Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0144(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0302/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0302/2005

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2005 - 9
PV 15/11/2005 - 9.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0417

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 321kWORD 106k
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2005 - Στρασβούργο
Διάδοση της ορθής πρακτικής και παρακολούθηση της αφομοίωσης των ΤΠΕ ***I
P6_TA(2005)0417A6-0302/2005
Ψήφισμα
 Παράρτημα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 2256/2003/EΚ ενόψει της παράτασης του προγράμματος, κατά το 2006, για τη διάδοση ορθής πρακτικής και την παρακολούθηση της αφομοίωσης των ΤΠΕ (COM(2005)0347 – C6-0247/2005 – 2005/0144(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0347)(1),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 251, παράγραφος 2, και 157, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0247/2005),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0302/2005),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. …/2005/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 2256/2003/EΚ ενόψει της παράτασης του προγράμματος, κατά το 2006, για τη διάδοση ορθής πρακτικής και την παρακολούθηση της αφομοίωσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)

(Κείμενο που ενδιαφέρει τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 157 παράγραφος 3,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης,(2)

εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Με την απόφαση αριθ. 2256/2003/ΕΚ(3) καθιερώθηκε το πρόγραμμα MODINIS για την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης eEurope 2005, τη διάδοση ορθής πρακτικής και τη βελτίωση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, για τη χρονική περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2003 έως 31ης Δεκεμβρίου 2005.

(2)  Η απόφαση αριθ. 2256/2003/EΚ τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 787/2004/EΚ, για την προσαρμογή των ποσών αναφοράς ώστε να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)  Στο ψήφισμα του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με το μέλλον των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)(4) το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να αρχίσει τις προκαταρκτικές εργασίες για το διάδοχο στο σχέδιο δράσης eEurope 2005, ως σημαντικό μέρος του νέου θεματολογίου για την κοινωνία της πληροφορίας μετά το 2005.

(4)  Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2004 με τίτλο "Προκλήσεις για την ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας μετά το 2005" αναλύει τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει μια στρατηγική για την ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας έως το 2010. Η ανακοίνωση τάσσεται υπέρ της ευρύτερης χρήσης των ΤΠΕ και της συνεχιζομένης πολιτικής έμφασης σε θέματα συναφή με ΤΠΕ, όπου συμπεριλαμβάνεται η ανάγκη παρακολούθησης και ανταλλαγής ορθής πρακτικής. Η εν λόγω ανακοίνωση απετέλεσε την αφετηρία μιας διαδικασίας αναζητήσεων που κατέληξε, το 2005, στη θέσπιση νέας πρωτοβουλίας για την κοινωνία της πληροφορίας με έναρξη το 2006.

(5)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2005, προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο "Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση – νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική της Λισσαβώνας" ανακοινώνεται μια νέα πρωτοβουλία "Στρατηγική i2010: ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας" που στοχεύει στην ενθάρρυνση και τόνωση της αφομοίωσης τεχνολογιών των ΤΠΕ.

(6)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2005 με τίτλο "Στρατηγική i2010 – ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση" περιγράφονται οι βασικές προτεραιότητες πολιτικής μιας πενταετούς στρατηγικής για την προώθηση ανοικτής και ανταγωνιστικής ψηφιακής οικονομίας. Η προώθηση της ανταλλαγής ορθής πρακτικής και η παρακολούθηση της αφομοίωσης υπηρεσιών βάσει των ΤΠΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει το διάλογο με τους ενδιαφερόμενους και τα κράτη μέλη, ιδίως στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού.

(7)  Στην πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την οποία καθιερώνεται πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013), προτείνεται πρόγραμμα-πλαίσιο για κοινοτική δράση στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας για την περίοδο 2007-2013, το οποίο συνδυάζει ειδικά κοινοτικά μέτρα υπέρ της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ, της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και της ευφυούς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που προβλέπονται στην απόφαση αριθ. 2256/2003/EΚ.

(8)  Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας(5) καθιερώνεται κοινό πλαίσιο για τη συστηματική παραγωγή κοινοτικών στατιστικών ενδεχομένως σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας. Στα εν λόγω στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνονται πληροφορίες που απαιτούνται για τη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης eEurope και είναι συναφή με τους δομικούς δείκτες που υποστηρίζουν την παρακολούθηση των επιδόσεων των κρατών μελών, καθώς και αναγκαία για την παροχή ενιαίας βάσης για την ανάλυση της κοινωνίας της πληροφορίας.

(9)  Κατά το 12μηνο μεταξύ της λήξης του σχεδίου δράσης eEurope 2005 και της αναμενόμενης έναρξης του προγράμματος-πλαισίου το 2007, η αφομοίωση των ΤΠΕ σε όλη την έκταση της οικονομίας πρέπει να παρακολουθείται και να υποστηρίζεται μέσω συνέχισης της συγκριτικής αξιολόγησης και της στατιστικής ανάλυσης βάσει δομικών δεικτών, καθώς και με την ανταλλαγή ορθής πρακτικής. Οι δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του προγράμματος συγκριτικής αξιολόγησης, ορθής πρακτικής και συντονισμού πολιτικής κατά το 2006 θα υποστηρίξουν την επίτευξη των στόχων των ανωτέρω ανακοινώσεων της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2005 και 1ης Ιουνίου 2005.

(10)  Οι μηχανισμοί παρακολούθησης και ανταλλαγής εμπειριών, οι δραστηριότητες συγκριτικής αξιολόγησης, η διάδοση ορθής πρακτικής και η ανάλυση του οικονομικού και κοινωνιακού αντίκτυπου της κοινωνίας της πληροφορίας θα πρέπει να συνεχιστούν κατά το 2006 ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2005 που αποβλέπουν στην ενθάρρυνση και τόνωση της αφομοίωσης των ΤΠΕ, ως συνέχεια του σχεδίου δράσης eEurope, και οι στόχοι της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2005.

(11)  Κατά συνέπεια η απόφαση αριθ. 2256/2003/EΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση αριθ. 2256/2003/EΚ τροποποιείται ως εξής:

1)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

"

Άρθρο 1a

1.  Στο πρόγραμμα για το 2006 συνεχίζεται η παρακολούθηση της αφομοίωσης και χρήσης τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις οικονομικές δραστηριότητες και η διάδοση περιπτώσεων ορθής πρακτικής, με τους ακόλουθους στόχους:

   α) παρακολούθηση των επιδόσεων των κρατών μελών, μεταξύ τους καθώς και στο εσωτερικό τους, και σύγκρισή τους με τις βέλτιστες επιδόσεις παγκοσμίως χρησιμοποιώντας, κατά το δυνατό, επίσημα στατιστικά στοιχεία,
   β) υποστήριξη προσπαθειών των κρατών μελών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΤΠΕ σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, μέσω ανάλυσης των ορθών πρακτικών και μέσω της συμπληρωματικής αλληλεπίδρασης της ανάπτυξης μηχανισμών ανταλλαγής εμπειριών,
   γ) ανάλυση του οικονομικού και κοινωνιακού αντίκτυπου της κοινωνίας της πληροφορίας αποβλέποντας στη διευκόλυνση συζητήσεων σχετικά με μέτρα πολιτικής, ιδίως όσον αφορά ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη και απασχόληση, καθώς επίσης και κοινωνική ένταξη.

2.  Οι δραστηριότητες του προγράμματος θα είναι δράσεις διακλαδικού χαρακτήρα, συμπληρωματικές προς κοινοτικές δράσεις σε άλλα πεδία. Καμία από τις εν λόγω δράσεις δεν θα επαναλαμβάνει εργασίες που έχουν διεξαχθεί στα πεδία αυτά βάσει άλλων κοινοτικών προγραμμάτων. Οι δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος για συγκριτική αξιολόγηση, ορθή πρακτική και συντονισμό πολιτικών επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων της ανακοίνωσης της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2005, προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο "Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση και απασχόληση – νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική της Λισσαβώνας" που στοχεύει στην τόνωση της αφομοίωσης των ΤΠΕ, ως συνέχεια του σχεδίου δράσης eEurope, και συγκεκριμένα για την προώθηση ευρυζωνικών τεχνολογιών, ηλε-διακυβέρνησης, ηλ-επιχειρείν, ηλ-υγείας, και ηλε-μάθησης, καθώς και της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2005 με τίτλο "Στρατηγική i2010 – ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση", για την προώθηση ανοικτής και ανταγωνιστικής ψηφιακής οικονομίας.

3.  Το πρόγραμμα παρέχει επίσης κοινό πλαίσιο για συμπληρωματική αλληλεπίδραση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των διάφορων εθνικών, περιφερειακών και τοπικών επιπέδων

"

2)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

"

Άρθρο 2a

Για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 1α αναλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες δράσης:

α)   Δράση 1

Παρακολούθηση και σύγκριση επιδόσεων:

   συλλογή δεδομένων και ανάλυση βάσει των δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης που καθορίζονται στο ψήφισμα του Συμβουλίου της 18ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης eEurope 2005, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση περιφερειακών δεικτών και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 808/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας.

β)   Δράση 2

Διάδοση ορθής πρακτικής:

   μελέτες για τον προσδιορισμό ορθής πρακτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που συμβάλλουν στην επιτυχή αφομοίωση των ΤΠΕ σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες
   υποστήριξη στοχοθετημένων διασκέψεων, σεμιναρίων ή συναντήσεων εργασίας, δραστηριότητες διάδοσης, πληροφόρησης και επικοινωνίας σε υποστήριξη των στόχων της ανακοίνωσης της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2005, προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τίτλο "Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση – νέο ξεκίνημα για τη στρατηγική της Λισσαβώνας", με στόχο την τόνωση της αφομοίωσης των ΤΠΕ, ως συνέχεια του σχεδίου δράσης eEurope και της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2005 με τίτλο "Στρατηγική i2010 – ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση", για την προαγωγή ανοικτής και ανταγωνιστικής ψηφιακής οικονομίας, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειρίας και ορθής πρακτικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 1α, παράγραφος 1, στοιχείο (β).

γ)   Δράση 3

Ανάλυση και στρατηγική εξέταση:

   υποστήριξη της εργασίας κοινωνικών και οικονομικών εμπειρογνωμόνων που αποβλέπει να παράσχει στην Επιτροπή στοιχεία όσον αφορά ανάλυση μελλοντικών πολιτικών.
  

________________________

  

* ΕΕ L 143, 30.4.2004, σ. 49"·

"

3)  Στο άρθρο 4, η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής:

"

"Το πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2003 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του παρόντος προγράμματος είναι EUR 30 160 000

"

4)  Το παράρτημα, αντικαθίσταται με το κείμενο στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Γνώμη που εδόθη στις 27 Οκτωβρίου 2005 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2005.
(3) ΕΕ L 336, 23.12.2003, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 787/2004/ΕΚ (ΕΕ L 138, 30.4.2004, σ. 12).
(4) ΕΕ C 62, 12.3.2005, σ. 1.
(5) ΕΕ L 143, 30.4.2004, σ. 49.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

"Πολυετές πρόγραμμα για την παρακολούθηση του σχεδίου δράσης eEurope, τη διάδοση ορθής πρακτικής και τη βελτίωση της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (MODINIS)

Ενδεικτική κατανομή δαπανών 2003 - 2005

Ποσοστά συνολικού προϋπολογισμού κατά κατηγορία και έτος

2003

2004

2005

Σύνολο 2003-2005

Δράση 1 - παρακολούθηση και σύγκριση απόδοσης

12%

14%

14%

40%

Δράση 2 - διάδοση ορθών πρακτικών

8%

10%

12%

30%

Δράση 3 - ανάλυση και στρατηγική συζήτηση

2%

3%

3%

8%

Δράση 4 - βελτίωση δικτύου και ασφάλεια πληροφοριών

17%

5%

0%

22%

Συνολικό ποσοστό

39%

32%

29%

100%

Ενδεικτική κατανομή δαπανών 2006

Ποσοστά συνολικού προϋπολογισμού κατά κατηγορία και έτος

2006

Δράση 1 - παρακολούθηση και σύγκριση απόδοσης

55%

Δράση 2 - διάδοση ορθών πρακτικών

30%

Δράση 3 - ανάλυση και στρατηγική συζήτηση

15%

Δράση 4 - βελτίωση δικτύου και ασφάλεια πληροφοριών

0%

Συνολικό ποσοστό

100%

"

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου