a hivatali visszásság(3) fogalmának pontosítására az összes érintett intézmény és szerv vonatkozásában egy olyan lista összeállításával, amely szigorú és kimerítő módon tartalmazza azokat a témákat és ügyeket, amelyek panasz tárgyát képezhetik, kategorikusan kizárva a tagállamok hatáskörébe tartozókat;

7.   sürgeti az ombudsmant, hogy ‐ a szubszidiaritás elvének megfelelően ‐ továbbra is juttassa el a hálózaton keresztül közvetlenül nemzeti vagy helyi szintre azokat a panaszokat, amelyek nem tartoznak hatáskörébe;

8.   támogatja az ombudsman szándékát, hogy ‐ amennyire lehetséges ‐ békés megoldást érjenek el;

9.   sürgeti az ombudsmant, hogy forduljon a Petíciós Bizottsághoz, hogy a bizottság ‐ adott esetben a panasztevő álláspontját meghallgatva ‐ megtárgyalhasson minden olyan esetet, amelyben az érintett intézmény vagy szerv visszautasította a békés megoldást vagy az ajánlástervezetet;

10.   tudomásul veszi, hogy hét ügyet lezártak miután az érintett intézmény elfogadta az ajánlástervezetet, valamint hogy egy ügy kapcsán különjelentés készült (OI/2/2003/GG);

11.   üdvözli az ombudsman különjelentését (OI/2/2003/GG), és javasolja ‐ az európai polgárok jogainak tiszteletben tartása és az európai közigazgatás jobb minősége érdekében ‐, hogy a Bizottság vizsgálja meg újra a harmadik országokba delegált küldöttségeiben részt vevő sajtóreferensek felvételére vonatkozó szabályokat;

12.   felkéri az ombudsmant, hogy ‐ az eljárási szabályzat 195. cikkét végrehajtva ‐ jelenjen meg a Petíciós Bizottság előtt minden olyan esetben, amikor különjelentést nyújt be a Parlamentnek, és úgy ítéli meg, hogy a Parlamentnek általánosságban külön jelentés állásfoglalással együtt történő elfogadása révén álláspontot kellene elfogadnia az ilyen jelentésekkel kapcsolatban;

13.   helyesli az ombudsman törekvését, hogy rövidebb határidőt fogadtasson el az európai intézményekkel a dokumentumokhoz való hozzáférés elutasítására vonatkozó panaszok tekintetében, és a javasat elfogadására buzdítja a Tanácsot;

14.   felszólítja valamennyi közösségi intézményt és szervet, hogy a lehető legtágabb értelemben értelmezzék az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(4) rendelkezéseit; kiváltképpen arra bátorítja a Bizottságot, hogy ne tagadja meg saját dokumentumainak hozzáférhetővé tételét arra hivatkozva, hogy belső használatra készültek;

15.   felszólítja a Bizottságot, hogy a szabálytalanságokra vonatkozó panaszokat ésszerű határidőn belül kezelje;

16.   ösztönzi a Bizottságot, hogy vessen véget a jelenlegi helyzetnek, amelyben az intézmények és szervek eltérő magatartási kódexeket alkalmaznak, és felszólítja a helyes hivatali magatartás európai kódexének elfogadására;

17.   az ombudsman vizsgálata által érintett feleket arra kéri, hogy levelezésükben hivatkozzanak az európai kódex megfelelő cikkeire, és minden közösségi intézményt és szervet arra szólít fel, hogy járuljon hozzá a magatartási kódex felülvizsgálatához, illetve, hogy a 27. cikk értelmében készítsen jelentéseket az ombudsman részére a kódex alkalmazásáról;

18.   rámutat, hogy a Bizottságnak hozzá kellene kezdenie a helyes hivatali magatartásról szóló jogszabály előkészítéséhez;

19.   támogatja az ombudsman 94/262/ESZAK, EK, Euratom 1994. március 9-i európai parlamenti határozattal elfogadott alapokmánya(5) felülvizsgálatát az elmúlt évtized során tett előrelépések fényében, beleértve az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) vizsgálati hatáskörét és az 1049/2001/EK rendelet elfogadását;

20.   szorgalmazza a bíróságon kívüli jogorvoslati rendszer kibővítését és megerősítését, amely választási lehetőséget kínál az állampolgárok számára a bírósági eljárással szemben, jogilag nem kötelező erejű, kényszerítő intézkedésnek nem minősülő határozatok és ajánlások révén;

21.   sürgeti az ombudsmant, hogy az alapjogi chartában rögzített jogok megsértésével kapcsolatos panaszok esetén éljen ajánlási és adott esetben különjelentés készítésére vonatkozó ‐ a Szerződés 195. cikk (2) bekezdésében biztosított ‐ jogkörével, valamint ezen esetek orvoslása érdekében folytasson szoros együttműködést az Európai Parlamenttel és a jövőbeni Alapvető Jogok Európai Ügynökségével;

22.   üdvözli az európai ombudsmannak a nemzeti, regionális és helyi szinten tevékenykedő ombudsmanokkal folytatott szoros együttműködését az ombudsmanok európai hálózatán keresztül, amely gyors és hatékony módjává vált az állampolgári panaszok kezelésének;

23.   úgy ítéli meg, hogy az Európai Parlament Petíciós Bizottságának a hálózatba való belépése lehetővé fogja tenni, hogy bővítse és mélyítse a rendszeres kapcsolattartást a nemzeti parlamentek petíciós bizottságaival és a tagállamok ombudsmanjaival;

24.   nagyra értékeli az ombudsman erőfeszítéseit, hogy tájékoztató anyagok terjesztése, valamint a tagállamokban tett látogatásai és konferenciákon való részvétele útján megismertesse szerepét az állampolgárokkal és tájékoztassa őket jogaikról;

25.   sürgeti az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalát (EPSO), hogy a felvételi eljárásokban tartsa tiszteletben az átláthatóságra vonatkozó szabályokat és gyakorlatot, valamint igazodjon a helyes hivatali magatartás európai kódexének 4. cikkéhez azáltal, hogy döntéseit megindokolja;

26.   nagyra értékeli az ombudsman hivatala és a Petíciós Bizottság által ápolt kiváló munkakapcsolatot, beleértve az ügyek kölcsönös továbbítását;

27.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a Petíciós Bizottság jelentését a Tanácsnak, a Bizottságnak, az európai ombudsmannak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a tagállamok ombudmanjainak vagy az ombudsman feladatát ellátó szerveinek.

(1) HL C 329., 1993.12.6., 132. o.
(2) HL C 72. E, 2002.3.21., 331. o.
(3) 1997-es éves jelentésében az ombudsman az alábbi definíciót javasolta: hivatali visszásság esete áll fenn, ha egy közjogi szerv nem a rá kötelező szabálynak vagy elvnek megfelelően jár el.
(4)1 HL L 145., 2001.5.31., 43. o.
(5) HL L 113., 1994.5.4., 15. o. A 2002/262/EK, ESZAK, Euratom határozattal (HL L 92., 2002.4.9., 13. o.) módosított határozat.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat