Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0561/2005

Debatten :

PV 27/10/2005 - 9.1

Stemmingen :

PV 27/10/2005 - 10.1

Aangenomen teksten :


Aangenomen teksten
PDF 112kWORD 34k
Donderdag 27 oktober 2005 - Straatsburg
Mensenrechten in de Westelijke Sahara
P6_TA(2005)0414RC-B6-0561/2005

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie van de mensenrechten in de Westelijke Sahara

Het Europees Parlement,

–   gezien de resoluties van de VN-Veiligheidsraad over de Westelijke Sahara, in het bijzonder resoluties 1598 (2005) van 28 april 2005 en 1495 (2003), bevestigd op 11 oktober 2005 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties,

–   gezien het jongste rapport van de secretaris-generaal van de VN aan de Veiligheidsraad over de Westelijke Sahara (april 2005),

–   gezien de recente benoeming van een speciale vertegenwoordiger en een speciale afgezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor de Westelijke Sahara,

–   onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over de Westelijke Sahara,

–   gezien zijn resolutie van 28 april 2005 over het over het jaarverslag over de mensenrechten in de wereld in 2004 en het mensenrechtenbeleid van de EU(1),

–   gelet op artikel 115, lid 5 van zijn Reglement,

A.   ten zeerste verontrust over de jongste rapporten van Amnesty International en de Wereldorganisatie tegen martelen, die melding maken van ernstige schendingen van de mensenrechten van de bevolking in de Westelijke Sahara,

B.   overwegende dat dankzij de onderzoeken van de Commissie voor gerechtigheid en verzoening naar de dood van mensen in illegale detentiecentra de graven van 57 personen, van wie 43 Saharanen, zijn gevonden die het slachtoffer van "verdwijningen" werden,

1.   is verheugd over de vrijlating door het Polisariofront van alle Marokkaanse krijgsgevangenen; vraagt de Marokkaanse autoriteiten de mensenrechtenactivisten, mevrouw Aminattou Haidar, de heer Ali Salem Tamek en 35 andere Saharaanse politieke gevangenen onmiddellijk vrij te laten en opheldering te verschaffen over het lot van meer dan 500 vermiste Saharanen, onder wie de Saharanen die tijdens militaire campagnes zijn verdwenen;

2.   verzoekt Marokko en het Polisariofront om volledig met het Internationaal Comité van het Rode Kruis samen te werken teneinde het lot van de sedert de aanvang van het conflict verdwenen personen op te helderen;

3.   vraagt dat de Saharaanse burgers worden beschermd en hun grondrechten worden geëerbiedigd, in het bijzonder de vrije meningsuiting en het vrije verkeer, overeenkomstig de Universele Verklaring van de rechten van de mens en de internationale verdragen en conventies inzake de rechten van de mens;

4.   pleit voor een rechtvaardige en duurzame oplossing voor het conflict over de Westelijke Sahara op basis van het internationaal recht en overeenkomstig de resoluties van de VN-Veiligheidsraad, in het bijzonder resolutie 1495;

5.   vraagt Marokko, het Polisariofront en de buurlanden, evenals de Europese Unie voluit met de VN samen te werken om de dekolonisatie van de Westelijke Sahara te voltooien;

6.   vraagt de Europese Unie en de lidstaten hun actieve ondersteuning toe te zeggen aan de inspanningen van de VN voor het behoud van de natuurlijke energierijkdommen van de Westelijke Sahara als niet autonoom gebied dat een dekolonisatieproces doormaakt, zoals staat in het juridisch advies (2002) van de heer Hans Correl, adjunct-secretaris-generaal van de VN voor juridische aangelegenheden;

7.   is verheugd over de benoeming door de secretaris-generaal van de VN van ambassadeur Van Valsum tot zijn persoonlijke afgezant voor de Westelijke Sahara en de benoeming van de heer Francisco Bastagali tot speciale vertegenwoordiger en hoofd van de Missie van de Verenigde Naties voor het referendum in de Westelijke Sahara (MINURSO), daar dit een nieuw elan kan geven aan het vredesproces in de Westelijke Sahara;

8.   verzoekt de nieuwe persoonlijke afgezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties om verslag uit te brengen aan zijn Commissie buitenlandse zaken en haar subcommissies, alsmede aan zijn Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden;

9.   vraagt Marokko de toegang tot de Westelijke Sahara te vergemakkelijken voor de onafhankelijke waarnemers, de vertegenwoordigers van de mensenrechtenorganisaties en de internationale pers; betreurt in dit verband dat verscheidene Europese delegaties het land zijn uitgezet;

10.   is van mening dat de reis van zijn delegatie naar deze regio het Parlement nieuwe informatie over de situatie zal bezorgen en is ervan overtuigd dat de delegatie haar opdracht ongehinderd en zoals gepland, d.w.z. in januari 2006, zal kunnen uitvoeren;

11.   verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regereingen van de lidstaten, de secretaris-generaal van de VN, de Voorzitter van de Afrikaanse Unie, evenals aan de regering van Marokko en de leiders van het Polisariofront.

(1) Aangenomen teksten, P6_TA(2005)0150.

Juridische mededeling - Privacybeleid