Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/2027(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0279/2005

Indgivne tekster :

A6-0279/2005

Forhandlinger :

PV 15/11/2005 - 19

Afstemninger :

PV 16/11/2005 - 5.5

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0432

Vedtagne tekster
PDF 27kWORD 55k
Onsdag den 16. november 2005 - Strasbourg
Nedlukning af kernekraftværker
P6_TA(2005)0432A6-0279/2005

Europa-Parlamentets beslutning om anvendelsen af de finansielle ressourcer beregnet til nedlukning af kernekraftværker (2005/2027(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet: Rapport om anvendelsen af de finansielle ressourcer beregnet til nedlukning af kernekraftværker (KOM(2004)0719),

-   der henviser til sin holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2002 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 96/92/EF om fælles regler for det indre marked for elektricitet(1),

-   der henviser til sin holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. marts 2002 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/30/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas(2),

-   der henviser til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 4. juni 2003 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 96/92/EF(3),

-   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 96/92/EF, og de dertil knyttede interinstitutionelle og Kommissionens erklæringer om nedluknings- og affaldsforvaltningsaktiviteter(4),

-   der henviser til Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 1996 om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling(5),

-   der henviser til forslag til Rådets direktiv (Euratom) om fastsættelse af de grundlæggende forpligtelser og generelle principper vedrørende sikkerheden i nukleare anlæg og til Rådets direktiv (Euratom) om forvaltning af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald (KOM(2003)0032),

-   der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om den nukleare sikkerhed i Den Europæiske Union (KOM(2002)0605),

-   der henviser til Kommissionens beslutning 2005/407/EF af 22. september 2004 om den statsstøtte, som Det Forenede Kongerige vil give British Energy Group plc(6),

-   der henviser til rapport fra den franske revisionsret af 20. januar 2005 vedrørende nedlukning af nukleare anlæg og forvaltning af radioaktivt affald, herunder navnlig udtalelsen deri om, at anvendelse af midler, der er beregnet til fremtidige nedlukningsaktiviteter, til andre formål vil kunne forvride konkurrencen mellem producenter i EU,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0279/2005),

Vigtigheden af at nedlukke kernekraftværker

1.   er bevidst om, at det er vigtigt for beskyttelsen af mennesker og miljø, at kernekraftværker nedlukkes korrekt efter deres endelig frakobling;

2.   bemærker, at der sker en drastisk reduktion af radioaktivitetsniveauet på grund af borttransporten af atombrændslet efter frakobling af et kernekraftværk; gør imidlertid opmærksom på, at den tilbageblevne radioaktivitet kræver et meget højt nukleart sikkerhedsniveau for at opfylde kravene i direktiv 96/29/EURATOM;

3.   bemærker, at nedlukningen af kernekraftværker i nogle tilfælde kan blive forsinket på grund af manglende midler til finansiering af nedlukningsaktiviteter, hvilket derfor bør undgås;

4.   glæder sig over Kommissionens erklæring om hvert år at ville forelægge en rapport for Parlamentet om anvendelsen af de finansielle ressourcer beregnet til nedlukning af kernekraftværker;

5.   bemærker, at Kommissionen har til hensigt at vedtage en ikke-bindende henstilling om dette emne i de kommende uger;

6.   bemærker også, at Kommissionen har til hensigt at gennemføre omfattende undersøgelser om dette emne i løbet af 2006 for at skabe et grundlag for uarbejdelsen af Fællesskabets politik og lovgivningsinitiativer;

Finansielle midler beregnet til nedlukning

7.   finder det nødvendigt at sørge for, at alle kernekraftoperatører i hver enkelt medlemsstat råder over tilstrækkelige finansielle ressourcer til at dække alle udgifter til nedlukning, herunder bortskaffelse af affaldet, for at håndhæve principppet om, at forureneren betaler, og for at undgå at gøre brug af statsstøtte;

8.   opfordrer Kommissionen til under hensyntagen til subsidiaritetsprincippet at udarbejde præcise definitioner for anvendelsen af de finansielle ressourcer, der er beregnet til nedlukning, i hver enkelt medlemsstat og i denne forbindelse tage højde for nedlukning og håndtering, behandling og endelig deponering af det radioaktive affald, der opstår i denne forbindelse;

9.   konstaterer, at der i medlemsstaterne er forskellige holdninger til forvaltningen af de finansielle ressourcer, der er beregnet til nedlukning, og kræver, at disse finansielle ressourcer forvaltes forsvarligt;

10.   kræver, at disse finansielle ressourcer anvendes til forskriftsmæssige investeringer, som fuldt ud er i overensstemmelse med EU's konkurrencelovgivning, hvorved forvridninger undgås;

11.   finder det nødvendigt, at disse finansielle ressourcer forvaltes og anvendes med størst mulig gennemsigtighed, og at der sikres ekstern revision;

Sikkerheds- og miljøaspekter

12.   betragter Kommissionens ovennævnte meddelelse om anvendelsen af de finansielle ressourcer beregnet til nedlukning af kernekraftværker som en lejlighed til at rette opmærksomheden mod sikkerhedsaspekterne ved nedlukning af kernekraftværker;

13.   bemærker, at der på hvert trin i nedlukningen af kernekraftværker skal tages hensyn til sikkerheden for mennesker og miljø, og at tidligere erfaringer så vidt muligt bør udnyttes;

14.   bemærker, at der findes to strategier - umiddelbar nedlukning og udskudt nedlukning - hvis respektive fordele og ulemper må vejes op mod hinanden i forhold til den enkelte reaktors placering og karakteristika;

15.   mener, at de sikkerhedsmæssige aspekter med henblik på beskyttelse af mennesker og miljø må vægtes højst ved valget af nedlukningsstrategi;

16.   bemærker, at demontering eller nedlukning af et kernekraftværk skal underkastes en konsekvensvurdering i henhold til Rådets direktiv 97/11/EF af 3. marts 1997 om ændring af direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet(7);

17.   kræver, at der i alle medlemsstater gennemføres en undersøgelse af praksis vedrørende frigivelse af lavradioaktive stoffer i særligt store mængder i områder, der er omfattet af atom- og strålingsbeskyttelseslovgivningen;

Økonomiske aspekter

18.   mener, at undtagelser kan accepteres f.eks. i de nye medlemsstater ud fra sikkerhedsmæssige overvejelser;

19.   sætter spørgsmålstegn ved, om de regnskabsmæssige hensættelser i en række medlemsstater og de tilsvarende finansielle ressourcer svarer til de reelle behov;

20.   glæder sig over EU's finansielle støtte - på visse grundlæggende betingelser - til bestemte nedlukningsprojekter i de nye medlemsstater;

21.   støtter Kommissionens opfattelse af, at også udgifterne til nedlukning af kernekraftværker, der skal forstås som omfattende f.eks. andre eksterne udgifter og støtte til andre typer af elektricitetsproduktion, skal tages med i vurderingen af et hvilket som helst kraftværks rentabilitet for at undgå konkurrenceforvridning;

22.   bemærker, at operatøren af et kernekraftværk er ansvarlig for at tegne forsikring til dækning af det civilretlige ansvar i hele nedlukningsperioden i tilfælde af uforudsete begivenheder eller fejl i overensstemmelse med de internationale konventioner om ansvar;

23.   bemærker, at Paris-konventionen af 29. juli 1960 om ansvar over for tredjemand på den nukleare energis område og tillægskonventionen af 31. januar 1963 til Paris-konventionen af 29. juli 1960 som ændret ved tillægsprotokol af 28. januar 1964 og ved protokol af 16. november 1982, stadig er gældende og ikke unilateralt kan ophæves af EU; bemærker endvidere, at Parlamentet i sin lovgivningsmæssige beslutning 26. februar 2004 om ansvar overfor tredjemand på den nukleare energis område(8) godkendte forslag til Rådets beslutning om bemyndigelse af de medlemsstater, der er kontraherende parter i Paris-konventionen af 29. juli 1960, til i Det Europæiske Fællesskabs interesse at ratificere eller tiltræde protokollen om ændring af nævnte konvention;

o
o   o

24.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer.

(1) EUT C 47 E af 27.2.2003, s. 351.
(2) EUT C 47 E af 27.2.2003, s. 367.
(3) EUT C 68 E af 18.3.2004, s. 211.
(4) EUT L 176 af 15.7.2003, s. 37.
(5) EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1.
(6) EUT L 142 af 6.6.2005, s. 26.
(7) EUT L 73 af 14.3.1997, s. 5.
(8) EUT C 98 E af 23.4.2004, s. 123.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik