Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2004/0284(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0293/2005

Indgivne tekster :

A6-0293/2005

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/11/2005 - 9
PV 15/11/2005 - 9.8

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0424

Vedtagne tekster
PDF 166kWORD 96k
Tirsdag den 15. november 2005 - Strasbourg
Sociale sikringsordninger ***I
P6_TA(2005)0424A6-0293/2005
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 (KOM(2004)0830 - C6-0002/2005 - 2004/0284(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2004)0830)(1),

-   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, artikel 42 og artikel 308 (C6-0002/2005),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6-0293/2005),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. november 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2006 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71
P6_TC1-COD(2004)0284

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 42 og 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter proceduren i traktatens artikel 251(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Med ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 631/2004(3) er procedurerne for at få adgang til naturalydelser ved sygdom under et midlertidigt ophold i en anden medlemsstat blevet forenklet. Det er hensigtsmæssigt at udvide de forenklede procedurer til at omfatte de bestemmelser om ydelser i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme, der er anført i forordning (EØF) nr. 1408/71(4) og (EØF) nr. 574/72(5).

(2)  For at tage hensyn til de ændringer, der er blevet foretaget i lovgivningen i en række medlemsstater, især i de nye medlemsstater siden afslutningen af tiltrædelsesforhandlingerne, er det nødvendigt at tilpasse bilagene til forordning (EØF) nr. 1408/71.

(3)  Forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)  Af hensyn til retssikkerheden og for at beskytte de berørte personers berettigede forventninger er det nødvendigt at fastsætte, at visse bestemmelser om ændring af bilag III til forordning (EØF) nr. 1408/71 gælder med tilbagevirkende kraft fra den 1. maj 2004.

(5)  Traktaten indeholder ikke hjemmel andre steder end i artikel 308 til at træffe passende foranstaltninger på området for social sikring af andre end arbejdstagere -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I, II, II a, III, IV og VI til forordning (EØF) nr. 1408/71 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Forordning (EØF) nr. 574/72 ændres således:

1)  Artikel 60, stk. 5 og 6 udgår.

2)  Artikel 62 affattes således:

"

Artikel 62

Naturalydelser under et ophold i en anden medlemsstat end den kompetente stat

1.  For at opnå naturalydelser i medfør af forordningens artikel 55, stk. 1, litra a), nr. i), skal arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende for behandleren fremlægge et dokument udstedt af den kompetente institution, som bekræfter, at han har ret til naturalydelser. Dette dokument udfærdiges i overensstemmelse med artikel 2. Kan den pågældende ikke fremlægge nævnte dokument, retter han henvendelse til opholdsstedets institution, som anmoder den kompetente institution om en attest på, at den pågældende har ret til naturalydelser.

Et dokument fra den kompetente institution, som giver ret til ydelser i overensstemmelse med forordningens artikel 55, stk. 1, litra a), nr. i), har i hvert enkelt tilfælde samme virkning over for behandleren som national dokumentation for, at de personer, der er forsikrede i opholdsstedets institution, har ret til ydelser.

2.  Gennemførelsesforordningens artikel 60, stk. 9, finder tilsvarende anvendelse.

"

3)  Artikel 63, stk. 2, affattes således:

"

2.  Gennemførelsesforordningen artikel 60, stk. 9, finder tilsvarende anvendelse.

"

4)  I artikel 66, stk. 1 ændres "artikel 20 og 21" til "artikel 21".

5)  I artikel 93, stk. 1, udgår henvisningerne til artikel 22b og 34b.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Punkt 5, litra a), nr. ii) - ix), og punkt 5, litra b), nr. ii) og iv), i bilaget finder anvendelse fra den 1. maj 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i , den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG

Bilagene til forordning (EØF) nr. 1408/71 ændres således:

1.  I bilag I, del II affattes afsnit "V. SLOVAKIET" således:

"

V.  SLOVAKIET

Med henblik på fastlæggelse af retten til naturalydelser i medfør af bestemmelserne i forordningens afsnit III, kapitel 1, betyder udtrykket "familiemedlem" en ægtefælle og/eller et barn, over for hvem der består forsørgerpligt, som defineret i loven om børnetilskud.

"

2.  I bilag II, del I affattes afsnit "H. FRANKRIG" således:

"

H.  FRANKRIG

1.  Tillægsydelsesordninger for selvstændige erhvervsdrivende inden for håndværk, handel og industri samt liberale erhverv, supplerende alderdomsforsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende inden for liberale erhverv, supplerende ordninger for forsikring mod invaliditet og dødsfald for selvstændige erhvervsdrivende inden for liberale erhverv samt tillægspensionsordninger for overenskomstomfattede alment praktiserende læger og medicinsk hjælpepersonale, der er omhandlet i artikel L.615-20, L.644-1, L.644-2, L.645-1 og L.723-14 i lov om social sikring (Code de la sécurité sociale).

2.  Supplerende syge- og moderskabsforsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende inden for landbruget, der er omhandlet i artikel L.727-1 i landbrugsloven (Code rural).

"

3.  Bilag II, del II, ændres således:

a)  Afsnit "E. ESTLAND" affattes således:

"

E.  ESTLAND

a)  Ydelse ved barnefødsel

b)  Ydelse ved adoption

"

b)  Afsnit "L. LETLAND" affattes således:

"

L.  LETLAND

a)  Ydelse ved barnefødsel

b)  Ydelse ved adoption

"

c)  Afsnit "S. POLEN" affattes således:

"

S.  POLEN

Supplerende ydelse ved barnefødsel (lov af 28. november 2003 om familieydelser)

"

4.  Bilag II a ændres således:

a)  Afsnit "D. TYSKLAND" affattes således:

"

Ydelser til dækning af leveomkostninger inden for rammerne af grundgarantien for arbejdssøgende, medmindre betingelserne for ret til et månedligt tillæg efter arbejdsløshedsunderstøttelsens bortfald (Artikel 24, stk. 1, i Sozialgesetzbuch II) på grundlag af disse ydelser er opfyldt.

"

b)  Afsnit "L. LETLAND" affattes således:

"

L.  LETLAND

a)  Statslig social sikringsydelse (lov om statslig social sikring af 1. januar 2003)

b)  Transportydelse til handicappede med begrænset mobilitet (lov om statslig social sikring af 1. januar 2003)

"

c)  Afsnit "S. POLEN" affattes således:

"

S.  POLEN

Social pension (lov af 27. juni 2003 om social pension)

"

d)  Afsnit "V. SLOVAKIET" affattes således:

"

V.  SLOVAKIET

Tilpasning, der er tilkendt før den 1. januar 2004, af pensioner, der udgør eneste indtægtskilde.

"

5.  Bilag III ændres således:

a)  Del A ændres således:

   i) Følgende punkter udgår:
  

Punkterne 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297.

   ii) Nummereringen af følgende punkter ændres således:
  

BELGIEN - TYSKLAND fra punkt '3' til '1',

  

DEN TJEKKISKE REPUBLIK - TYSKLAND fra punkt '26' til '2',

  

DEN TJEKKISKE REPUBLIK - CYPERN fra punkt '33' til '3',

  

DEN TJEKKISKE REPUBLIK - LUXEMBOURG fra punkt '36' til '4',

  

DEN TJEKKISKE REPUBLIK - ØSTRIG fra punkt '40' til '5',

  

DEN TJEKKISKE REPUBLIK - SLOVAKIET fra punkt '44' til '6',

  

DANMARK - FINLAND fra punkt '67' til '7',

  

DANMARK - SVERIGE fra punkt '68' til '8',

  

TYSKLAND - GRÆKENLAND fra punkt '71' til '9',

  

TYSKLAND - SPANIEN fra punkt '72' til '10',

  

TYSKLAND - FRANKRIG fra punkt '73' til '11',

  

TYSKLAND - LUXEMBOURG fra punkt '79' til '12',

  

TYSKLAND - UNGARN fra punkt '80' til '13',

  

TYSKLAND - NEDERLANDENE fra punkt '82' til '14',

  

TYSKLAND - ØSTRIG fra punkt '83' til '15',

  

TYSKLAND - POLEN fra punkt '84' til '16',

  

TYSKLAND - SLOVENIEN fra punkt '86' til '17',

  

TYSKLAND - SLOVAKIET fra punkt '87' til '18',

  

TYSKLAND - DET FORENEDE KONGERIGE fra punkt '90' til '19',

  

SPANIEN - PORTUGAL fra punkt '142' til '20',

  

IRLAND - DET FORENEDE KONGERIGE fra punkt '180' til '21',

  

ITALIEN - SLOVENIEN fra punkt '191' til '22',

  

LUXEMBOURG - SLOVAKIET fra punkt '242' til '23',

  

UNGARN - ØSTRIG fra punkt '248' til '24',

  

UNGARN - SLOVENIEN fra punkt '251' til '25',

  

NEDERLANDENE - PORTUGAL fra punkt '267' til '26',

  

ØSTRIG - POLEN fra punkt '273' til '27',

  

ØSTRIG - SLOVENIEN fra punkt '275' til '28',

  

ØSTRIG - SLOVAKIET fra punkt '276' til '29',

  

PORTUGAL - DET FORENEDE KONGERIGE fra punkt '290' til '30' og

  

FINLAND - SVERIGE fra punkt '298' til '31'.

   iii) Under punkt "2. DEN TJEKKISKE REPUBLIK – TYSKLAND" ændres udtrykket "Ingen overenskomst" til følgende:
  

Artikel 39, stk. 1, litra b) og c), i overenskomsten om social sikring af 27. juli 2001;

Punkt 14 i slutprotokollen til overenskomsten om social sikring af 27. juli 2001

   iv) Under punkt "3. DEN TJEKKISKE REPUBLIK - CYPERN" ændres udtrykket "Ingen" til følgende:
  

Artikel 32, stk. 4, i overenskomsten om social sikring af 19. januar 1999

   v) Under punkt "4. DEN TJEKKISKE REPUBLIK – LUXEMBOURG" ændres udtrykket "Ingen" til følgende:
  

Artikel 52, stk. 8, i overenskomsten af 17. november 2000

   vi) Punkt "6. DEN TJEKKISKE REPUBLIK – SLOVAKIET" affattes således:
  

DEN TJEKKISKE REPUBLIK – SLOVAKIET

Artikel 12, 20 og 33 i overenskomsten om social sikring af 29. oktober 1992

   vii) Under punkt "18. TYSKLAND - SLOVAKIET" ændres udtrykket "Ingen overenskomst" til følgende:
  

Artikel 29, stk. 1, punkt 2 og 3, i overenskomsten af 12. september 2002

  

Punkt 9 i slutprotokollen til overenskomsten af 12. september 2002

   viii) Under punkt "23. LUXEMBOURG - SLOVAKIET" ændres udtrykket "Ingen overenskomst" til følgende:
  

Artikel 50, stk. 5, i traktaten om social sikring af 23. maj 2002

   ix) Under punkt "29. ØSTRIG - SLOVAKIET", ændres udtrykket "Ingen overenskomst" til følgende:
  

Artikel 34, stk. 3, i overenskomsten om social sikring af 21. december 2001

b)  Del B ændres således:

i)  Følgende punkter udgår:

Punkterne 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 84, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297.

ii)  Nummereringen af følgende punkter ændres:

DEN TJEKKISKE REPUBLIK - CYPERN fra punkt '33' til '1',

DEN TJEKKISKE REPUBLIK - ØSTRIG fra punkt '40' til '2',

TYSKLAND - UNGARN fra punkt '80' til '3',

TYSKLAND - SLOVENIEN fra punkt '86' til '4',

ITALIEN - SLOVENIEN fra punkt '191' til '5',

UNGARN - ØSTRIG fra punkt '248' til '6',

UNGARN - SLOVENIEN fra punkt '251' til '7',

ØSTRIG - POLEN fra punkt '273' til '8',

ØSTRIG - SLOVENIEN fra punkt '275' til '9' og

ØSTRIG - SLOVAKIET fra punkt '276' til '10'.

   iii) Under punkt "1. DEN TJEKKISKE REPUBLIK - CYPERN" ændres udtrykket "Ingen" til følgende:"
Artikel 32, stk. 4, i overenskomst om social sikring af 19. januar 1999"
   iv) Under punkt "10. ØSTRIG - SLOVAKIET" ændres udtrykket "Ingen overenskomst" til følgende:"
Artikel 34, stk. 3, i overenskomst om social sikring af 21. december 2001"

6.  Bilag IV ændres således:

   a) Del A ændres således:
   i) Under afsnit "B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK", ændres udtrykket "Ingen" til følgende:"
Fuld invalidepension til personer, hvis fuldstændige invaliditet indtraf før det fyldte 18. år, og som ikke var forsikrede i den påkrævede periode (afsnit 42 pensionsforsikringslov nr. 155/1995 Coll.)"

ii)  Under afsnit "X. SVERIGE" ændres udtrykket "Ingen'til følgende:

"

"Lovgivning om indkomstafhængige ydelser ved langvarig uarbejdsdygtighed (kapitel 8 i lov 1962:381 om almindelig forsikring med senere ændringer)".

"
  b) Del C ændres således:
   i) Afsnit "B. DEN TJEKKISKE REPUBLIK" affattes således:"
B.  DEN TJEKKISKE REPUBLIK
Pension ved (fuldstændig og delvis) invaliditet samt efterladtepension (efterlevende ægtefælle og børn, der har mistet begge forældre eller en af dem), såfremt den ikke er afledt af en alderspension, som afdøde ville have været berettiget til på tidspunktet for dødsfaldet."
   ii) I afsnit "E. ESTLAND" ændres udtrykket "Ingen" til følgende:"
   - der er tilbagelagt forsikringsperioder i Estland indtil den 31. december 1998;
   - ansøgerens personlige socialskat i henhold til estisk lovgivning svarer mindst til den gennemsnitlige socialskat for det pågældende forsikringsår.
"
   c) I del D affattes punkt 2, litra g), således:"
   g) Slovakisk invalidepension og heraf afledt efterladtepension
"

7.  Bilag VI, afsnit "Q. NEDERLANDENE" ændres således:

   a) Punkt 4, litra b), affattes således:"
b)  Såfremt den pågældende i henhold til litra a) har ret til en nederlandsk ydelse ved invaliditet, fastsættes denne ydelse som omhandlet i forordningens artikel 46, stk. 2:
   i) i henhold til bestemmelserne i lov om invalideforsikring, WAO (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering), såfremt den pågældende inden uarbejdsdygtighedens indtræden senest har været beskæftiget som arbejdstager i den i forordningens artikel 1, litra a), omhandlede forstand;
   ii) i henhold til bestemmelserne i lov om invalideforsikring for selvstændige erhvervsdrivende, WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandingen), såfremt den pågældende inden uarbejdsdygtighedens indtræden senest har været beskæftiget som selvstændig erhvervsdrivende i den i forordningens artikel 1, litra a), omhandlede forstand.
"
   b) I afsnit "Q. NEDERLANDENE", affattes punkt 7 således:"
7.  Ved anvendelsen af forordningens afsnit II anses en person, som i henhold til lov af 1964 om indkomstskat betragtes som arbejdstager, og som i kraft heraf er omfattet af de almindelige forsikringsordninger (volksverzekeringen), for at udøve en lønnet beskæftigelse."

(1) Udtalelse af 28.9.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europa-Parlamentets holdning af 15.11.2005.
(3) EUT L 100, 6.4.2004, s. 1.
(4) EFT L 149 af 5.7.1971, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 631/2004 og ophævet, med virkning fra datoen for ikrafttrædelsen af gennemførelsesforordningen, ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 (EUT L 200, 7.6.2004, s. 1).
(5) EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 631/2004.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik