Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/2032(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0284/2005

Indgivne tekster :

A6-0284/2005

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/11/2005 - 9
PV 15/11/2005 - 9.9

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0425

Vedtagne tekster
PDF 15kWORD 39k
Tirsdag den 15. november 2005 - Strasbourg
Genopretning af ålebestanden
P6_TA(2005)0425A6-0284/2005

Europa-Parlamentets beslutning om udvikling af en EU-handlingsplan for genopretning af ålebestanden (2005/2032(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om Udvikling af en EU-handlingsplan for forvaltning af ål (KOM(2003)0573),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A6-0284/2005),

1.   anmoder Kommissionen om at opfordre medlemsstaterne til hurtigst muligt at udarbejde nationale forvaltningsplaner, som bør omfatte følgende punkter:

   a) gennemførelse af tekniske foranstaltninger til afhjælpning af forhindringer i indvande, så ålenes vandring lettes i videst muligt omfang, dvs. kolonisering opstrøms og vandring nedstrøms til havet,
   b) indsamling af data om, overvågning og eventuelt begrænsning af såvel erhvervs- som sports- og lystfiskeri, hvis det er berettiget ud fra historiske og videnskabelige data, i form af midlertidige fangstforbud, og/eller begrænsning af fangstkapaciteten under behørig hensyntagen til nationale forskelle i fiskerimetoder og troværdig selvregulering,
   c) udvidelse af udsætningen af glasål og ål fra akvakulturproduktion i de forvaltede områder i de europæiske indvande,
   d) sikring af, at åleopdræt ikke bliver så udbredt, at det ødelægger rentabiliteten af fiskeriet efter vildtlevende ål, enten ved at denne form for fiskeri berøves den glasål, som naturligt genopbygger bestandene, eller ved at det ikke sikres, at gydemodne blankål frit kan passere til gydepladserne,
   e) foranstaltninger til styring af skarvbestandene for at nedsætte ålenes dødelighed;

2.   opfordrer Kommissionen til at lade foretage yderligere undersøgelser af klimaforandringens rolle i forbindelse med nedgangen i ålebestandene;

3.   opfordrer Kommissionen til at gennemføre nærmere undersøgelser af eventuelle hindringer i havet for den naturlige ålevandring til Saragossahavet;

4.   noterer sig Det Internationale Havundersøgelsesråds videnskabelige rapporter om dette emne;

5.   opfordrer Kommissionen til at gennemføre undersøgelser af ålenes sundhedstilstand og de hindringer, eksterne faktorer som polychlorbiphenyl (PCB) og fiskesygdomme kan have for en vellykket vandring og gydning;

6.   opfordrer Kommissionen til at gennemføre undersøgelser af den biogeografiske fordeling af denne ålebestand;

7.   opfordrer Kommissionen til at gennemføre undersøgelser af forurening som en faktor ved vurderingen af eventuelle årsager til dødelighed blandt ålebestande i vandveje med ferskvand;

8.   opfordrer Kommissionen til at iværksætte en undersøgelse af mulighederne for at støtte forandringsprocessen, bl.a. fra Den Europæiske Fiskerifond;

9.   opfordrer Kommissionen til at tilpasse fangst- og eksportpolitikken for ål således, at der er tilstrækkeligt med glasål tilbage til den naturlige vandring og tilstrækkeligt med glasål til rådighed til en rimelig pris til udsætning i de naturlige leveområder for ål i overensstemmelse med en bæredygtig fiskeriforvaltning i Europa;

10.   opfordrer Kommissionen til at foreslå foranstaltninger til regulering af fiskeriet og markedsføringen og til kontrol af mængderne af markedsførte glasål ved hjælp af et fangstregistreringssystem med henblik på mere effektivt at bekæmpe det ulovlige fiskeri, der forårsager en væsentlig nedsættelse af bestanden af unge og voksne ål;

11.   opfordrer Kommissionen til at stille forslag om, hvordan de samfundsøkonomiske følger af en begrænsning af fangsten og eksporten af glasål kan afbødes;

12.   opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at oprette en særlig budgetpost på fiskeribudgettet for at medfinansiere ferskvandsfiskeriets omstrukturering i Europa og for at afbøde følgerne af en ændret politik for glasål;

13.   opfordrer Kommissionen til efter gennemførelsen af handlingsplanen årligt at underrette Europa-Parlamentet og Rådet om fremskridtene og de opnåede resultater i de enkelte medlemslande;

14.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik