Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0147(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0303/2005

Indgivne tekster :

A6-0303/2005

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/11/2005 - 9
PV 15/11/2005 - 9.2

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0418

Vedtagne tekster
PDF 121kWORD 45k
Tirsdag den 15. november 2005 - Strasbourg
Fælleseuropæisk personsøgning ***I
P6_TA(2005)0418A6-0303/2005
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 90/544/EØF om de frekvensbånd, der skal anvendes til samordnet indførelse af fælleseuropæisk landbaseret offentlig personsøgning i Fællesskabet (KOM(2005)0361 - C6-0248/2005 - 2005/0147(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0361)(1),

-   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95 (C6-0248/2005),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og 43, stk. 1,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6–0303/2005),

1.   godkender Kommissionens forslag;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/…/EF

af

om ophævelse af Rådets direktiv 90/544/EØF om de frekvensbånd, der skal anvendes til samordnet indførelse af fælleseuropæisk landbaseret offentlig personsøgning i Fællesskabet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(2),

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Ifølge direktiv 90/544/EØF(4) skulle medlemsstaterne senest den 31. december 1992 udpege fire kanaler i frekvensbåndet 169,4 - 169,8 MHz til den fælleseuropæiske landbaserede offentlige personsøgetjeneste (i det følgende benævnt "Ermes") og så hurtigt som muligt udarbejde planer, således at den fælleseuropæiske offentlige personsøgetjeneste kunne anvende hele 169,4 - 169,8 MHz-båndet i overensstemmelse med kommercielle behov.

(2)  Brugen af frekvensbåndet 169,4 – 169,8 MHz til Ermes i Fællesskabet er gået tilbage eller endda ophørt, hvilket betyder, at frekvensbåndet i dag ikke udnyttes effektivt af Ermes og derfor kan udnyttes bedre til at opfylde andre fællesskabspolitiske behov.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen)(5) etablerer en politisk og retlig ramme i Fællesskabet for at sikre samordning af tilgangen til politikkerne og, hvor det er hensigtsmæssigt, den harmonisering af betingelserne for adgang til og effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne, der er nødvendig for det indre markeds oprettelse og funktion. Ifølge nævnte beslutning kan Kommissionen vedtage tekniske gennemførelsesforanstaltninger for at sikre harmonisering af betingelserne for adgang til og effektiv udnyttelse af radiofrekvenserne.

(4)  Frekvensbåndet 169,4 – 169,8 MHz er egnet til anvendelser til gavn for handicappede, og da det er et politisk mål for Fællesskabet at fremme sådanne systemer, såvel som et overordnet mål at sikre et velfungerende indre marked, gav Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 2, i frekvenspolitikbeslutningen Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (i det følgende benævnt "CEPT") mandat til at undersøge bl.a. anvendelser til hjælp for handicappede.

(5)  I overensstemmelse med mandatet har CEPT opstillet en ny frekvensplan og en kanalplan, der gør det muligt at lade seks typer udvalgte anvendelser dele frekvensbåndet med henblik på at opfylde en række fællesskabspolitiske behov.

(6)  Af disse årsager og i overensstemmelse med formålet med frekvenspolitikbeslutningen bør direktiv 90/544/EØF ophæves -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 90/544/EØF ophæves med virkning fra …(6).

Artikel 2

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) Udtalelse af 27.10.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) Udtalelse på grundlag af ikke-obligatorisk høring af 17.11.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(3) Europa-Parlamentets holdning af 15.11.2005.
(4) EFT L 310, 9.11.1990, s.28.
(5) EFT L 108, 24.4.2002, s. 1.
(6)* Indsæt datoen for dette direktivs offentliggørelse.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik