Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0144(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0302/2005

Predkladané texty :

A6-0302/2005

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/11/2005 - 9
PV 15/11/2005 - 9.1

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0417

Prijaté texty
PDF 327kWORD 85k
Utorok, 15. novembra 2005 - Štrasburg
Program na rozširovanie správnej praxe a monitorovanie zavádzania IKT ***I
P6_TA(2005)0417A6-0302/2005
Uznesenie
 Príloha
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2256/2003/ES s ohľadom na predĺženie programu na rok 2006 a jeho rozšírenie o rozširovanie správnej praxe a monitorovania zavádzania informačných a komunikačných technológií (IKT) (KOM(2005)0347–C6–0247/2005 – 2005/0144(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0347)(1),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 157 ods. 3 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0247/2005),

–   so zreteľom na článok 51 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0302/2005),

1.   schvaľuje návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila vec Parlamentu, ak má v úmysle podstatne zmeniť a doplniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. .../2005/ES z, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2256/2003/ES na účely predĺženia programu na rozširovanie správnej praxe a monitorovanie zavádzania informačných a komunikačných technológií (IKT) na rok 2006

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 157 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy(2),

keďže:

(1)  Rozhodnutím č. 2256/2003/ES(3) sa zaviedol program MODINIS na monitorovanie akčného plánu eEurope 2005, rozširovanie správnej praxe a zlepšenie bezpečnosti siete a informácií na obdobie od 1. januára 2003 do 31. decembra 2005.

(2)  Rozhodnutie č. 2256/2003/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím č. 787/2004/ES s cieľom prispôsobiť referenčné čiastky s ohľadom na rozšírenie Európskej únie.

(3)  Vo svojom uznesení z 9. decembra 2004 o pohľade na budúcnosť informačných komunikačných technológií (IKT)(4) Rada vyzvala Komisiu, aby začala s prípravnými prácami na následných opatreniach akčného plánu eEurope 2005 ako dôležitej súčasti novej agendy pre informačnú spoločnosť po roku 2005.

(4)  Oznámenie Komisie z 19. novembra 2004 s názvom "Výzvy pre európsku informačnú spoločnosť po roku 2005" analyzuje výzvy, ktorými sa musí zaoberať európska stratégia v oblasti informačnej spoločnosti do roku 2010. V oznámení sa podporuje širšie využívanie IKT a pre trvajúce zameranie pozornosti politiky na otázky súvisiace s IKT, čo zahŕňa potrebu monitorovania a výmeny správnej praxe. Toto oznámenie sa stalo východiskom pre proces úvah, ktorý viedol v roku 2005 ku novej iniciatíve informačnej spoločnosti, ktorá sa má začať v roku 2006.

(5)  Nová iniciatíva s názvom "Iniciatíva i2010 – Európska informačná spoločnosť" bola oznámená v oznámení Komisie z 2. februára 2005 pre jarné zasadnutie Európskej rady s názvom "Spoločne pracujeme na hospodárskom raste a zamestnanosti - Nový začiatok lisabonskej stratégie", a zameriava sa na povzbudenie zavádzania IKT.

(6)  Oznámenie Komisie z 1. júna 2005 s názvom "Iniciatíva i2010 – Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť" vymenúva kľúčové politické priority päťročnej stratégie na podporu otvoreného a konkurencieschopného digitálneho hospodárstva. Podpora výmeny správnej praxe a monitorovanie zavádzania služieb využívajúcich IKT budú naďalej podporovať dialóg zúčastnených strán a členských štátov, a to hlavne v súvislosti s otvorenou metódou koordinácie.

(7)  V návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu (2007-2013), je navrhnutý rámcový program pre akciu Spoločenstva v oblasti konkurencieschopnosti a inovácie pre obdobie 2007 – 2013, ktorý spája konkrétne opatrenia Spoločenstva na podporu podnikania, malých a stredných podnikov, priemyslovej konkurencieschopnosti, inovácie, informačných a komunikačných technológií, technológií na ochranu životného prostredia a inteligentnej energie, vrátane opatrení stanovených v rozhodnutí č. 2256/2003/ES.

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti(5) stanovuje spoločný rámec pre systematické vypracovávanie štatistík Spoločenstva o informačnej spoločnosti. Tieto štatistiky obsahujú informácie požadované na účely procesu orientačného testovania programu eEurope a sú dôležité pre štrukturálne ukazovatele, ktoré podporujú monitorovanie výkonnosti členských štátov, a sú potrebné na vytvorenie jednotnej základne pre analýzy informačnej spoločnosti.

(9)  Počas 12 mesiacov od konca účinnosti akčného plánu eEurope 2005 do očakávaného začiatku rámcového programu v roku 2007 je treba monitorovať a podporovať zavádzanie IKT v celom hospodárstve, a to prostredníctvom ďalšieho orientačného testovania a štatistických analýz založených na štrukturálnych ukazovateľoch, ako i prostredníctvom výmeny správnej praxe. Akcie prijaté na základe programu zameraného na orientačné testovanie, správnu prax a koordináciu politík v roku 2006, budú podporovať dosiahnutie cieľov uvedených v hore uvedených oznámeniach Komisie z 2. februára 2005 a 1. júna 2005.

(10)  Mechanizmy na monitorovanie, výmenu skúseností, orientačné testovanie, rozširovanie správnej praxe a analýzu hospodárskych a spoločenských dôsledkov informačnej spoločnosti by mali v roku 2006 pokračovať, aby sa dosiahli ciele oznámenia Komisie z 2. februára 2005, ktoré sú zamerané na povzbudenie zavádzania IKT ako pokračovania agendy eEurope, a cieľov oznámenia Komisie z 1. júna 2005.

(11)  Rozhodnutie č. 2256/2003/ES by sa preto malo zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie č. 2256/2003/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1)   vkladá sa tento článok:

"

Článok 1a

1.  V roku 2006 program pokračuje v monitorovaní zavádzania a využívania informačných a komunikačných technológií (IKT) v celom hospodárstve a v rozširovaní správnej praxe a má tieto ciele:

   a) monitorovať výkony členských štátov a v rámci členských štátov a porovnávať ich s najlepšími výkonmi v medzinárodnom meradle pomocou oficiálnych štatistík, ak je to možné;
   b) podporovať snahy členských štátov v povzbudzovaní využívania IKT na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni na základe analýzy správnej praxe a doplnkovej interakcie založenej na vytváraní mechanizmov výmeny skúseností;
   c) analyzovať hospodárske a spoločenské dôsledky informačnej spoločnosti na účely zjednodušenia politických diskusií, hlavne z pohľadu konkurencieschopnosti, rastu a zamestnanosti, ako aj z hľadiska sociálneho začlenenia.

2.  Akcie v rámci programu budú svojou povahou presahovať jednotlivé odvetvia a budú doplňovať akcie Spoločenstva v iných oblastiach. Žiadne z týchto akcií sa nebudú prekrývať s prácami, ktoré sú v týchto oblastiach vykonávané v rámci iných programov Spoločenstva. Akcie v rámci programu zameraného na orientačné testovanie, správnu prax a  koordináciu politík, budú smerovať k splneniu cieľov oznámenia Komisie z 2. februára 2005 pre jarné zasadnutie Európskej rady s názvom "Spoločne pracujeme na hospodárskom raste a zamestnanosti - Nový začiatok lisabonskej stratégie", ktoré sú zamerané na povzbudenie zavádzania IKT ako pokračovania agendy eEurope, a najmä na podporu širokopásmových technológií, elektronickú správu (eGovernment), elektronického obchodovania (eBusiness), elektronického zdravotníctva (eHealth) a elektronického vzdelávania (eLearning), ako aj cieľov oznámenia Komisie z 1. júna 2005 s názvom "Iniciatíva i2010 – Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť", ktoré podporujú otvorené a konkurencieschopné digitálne hospodárstvo.

3.  V programe sa vymedzí spoločný rámec doplnkovej interakcie na európskej úrovni, ktorá bude doplňovať jednotlivé vnútroštátne, regionálne a mieste úrovne.

"

2)   vkladá sa tento článok:

"

Článok 2a

Na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 1a sa vykonajú tieto druhy akcií:

a)  Akcia 1

Monitorovanie a porovnávanie výkonov:

   zber a analýza údajov na základe ukazovateľov orientačného testovania, ako sú vymedzené v uznesení Rady z 18. februára 2003 o implementácii akčného plánu eEurope 2005, vrátane, v prípade potreby, regionálnych ukazovateľov, a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti*.

b)  Akcia 2

Rozširovanie správnej praxe:

   štúdie na stanovenie správnej praxe na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, prispievajúc k úspešnému zavádzaniu IKT v celom hospodárstve,
   podpora cielených konferencií, seminárov alebo workshopov a činností zameraných na šírenie informácií, informovanie a komunikáciu, ktoré podporujú ciele oznámenia Komisie z 2. februára 2005 pre jarné zasadnutie Európskej rady s názvom "Spoločne pracujeme na hospodárskom raste a zamestnanosti - Nový začiatok lisabonskej stratégie", ktoré sú zamerané na povzbudenie zavádzania IKT ako pokračovania agendy eEurope a oznámenia Komisie z 1. júna 2005 s názvom "Iniciatíva i2010 – Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť", ktoré podporujú otvorené a konkurencieschopné digitálne hospodárstvo s cieľom podporovať spoluprácu a výmenu skúseností a správnej praxe tak, ako sa stanovuje v článku 1a ods. 1 písm. b).

c)  Akcia 3

Analýza a strategická diskusia:

   podpora práce sociálnych a ekonomických odborníkov na účely toho, aby boli Komisii poskytnuté vstupy, ktoré sa týkajú analýzy budúcej politiky.
  

________________

  

* Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 49.

"

3)   v článku 4 sa prvý odsek nahrádza takto:

"

Program pokrýva obdobie od 1. januára 2003 do 31. decembra 2006.

Finančný rámec pre vykonávanie tohto programu sa týmto ustanovuje na 30 160 000 EUR.

"

4)   príloha sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Stanovisko z 27. októbra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(2) Pozícia Európskeho parlamentu z 15. novembra 2005.
(3) Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2003, s. 1. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím č. 787/2004/ES (Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 12).
(4)2 Ú. v. EÚ C 62, 12.3.2005, s. 1.
(5)1 Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 49.


PRÍLOHA

"PRÍLOHA

Viacročný program pre monitorovanie eEurope, rozširovanie správnej praxe a zlepšenie bezpečnosti siete a informácií (MODINIS)

Orientačné rozdelenie výdavkov na roky 2003 až 2005

Percentá z celkového rozpočtu podľa kategórie a roku

2003

2004

2005

Spolu za 2003-2005

Akcia 1 - Monitorovanie a porovnávanie výkonov

12%

14%

14%

40%

Akcia 2 - Rozširovanie správnej praxe

8%

10%

12%

30%

Akcia 3 - Analýza a strategická diskusia

2%

3%

3%

8%

Akcia 4 - Zlepšenie bezpečnosti siete a informácií

17%

5%

0%

22%

Podiel na celkovom rozpočte

39%

32%

29%

100%

Orientačné rozdelenie výdavkov na rok 2006

Percentá z celkového rozpočtu podľa kategórie a roku

2006

Akcia 1 - Monitorovanie a porovnávanie výkonov

55%

Akcia 2 - Rozširovanie správnej praxe

30%

Akcia 3 - Analýza a strategická diskusia

15%

Akcia 4 - Zlepšenie bezpečnosti siete a informácií

0%

Podiel na celkovom rozpočte

100%

"

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia