Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0584/2005

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/11/2005 - 5.3

Prijaté texty :


Prijaté texty
PDF 128kWORD 61k
Streda, 16. novembra 2005 - Štrasburg
Severná dimenzia
P6_TA(2005)0430RC-B6-0584/2005

Uznesenie Európskeho parlamentu o budúcnosti Severnej dimenzie

Európsky parlament,

–   so zreteľom na druhý akčný plán pre Severnú dimenziu 2004-2006, ako ho schválila Európska rada v Bruseli zo 16. a 17. októbra 2003,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 11. marca 2003 s názvom Širšia Európa – susedstvo: Nový rámec pre vzťahy s našimi východnými a južnými susedmi (KOM(2003)0104),

–   so zreteľom na význam Severnej dimenzie v rámci uplatňovania "cestovných máp" EÚ - Rusko pre vytvorenie štyroch spoločných priestorov (spoločný hospodársky priestor, spoločný priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, spoločný priestor vonkajšej bezpečnosti, spoločný priestor výskumu, vzdelávania a kultúry), ktoré boli prijaté na 15. samite EÚ - Rusko v Moskve 10. mája 2005,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Severnej dimenzii, predovšetkým na uznesenia zo 16. januára 2003(1) a 20. novembra 2003(2), týkajúce sa druhého akčného plánu pre Severnú dimenziu,

–   so zreteľom na výročnú správu Komisie o pokroku, týkajúcu sa uplatňovania akčného plánu pre Severnú dimenziu z 20. mája 2005 a na rozpravu v Európskom parlamente, ktorá sa uskutočnila 8. septembra 2005,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže terajšie predsedníctvo požaduje, aby sa 21. novembra 2005 v Bruseli uskutočnilo stretnutie ministrov na tému Severnej dimenzie s cieľom vypracovať plán pre budúcnosť Severnej dimenzie po uplynutí súčasného akčného plánu v roku 2006,

B.   keďže Komisia v súčasnosti vypracováva svoje návrhy týkajúce sa budúcnosti politík Severnej dimenzie, ktoré je potrebné prijať v roku 2006, a ktoré budú musieť nadobudnúť účinnosť v roku 2007,

C.   keďže Európska rada opakovane zdôrazňovala význam Severnej dimenzie v rámci vnútornej politiky EÚ, ako aj jej vonkajších vzťahov, a keďže EÚ potrebuje rozvíjať svoju politiku susedských vzťahov a partnerstva, ako aj príslušné nástroje, aby koherentným spôsobom prepojila rôzne oblasti EÚ,

D.   keďže rozšírenie EÚ zmenilo geopolitickú mapu severnej Európy a posunulo geografický stred EÚ smerom na severovýchod, keďže Severná dimenzia získala nové možnosti a čelí novým výzvam, predovšetkým v rámci predchádzania vzniku nových bariér medzi EÚ a jej severnými susedmi, a keďže rozšírenie so sebou prinieslo aj nový dôraz na spoluprácu v oblasti Baltického mora, pretože všetky pobaltské štáty okrem Ruska sú členmi Európskej únie, čo si vyžaduje vypracovanie samostatnej stratégie pre oblasť Baltického mora v rámci Severnej dimenzie,

E.   keďže v minulosti stanovené politické ciele Európskeho parlamentu týkajúce sa Severnej dimenzie boli dosiahnuté len čiastočne; keďže najmä jeho požiadavka na väčšiu účasť poslancov a ďalších volených zástupcov sa ešte len má splniť prostredníctvom vytvorenia fóra pre Severnú dimenziu, a politiky Severnej dimenzie trpia nedostatkom koordinácie medzi rôznymi zúčastnenými stranami a aj naďalej sa im venuje iba malá pozornosť; keďže Európsky parlament podporuje činnosť svojej baltickej medziskupiny v rámci navrhovania usmernení pre ďalšiu integráciu v oblasti Baltického mora, ako aj iniciatívu na vytvorenie európskej stratégie pre oblasť Baltického mora, predovšetkým ako vnútorného piliera Severnej dimenzie,

F.   keďže základným cieľom budúcej politiky Severnej dimenzie je zabezpečenie spoločného rámca podpory dialógu a spolupráce zameranej na posilnenie stability, prosperity a trvalo udržateľného rozvoja v severnej Európe a Arktíde, motivovanie obchodu, investícií a infraštruktúry, využívanie energetických zdrojov, uľahčenie cezhraničného pohybu ľudí a tovarov, a súčasne úzka spolupráca v oblasti boja proti organizovanému zločinu, a tiež podpora produktívneho zamestnávania, ako aj sociálnej a kultúrnej výmeny,

G.   keďže sa ukázalo, že Severná dimenzia bola od svojho vytvorenia v roku 1999 účinná a že sa stala nositeľkou politických, hospodárskych a sociálnych hodnôt a Severná dimenzia sa vzťahuje na jeden z najpodnetnejších európskych regiónov, ktorý disponuje obrovskými možnosťami pre budúcu spoluprácu s Ruskom, Islandom a Nórskom,

H.   poukazuje najmä na význam a dopad politiky životného prostredia Severnej dimenzie na celú oblasť, čoho príkladom je aj čistička odpadových vôd v Petrohrade, avšak zdôrazňuje potrebu pokračovať v posilňovaní spolupráce medzi členskými štátmi najmä s cieľom znížiť eutrofizáciu, a medzi EU a Ruskom, najmä potrebu znižovať riziko nehôd ropných tankerov, ako aj riziká súvisiace s využívaním ropných polí, a zlepšovať jadrovú bezpečnosť a nakladanie s jadrovým odpadom; poukazuje na to, že Baltické more je už teraz veľmi znečistené a jeho poloha vnútrozemského mora ho ešte viac vystavuje nebezpečenstvu,

1.   zdôrazňuje skutočnosť, že na dosiahnutie cieľov Severnej dimenzie je nevyhnutné, aby sa jej venovala väčšia pozornosť, že kľúčovou úlohou aj naďalej zostáva posilnenie koordinácia medzi rôznymi zúčastnenými stranami, a že Severnej dimenzii by sa mala venovať rovnaká pozornosť ako aj iným modelom regionálnej spolupráce; vyzýva Komisiu a súčasné, ako aj budúce predsedníctvo, aby zabezpečili úspešné pokračovanie prebiehajúcich rokovaní o budúcnosti Severnej dimenzie, a aby do svojej práce v plnej miere zapojili aj Európsky parlament;

2.   vyzýva Komisiu, aby vytvorila komplexný prístup pre vonkajšie bilaterálne aj multilaterálne politiky EÚ pre Severnú dimenziu, vrátane Baltického mora a oblasti Barentsovho mora, ako aj Arktídy ako celku; zdôrazňuje osobitné postavenie Ruska ako kľúčového partnera, pričom poukazuje na dôležitú úlohu ďalších severných susedov, Islandu a Nórska, ako aj ďalších arktických partnerov - Kanady a USA; zdôrazňuje význam plného zapojenia severných susedov do novej politiky susedských vzťahov a ich zohľadnenie v rámci nariadenia o európskom nástroji politiky susedských vzťahov a partnerstva;

3.   zdôrazňuje skutočnosť, že úspešné pristúpenie 10 nových krajín, vrátane krajín, ktoré sa zapojili do Severnej dimenzie, posunulo Severnú dimenziu do novej fázy; vyzýva Komisiu, aby pre politiku Severnej dimenzie vyčlenila primerané zdroje s cieľom umožniť nové partnerstvá v budúcnosti, okrem iného v oblasti dopravy, logistiky, energetiky a kultúry; domnieva sa, že partnerstvo v oblasti sociálnych vecí a zdravia by malo získať primeranejšiu podporu; ďalej vyzýva Komisiu, aby sa v rámci svojej terajšej činnosti pre budúcnosť Severnej dimenzie vážne zaoberala tým, či by samostatná rozpočtová položka pre Severnú dimenziu pomohla pri jej zviditeľňovaní, pričom by bola v súlade so základnými prvkami Severnej dimenzie ako rámcovej politiky pre severný región; poznamenáva, že takýto návrh musí zohľadňovať a zvyšovať transparentnosť rôznych zdrojov financovania, vrátane spolufinancovania tretími stranami; zdôrazňuje potrebu zohľadniť osobitné potreby severných regiónov v rámci činnosti všetkých generálnych riaditeľstiev a vo všetkých častiach rozpočtu EÚ;

4.   pripomína Komisii, Rade a členským štátom svoje predchádzajúce výzvy na posilnenie úlohy volených zástupcov a poslancov v rámci Severnej dimenzie s cieľom podporiť a koordinovať integráciu rôznych fór regionálnej spolupráce v severnej Európe; očakáva od Komisie, že v tomto smere predloží konkrétne návrhy a opätovne pripomína svoju podporu vytvoreniu fóra pre Severnú dimenziu, ako aj svoju pripravenosť v plnej miere sa na ňom zúčastňovať a zorganizovať jeho prvé stretnutie; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť plnú účasť pôvodného obyvateľstva daného regiónu;

5.   vyzýva Komisiu, aby do svojho návrhu Severnej dimenzie začlenila aj stratégiu Baltického mora s cieľom posilniť spoluprácu v oblasti Baltického mora, využiť všetky výhody spojené s nedávnym rozšírením EÚ a pevne prepojiť infraštruktúru s ostatnými oblasťami Európskej únie; predpokladá, že táto stratégia by patrila medzi vnútorné politiky EÚ, pričom spolupráca s Ruskom by patrila medzi vonkajšie politiky EÚ; víta skutočnosť, že dohoda s Moskvou o "cestovných mapách" týkajúcich sa štyroch spoločných priestorov poskytuje aktualizovaný rámec pre partnerstvo medzi EÚ a Ruskom; poukazuje na to, že Severná dimenzia odzrkadľuje regionálny aspekt týchto priestorov; zdôrazňuje skutočnosť, že tento proces sa musí uskutočniť v skutočnej spolupráci s Ruskom;

6.   žiada, aby sa posilnila koordinácia medzi EÚ, Arktickou radou, Radou pobaltských štátov, Nordickou radou, Euro-arktickou radou Barentsovho mora a ďalších orgánov, ktoré sa podieľajú na spolupráci v severných regiónoch; poznamenáva, že Komisia by sa mala aktívnejšie zúčastňovať na ich stretnutiach;

7.   podporuje Radu a Komisiu v ich úsilí o začlenenie Ruska do politík Severnej dimenzie, zdôrazňuje však skutočnosť, že stratégia EÚ týkajúca sa Ruska by sa mala uplatňovať v rámci plnej solidarity všetkých členských štátov, poukazuje však na potrebu plného zapojenia ďalších susedských štátov na severe predovšetkým Nórska a Islandu najmä v oblasti rozvoja námorného priemyslu a energetiky; víta v tejto súvislosti Bielu knihu o ďalekom severe, ktorú vydala nórska vláda;

8.   pripomína, že veľké projekty týkajúce sa infraštruktúry v oblasti energie a dopravy v baltickom regióne by mali zohľadniť legitímne obavy členských štátov ohľadom bezpečnosti a ich vplyv na životné prostredie;

9.   pripomína Komisii nadchádzajúci medzinárodný polárny rok 2007-2008 a vyzýva Komisiu, aby využila túto príležitosť a prijala nové iniciatívy spoločne s arktickými partnermi vrátane Kanady a USA, predovšetkým v súvislosti s prácou na "Charte pre správu arktickej oblasti";

10.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských štátov, Nórska, Islandu, Ruska, Kanady a USA a partnerom regionálnej spolupráce.

(1)1 Ú. v. EÚ C 38 E, 12.2.2004, s. 310.
(2)2 Ú. v. EÚ C 87 E, 7.4.2004, s. 515.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia