Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0584/2005

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/11/2005 - 5.3

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 23kWORD 48k
Onsdag den 16. november 2005 - Strasbourg
Nordlig dimension
P6_TA(2005)0430RC-B6-0584/2005

Europa-Parlamentets beslutning om den nordlige dimensions fremtid

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til den anden handlingsplan for den nordlige dimension 2004-2006, som blev godkendt af Det Europæiske Råd i Bruxelles den 16.-17. oktober 2003,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2003 til Rådet og Europa-Parlamentet om det bredere europæiske naboskab: en ny ramme for forbindelserne med vores naboer i øst og syd (KOM(2003)0104),

-   der henviser til den rolle, som den nordlige dimension spiller for gennemførelsen af køreplanen mellem EU og Rusland for at etablere de fire fælles områder (fælles økonomisk område, fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, fælles område for ekstern sikkerhed, fælles område for forskning, uddannelse og kultur), som blev vedtaget på det 15. topmøde mellem EU og Rusland den 10. maj 2005,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om den nordlige dimension, navnlig beslutningerne fra 16. januar 2003(1) og 20. november 2003(2) om den anden handlingsplan for den nordlige dimension,

-   der henviser til Kommissionens årlige fremskridtsrapport af 20. maj 2005 om gennemførelsen af handlingsplanen for den nordlige dimension og til forhandlingen herom i Europa-Parlamentet den 8. september 2005,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 4,

A.   der henviser til, at rådsformanden har indkaldt til et ministermøde om den nordlige dimension den 21. november 2005 i Bruxelles med henblik på at udarbejde en plan for den nordlige dimensions fremtidige udseende efter udløbet af den nuværende handlingsplan i 2006,

B.   der henviser til, at Kommissionen i øjeblikket er ved at udarbejde sine forslag til den kommende politik for den nordlige dimension, som skal vedtages i 2006 og træde i kraft i 2007,

C.   der henviser til, at Det Europæiske Råd gentagne gange har understreget betydningen af den nordlige dimension i EU's politikker, både i de interne og i de eksterne politikker; der henviser til, at EU må udvikle sine naboskabs- og partnerskabspolitikker og deres instrumenter på en sådan måde, at Unionens forskellige dimensioner hænger sammen på en fornuftig måde,

D.   der henviser til, at EU's udvidelse har ændret det nordlige Europas geopolitiske situation og flyttet EU's geografiske fokus i nordøstlig retning, at der er et nyt potentiale og nye udfordringer i den nordlige dimension, navnlig i at forhindre, at der opstår nye mure mellem EU og dets nordlige naboer, at udvidelsen har medført en ny fokus på samarbejde omkring Østersøen, eftersom alle Østersøstaterne undtagen Rusland er medlemmer af EU, hvilket alt sammen gør det nødvendigt at udarbejde en særlig Østersøstrategi inden for rammerne af den nordlige dimension,

E.   der henviser til, at de politiske mål for den nordlige dimension, som Parlamentet tidligere har gjort sig til talsmand for, kun delvis er blevet gennemført; opfordrer især til en større inddragelse af parlamentsmedlemmer og andre valgte repræsentanter i oprettelsen af et forum for den nordlige dimension, og bemærker, at politikkerne for den nordlige dimension stadig har en lav profil og lider under manglende samordning mellem de forskellige aktører; glæder sig over arbejdet i Europa-Parlamentets Tværpolitiske Gruppe om Østersøen med at etablere retningslinjer for yderligere integration i Østersøområdet og initiativet til at skabe en europæisk strategi for Østersøområdet som en intern søjle i den nordlige dimension,

F.   der henviser til, at hovedmålsætningerne for den kommende politik for den nordlige dimension er at tilvejebringe en fælles ramme for fremme af dialog og samarbejde, der kan styrke stabilitet, velfærd og bæredygtig udvikling i Nordeuropa og de arktiske regioner og stimulere handel, investeringer og infrastruktur, udnytte energikilder, fremme personers og varers bevægelse over grænserne, samtidig med, at man arbejder snævert sammen for at bekæmpe organiseret forbrydelse, og fremme produktiv beskæftigelse og den sociale og kulturelle udveksling,

G.   der henviser til, at den nordlige dimension siden indførelsen i 1999 har vist sig at være effektiv og af stor politisk, økonomisk og social værdi, og til, at den region, som dækkes af handlingsplanen for den nordlige dimension, er en af de regioner, der står over for de største udfordringer i Europa, og har et enormt potentiale for fremtidigt samarbejde med Rusland, Island og Norge,

H.   understreger betydningen og virkningen af den nordlige dimensions miljøpolitik i hele regionen, f.eks. vandrensningsanlægget i Skt. Petersborg, men understreger det yderligere behov for at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne, navnlig for at begrænse eutrofieringen, og mellem EU og Rusland for at reducere risikoen for ulykker i forbindelse med olietankskibsfarten, oliefeltsudnyttelsen og atomaffaldsforvaltningen, og understreger, at Østersøen i forvejen er stærkt forurenet, og at dets status som indlandshavområde gør det særligt udsat,

1.   understreger, at den nordlige dimension skal gives højere synlighed, så dens målsætninger kan nås, og at et forbedret samarbejde mellem de forskellige aktører stadig udgør en væsentlig udfordring; mener, at den nordlige dimension bør have samme opmærksomhed som andre regionale samarbejdsmodeller, og opfordrer Kommissionen og det nuværende og kommende rådsformandskab til at sikre et vellykket resultat de igangværende forhandlinger om den nordlige dimensions fremtid og til fuldt ud at inddrage Europa-Parlamentet heri;

2.   opfordrer Kommissionen til at skabe en fælles strategi for Unionens eksterne politikker i den nordlige dimension, herunder Østersø- og Barentshavområderne samt hele det arktiske område; understreger Ruslands særlige status som en hovedpartner og henleder samtidig opmærksomheden på den vigtige rolle, som spilles af de øvrige nordlige naboer, Island og Norge, og de andre arktiske partnere, Canada og USA; understreger betydning af fuldt ud at inddrage de nordlige nabostater i den nye naboskabspolitik og tage hensyn til dem i forbindelse med forordningen om et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument;

3.   understreger, at de ti nye landes vellykkede tiltrædelse - hvoraf flere er inddraget i den nordlige dimension - har medført, at den nordlige dimension er gået ind i en ny fase; opfordrer Kommissionen til at tildele de nødvendige midler til politikkerne under den nordlige dimension, således at der kan indgås nye partnerskaber bl.a. på områderne transport, logistik, energi og kultur; mener, at partnerskaberne i sociale og sundhedsmæssige spørgsmål bør gives en mere omfattende støtte; opfordrer derfor Kommissionen til, som led i sit nuværende arbejde om den kommende nordlige dimension alvorligt at overveje, om ikke en separat budgetpost for den nordlige dimension vil kunne medvirke til at øge synligheden og samtidig være i overensstemmelse med den nordlige dimensions karakter af en rammepolitik for den nordlige region; mener, at gennemskueligheden af de forskellige finansieringskilder, herunder samfinansiering fra tredjeparter, bør fremstå klart og tydeligere i et sådant forslag, understreger behovet for at tage hensyn til de særlige behov inden for de nordlige regioner i alle generaldirektoraternes arbejdsområder og i alle dele af EU-budgettet;

4.   minder Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne om sine tidligere opfordringer om at tildele de valgte repræsentanter og parlamentsmedlemmer en større rolle i den nordlige dimension, således at integration af forskellige forummer for regionalt samarbejde i det nordlige Europa fremmes og samordnes; forventer konkrete forslag i denne retning fra Kommissionen og gentager sin støtte til oprettelsen af et forum for den nordlige dimension, samt tilkendegiver sin vilje til at deltage fuldt ud heri og til at være vært for dets første møde; understreger behovet for at sikre fuld inddragelse af de indfødte folk i denne region;

5.   opfordrer Kommissionen til at medtage en særskilt og tydelig Østersøstrategi i sit kommende forslag, således at samarbejdet omkring Østersøen kan styrkes og frugterne af den seneste udvidelse kan komme til gavn for alle og således at infrastrukturen kan knyttes tæt sammen med resten af EU, mener, at denne strategi først og fremmest bør vedrøre EU's interne politikker, og at samarbejdet med Rusland bør indgå i Unionens eksterne politikker, glæder sig over, at aftaler med Moskva om køreplanerne for de fire fælles rum giver mulighed for nye rammer for forbindelserne mellem EU og Rusland; understreger, at den nordlige dimension skal afspejle det regionale aspekt af disse fælles rum; gør opmærksom på, at denne proces bør gennemføres i et reelt samarbejde med Rusland;

6.   opfordrer til øget samordning mellem EU, Det Arktiske Råd, Østersørådet, Nordisk Råd, Det Euro-Arktiske Barentsråd og andre organer, der indgår i samarbejdet i de nordlige regioner; bemærker, at Kommissionen bør deltage mere aktivt i deres møder;

7.   støtter Kommissionen og Rådet i deres bestræbelser på fuldt ud at inddrage Rusland i politikkerne inden for den nordlige dimension, men understreger, at EU's strategi for Rusland bør gennemføres i fuld solidaritet mellem alle medlemsstater, og understreger behovet for fuldt samarbejde med andre nabostater i nord, især Norge og Island, navnlig på områderne maritim udvikling og energi; glæder sig i denne forbindelse over hvidbogen om det Høje Nord, som den norske regering har offentliggjort;

8.   minder om, at der i forbindelse med store infrastrukturprojekter inden for energi- og transportsektorerne i Østersøregionen bør tages hensyn til både medlemsstaternes legitime sikkerhedskrav og til projekternes miljømæssige indvirkning;

9.   minder Kommissionen om det kommende Internationale Polarår 2006-2007 og opfordrer Kommissionen til at benytte denne lejlighed til at tage nye initiativer sammen med de arktiske partnere, herunder Canada og USA, navnlig med hensyn til arbejdet med chartret for arktisk regeringsførelse;

10.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til regeringerne i medlemsstaterne, Norge, Island, Rusland, Canada og USA samt til deltagerne i det regionale samarbejde.

(1) EUT C 38 E af 12.2.2004, s. 310.
(2) EUT C 87 E af 7.4.2004, s. 515.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik