Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0147(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0303/2005

Predkladané texty :

A6-0303/2005

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/11/2005 - 9
PV 15/11/2005 - 9.2

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0418

Prijaté texty
PDF 291kWORD 46k
Utorok, 15. novembra 2005 - Štrasburg
Pan-európske pozemné verejné rádiové selektívne návestenie ***I
P6_TA(2005)0418A6-0303/2005
Uznesenie
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušuje smernica 90/544/EHS o frekvenčných pásmach určených pre koordinované zavedenie pan-európskeho pozemného verejného rádiového selektívneho návestenia v Spoločenstve (KOM(2005)0361 – C6-0248/2005 – 2005/0147(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0361)(1),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0248/2005),

–   so zreteľom na články 51 a 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0303/2005),

1.   schvaľuje návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila vec Parlamentu, ak má v úmysle podstatne zmeniť a doplniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


PRÍLOHA

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/.../ES

z,

ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/544/EHS o frekvenčných pásmach určených pre koordinované zavedenie pan-európskeho pozemného verejného rádiového selektívneho návestenia v Spoločenstve

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy(3),

keďže:

(1)  Smernica 90/544/EHS(4) vyžadovala od členských štátov, aby do 31. decembra 1992 určili v rádiovom frekvenčnom pásme 169,4 až 169,8 MHz štyri kanály na účely služby pan-európskeho pozemného verejného rádiového selektívneho návestenia (ďalej len "ERMES") a  čo najrýchlejšie pripravili plány umožňujúce pan-európskej službe verejného rádiového selektívneho návestenia využívať celé pásmo 169,4 až 169,8 MHz podľa komerčného dopytu.

(2)  Využívanie frekvenčného pásma 169,4 až 169,8 MHz na účely ERMES v Spoločenstve sa znížilo alebo dokonca skončilo, takže toto frekvenčné pásmo sa v súčasnosti nevyužíva efektívne na účely ERMES a mohlo by sa využívať lepším spôsobom v záujme napĺňania iných potrieb politík Spoločenstva.

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES zo 7. marca 2002 o regulačnom rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre)(5) vytvorilo politiku Spoločenstva a právny rámec na zabezpečenie koordinácie politických prístupov a prípadnú harmonizáciu podmienok s ohľadom na dostupnosť a efektívne využívanie frekvenčného pásma potrebné na zavedenie a fungovanie vnútorného trhu. Uvedené rozhodnutie umožňuje Komisii prijímať technické vykonávacie opatrenia na zabezpečenie harmonizácie podmienok dostupnosti a efektívneho využívania frekvenčného pásma.

(4)  Keďže frekvenčné pásmo 169,4 až 169,8 MHz je vhodným pre aplikácie slúžiace v prospech osôb s poruchami a zdravotným postihnutím a s ohľadom na to, že podpora takýchto aplikácií je cieľom politiky Spoločenstva popri jeho všeobecnom cieli, ktorým je zabezpečenie fungovania vnútorného trhu, poverila Komisia na základe článku 4 ods. 2 rozhodnutia o rádiovom frekvenčnom spektre Európsku konferenciu poštových a telekomunikačných správ (ďalej len "CEPT"), aby okrem iného preskúmala aplikácie týkajúce sa pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím.

(5)  V zmysle tohto poverenia vypracovala CEPT nový plán využívania frekvenčného pásma a nový režim kanálov, ktoré umožnia, aby šesť druhov uprednostňovaných aplikácií mohlo zdieľať toto frekvenčné pásmo s cieľom naplniť niektoré potreby politík Spoločenstva.

(6)  Z týchto dôvodov a v súlade s cieľmi rozhodnutia o rádiovom frekvenčnom spektre by sa mala smernica 90/544/EHS zrušiť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 90/544/EHS sa týmto zrušuje s účinnosťou od ...(6).

Článok 2

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)1 Stanovisko z 27. októbra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(2)2 Stanovisko zo 17. novembra 2005 vydané po nepovinnej konzultácii (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(3)3 Pozícia Európskeho parlamentu z 15. novembra 2005.
(4) Ú. v. ES L 310, 9.11.1990, s. 28.
(5) Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 1.
(6)* Ú. v.: Doplňte prosím dátum uverejnenia tejto smernice v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia