Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2005/0144(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0302/2005

Predložena besedila :

A6-0302/2005

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/11/2005 - 9
PV 15/11/2005 - 9.1

Sprejeta besedila :

P6_TA(2005)0417

Sprejeta besedila
PDF 322kWORD 84k
Torek, 15. november 2005 - Strasbourg
Program za razširjanje dobrih praks in spremljanja vzpostavitve IKT ***I
P6_TA(2005)0417A6-0302/2005
Resolucija
 Priloga
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe št. 2256/2003/ES zaradi podaljšanja programa za razširjanje dobrih praks in spremljanja vzpostavitve informacijske in komunikacijske tehnologije v leto 2006 (KOM(2005)0347 – C6-0247/2005 – 2005/0144(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2005)0347)(1),

–   ob upoštevanju členov 251(2) in 157(3) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0247/2005),

–   ob upoštevanju členov 51 in 43(1) svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A6-0302/2005),

1.   odobri predlog Komisije;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


PRILOGA

ODLOČBA št. …/2005/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne o spremembah Odločbe št. 2256/2003/ES za podaljšanje programa za razširjanje dobrih praks in spremljanja vzpostavitve informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v leto 2006

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 157(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Odločba št. 2256/2003/ES(3) je ustanovila program MODINIS za spremljanje akcijskega načrta e-Evropa 2005, razširjanje dobrih praks in izboljšanje varnosti informacij in omrežja za obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2005.

(2)  Odločba št. 2256/2003/ES je bila spremenjena z Odločbo št. 787/2004/ES, da bi se prilagodili referenčni zneski zaradi upoštevanja širitve Evropske unije.

(3)  V svoji Resoluciji z dne 9. decembra 2004 o prihodnosti informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT)(4) je Svet povabil Komisijo, da začne pripravljalna dela za spremljanje akcijskega načrta e-Evropa 2005 kot pomembnega dela nove Agende informacijske družbe po letu 2005.

(4)  Sporočilo Komisije z dne 19. novembra 2004 z naslovom "Izzivi za Evropsko informacijsko družbo po letu 2005" analizira izzive, ki jih mora strategija evropske informacijske družbe obravnavati do leta 2010. Sporočilo zagovarja širšo uporabo IKT in nadaljnjo posvečanje pozornosti vsem vprašanjem, ki so povezana z IKT, kar vključuje potrebo po spremljanju in izmenjavi dobrih praks. Sporočilo je bilo izhodišče za razmišljanje, ki je vodilo k pobudi za novo informacijsko družbo v letu 2005, z začetkom leta 2006.

(5)  Nova pobuda z naslovom "i2010: evropska informacijska družba" je bila objavljena v Sporočilu Komisije z dne 2. februarja 2005 spomladanskemu zasedanju Evropskega sveta z naslovom "Skupna prizadevanja za gospodarsko rast in nova delovna mesta – Nov začetek za lizbonsko strategijo's ciljem spodbujanja vzpostavitve IKT.

(6)  Sporočilo Komisije z dne 1. junija 2005 z naslovom "i2010 – evropska informacijska družba za rast in zaposlovanje'označuje ključne politične prednostne naloge petletne strategije za spodbujanje odprtega in konkurenčnega digitalnega gospodarstva. Spodbujanje izmenjave dobrih praks in spremljanje služb, podprtih z IKT, bosta še naprej podpirala dialog z interesnimi skupinami in državami članicami, zlasti v smislu odprte metode usklajevanja.

(7)  V predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (2007-2013) je predlagan Okvirni program za ukrepanje Skupnosti na področju konkurenčnosti in inovacij, ki zajema obdobje 2007-2013 in združuje posebne ukrepe Skupnosti, ki prispevajo k podjetništvu, MSP, industrijski konkurenčnosti, inovacijam, informacijski in komunikacijski tehnologiji , okoljskim tehnologijam in inteligentni energiji, vključno z ukrepi iz Odločbe št. 2256/2003/ES.

(8)  Uredba (ES) št. 808/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo(5) vzpostavlja skupni okvir za sistematično pripravo statističnih podatkov Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo. Ti statistični podatki vključujejo informacije, ki so potrebne za postopek primerjanja pri e-Evropa in pomembne za strukturne kazalce, ki podpirajo spremljanje učinkovitosti držav članic in so potrebne pri določanju enotne podlage za analizo informacijske družbe.

(9)  V 12 mesecih med iztekom akcijskega načrta e-Evropa 2005 in pričakovanim začetkom Okvirnega programa leta 2007 je treba vzpostavitev IKT v gospodarstvu spremljati in podpirati z nadaljnjimi primerjalnimi in statističnimi analizami, ki temeljijo na strukturnih kazalcih, in z izmenjavo dobrih praks. Ukrepi, sprejeti po programu o primerjalnih analizah, dobrih praksah in usklajevanju politike v letu 2006 bodo podpirali doseganje ciljev iz sporočila spomladanskemu Evropskemu svetu "Skupna prizadevanja za gospodarsko rast in nova delovna mesta – Nov začetek za lizbonsko strategijo" in tiste iz Sporočila Komisije z dne 2. februarja 2005 in 1. junija 2005.

(10)  Mehanizme za spremljanje in izmenjavo izkušenj, primerjalne analize, razširjanje dobrih praks in analizo ekonomskih in družbenih posledic informacijske družbe je treba nadaljevati v letu 2006, da se dosežejo cilji iz sporočila Komisije z dne 2. februarja 2005 spomladanskemu zasedanju Evropskega sveta, za spodbujanje vzpostavitve IKT kot nadaljevanja agende e-Evropa in tiste iz sporočila Komisije z "i2010 – evropska informacijska družba za rast in zaposlovanje" z dne 1. junija 2005.

(11)  Odločbo št. 2256/2003/ES je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba št. 2256/2003/ES se spremeni kakor sledi:

1)  Vstavi se naslednji člen:

"

Člen 1a

1.  S programom za leto 2006 se nadaljuje spremljanje vzpostavitve in uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v gospodarstvu in razširjanje dobrih praks, program zasleduje naslednje cilje:

   a) spremljati uspešnost držav članic in znotraj njih, jo primerjati z najboljšo uspešnostjo na svetu z uporabo, kadar je to možno, uradnih statističnih podatkov;
   b) podpirati prizadevanja držav članic pri spodbujanju uporabe IKT na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, z analizo dobrih praks in z dodatno medsebojno povezanostjo razvijajočih se mehanizmov za izmenjavo izkušenj;
   c) analizirati ekonomske in socialne posledice informacijske družbe, da se omogočijo razprave o politikah, zlasti glede konkurenčnosti, gospodarske rasti in zaposlovanja kakor tudi socialne vključenosti.

2.  Dejavnosti programa so ukrepi med-sektorske narave, ki dopolnjujejo ukrepe Skupnosti na drugih področjih. Nobeden od ukrepov ne sme podvajati dela, ki se izvaja na teh področjih na podlagi drugih programov Skupnosti. Ukrepi, sprejeti na podlagi programa za primerjalne analize, dobrih praks in uskladitev politike si prizadevajo doseči cilje iz Sporočila Komisije z dne 2. februarja 2005 spomladanskemu zasedanju Evropskega sveta z naslovom "Skupna prizadevanja za gospodarsko rast in nova delovna mesta – Nov začetek za lizbonsko strategijo" s ciljem spodbujanja IKT in nadaljevanja agende e-Evropa in zlasti spodbujanja širokopasovne povezave omrežja, e-vlado, e-poslovanje, e-zdravje in e-učenje in iz sporočila Komisije "i2010 – evropska informacijska družba za rast in zaposlovanje" z dne 1. junija 2005 za pospeševanje odprtega in konkurenčnega digitalnega gospodarstva.

3.  Program prav tako zagotavlja skupen okvir za dopolnilno medsebojno vplivanje na evropski ravni različnih državnih, območnih in krajevnih ravni.

"

2)  Vstavi se naslednji člen:

"

Člen 2a

Za doseganje ciljev iz člena 1a se sprejmejo naslednje kategorije ukrepov:

(a)  Ukrep 1

Spremljanje in primerjava uspešnosti:

   zbiranje podatkov in analiza na podlagi kazalnikov primerjalne analize, kakor je opredeljeno v Resoluciji Sveta z dne 18. februarja 2003 o izvajanju akcijskega načrta e-Evropa 2005, vključno z regionalnimi kazalniki, kadar je to primerno, in Uredbi (ES) št. 808/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo*;

(b)  Ukrep 2

Razširjanje dobrih praks:

   študije za identifikacijo dobrih praks na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ki prispevajo k uspešni vzpostavitvi IKT v vsem gospodarstvu;
   spodbujanje ciljnih konferenc, seminarjev ali delavnic, dejavnosti razširjanja informacijska dejavnost in dejavnost obveščanja za doseganje ciljev iz Sporočila Komisije z dne 2. februarja 2005 spomladanskemu zasedanju Evropskega sveta z naslovom "Skupna prizadevanja za gospodarsko rast in nova delovna mesta – Nov začetek za lizbonsko strategijo" s ciljem spodbujanja vzpostavitve IKT kot nadaljevanja agende e-Evropa in Sporočila Komisije z dne 1. junija 2005, z naslovom "i2010 – evropska informacijska družba za rast in zaposlovanje", ki spodbuja odprto in konkurenčno digitalno gospodarstvo, da se spodbudi sodelovanje in izmenjava izkušenj in dobrih praks, kakor je opredeljeno v členu 1a (1)(b);

(c)  Ukrep 3

Analiza in strateška razprava:

   podpora delu socialnih in gospodarskih izvedencev, da se Komisiji zagotovijo informacije glede analize prihodnjih politik.
  

_______________________

  

* UL L 143, 30.4.2004, str. 49.

"

3)  Prvi odstavek člena 4 se nadomesti z naslednjim:

"

Program zajema obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2006.

Finančni okvir za izvajanje tega programa je 30 160 000 EUR.

"

4)  Priloga se nadomesti s prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
(2) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 15. novembra 2005.
(3) UL L 336, 23.12.2003, str. 1. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo št.787/2004/ES (UL L 138, 30.4. 2004, str.12).
(4) UL C 62, 12.3. 2005, str.1.
(5) UL L 143, 30.4.2004, str. 49.


PRILOGA

"PRILOGA

Večletni program za spremljanje akcijskega načrta e-Evrope, razširjanje dobrih praks in izboljšanje varnosti omrežja in informacij (MODINIS)

Okvirna razčlenitev odhodkov 2003-2005

Odstotki v skupnem proračunu glede na kategorijo in leto

2003

2004

2005

Skupaj

2003-2005

Ukrep 1 ‐ spremljanje in primerjava uspešnosti

12%

14%

14%

40%

Ukrep 2 ‐ razširjanje dobrih praks

8%

10%

12%

30%

Ukrep 3 ‐ analiza in strateška razprava

2%

3%

3%

8%

Ukrep 4 ‐ izboljšanje varnosti omrežij in informacij

17%

5%

0%

22%

Skupni odstotek

39%

32%

29%

100%

Okvirna razčlenitev odhodkov 2006

Odstotki v skupnem proračunu glede na kategorijo in leto

2006

Ukrep 1 ‐ spremljanje in primerjava uspešnosti

55%

Ukrep 2 ‐ razširjanje dobrih praks

30%

Ukrep 3 ‐ analiza in strateška razprava

15%

Ukrep 4 ‐ izboljšanje varnosti omrežij in informacij

0%

Skupni odstotek

100%

"

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov