Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0008(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0310/2005

Predkladané texty :

A6-0310/2005

Rozpravy :

PV 15/11/2005 - 18

Hlasovanie :

PV 16/11/2005 - 5.1

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0428

Prijaté texty
PDF 282kWORD 121k
Streda, 16. novembra 2005 - Štrasburg
Informovanie cestujúcich o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu ***I
P6_TA(2005)0428A6-0310/2005
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho dopravcu a o oznamovaní bezpečnostných informácií členskými štátmi (KOM(2005)0048 – C6–0046/2005 – 2005/0008(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2005)0048)(1),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 80 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0046/2005),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0310/2005),

1.   schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila vec Parlamentu, ak má v úmysle podstatne zmeniť a doplniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. novembra 2005 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, a ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES
P6_TC1-COD(2005)0008

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy(2),

Keďže:

(1)  Prvoradým cieľom činnosti Spoločenstva v oblasti leteckej dopravy by malo byť zabezpečenie vysokého stupňa ochrany cestujúcich pred bezpečnostnými rizikami. Navyše by sa mali v plnej miere zohľadňovať všeobecné požiadavky ochrany spotrebiteľa.

(2)  Cestujúci by mali byť oboznámení so zoznamom Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí nespĺňajú príslušné bezpečnostné požiadavky, aby tak bola zabezpečená najvyššia miera transparentnosti. Tento zoznam Spoločenstva by mal vychádzať zo spoločných kritérií vypracovaných na úrovni Spoločenstva.

(3)  Leteckí dopravcovia zahrnutí v zozname Spoločenstva by mali podliehať zákazu vykonávania leteckej dopravy. Zákazy vykonávania leteckej dopravy nachádzajúce sa v zozname Spoločenstva by sa mali uplatňovať na celom území všetkých členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva.

(4)  Leteckí dopravcovia, ktorí nemajú právo prevádzky v jednom alebo viacerých členských štátoch, môžu napriek tomu prevádzkovať lety do a zo Spoločenstva, ak je ich lietadlo, či už s posádkou alebo bez nej, prenajaté spoločnosťami, ktoré majú takéto právo. Mali by sa prijať ustanovenia na uplatňovanie zákazu vykonávania leteckej dopravy obsiahnutého v zozname Spoločenstva aj na takýchto leteckých dopravcov, keďže títo leteckí dopravcovia by inak mohli prevádzkovať lety v Spoločenstve, bez splnenia príslušných bezpečnostných noriem.

(5)  Leteckému dopravcovi podliehajúcemu zákazu vykonávania leteckej dopravy by mohlo byť povolené vykonávať práva prevádzky tým, že použije lietadlo prenajaté s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné bezpečnostné normy.

(6)  Postup aktualizácie zoznamu Spoločenstva by mal umožniť rýchle prijímanie rozhodnutí s cieľom poskytovať cestujúcim v leteckej doprave primerané a aktualizované informácie o bezpečnosti a zaručiť, že leteckí dopravcovia, ktorí odstránili bezpečnostné nedostatky, budú čo najskôr vymazaní z tohto zoznamu. Tieto postupy by zároveň mali rešpektovať právo leteckého dopravcu na obranu a mali by sa uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté medzinárodné dohody a dohovory, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty alebo Spoločenstvo, najmä Chicagský Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve z roku 1944. Tieto požiadavky by mali byť zabezpečené najmä prostredníctvom vykonávacích opatrení týkajúcich sa procedurálnych otázok, ktoré prijme Komisia.

(7)  Ak bol leteckému dopravcovi uložený zákaz vykonávania leteckej dopravy, mali by byť prijaté vhodné opatrenia s cieľom pomôcť tomuto leteckému dopravcovi pri odstraňovaní nedostatkov, ktoré boli dôvodom tohto zákazu.

(8)  Vo výnimočných prípadoch by členským štátom malo byť umožnené prijať jednostranné opatrenia. Členské štáty by v naliehavom prípade a v prípade, keď čelia nepredvídanému bezpečnostnému problému, mali mať možnosť okamžite uložiť zákaz vykonávania leteckej dopravy vzťahujúci sa na ich vlastné územie. Naviac, v prípade, že Komisia rozhodla nezahrnúť leteckého dopravcu do zoznamu Spoločenstva, by okrem toho členské štáty mali mať možnosť uložiť alebo zachovať zákaz vykonávania leteckej dopravy v súvislosti s bezpečnostným problémom, ktorý neexistuje v ostatných členských štátoch. Členské štáty by mali tieto práva uplatňovať reštriktívne, zohľadňujúc záujmy Spoločenstva a s cieľom predstaviť spoločný postup v oblasti leteckej bezpečnosti. Týmto by nemal byť dotknutý článok 8 nariadenia Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva(3) a článok 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva(4).

(9)  Informácie o bezpečnosti leteckých dopravcov by mali byť uverejňované efektívnym spôsobom, napríklad prostredníctvom internetu.

(10)  Na to, aby konkurencieschopný rámec v leteckej doprave prinášal spoločnostiam a cestujúcim čo najväčší úžitok je dôležité, aby spotrebitelia získali informácie nevyhnutné na prijímanie rozhodnutí s potrebnými informáciami.

(11)  Totožnosť leteckého dopravcu alebo dopravcov, ktorí v skutočnosti prevádzkujú let, je nevyhnutnou informáciou. Spotrebitelia, ktorí uzatvoria zmluvu o preprave, ktorá môže zahŕňať let na miesto určenia a spiatočný let, nie sú vždy informovaní o totožnosti leteckého dopravcu alebo dopravcov, ktorí v skutočnosti prevádzkujú tento let alebo lety.

(12)  Smernica Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o organizovanom cestovaní, organizovaných dovolenkách a organizovaných zájazdoch(5) si vyžaduje určité informácie, ktoré majú byť sprístupnené spotrebiteľom, avšak tieto informácie nezahŕňajú totožnosť prevádzkujúceho leteckého dopravcu.

(13)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2299/89 z 24. júla 1989 o kódexe správania pre počítačové rezervačné systémy (CRS)(6) oprávňuje spotrebiteľov, ktorí si rezervujú let cez počítačový rezervačný systém, aby boli informovaní o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu. Napriek tomu existujú dokonca aj v pravidelnej leteckej doprave postupy odvetvia, ako napríklad prenájom lietadla s osádkou alebo zdieľanie kódov, ak sú rezervované bez CRS, kde letecký dopravca, ktorý predal let pod svojím menom, v skutočnosti let neprevádzkuje, a kde v súčasnosti cestujúci nemá žiadny právny nárok na poskytnutie informácie o totožnosti leteckého dopravcu, ktorý v skutočnosti službu vykonáva.

(14)  Tieto postupy zvyšujú flexibilitu a umožňujú lepšie poskytovanie služieb cestujúcim. Okrem toho, určitý počet zmien, najmä z technických dôvodov, v poslednom momente nie je možné vylúčiť, pričom prispievajú k bezpečnosti leteckej dopravy. Táto flexibilita by sa však mala vyvážiť overením, že spoločnosti, ktoré skutočne prevádzkujú lety, spĺňajú bezpečnostné požiadavky, a informovaním spotrebiteľov s cieľom zaručiť im právo na prijímanie rozhodnutí na základe potrebných informácií. Mala by sa hľadať spravodlivá rovnováha medzi obchodnou rentabilitou leteckých dopravcov a prístupom cestujúcich k informáciám.

(15)  Leteckí dopravcovia by mali uskutočňovať politiku transparentnosti voči cestujúcim v súvislosti s informáciami o bezpečnosti. Zverejňovanie takýchto informácií by malo prispieť k povedomiu cestujúcich o spoľahlivosti leteckých dopravcov v oblasti bezpečnosti.

(16)  Leteckí dopravcovia sú zodpovední za informovanie vnútroštátnych orgánov pre leteckú bezpečnosť o bezpečnostných nedostatkoch, ako aj za bezodkladné odstraňovanie takýchto nedostatkov. Od posádky lietadla a pozemného personálu sa vyžaduje, aby podnikli príslušné opatrenia v prípade zistenia bezpečnostných nedostatkov. V protiklade so záujmami bezpečnosti leteckej dopravy by bolo, ak by zamestnanci v takýchto prípadoch boli postihovaní, ako to vyplýva z článku 8 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES z 13. júna 2003 o ohlásení udalostí v civilnom letectve(7).

(17)  Okrem situácií upravených nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov(8), by cestujúci mali mať právo na náhradu alebo na presmerovanie v určitých ďalších špecifických situáciách patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ak existuje dostatočne úzke prepojenie so Spoločenstvom.

(18)  Okrem ustanovení uvedených v tomto nariadení by dôsledky zmien totožnosti prevádzkujúceho dopravcu na plnenie zmluvy o preprave mali podliehať právnym predpisom členských štátov vzťahujúcim sa na zmluvy a príslušným právnym predpisom Spoločenstva, najmä smernici Rady 90/314/EHS a smernici Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách(9).

(19)  Toto nariadenie je súčasťou legislatívneho postupu, ktorého cieľom je účinný a koherentný prístup k zlepšovaniu bezpečnosti leteckej dopravy v Spoločenstve. V rámci tohto postupu zohráva významnú úlohu Európska agentúra pre bezpečnosť letectva. Úloha tejto agentúry v rámci tohto nariadenia by mohla byť ďalej posilnená rozšírením jej právomocí, napríklad vo vzťahu k lietadlám tretích krajín. Osobitná pozornosť by sa mala venovať ďalšiemu zvyšovaniu kvality a počtu bezpečnostných inšpekcií lietadiel a harmonizácii týchto inšpekcií.

(20)  Ak existuje bezpečnostné riziko, ktoré príslušný členský štát alebo členské štáty neodstránili, Komisia by mala mať možnosť okamžite prijať dočasné opatrenia. V takomto prípade by výbor, ktorý pomáha Komisii v jej práci podľa tohto nariadenia, mal konať v súlade s poradným postupom stanoveným v článku 3 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu(10).

(21)  Vo všetkých ostatných prípadoch by výbor, ktorý pomáha Komisii v jej práci podľa tohto nariadenia, mal konať v súlade s regulačným postupom stanoveným v článku 5 rozhodnutia 1999/468/ES.

(22)  Keďže vzťah medzi týmto nariadením a článkom 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES z 21. apríla 2004 o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská Spoločenstva(11) by inak bol nejasný, tento článok by mal byť zrušený s cieľom poskytnúť právnu istotu.

(23)  Členské štáty by mali prijať ustanovenia o sankciách uplatniteľných na porušenia ustanovení kapitoly III tohto nariadenia a zabezpečiť, aby sa tieto sankcie uplatňovali. Sankcie, ktoré môžu byť občianskej alebo správnej povahy, by mali byť účinné, primerané a odradzujúce.

(24)  Komisia by mala analyzovať uplatňovanie tohto nariadenia a po uplynutí dostatočnej doby predložiť správu o účinnosti jeho ustanovení.

(25)  Ktorýkoľvek príslušný orgán civilného letectva v Spoločenstve môže rozhodnúť, že leteckí dopravcovia vrátane tých, ktorí neprevádzkujú lety na území členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva, môžu požiadať tento orgán o to, aby podliehali systematickým kontrolám s cieľom overiť ich schopnosť dodržiavať príslušné bezpečnostné normy.

(26)  Toto nariadenie by nemalo brániť členským štátom v zavedení systému označovania kvality leteckých dopravcov na vnútroštátnej úrovni, v rámci ktorého môžu príslušné kritériá zahŕňať aj iné požiadavky ako minimálne požiadavky týkajúce sa bezpečnosti, v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

(27)  Opatrenia týkajúce sa lepšej spolupráce pri využívaní letiska v Gibraltare boli prijaté Španielskym kráľovstvom a Spojeným kráľovstvom v Londýne 2. decembra 1987 v rámci spoločného vyhlásenia ministrov zahraničných vecí týchto dvoch krajín. Tieto opatrenia sa ešte nezačali uplatňovať,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Predmet

1.  Toto nariadenie stanovuje pravidlá:

   a) o vypracovaní a uverejnení zoznamu Spoločenstva vychádzajúceho zo spoločných kritérií a týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí z bezpečnostných dôvodov podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Spoločenstve, a
   b) o informovaní cestujúcich leteckej dopravy o totožnosti leteckých dopravcov prevádzkujúcich lety, ktoré využívajú.

2.  Uplatňovanie tohto nariadenia na letisko v Gibraltare sa rozumie v tom zmysle, že ním nie sú dotknuté právne pozície Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva v súvislosti so sporom týkajúcim sa suverenity na území, na ktorom sa toto letisko nachádza.

3.  Uplatňovanie tohto nariadenia na letisko v Gibraltare je pozastavené, pokiaľ sa nezačnú uplatňovať opatrenia obsiahnuté v spoločnom vyhlásení ministrov zahraničných vecí Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva z 2. decembra 1987. Vlády Španielska a Spojeného kráľovstva budú informovať Radu o dátume, kedy sa začnú uplatňovať tieto opatrenia.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto pojmy:

   a) "letecký dopravca" je podnik leteckej dopravy s platnou licenciou na prevádzkovanie alebo jej ekvivalentom,
   b) "zmluva o preprave" je zmluva o službách leteckej dopravy alebo zmluva, ktorá zahŕňa služby leteckej dopravy, vrátane prípadov, keď preprava pozostáva z dvoch alebo viacerých letov prevádzkovaných tým istým leteckým dopravcom alebo rôznymi leteckými dopravcami,
   c) "zmluvný partner leteckej dopravy" je letecký dopravca, ktorý uzatvorí zmluvu o preprave s cestujúcim, alebo ak zmluva zahŕňa balík služieb, prevádzkovateľ zájazdu. Na každého predajcu leteniek sa tiež hľadí ako na zmluvného partnera leteckej dopravy,
   d) "predajca leteniek" je predajca letenky, ktorý sprostredkuje zmluvu o preprave s cestujúcim, či už pre individuálny let alebo ako súčasť balíka, a ktorý nie je leteckým dopravcom ani prevádzkovateľom zájazdu,
   e) "prevádzkujúci letecký dopravca" je letecký dopravca, ktorý uskutočňuje alebo plánuje uskutočniť let na základe zmluvy o preprave s cestujúcim alebo v mene inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá s týmto cestujúcim uzavrela zmluvu o preprave,
   f) "prevádzkové povolenie alebo technické povolenie" je každý legislatívny alebo správny akt členského štátu, ktorý ustanovuje, že letecký dopravca môže poskytovať letecké služby na a z jeho letísk, alebo že letecký dopravca môže prevádzkovať lety v jeho vzdušnom priestore, alebo že letecký dopravca môže uplatňovať právo prevádzky,
   g) "zákaz vykonávania leteckej dopravy" je zamietnutie, pozastavenie, zrušenie alebo obmedzenie povolenia prevádzkovania alebo technického povolenia týkajúceho sa leteckého dopravcu z bezpečnostných dôvodov alebo akékoľvek iné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa leteckého dopravcu, ktorý nemá práva prevádzky v Spoločenstve, avšak ktorého lietadlo inak môže byť prevádzkované v Spoločenstve na základe zmluvy o prenájme,
   h) "balík služieb" označuje služby vymedzené v článku 2 ods. 1 smernice 90/314/EHS,
   i) "rezervácia" je skutočnosť, že cestujúci má letenku alebo iný doklad, z ktorého je zrejmé, že zmluvný partner leteckej prepravy rezerváciu akceptoval a zaevidoval,
   j) "príslušné bezpečnostné normy" sú medzinárodné bezpečnostné normy obsiahnuté v Chicagskom dohovore a jeho prílohách a v prípade potreby aj normy zahrnuté v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva.

KAPITOLA II

Zoznam Spoločenstva

Článok 3

Vytvorenie zoznamu Spoločenstva

1.  Na účely zlepšenia leteckej bezpečnosti sa vytvára zoznam leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Spoločenstve (ďalej len "zoznam Spoločenstva"). Každý členský štát na svojom území uplatňuje zákazy vykonávania leteckej dopravy zahrnuté v zozname Spoločenstva vo vzťahu k leteckým dopravcom, ktorí podliehajú týmto zákazom.

2.  Spoločné kritériá týkajúce sa uloženia zákazu vykonávania leteckej dopravy leteckému dopravcovi, ktoré sa zakladajú na príslušných bezpečnostných normách, sú uvedené v prílohe (ďalej len "spoločné kritériá"). V súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 3 Komisia môže pozmeniť prílohu, najmä s cieľom zohľadniť vývoj vedy a techniky.

3.  Na účely vytvorenia zoznamu Spoločenstva vypracovaného po prvýkrát, každý členský štát do …(12) oznámi Komisii totožnosť leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy na jeho území, spolu s dôvodmi, ktoré viedli k uloženiu týchto zákazov a so všetkými ďalšími príslušnými informáciami. Komisia informuje ostatné členské štáty o týchto zákazoch vykonávania leteckej dopravy.

4.  Do jedného mesiaca od prijatia informácií oznámených členskými štátmi Komisia rozhodne, vychádzajúc zo spoločných kritérií, o uložení zákazu vykonávania leteckej dopravy dotknutým leteckým dopravcom a vypracuje zoznam Spoločenstva týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorým uložila zákaz vykonávania leteckej dopravy, v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 3.

Článok 4

Aktualizácia zoznamu Spoločenstva

1.  Aktualizácia zoznamu Spoločenstva zahŕňa:

   a) uloženie zákazu vykonávania leteckej dopravy leteckému dopravcovi a zahrnutie tohto dopravcu do zoznamu Spoločenstva na základe spoločných kritérií,
   b) vymazanie leteckého dopravcu zo zoznamu Spoločenstva, ak bol odstránený bezpečnostný nedostatok alebo nedostatky, ktoré boli dôvodom zahrnutia tohto leteckého dopravcu do zoznamu Spoločenstva, a ak na základe spoločných kritérií neexistuje iný dôvod zachovania tohto leteckého dopravcu na zozname Spoločenstva,
   c) zmenu podmienok týkajúcich sa zákazu vykonávania leteckej dopravy uloženého leteckému dopravcovi, ktorý je zahrnutý v zozname Spoločenstva.

2.  Komisia, konajúc z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu, rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 3 a na základe spoločných kritérií o aktualizácii zoznamu Spoločenstva vtedy, keď si to vyžaduje uplatňovanie odseku 1. Najmenej každé tri mesiace Komisia overí, či je potrebné aktualizovať zoznam Spoločenstva.

3.  Každý členský štát a Európska agentúra pre bezpečnosť letectva oznámia Komisii všetky informácie, ktoré môžu byť dôležité v súvislosti s aktualizáciou zoznamu Spoločenstva. Komisia postúpi všetky dôležité informácie ostatným členským štátom.

Článok 5

Dočasné opatrenia týkajúce sa aktualizácie zoznamu Spoločenstva

1.  Ak je zrejmé, že ďalšie prevádzkovanie letov leteckým dopravcom v Spoločenstve pravdepodobne predstavuje vážne bezpečnostné riziko, a že takéto riziko nebolo uspokojivo odstránené prostredníctvom naliehavých opatrení prijatých dotknutým členským štátom alebo štátmi v súlade s článkom 6 ods. 1, Komisia môže v súlade s postupom podľa článku 15 ods. 2 dočasne prijať opatrenia uvedené v článku 4 ods. 1 písm. a) alebo písm. c).

2.  Podľa možnosti čo najskôr a najneskôr do desiatich pracovných dní Komisia postúpi záležitosť výboru uvedenému v článku 15 ods. 1 a rozhodne o potvrdení, zmene, zrušení alebo rozšírení opatrení, ktoré prijala podľa odseku 1 tohto článku, konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 3.

Článok 6

Mimoriadne opatrenia

1.  V naliehavom prípade toto nariadenie nebráni členskému štátu v reakcii na nepredvídaný bezpečnostný problém uložením okamžitého zákazu vykonávania leteckej dopravy na jeho vlastnom území, so zreteľom na spoločné kritériá.

2.  Rozhodnutie Komisie nezahrnúť leteckého dopravcu do zoznamu Spoločenstva v súlade s postupom uvedeným v článku 3 ods. 4 alebo článku 4 ods. 2 nebráni členskému štátu v uložení alebo zachovaní zákazu vykonávania leteckej dopravy dotknutému leteckému dopravcovi s ohľadom na bezpečnostný problém, ktorý postihuje konkrétne tento členský štát.

3.  V ktorejkoľvek situácii uvedenej v odsekoch 1 a 2 príslušný členský štát okamžite informuje Komisiu, ktorá informuje ostatné členské štáty. V situácii uvedenej v odseku 1 príslušný členský štát bezodkladne predloží Komisii žiadosť o aktualizáciu zoznamu Spoločenstva v súlade s článkom 4 ods. 2.

Článok 7

Práva na obranu

Komisia zabezpečí, aby pri prijímaní rozhodnutí podľa článku 3 ods. 4, článku 4 ods. 2 a článku 5 mal dotknutý letecký dopravca možnosť vypočutia, pričom sa v niektorých prípadoch zohľadní nutnosť naliehavého postupu.

Článok 8

Vykonávacie opatrenia

1.  Komisia, konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 3, prijme v prípade potreby vykonávacie opatrenia s cieľom stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa postupov uvedených v tejto kapitole.

2.  Pri rozhodovaní o týchto opatreniach Komisia náležite zohľadní potrebu rýchleho prijímania rozhodnutí pri aktualizácii zoznamu Spoločenstva a v prípade potreby umožní naliehavý postup.

Článok 9

Uverejnenie

1.  Zoznam Spoločenstva a akékoľvek jeho zmeny sa uverejnenia okamžite v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Komisia a členské štáty prijmú opatrenia potrebné na uľahčenie prístupu verejnosti k čo najaktuálnejšiemu zoznamu Spoločenstva, najmä prostredníctvom internetu.

3.  Zmluvní partneri leteckej dopravy, vnútroštátne orgány civilného letectva, Európska agentúra pre bezpečnosť letectva a letiská nachádzajúce sa na území členských štátov oboznámia cestujúcich so zoznamom Spoločenstva, a to prostredníctvom svojich internetových stránok a kde je to príslušné, aj vo svojich priestoroch.

Kapitola III

Informácie cestujúcim

Článok 10

Rozsah

1.  Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na leteckú prepravu cestujúcich v prípade, že let je súčasťou zmluvy o preprave a táto preprava začala v Spoločenstve, a

   a) miestom odletu je letisko na území členského štátu, na ktoré sa vzťahuje zmluva, alebo
   b) miestom odletu je letisko v tretej krajine a miestom príletu letisko na území štátu, na ktorý sa vzťahuje zmluva, alebo
   c) miestom odletu je letisko v tretej krajine a miestom príletu iné také letisko.

2.  Ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú, či je let pravidelný alebo nepravidelný, a či let je alebo nie je súčasťou balíka služieb.

3.  Ustanoveniami tejto kapitoly nie sú dotknuté práva cestujúcich podľa smernice 90/314/EHS a podľa nariadenia (EHS) č. 2299/89.

Článok 11

Informovanie o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu

1.  Pri rezervácii informuje zmluvný partner leteckej dopravy cestujúceho o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu alebo dopravcov, a to bez ohľadu na spôsob vykonania rezervácie.

2.  Ak totožnosť prevádzkujúceho leteckého dopravcu nie je ešte v čase rezervácie známa, zmluvný partner leteckej dopravy zabezpečí, aby bol cestujúci informovaný o názve alebo názvoch leteckého dopravcu či dopravcov, ktorí sú alebo pravdepodobne budú prevádzkujúcimi leteckými dopravcami pre príslušný let alebo lety. Zmluvný partner leteckej dopravy v takomto prípade zabezpečí, aby bol cestujúci informovaný o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu či dopravcov, hneď ako je táto totožnosť známa.

3.  Ak dôjde k zmene prevádzkujúceho dopravcu či dopravcov po rezervácii, zmluvný partner leteckej dopravy prijme okamžite, bez ohľadu na dôvod zmeny, všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby bol cestujúci čo najskôr informovaný o tejto zmene. V každom prípade sú cestujúci informovaní pri odbavení alebo pri nástupe do lietadla, ak sa pre nadväzujúce letecké spojenie nevyžaduje odbavenie.

4.  Letecký dopravca alebo prevádzkovateľ zájazdu v takomto prípade zabezpečia, aby bol príslušný zmluvný partner leteckej dopravy informovaný o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu či dopravcov, hneď ako je známa, a to najmä v prípade zmeny tejto totožnosti.

5.  Ak predajca leteniek nebol informovaný o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, nie je zodpovedný za nesplnenie povinností stanovených v tomto článku.

6.  Povinnosť zmluvného partnera leteckej dopravy informovať cestujúcich o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu či dopravcov je stanovená vo všeobecných obchodných podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu o preprave.

Článok 12

Právo na náhradu alebo presmerovanie

1.  Týmto nariadením nie je dotknuté právo na náhradu alebo presmerovanie podľa nariadenia (ES) č. 261/2004.

2.  V prípadoch, na ktoré sa nariadenie (ES) č. 261/2004 nevzťahuje, a

   a) prevádzkujúci letecký dopravca, o totožnosti ktorého bol cestujúci informovaný, bol zahrnutý do zoznamu Spoločenstva a podlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, ktorý viedol k zrušeniu príslušného letu, alebo ktorý by k takémuto zrušeniu viedol, ak by bol príslušný let prevádzkovaný v Spoločenstve, alebo
   b) prevádzkujúci letecký dopravca, o totožnosti ktorého bol cestujúci informovaný, bol nahradený iným prevádzkujúcim leteckým dopravcom, ktorý bol zahrnutý do zoznamu Spoločenstva a podlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, ktorý viedol k zrušeniu príslušného letu, alebo ktorý by k takémuto zrušeniu viedol, ak by bol príslušný let prevádzkovaný v Spoločenstve,
  

zmluvný partner leteckej prepravy, ktorý je zmluvnou stranou zmluvy o preprave, poskytne cestujúcemu právo na náhradu alebo presmerovanie podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 261/2004 za predpokladu, že cestujúci sa v prípade, keď let nebol zrušený, rozhodol nevyužiť tento let.

3.  Odsek 2 tohto článku sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý článok 13 nariadenia (ES) č. 261/2004.

Článok 13

Sankcie

Členské štáty zabezpečia dodržiavanie pravidiel uvedených v tejto kapitole a stanovia sankcie za porušenie týchto pravidiel. Sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce.

KAPITOLA IV

Záverečné ustanovenia

Článok 14

Informovanie a zmeny a doplnenia

Do …(13) Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia. K správe sa podľa potreby priložia návrhy na zmeny a doplnenia tohto nariadenia.

Článok 15

Výbor

1.  Komisii pomáha výbor uvedený v článku 12 nariadenia (EHS) č. 3922/91 (ďalej len "výbor").

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

4.  Komisia môže s výborom konzultovať o akejkoľvek inej záležitosti týkajúcej sa uplatňovania tohto nariadenia.

5.  Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 16

Zrušovacie ustanovenie

Článok 9 smernice 2004/36/ES sa týmto zrušuje.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Články 10, 11 a 12 sa uplatňujú od ...(14) a článok 13 sa uplatňuje od …(15)*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA

Spoločné kritériá pre posúdenie zákazu vykonávania leteckej dopravy z bezpečnostných dôvodov na úrovni Spoločenstva

Rozhodnutia o opatreniach na úrovni Spoločenstva sa prijímajú podľa povahy každého jednotlivého prípadu. V závislosti od povahy každého prípadu môže dopravca alebo všetci dopravcovia, ktorí získali povolenie v rovnakom štáte, podliehať opatreniu na úrovni Spoločenstva.

Pri posudzovaní toho, či by leteckému dopravcovi mal byť uložený úplný alebo čiastočný zákaz vykonávania leteckej dopravy, sa preskúma, či letecký dopravca spĺňa všetky príslušné bezpečnostné normy so zreteľom na:

1.  Overené dôkazy o vážnych bezpečnostných nedostatkoch zo strany leteckého dopravcu:

–  Správy poukazujúce na vážne bezpečnostné nedostatky, alebo na trvalé zanedbávanie zo strany dopravcu týkajúce sa odstránenia nedostatkov, ktoré bolo zistené pri inšpekciách v rámci programu SAFA a predtým oznámené dopravcovi.

–  Vážne bezpečnostné nedostatky zistené v rámci ustanovení o zhromažďovaní informácií podľa článku 3 smernice 2004/36/ES o bezpečnosti lietadiel tretích krajín.

–  Zákaz vykonávania leteckej dopravy dopravcom uložený treťou krajinou z dôvodu preukázaných nedostatkov v súvislosti s medzinárodnými bezpečnostnými normami.

–  Preukázané informácie o nehode alebo vážnej udalosti, ktoré poukazujú na skryté systémové bezpečnostné nedostatky.

2.  Neschopnosť a/alebo neochota leteckého dopravcu odstrániť bezpečnostné nedostatky, o ktorej svedčí:

–  Nedostatok transparentnosti alebo dostatočnej a včasnej komunikácie zo strany dopravcu pri poskytovaní odpovedí pri vyšetrovaní orgánu civilného letectva v členskom štáte týkajúcu sa bezpečnostných aspektov jeho prevádzky.

–  Nevhodný alebo nedostatočný nápravný akčný plán, ktorý bol predložený ako reakcia na zistené vážne bezpečnostné nedostatky.

3.  Neschopnosť a/alebo neochota orgánov, zodpovedných za dohľad nad leteckým dopravcom, týkajúca sa riešenia bezpečnostných nedostatkov, o ktorej svedčí:

–  Nedostatočná spolupráca s orgánom civilného letectva v členskom štáte zo strany príslušných orgánov iného štátu v prípade vzniku obáv súvisiacich bezpečnosťou prevádzky dopravcu, ktorý v tomto štáte získal licenciu alebo povolenie.

–  Neschopnosť príslušných orgánov zodpovedných za regulačný dohľad nad dopravcom týkajúca sa uplatňovania a presadzovania príslušných bezpečnostných noriem. Osobitná pozornosť by sa mala venovať:

   a) auditom a súvisiacim nápravným akčným plánom, ktoré boli vypracované na základe Všeobecného programu pre bezpečnostný audit Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (Universal Safety Oversight Audit Programme) alebo príslušných právnych predpisov Spoločenstva,
   b) tomu, či povolenie prevádzkovania alebo technické povolenie dopravcu, ktorý podlieha dohľadu zo strany tohto štátu, bolo predtým zamietnuté alebo zrušené iným štátom,
   c) tomu, či oprávnenie leteckého prevádzkovateľa nebolo vydané príslušným orgánom štátu, kde má dopravca sídlo.

–  Nedostatočná schopnosť príslušných orgánov štátu, v ktorom je registrované lietadlo používané leteckým dopravcom, dohliadať na lietadlo používané dopravcom v súlade s povinnosťami štátu podľa Chicagského dohovoru.

(1) Stanovisko z 28. septembra 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).
(2) Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. novembra 2005.
(3) Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 4. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č.2871/2000 (Ú. v. ES L 333, 29.12.2000, s. 47).
(4) Ú. v. ES L 240, 7.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č.1701/2003 (Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003, s. 5).
(5) Ú. v. ES L 158, 23.6.1990, s. 59.
(6) Ú. v. ES L 220, 29.7.1989, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 323/1999 (Ú. v. ES L 40, 13.2.1999, s. 1).
(7) Ú. v. EÚ L 167, 4.7.2003, s. 23.
(8) Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004, s. 1.
(9) Ú. v. ES L 95, 21.4.1993, s. 29.
(10) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.
(11) Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 76.
(12)* Jeden mesiac odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(13)* Tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(14)* Šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(15)** Jeden rok odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia