Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0139(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0298/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0298/2005

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2005 - 9
PV 15/11/2005 - 9.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0422

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 255kWORD 31k
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2005 - Στρασβούργο
Τροποποίηση της συμφωνίας για την ίδρυση της ΕΤΑΑ που θα επιτρέψει στην Τράπεζα να χρηματοδοτεί εργασίες στη Μογγολία *
P6_TA(2005)0422A6-0298/2005

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση της συμφωνίας για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), που θα επιτρέψει στην Τράπεζα να χρηματοδοτεί εργασίες στη Μογγολία (COM(2005)0342 – C6-0280/2005 – 2005/0139(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2005)0342)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 181Α της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0280/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51, το άρθρο 83, παράγραφος 7, και το άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0298/2005),

1.   εγκρίνει την τροποποίηση της συμφωνίας·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Μογγολίας.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου