Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/2015(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0276/2005

Predkladané texty :

A6-0276/2005

Rozpravy :

PV 27/10/2005 - 3

Hlasovanie :

PV 27/10/2005 - 5.6

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0413

Prijaté texty
PDF 228kWORD 80k
Štvrtok, 27. októbra 2005 - Štrasburg
Činnosť Európskeho ombudsmana (2004)
P6_TA(2005)0413A6-0276/2005

Uznesenie Európskeho parlamentu o výročnej správe o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2004 (2005/2136(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na výročnú správu o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2004,

–   so zreteľom na článok 195 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 43 Charty základných práv,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. novembra 1993 o demokracii, transparentnosti a subsidiarite a na Medziinštitucionálnu dohodu o postupoch uplatňovania princípu subsidiarity; na predpisy a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie Európskeho ombudsmana; na pravidlá postupu Zmierovacieho výboru, ako je uvedené v článku 189b Zmluvy o ES(1),

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o činnosti Európskeho ombudsmana,

–   so zreteľom na článok 112 ods. 1 a článok 195 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre petície (A6-0276/2005),

A.   keďže dňa 7. decembra 2000 bola v Nice slávnostne vyhlásená Charta základných práv a keďže existuje politická vôľa udeliť jej právne záväzný charakter,

B.   keďže podľa článku 41 Charty základných práv má každá osoba právo, aby inštitúcie a orgány Únie riešili jej záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranom čase,

C.   keďže podľa článku 43 Charty základných práv má ktorýkoľvek občan Únie a akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá má pobyt alebo sídlo v členskom štáte právo oznámiť Európskemu obmudsmanovi prípady nesprávneho úradného postupu v činnosti inštitúcií a orgánov Spoločenstva, s výnimkou Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa pri výkone ich súdnych právomocí,

D.   keďže tento rok je začiatkom druhého funkčného obdobia súčasného Európskeho ombudsmana pána Nikiforosa Diamandourosa a keďže sme si v septembri pripomenuli desiate výročie zriadenia funkcie Európskeho ombudsmana,

E.   keďže výročná správa o činnosti Európskeho ombudsmana bola predsedovi Európskeho parlamentu oficiálne predložená 8. marca 2005 a keďže Európsky ombudsman, pán Nikiforos Diamandouros, predložil túto správu Výboru pre petície v Štrasburgu dňa 10. mája 2005,

F.   keďže v roku 2004 sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenalo podstatné zvýšenie (53 %) počtu sťažností adresovaných Európskemu ombudsmanovi a keďže len polovica tohto zvýšenia (51 %) má pôvod v tom, že občania desiatich nových členských štátov sa stali európskymi občanmi,

G.   keďže Európsky ombudsman je nestranným orgánom, ktorý zároveň poskytuje občanom v rámci Únie možnosť mimosúdneho riešenia, a keďže v roku 2004 poskytol účinnú pomoc takmer v 70 % prípadov, ktoré mu boli predložené, vrátane neprípustných sťažností,

H.   keďže v roku 2004 Európsky ombudsman ukončil 251 vyšetrovaní, z ktorých 247 bolo na základe sťažnosti a 4 z vlastnej iniciatívy; keďže 65 prípadov vyriešila inštitúcia alebo orgán na základe predloženej sťažnosti a v 12 prípadoch bolo navrhnuté priateľské riešenie,

I.   keďže sa Európsky ombudsman rozhodol predložiť Európskemu parlamentu osobitnú správu (OI/2/2003/GG) ako odpoveď na sťažnosť, ktorá sa týkala prípadu, v ktorom bol sťažovateľ podľa názoru Európskeho ombudsmana predmetom diskriminačných pracovných podmienok v službách Komisie a v ktorom nebolo dosiahnuté priateľské riešenie a Komisia neprijala jeho návrh odporúčania,

J.   keďže predloženie osobitnej správy Európskemu parlamentu je pre Európskeho ombudsmana základným prostriedkom pre získanie podpory Európskeho parlamentu a jeho Výboru pre petície s cieľom uspokojiť občanov, ktorých práva boli porušené, a pre podporu zlepšovania noriem európskych úradných postupov,

K.   keďže vyšetrovanie zo strany Európskeho ombudsmana prináša pre sťažovateľov často pozitívne výsledky a môže taktiež pomôcť zlepšiť kvalitu administratívnych služieb,

L.   keďže mnohé kritické poznámky Európskeho ombudsmana uvedené v jeho správe za rok 2004 v súvislosti s prípadmi nesprávneho úradného postupu môžu v budúcnosti napomôcť predchádzaniu omylom alebo zlému fungovaniu, a to prostredníctvom prijímania a uplatňovania vhodných opatrení inštitúciami a orgánmi Únie,

M.   keďže Európskemu parlamentu bola určená kritická poznámka, pretože neprijal adekvátne opatrenia na vykonávanie predpisov týkajúcich sa zákazu fajčenia v jeho priestoroch,

N.   keďže Európsky ombudsman pokračuje v budovaní konštruktívnych pracovných vzťahov s inštitúciami a orgánmi Únie prostredníctvom schôdzí a spoločných akcií s cieľom rozvinúť efektívne spolupôsobenie v snahe dosiahnuť spoločné ciele,

O.   keďže výročná správa preukazuje úsilie Európskeho ombudsmana o rozšírenie a posilnenie intenzity siete národných a regionálnych ombudsmanov v Únii, v kandidátskych krajinách, Nórsku a na Islande rozvíjaním výmeny informácií a osvedčených postupov so zreteľom na skutočnosť, že právomoci ombudsmanov a oblasti ich pôsobnosti a zodpovednosti sú často veľmi odlišné,

P.   keďže účasť Výboru pre petície Európskeho parlamentu v tejto sieti môže uľahčiť praktickú spoluprácu medzi európskymi inštitúciami a národnými a regionálnymi ombudsmanmi, berúc do úvahy ich rozdielne zodpovednosti,

Q.   keďže v roku 2004 Európsky ombudsman rozšíril svoje komunikačné činnosti, najmä informačné návštevy, verejné vystúpenia, konferencie a rozhovory pre tlač s cieľom zvýšiť povedomie občanov o ich právach v súvislosti s administratívou Spoločenstva,

R.   keďže Európsky parlament dňa 6. septembra 2001(2) prijal jednomyseľne Európsky kódex dobrej správnej praxe, ako sa odporúčalo v osobitnej správe Európskeho ombudsmana z apríla 2000, ktorý však Komisia ešte neprijala,

S.   keďže pán Diamandouros nedávno odporúčal v liste určenom predsedovi Európskeho parlamentu a na stretnutí s predsedom Komisie a s kolégiom komisárov, aby všetky inštitúcie a orgány používali spoločný prístup vo veci Európskeho kódexu dobrej správnej praxe,

T.   keďže Európsky ombudsman vo svojej správe opakovane žiadal o prehodnotenie štatútu, ktorý upravuje výkon jeho funkcie,

1.   schvaľuje výročnú správu za rok 2004 predloženú Európskym ombudsmanom a víta novú prezentáciu a organizáciu obsahu správy, ktorá okrem poskytnutia úplného prehľadu riešených prípadov a vyšetrovaní uskutočnených v priebehu roka, obsahuje aj jednoduchú a zrozumiteľnú tematickú analýzu;

2.   blahoželá úradu Európskeho ombudsmana k spestreniu a modernizovaniu jeho výročných publikácií s cieľom vyhovieť rozličným potrebám sťažovateľov, poslancov, odborníkov a širokej verejnosti;

3.   oceňuje výrazné zviditeľnenie Európskeho ombudsmana v jeho úsilí o informovanie verejnosti a domnieva sa, že kvalitnejšie informácie môžu prispieť k znižovaniu počtu sťažností, ktoré nespadajú do rozsahu jeho pôsobnosti;

4.   vyzýva Európskeho ombudsmana, aby pokračoval vo svojom úsilí a účinne a pružne rozvíjal svoje činnosti, aby ho občania vnímali ako ochrancu dobrých správnych postupov európskych inštitúcií;

5.   konštatuje, že hoci sa zvýšil počet sťažností prijatých Európskym ombudsmanom, asi 75 % z týchto sťažností nepatrí do rozsahu jeho pôsobnosti, keďže vo väčšine prípadov sú sťažnosti zamerané voči vnútroštátnym orgánom, ktoré sú zodpovedné za uplatňovanie práva Spoločenstva;

6.   vyzýva Európskeho ombudsmana, aby vymedzil pojem nesprávneho úradného postupu(3) v súvislosti s inštitúciami a orgánmi, na ktoré sa vzťahuje, a to prostredníctvom vypracovania presného a úplného zoznamu otázok ako aj vecí, ktoré môžu byť predmetom sťažností, a kategorickým vylúčením tých, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti orgánov členských štátov;

7.   nalieha na Európskeho ombudsmana, aby aj naďalej sťažnosti, ktoré nespadajú do rozsahu jeho pôsobnosti, posielal priamo prostredníctvom siete najvhodnejšiemu úradu na národnej alebo miestnej úrovni v súlade so zásadou subsidiarity;

8.   podporuje Európskeho ombudsmana v jeho úmysle zvýšiť v rámci možností počet návrhov na priateľské riešenie;

9.   nalieha na Európskeho ombudsmana, aby veci postúpil Výboru pre petície, aby tento mohol na niektorej zo svojich schôdzí prerokovať akékoľvek zamietnutie priateľského riešenia alebo návrhu odporúčania príslušnou inštitúciou alebo orgánom, a podľa možnosti si vypočuť stanovisko sťažovateľa;

10.   konštatuje, že sedem prípadov bolo uzavretých na základe prijatia návrhu odporúčania príslušnou inštitúciou a jeden prípad viedol k vypracovaniu osobitnej správy (OI/2/2003/GG);

11.   víta osobitnú správu Európskeho ombudsmana (OI/2/2003/GG) a odporúča Komisii, aby v rámci otázky rešpektovania práv európskych občanov a v prospech kvality európskej administratívy prehodnotila pravidlá týkajúce sa náboru tlačových hovorcov delegácií v tretích krajinách;

12.   vyzýva Európskeho ombudsmana, aby bol prítomný vo Výbore pre petície vždy, keď Európskemu parlamentu predkladá osobitnú správu podľa článku 195 rokovacieho poriadku, a domnieva sa, že Európsky parlament by mal vo všeobecnosti zaujať stanovisko k takýmto správam, a to schválením takejto správy uznesením;

13.   schvaľuje úsilie Európskeho ombudsmana zabezpečiť zo strany európskych inštitúcií prijatie kratšej lehoty v prípade sťažností týkajúcich sa zamietnutia prístupu k dokumentom a vyzýva Radu, aby prijala tento návrh;

14.   vyzýva všetky inštitúcie a orgány Spoločenstva, aby bol výklad ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie(4) čo najširší; nalieha najmä na Komisiu, aby neodmietala sprístupnenie svojich dokumentov pod zámienkou, že sú určené na interné účely;

15.   žiada Komisiu, aby riešila sťažnosti, ktoré sa týkajú priestupkov, v primeranom čase;

16.   vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na ukončenie existujúcej situácie, keď sa inštitúcie a orgány riadia rôznymi kódexmi správania, a vyzýva ju, aby prijala Európsky kódex dobrej správnej praxe;

17.   vyzýva účastníkov vyšetrovania uskutočňovaného Európskym ombudsmanom, aby sa vo svojej korešpondencii odvolávali na príslušné články Európskeho kódexu, a vyzýva všetky inštitúcie a orgány Spoločenstva, aby prispeli k prehodnoteniu Európskeho kódexu a aby informovali Európskeho ombudsmana o spôsobe uplatňovania Európskeho kódexu v súlade s jeho článkom 27;

18.   poukazuje na to, že Komisia mala začať prípravné práce na predloženie zákona o dobrej správe;

19.   podporuje potrebu prehodnotiť Štatút Európskeho ombudsmana, ktorý bol schválený rozhodnutím Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994(5), vrátane vyšetrovacích právomocí Európskeho úradu boja proti podvodom (OLAF) a prijatia nariadenia (ES) č. 1049/2001, v súvislosti s vývojom v poslednom desaťročí;

20.   podporuje rozšírenie a posilnenie systému mimosúdnych prostriedkov, ktoré poskytujú občanom alternatívny spôsob k súdnym žalobám, vo forme rozhodnutí a odporúčaní, ktoré nie sú právne záväzné a ktoré nie sú donucovacími opatreniami;

21.   nalieha na Európskeho ombudsmana, aby použil svoju právomoc vydať odporúčanie, a prípadne vypracoval osobitnú správu podľa článku 195 ods. 1 druhý pododsek Zmluvy o ES v prípade sťažností týkajúcich sa porušovania práv zakotvených v Charte základných práv a aby úzko spolupracoval s Európskym parlamentom a budúcou Európskou agentúrou pre základné práva s cieľom nájsť čo najlepšie možné riešenie;

22.   oceňuje úzku spoluprácu medzi Európskym ombudsmanom a jeho kolegami na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, konkrétne prostredníctvom európskej siete ombudsmanov, ktorá sa stala účinným mechanizmom na rýchle a účinné vybavovanie sťažností občanov;

23.   domnieva sa, že zahrnutie Výboru pre petície Európskeho parlamentu do siete umožní zvýšiť a posilniť jeho pravidelné kontakty s petičnými výbormi národných parlamentov a s ombudsmanmi v členských štátoch;

24.   oceňuje úsilie Európskeho ombudsmana pri oboznamovaní so svojou úlohou a informovaní občanov o ich právach prostredníctvom distribúcie materiálov, návštev členských štátov a konferencií;

25.   nalieha na Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO), aby rešpektoval pravidlá a postupy týkajúce sa otvorenosti a transparentnosti pri výberových konaniach, a najmä aby dodržiaval článok 4 Európskeho kódexu dobrej správnej praxe a oznamoval dôvodov svojich rozhodnutí;

26.   oceňuje dobré pracovné vzťahy, ktoré sa rozvinuli medzi úradom Európskeho ombudsmana a Výborom pre petície, vrátane procesu vzájomného postupovania prípadov;

27.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie a správu Výboru pre petície postúpil Rade, Komisii, Európskemu ombudsmanovi, vládam a parlamentom členských štátov a ombudsmanom alebo rovnocenným orgánom členských štátov.

(1) Ú. v. ES C 329, 6.12.1993, s. 132.
(2) Ú. v. ES C 72 E, 21.3.2002, s. 331.
(3) Vo svojej výročnej správe za rok 1997 navrhol Ombudsman toto vymedzenie: nesprávny úradný postup nastáva vtedy, keď verejný orgán nekoná v súlade s predpismi alebo zásadami, ktoré sú preň záväzné.
(4) Ú. v. ES L 145, z 31.5.2001, s. 43.
(5) Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2002/262/ES, ESUO, Euratom (Ú. v. ES L 92, 9.4.2002, s. 13).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia