Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0164(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0295/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0295/2005

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2005 - 9
PV 15/11/2005 - 9.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0419

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 254kWORD 31k
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2005 - Στρασβούργο
Κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των σπόρων προς σπορά *
P6_TA(2005)0419A6-0295/2005

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σπόρων προς σπορά (COM(2005)0384 – C6-0285/2005 – 2005/0164(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0384)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 36 και το άρθρο 37, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0285/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0295/2005),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου