Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/2634(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0583/2005

Predkladané texty :

B6-0583/2005

Rozpravy :

PV 14/11/2005 - 14

Hlasovanie :

PV 16/11/2005 - 5.4

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0431

Prijaté texty
PDF 133kWORD 64k
Streda, 16. novembra 2005 - Štrasburg
Prechod na digitálne vysielanie
P6_TA(2005)0431B6-0583/2005

Uznesenie Európskeho parlamentu o urýchlení prechodu z analógového na digitálne vysielanie

Európsky parlament,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o urýchlení prechodu z analógového na digitálne vysielanie (KOM(2005)0204),

–   so zreteľom na stanovisko skupiny pre politiku rádiového frekvenčného spektra z 19. novembra 2004 o dôsledkoch prechodu na digitálne vysielanie (RSPG04-55 Rev.),

–   so zreteľom na plány členských štátov týkajúce sa digitalizácie, ktoré boli uverejnené v rámci akčného plánu eEurópa 2005(1),

–   so zreteľom na nedávne štúdie o správe spektra v oblasti vysielania a o prístupe verejnej politiky k digitálnemu terestriálnemu televíznemu vysielanu, ktorých vypracovanie zadala Komisia(2),

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica)(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 26. septembra 2002 o akčnom pláne EÚ pre úspešné zavedenie digitálneho televízneho vysielania v Európe(4),

–   so zreteľom na články 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže prechod z analógového na digitálne vysielanie prinesie výhody vo všetkých smeroch, keďže umožní ponúkať nové a zlepšené vysielanie, uvoľní niekoľko stoviek megahertzov primárneho spektra, ktoré sa bude môcť prerozdeliť a využívať na rôzne účely, a podporí zvýšenie hospodárskej súťaže na trhu a inovácie,

B.   keďže USA plánujú ukončiť terestriálne analógové vysielanie do 1. januára 2009 a Južná Kórea oznámila, že ukončí terestriálne analógové vysielanie do konca roka 2010 a Japonsko do roka 2011 a keďže pre EÚ je nevyhnutné nezaostať za svojimi hlavnými konkurentmi,

C.   keďže Komisia navrhuje, aby bol termínom pre ukončenie analógového vysielania vo všetkých členských štátoch začiatok roka 2012, ale niektoré členské štáty ešte neoznámili svoje plány prechodu na digitálne vysielanie,

D.   keďže proces prechodu na digitálne vysielanie by mal byť riadený trhom, ale zároveň je potrebná koordinácia zo strany prevádzkovateľov vysielania, a žiaduce sú aj jasné verejno-politické kroky na koordináciu prevádzkovateľov vysielania,

E.   keďže rámcová smernica zakotvuje zásadu technologickej neutrality, ale zároveň nevylučuje prijímanie primeraných krokov na podporu určitých konkrétnych služieb, ak je takáto podpora opodstatnená,

F.   keďže nadchádzajúca regionálna konferencia o rádiovej komunikácii 2006 (RRC06) bola zvolaná na účel revízie Regionálnej dohody pre európsky priestor televízneho vysielania zo Štokholmu z roku 1961, s cieľom harmonizovať tú jej časť, ktorá sa týka využívania frekvenčných pásiem 174-230 MHz a 470-862 MHz na vysielanie,

1.   povzbudzuje tie členské štáty, ktoré zatiaľ neuverejnili plány na prechod na digitálne vysielanie, aby ich oznámili do konca roka 2005 a dali tak jasný signál a istotu spotrebiteľom aj prevádzkovateľom vysielania; povzbudzuje členské štáty, aby zachovali čo najkratšie obdobie súbežného používania analógového a digitálneho vysielania a vyhli sa tak vysokým nákladom na vysielanie, dočasnému zhoršeniu problému nedostatku kapacity a oneskorenému prechodu na digitálne vysielanie;

2.   vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že politické zásahy, ktoré uskutočnia na zabezpečenie a urýchlenie prechodu na digitálne vysielanie, budú transparentné, opodstatnené, primerané a nediskriminačné;

3.   vyzýva Komisiu, aby stanovila jasne vymedzené politické ciele a zabezpečila tak čo najrozsiahlejší prienik nových a inovatívnych služieb;

4.   vyzýva Komisiu, aby v záujme prieniku nových služieb, a to aj iných ako vysielacích digitálnych služieb, zabezpečila skoré ukončenie výskumu a vývoja;

5.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili dostatočnú úroveň harmonizácie prístupov a regulácie ohľadom rozdelenia frekvenčného spektra, a to najmä s ohľadom na uspokojenie dopytu po celoeurópskych službách v budúcnosti;

6.   vyzýva Komisiu, aby v rámci existujúcej štruktúry (výboru pre komunikácie) vytvorila európsku pracovnú skupinu pre digitálne vysielanie, ktorej úlohou by bolo koordinovať predpisy, ciele, stratégie a časové harmonogramy členských štátov na úrovni Spoločenstva; domnieva sa, že Európska pracovná skupina pre digitálne vysielanie by mala pravidelne monitorovať pokrok členských štátov pri prechode na digitálne vysielanie a mala by organizovať semináre, na ktorých by mohli členské štáty a iné zúčastnené strany diskutovať a vymieňať si názory; nazdáva sa, že Európska pracovná skupina pre digitálne vysielanie by okrem toho mala byť zodpovedná za pomoc pri harmonizácii prístupov k rozdeleniu frekvenčného spektra s cieľom zabezpečiť fungovanie pan-európskych služieb v budúcnosti vo všetkých členských štátoch;

7.   vyzýva Komisiu, aby zabránila vytváraniu vertikálnych prekážok a horizontálnych monopolov; vyzýva členské štáty, aby dotovali, v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, prijímače digitálneho televízneho vysielania (set-top-boxy alebo prijímače zabudované do televízorov), ako je napr. systém domácej multimediálnej platformy (Multimedia Home Platform system), s otvoreným API (Aplikačné programové rozhranie) a zabránili tak vytváraniu prekážok pri prenose dát; vyzýva členské štáty, aby podporovali a rozvíjali interaktívne služby s cieľom zvýšiť úroveň digitálnej odbornosti a konkurencieschopnosti európskej spoločnosti, a spoločne presadzovali také technické opatrenia vo vysielaní, ktoré majú zabrániť šíreniu obsahu, ktorý by mohol narušiť fyzický, duševný alebo morálny vývin neplnoletých osôb;

8.   vyzýva Komisiu, aby uverejnila informácie o osvedčených postupoch týkajúcich sa finančných aspektov a poskytla jasné usmernenia ohľadom štátnej pomoci a otázok súvisiacich s hospodárskou súťažou;

9.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci rokovaní RRC06 zdôrazňovali veľkú dôležitosť zabezpečenia spravodlivého prístupu k rozdeľovaniu frekvenčného spektra, a aby schválili spoločnú rokovaciu pozíciu, ktorá by podporovala scenár predpokladajúci rok 2015 ako termín pre ukončenie všeobecnej ochrany pred rušením analógovými kanálmi vysielajúcimi z územia mimo EÚ, a zabezpečili tak nerušené digitálne vysielanie čo možno najbližšie k roku 2012;

10.   vyzýva členské štáty, aby s cieľom zabrániť prehĺbeniu digitálnych rozdielov v spoločnosti, čo najskôr zabezpečili, že pred prechodom z analógového na digitálne vysielanie budú prijaté primerané ustanovenia upravujúce okrem iného financovanie a poskytovanie zrozumiteľných informácií, ktoré znížia náklady na prechod pre tých v spoločnosti, ktorí budú mať ťažkosti so získaním a financovaním potrebného nového vybavenia;

11.   vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že pri regulácii prechodu na digitálne vysielanie sa bude jasne rozlišovať medzi reguláciou prenosu elektronického signálu a infraštruktúry a reguláciou obsahu (vrátane audiovizuálneho obsahu), a aby v záujme ochrany plurality a rôznorodosti v oblasti vysielania zabezpečila, že väčšina alebo príslušná časť nových vysielacích možností a prevádzkovateľov vysielania sa nedostane pod výlučnú kontrolu alebo rozhodujúci vplyv nadnárodných mediálnych spoločností; domnieva sa, že rôzne doplnkové služby, ktoré sa prenášajú popri digitálnom vysielaní v rámci tej istej siete, by mali byť regulované tak, že sa bude rozlišovať podľa ich charakteru: služby súvisiace s vysielaním týkajúce sa obsahu, iné služby týkajúce sa obsahu a služby súvisiace s telekomunikáciami;

12.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili úplnú interoperabilitu a technologickú neutralitu s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých prevádzkovateľov vysielania a podporiť inovácie v Európe;

13.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam členských štátov.

(1) http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/todays_framework/digital_broadcasting/ switchover/national_swo_plans/index_en.htm
(2) Štúdia o správe spektra v oblasti vysielania - dôsledky prechodu na digitálne vysielanie na správu spektra, Aegis Systems Ltd, Indepent Consulting Ltd a IDATE, jún 2004.Prístup verejnej politiky k digitálnemu terestriálnemu televíznemu vysielaniu na komunikačných trhoch, Analysys Limited, Hogan & Hartson and Aleph, 26. august 2005.http://europa.eu.int/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/studies_ext_consult/index_en.htm
(3)3 Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33.
(4)4 Ú. v. EÚ C 273 E, 14.11.2003, s. 311.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia