Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2004/0221(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0282/2005

Indgivne tekster :

A6-0282/2005

Forhandlinger :

PV 15/11/2005 - 19

Afstemninger :

PV 16/11/2005 - 5.2

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0429

Vedtagne tekster
PDF 38kWORD 75k
Onsdag den 16. november 2005 - Strasbourg
Kernekraftværket Bohunice V1 i Slovakiet *
P6_TA(2005)0429A6-0282/2005

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om gennemførelse af protokol nr. 9 til akten vedrørende vilkårene for Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union, om Bohunice V1-kernekraftværket i Slovakiet (KOM(2004)0624 - C6-0205/2004 - 2004/0221(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2004)0624)(1),

-   der henviser til artikel 203 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0205/2004),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra Budgetudvalget (A6-0282/2005),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   understreger, at de bevillinger, der er anført i forslaget til forordning, udelukkende er vejledende, indtil der er indgået en aftale om de finansielle overslag for perioden 2007 og de følgende år;

3.   anmoder Kommissionen om, når de kommende finansielle overslag er blevet vedtaget, at bekræfte de beløb, der er anført i forslaget til forordning, eller i givet fald at forelægge de justerede beløb til Europa-Parlamentets og Rådets godkendelse og således sikre overensstemmelse med lofterne;

4.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. Euratom-traktatens artikel 119, stk. 2;

5.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

6.   anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

7.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
Betragtning 3
(3)  Den Europæiske Union har i protokollen ligeledes erkendt, at nedlæggelsen af Bohunice V1-kernekraftværket vil tage længere tid, end der er dækning for i det nugældende finansielle overslag, og at denne indsats udgør en væsentlig finansiel byrde for Slovakiet. Når der skal træffes beslutning om fortsættelse af Unionens bistand på dette område efter 2006, vil der blive taget hensyn til denne situation.
(3)  Den Europæiske Union har i protokollen ligeledes erkendt, at nedlæggelsen af Bohunice V1-kernekraftværket vil tage længere tid, end der er dækning for i det nugældende finansielle overslag, og at denne indsats udgør en væsentlig finansiel byrde for Slovakiet. Den Europæiske Union er desuden klar over, at på grund af nedlukningens karakter og omfang vil arbejdet hermed fortsætte flere år efter de finansielle overslag for 2007-2013. Når der skal træffes beslutning om fortsættelse af Unionens bistand på dette område efter 2006, vil der blive taget hensyn til denne situation.
Ændring 2
Betragtning 4 a (ny)
(4a) Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen anerkender den indsats, som Slovakiet har gjort for at forbedre sikkerheden på Bohunice V1-kernekraftværket forud for tiltrædelsen, samt det forhold, at Slovakiet investerede omkring 250 mio. EUR i sikkerhedsforanstaltninger mellem 1993 og 2000, og de vil tage hensyn hertil, når der træffes afgørelse om niveauet for den finansielle støtte, der bevilges til Slovakiet.
Ændring 3
Betragtning 4 b (ny)
(4b) Der bør fortsat afsættes midler på fællesskabsbudgettet til bistand fra EU efter den 31. december 2013.
Ændring 4
Betragtning 4 c (ny)
(4c) Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen anerkender og tager behørigt hensyn til det forhold, at Slovakiet som følge af den hurtige lukning af Bohunice V1-kernekraftværket ikke vil få mulighed for at tilvejebringe alle nødvendige midler til nedlukningen, og at den gradvise bevilling heraf var fastlagt på grundlag af den levetid, der oprindelig var forventet for værket.
Ændring 5
Betragtning 5
(5)  Derfor bør der på Fællesskabets budget opføres et beløb på 237 mio. EUR til finansiering af demontering af Bohunice V1-kernekraftværket over perioden 2007-2013.
(5)  Derfor bør der på Fællesskabets budget opføres et beløb på 400 mio. EUR til finansiering af nedlukning af Bohunice V1-kernekraftværket over perioden 2007-2013.
Ændring 6
Betragtning 5 a (ny)
(5a) De slovakiske myndigheders nylige forslag om at øge statsstøtten til den nukleare sektor i landet gennem en national fond for nedlukning bør behandles af Kommissionen i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne.
Ændring 7
Betragtning 5 b (ny)
(5b) Bevillingerne på Fællesskabets budget til nedlukning bør ikke føre til konkurrenceforvridning mellem elforsyningsvirksomheder på energimarkedet i EU. Bevillingerne bør også anvendes til finansiering af foranstaltninger til kompensation for tab af produktionskapacitet i overensstemmelse med de gældende fællesskabsbestemmelser vedrørende:
i) vedvarende energikilder
ii) energieffektivitet i slutbrugerleddet
iii) elforsyningssikkerhed
Ændring 16
Betragtning 5 c (ny)
(5c) Den Europæiske Union og især de medlemsstater, som vil drage fordel af lukningen af Bohunice V1-kernekraftværket, bør stille et yderligere beløb på 163 mio. euro til rådighed som et led i den årlige budgetprocedure.
Ændring 8
Betragtning 8 a (ny)
(8a) For at kompensere for konsekvenserne af en hurtig lukning bør nedlukningen af Bohunice V1-kernekraftværket gennemføres på en måde, der bedst bidrager til at støtte udvikling og vækst i Slovakiet i overensstemmelse med Lissabon-strategien.
Ændring 9
Betragtning 8 b (ny)
(8b) For at sikre den størst mulige effektivitet bør nedlukningen af Bohunice V1-kernekraftværket gennemføres under anvendelse af den bedste tilgængelige tekniske knowhow og under behørigt hensyn til karakteren af og de tekniske specifikationer i de blokke, der skal lukkes.
Ændring 10
Artikel 2
Det bidrag fra Fællesskabet, som tildeles til programmet ved denne forordning, ydes med henblik på finansiering af foranstaltninger til støtte for demontering af Bohunice V1-kernekraftværket, foranstaltninger til genopretning af miljøet i overensstemmelse med gældende fællesskabsret og til modernisering af den konventionelle produktionskapacitet som erstatning for produktionskapaciteten i de to reaktorer i Bohunice V1-kraftværket samt andre foranstaltninger, der ligger i forlængelse af beslutningen om at lukke og demontere dette værk, og som bidrager til den nødvendige omstrukturering, genopretning af miljøet og modernisering af Slovakiets energiproduktion, -transmission og -distribution og til at øge energiforsyningssikkerheden og forbedre energieffektiviteten i Slovakiet.
Det bidrag fra Fællesskabet, som tildeles til programmet ved denne forordning, ydes med henblik på finansiering af foranstaltninger til støtte for nedlukning af Bohunice V1-kernekraftværket, herunder:
i) foranstaltninger til genopretning af miljøet i overensstemmelse med gældende fællesskabsret
ii) foranstaltninger til etablering af ny produktionskapacitet og til modernisering af den eksisterende produktionskapacitet som erstatning for produktionskapaciteten i de to reaktorer i Bohunice V1-kraftværket
iii) andre foranstaltninger, der ligger i forlængelse af beslutningen om at lukke og demontere dette værk, og som i overensstemmelse med og under overholdelse af de relevante gældende fællesskabsbestemmelser bidrager til den nødvendige omstrukturering, genopretning af miljøet og modernisering af Slovakiets energiproduktion, -transmission og -distribution og til at øge energiforsyningssikkerheden og forbedre energieffektiviteten i Slovakiet.
Ændring 11
Artikel 2, stk. 1 a (nyt)
De foranstaltninger, som støttes over Fællesskabets budget, fastlægges i detaljer af Kommissionen i 2006, når denne fra de slovakiske myndigheder har modtaget den relevante nedlukningsplan indeholdende den nødvendige information om denne nedlukningsproces. Kommissionen træffer på grundlag af denne plan sin årlige afgørelse om godkendelse af de foranstaltninger, der skal finansieres.
Ændring 12
Artikel 3, stk. 1
Det beløb, der er nødvendigt for gennemførelse af de i artikel 2 planlagte aktiviteter mellem den 1. januar 2007 og den 31. december 2013, er på 237 mio. EUR.
Det beløb, der er nødvendigt for gennemførelse af de i artikel 2 planlagte aktiviteter mellem den 1. januar 2007 og den 31. december 2013, er på 400 mio. EUR.
Ændring 13
Artikel 3, stk. 3
Bevillingerne kan revideres i perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2013 i takt med gennemførelsen af programmet, således at det sikres, at programmeringen og tildelingen af ressourcer virkelig baseres på det faktiske betalingsbehov og absorptionsevnen.
De årlige bevillinger kan variere i perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2013 i takt med gennemførelsen af programmet, således at det sikres, at programmeringen og tildelingen af ressourcer virkelig baseres på det faktiske betalingsbehov og absorptionsevnen.
Ændring 14
Artikel 3, stk. 3 a (nyt)
Den finansielle støtte fra Fællesskabets budget til de mål, der er fastsat i denne forordnings artikel 2, tilvejebringes også efter den 31. december 2013.
Ændring 15
Artikel 4
Bidraget kan for visse foranstaltningers vedkommende udgøre op til 100 % af de samlede udgifter. Der bør udfoldes alle bestræbelser på at fortsætte den samfinansieringspraksis, der er indført som led i førtiltrædelsesbistanden og bistanden i perioden 2004-2006 til Slovakiets indsats for lukningen, samt om nødvendigt at tiltrække medfinansiering fra andre kilder.
Fællesskabets bidrag kan for visse foranstaltningers vedkommende udgøre op til 100 % af de samlede udgifter. Der bør udfoldes alle bestræbelser på at fortsætte den samfinansieringspraksis, der er indført som led i førtiltrædelsesbistanden og bistanden i perioden 2004-2006 til Slovakiets indsats for lukningen, samt om nødvendigt at tiltrække medfinansiering fra andre kilder.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik