Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0147(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0303/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0303/2005

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2005 - 9
PV 15/11/2005 - 9.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0418

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 287kWORD 55k
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2005 - Στρασβούργο
Πανευρωπαϊκό επίγειο δημόσιο σύστημα ραδιοτηλεειδοποίησης (RMU) ***I
P6_TA(2005)0418A6-0303/2005
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση της οδηγίας 90/544/ΕΟΚ σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που ορίζονται για τη συντονισμένη εγκατάσταση του πανευρωπαϊκού επίγειου δημόσιου συστήματος ραδιοτηλεειδοποίησης στην Κοινότητα (COM(2005)0361 – C6-0248/2005 – 2005/0147(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0361)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0248/2005),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0303/2005),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΔΗΓΙΑ 2005/.../ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την κατάργηση της οδηγίας 90/544/ΕΟΚ σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που ορίζονται για τη συντονισμένη εγκατάσταση του πανευρωπαϊκού επίγειου δημόσιου συστήματος ραδιοτηλεειδοποίησης στην Κοινότητα

(κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(2),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα εξής :

(1)  Η οδηγία 90/544/ΕΟΚ(4), απαιτούσε από τα κράτη μέλη να ορίσουν, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1992, στην ζώνη φάσματος από 169,4 ως 169,8 MHz τέσσερις διαύλους για την πανευρωπαϊκή επίγεια δημόσια υπηρεσία ραδιοτηλεειδοποίησης ("ERMES") και να καταρτίσουν, το ταχύτερο δυνατό, σχέδια ώστε να μπορέσει η πανευρωπαϊκή επίγεια δημόσια υπηρεσία ραδιοτηλεειδοποίησης να καταλάβει το σύνολο της ζώνης από 169,4 έως 169,8 MHz ανάλογα με την εμπορική ζήτηση.

(2)  Η χρήση της ζώνης φάσματος από 169,4 ως 169,8 MHz για το ERMES στην Κοινότητα μειώθηκε ή ακόμη και διεκόπη, με αποτέλεσμα η εν λόγω ζώνη να μην χρησιμοποιείται προς το παρόν αποτελεσματικά από το ERMES, ενώ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί καλύτερα για την κάλυψη αναγκών κοινοτικής πολιτικής.

(3)  Με την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ("απόφαση ραδιοφάσματος")(5), θεσπίστηκε κοινοτικό και νομικό πλαίσιο πολιτικής για τον συντονισμό των πολιτικών προσεγγίσεων και, όπου, απαιτείται εναρμονισμένων συνθηκών όσον αφορά την διαθεσιμότητα και αποτελεσματική χρήση της ζώνης φάσματος που απαιτείται για την καθιέρωση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η εν λόγω απόφαση επιτρέπει στην Επιτροπή να εκδίδει μέτρα τεχνικής εφαρμογής για να εξασφαλίσει εναρμονισμένες συνθήκες διαθεσιμότητας και αποτελεσματικής χρήσης της ζώνης του φάσματος.

(4)  Δεδομένου ότι η ζώνη από 169,4 ως 169,8 MHz ενδείκνυται για εφαρμογές από τις οποίες επωφελούνται άτομα με αναπηρίες και θεωρώντας ότι η προώθηση τέτοιων εφαρμογών αποτελεί πολιτικό στόχο της Κοινότητας σε συνδυασμό με τον γενικό στόχο εξασφάλισης της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, η Επιτροπή με βάση το άρθρο 4, παράγραφος 2, της απόφασης ραδιοφάσματος ανέθεσε εντολή προς την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών ("CEPT") να εξετάσει και τις εφαρμογές που σχετίζονται με την παροχή βοήθειας σε άτομα με αναπηρίες.

(5)  Με βάση την εντολή αυτή, η CEPT κατάρτισε νέο σχέδιο φάσματος και κατανομή διαύλων που επιτρέπει σε έξη τύπους κατά προτεραιότητα εφαρμογών να χρησιμοποιούν από κοινού τη ζώνη έτσι ώστε να καλύπτονται αρκετές ανάγκες κοινοτικών πολιτικών.

(6)  Για τους λόγους αυτούς και σύμφωνα με τους στόχους της απόφασης ραδιοφάσματος, η οδηγία 90/544/ΕΟΚ θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 90/544/ΕΟΚ καταργείται από (6)

Άρθρο 2

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Γνώμη της 27ης Οκτωβρίου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(2) Γνώμη της 17ης Νοεμβρίου 2005, κατόπιν προαιρετικής διαβουλεύσεως (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2005.
(4) EE L 310, 9.11.1990, σ. 28.
(5) ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 1.
(6)* ΕΕ: ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου