Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/2032(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0284/2005

Predkladané texty :

A6-0284/2005

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/11/2005 - 9
PV 15/11/2005 - 9.9

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0425

Prijaté texty
PDF 200kWORD 40k
Utorok, 15. novembra 2005 - Štrasburg
Úhor riečny
P6_TA(2005)0425A6-0284/2005

Uznesenie Európskeho parlamentu o rozvoji akčného plánu Spoločenstva na obnovu zásob úhora riečneho (2005/2032(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu s názvom Rozvoj akčného plánu Spoločenstva pre správu zásob úhora riečneho (KOM(2003)0573),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A6-0284/2005),

1.   vyzýva Komisiu, aby čo najskôr požiadala členské štáty o vypracovanie národných plánov správy, ktoré by mali obsahovať tieto body:

   a) prijatie takých technických opatrení, ktorými sa v prípade prekážok na vodných tokoch uľahčí migrácia úhora - t. j. kolonizácia proti prúdu a tiahnutie úhorov po prúde smerom k moru;
   b) zber údajov, monitorovanie a prípadne, ak je to odôvodnené historickými a vedeckými údajmi, obmedzenie rybolovných aktivít tak v rámci profesionálneho, ako aj športového rybolovu prostredníctvom dočasných zákazov lovu, resp. obmedzenia kapacity lovu, pričom je nevyhnutné zohľadniť národné rozdiely v spôsobe rybolovu a spoľahlivú samoreguláciu;
   c) zvýšenie zarybnenia mladými úhormi a úhormi chovanými na farmách do európskych vnútrozemských vôd;
   d) zabezpečenie, aby rozsah chovu úhora nenarušil výlov voľne žijúcich úhorov, či už tým, že by znemožnil výlov mladých úhorov, ktoré prirodzene dopĺňajú zásoby, alebo tým, že by zabránil odlevu dospelých úhorov na prirodzené trenie;
   e) opatrenia na riadenie populácie kormoránov s cieľom znížiť úhyn úhora;

2.   vyzýva Komisiu, aby zabezpečila ďalší výskum zameraný na to, akú úlohu zohrávajú klimatické zmeny pri znižovaní zásob úhora;

3.   vyzýva Komisiu, aby bližšie skúmala prekážky prirodzenej migrácie úhora do Sargasového mora, ktoré sa vyskytujú v oceánoch;

4.   berie na vedomie vedecké správy Medzinárodnej rady pre výskum morí na túto tému;

5.   vyzýva Komisiu, aby uskutočnila výskum zameraný na zdravotný stav úhorov, ako aj na prekážky, ktoré môžu mať vonkajšie vplyvy v podobe polychlórovaného bifenylu alebo chorôb rýb na úspešnú migráciu a úspešný chov;

6.   vyzýva Komisiu, aby uskutočnila výskum zameraný na biologicko-geografické rozloženie zásob tohto druhu úhora;

7.   vyzýva Komisiu, aby uskutočnila výskum zameraný na znečisťovanie ako faktor pri posudzovaní možných dôvodov úhynu úhora v sladkovodných tokoch;

8.   vyzýva Komisiu, aby preskúmala možný rozsah podpory procesu zmien, okrem iného aj prostredníctvom prístupu k Európskemu fondu pre rybolov;

9.   vyzýva Komisiu, aby upravila politiku výlovu a vývozu úhora tak, aby bol k dispozícii dostatok mladých úhorov na prirodzenú migráciu a zároveň dostatok mladých úhorov za primeranú cenu na zarybnenie prirodzených biotopov úhora v súlade s trvalo udržateľným riadením rybného hospodárstva v Európe;

10.   vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na riadenie rybolovu a marketingu a na monitorovanie množstva mladých úhorov ponúkaných na predaj prostredníctvom systému dokumentácie výlovov s cieľom účinnejšie bojovať proti protiprávnemu rybolovu, ktorý spôsobuje podstatné zníženie zásob mladých a dospelých úhorov;

11.   vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia na zníženie sociálno-ekonomického vplyvu obmedzenia výlovu a vývozu mladých úhorov;

12.   vyzýva Komisiu, aby v rozpočte pre oblasť rybného hospodárstva čo najskôr zriadila samostatný rozpočtový riadok určený na spolufinancovanie reštrukturalizácie rybolovu v európskych vnútrozemských vodách a na zmiernenie dôsledkov zmeny politiky v oblasti riadenia zásob mladého úhora;

13.   vyzýva Komisiu, aby po vykonaní akčného plánu každoročne informovala Európsky parlament a Radu o pokroku a výsledkoch dosiahnutých v jednotlivých členských štátoch;

14.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia